Please consider supporting us by disabling your ad blocker.
Search:

สถานบูชา /30

ชื่อSkill

สถานบูชาเร่งความเร็ว
คุณเร็วขึ้นและมีความเร็วโพรเจกไทล์เพิ่มขึ้น
action_speed_-% [-50]
เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น 80%
has_shrine_effect [1]

สถานบูชาเร่งความเร็ว
PVP
คุณเร็วขึ้นและมีความเร็วโพรเจกไทล์เพิ่มขึ้น
action_speed_-% [-50]
เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น 80%
has_shrine_effect [1]

สถานบูชาโหดเหี้ยม
การโจมตีโดนของคุณจะทำให้ศัตรูกระเด็นถอยหลัง เพิ่มความเสียหาย และระยะเวลาการมึนงง
เพิ่มความเสียหายขึ้น 50%
ติด Knockback เมื่อโจมตี
เพิ่มระยะเวลา Stun ของศัตรูขึ้น 30%
Extra gore
has_shrine_effect [1]

สถานบูชาโหดเหี้ยม
PVP
การโจมตีโดนของคุณจะทำให้ศัตรูกระเด็นถอยหลัง เพิ่มความเสียหาย และระยะเวลาการมึนงง
เพิ่มความเสียหายขึ้น 50%
ติด Knockback เมื่อโจมตี
เพิ่มระยะเวลา Stun ของศัตรูขึ้น 30%
Extra gore
has_shrine_effect [1]

สถานบูชาโหดเหี้ยม
CTF
การโจมตีโดนของคุณจะทำให้ศัตรูกระเด็นถอยหลัง เพิ่มความเสียหาย และระยะเวลาการมึนงง
เพิ่มความเสียหายขึ้น 50%
ติด Knockback เมื่อโจมตี
เพิ่มระยะเวลา Stun ของศัตรูขึ้น 30%
Extra gore
has_shrine_effect [1]

สถานบูชาไหม้
ไฟจะตกลงมารอบๆ ตัวคุณ
has_shrine_effect [1]

สถานบูชาเพชร
คุณได้รับการจู่โจมคริติคอลเสมอ
ทุกการโจมตีติดคริติคอล
has_shrine_effect [1]

สถานบูชาเทพเจ้า
คุณไม่ได้รับความเสียหาย
ไม่ได้รับความเสียหาย
has_shrine_effect [1]

สถานบูชาเสียงสะท้อน
สกิลของคุณเพิ่มเป็น 2 ครั้ง
echoing_shrine_cast_speed_+%_final [100]
echoing_shrine_attack_speed_+%_final [100]
สกิลทำงานซ้ำอีก 1 ครั้ง
has_shrine_effect [1]

สถานบูชาแช่แข็ง
ไอซ์โนวาจะเกิดขึ้นรอบๆ ตัวคุณ
has_shrine_effect [1]

สถานบูชาคำสาป
การโจมตีโดนของคุณจะสร้างคำสาปแบบสุ่ม
มีโอกาสสาปศัตรูด้วยคำสาปแบบสุ่มเมื่อโจมตี 0%
has_shrine_effect [1]

สถานบูชาป้องกัน
คุณมีเกราะ การหลบหลีก และโล่พลังงานเพิ่มขึ้น
เพิ่มเกราะขึ้น 100%
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น 100%
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 100%
รับความเสียหายลดลง 0%
มีโอกาส 0% ที่จะหลบการโจมตีได้
has_shrine_effect [1]

สถานบูชาป้องกัน
CTF
คุณมีเกราะ การหลบหลีก และโล่พลังงานเพิ่มขึ้น
เพิ่มเกราะขึ้น 100%
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น 100%
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 100%
รับความเสียหายลดลง 0%
มีโอกาส 0% ที่จะหลบการโจมตีได้
has_shrine_effect [1]

Lesser Acceleration Shrine
คุณเร็วขึ้นและมีความเร็วโพรเจกไทล์เพิ่มขึ้น
action_speed_-% [-10]
เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น 30%
has_shrine_effect [1]

Lesser Brutal Shrine
การโจมตีโดนของคุณจะทำให้ศัตรูกระเด็นถอยหลัง เพิ่มความเสียหาย และระยะเวลาการมึนงง
เพิ่มความเสียหายขึ้น 20%
ติด Knockback เมื่อโจมตี
เพิ่มระยะเวลา Stun ของศัตรูขึ้น 20%
Extra gore
has_shrine_effect [1]

Lesser Impenetrable Shrine
คุณมีเกราะ การหลบหลีก และโล่พลังงานเพิ่มขึ้น
เพิ่มเกราะขึ้น 50%
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น 50%
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด 50%
รับความเสียหายลดลง 0%
มีโอกาส 0% ที่จะหลบการโจมตีได้
has_shrine_effect [1]

Lesser Massive Shrine
คุณมีพลังชีวิต การส่งผลแบบพื้นที่ และขนาดเพิ่มขึ้น
เพิ่มขนาดตัวละครขึ้น 10%
เพิ่ม AOE 20%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 20%
has_shrine_effect [1]

Lesser Replenishing Shrine
คุณกำลังฟื้นฟูพลังชีวิตและมานา
ฟื้นฟูมานา 3.3% ต่อวินาที
3.33% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที
has_shrine_effect [1]

Lesser Resistance Shrine
คุณมีต้านทานความเสียหายจากธาตุเพิ่มเติม
เพิ่มความต้านทานทุกธาตุขึ้น +25%
เพิ่มความต้านทานทั้งหมดสูงสุด +2%
has_shrine_effect [1]

สถานบูชาสายฟ้า
ช็อคโนวาจะเกิดขึ้นรอบๆ ตัวคุณ
has_shrine_effect [1]

สถานบูชายักษ์
คุณมีพลังชีวิต การส่งผลแบบพื้นที่ และขนาดเพิ่มขึ้น
เพิ่มขนาดตัวละครขึ้น 30%
เพิ่ม AOE 40%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 40%
has_shrine_effect [1]

สถานบูชายักษ์
CTF
คุณมีพลังชีวิต การส่งผลแบบพื้นที่ และขนาดเพิ่มขึ้น
เพิ่มขนาดตัวละครขึ้น 30%
เพิ่ม AOE 40%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 40%
has_shrine_effect [1]

สถานบูชาเติมพลัง
คุณกำลังฟื้นฟูพลังชีวิตและมานา
ฟื้นฟูมานา 10% ต่อวินาที
6.67% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที
has_shrine_effect [1]

สถานบูชาเติมพลัง
PVP
คุณกำลังฟื้นฟูพลังชีวิตและมานา
ฟื้นฟูมานา 10% ต่อวินาที
6.67% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที
has_shrine_effect [1]

สถานบูชาเติมพลัง
CTF
คุณกำลังฟื้นฟูพลังชีวิตและมานา
ฟื้นฟูมานา 10% ต่อวินาที
6.67% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที
has_shrine_effect [1]

สถานบูชาความต้านทาน
คุณมีต้านทานความเสียหายจากธาตุเพิ่มเติม
เพิ่มความต้านทานทุกธาตุขึ้น +50%
เพิ่มความต้านทานทั้งหมดสูงสุด +10%
has_shrine_effect [1]

สถานบูชาควัน
ควันจะบดบังตัวคุณ
has_shrine_effect [1]

สถานบูชาโครงกระดูก
โครงกระดูกถูกอัญเชิญมาหาคุณ
has_shrine_effect [1]

สถานบูชาไฟฟ้าสถิตย์
สายฟ้าจะยิงจากตัวคุณ
has_shrine_effect [1]

สถานบูชาหนาม
คุณจะสะท้อนความเสียหายทางกายภาพและความเสียหายจากธาตุบางส่วน
physical_damage_taken_%_to_deal_to_attacker [18]
elemental_damage_taken_%_to_deal_to_attacker [18]
has_shrine_effect [1]


© 2014-2018. This site is fan-made and not affiliated with Grinding Gear Games and Garena in any way. 200099 NZ: 2018-07-22 19:05:44