Please consider supporting us by disabling your ad blocker.
Search:

กระบองสองมือ /22 ⍟

Iconชื่อ
Driftwood Maul
กระบองสองมือ
ความเสียหายทางกายภาพ: 9-13
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 3, 20 Str
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู 30%
Driftwood Maul
Tribal Maul
กระบองสองมือ
ความเสียหายทางกายภาพ: 14-21
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.25
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 8, 35 Str
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู 30%
Tribal Maul
Mallet
กระบองสองมือ
ความเสียหายทางกายภาพ: 14-29
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 12, 47 Str
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู 30%
Mallet
Sledgehammer
กระบองสองมือ
ความเสียหายทางกายภาพ: 21-32
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 17, 62 Str
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู 45%
Sledgehammer
Jagged Maul
กระบองสองมือ
ความเสียหายทางกายภาพ: 23-42
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 22, 77 Str
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู 30%
Jagged Maul
Brass Maul
กระบองสองมือ
ความเสียหายทางกายภาพ: 34-51
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.2
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 27, 92 Str
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู 30%
Brass Maul
Fright Maul
กระบองสองมือ
ความเสียหายทางกายภาพ: 39-53
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.25
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 32, 107 Str
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู 30%
Fright Maul
Morning Star
กระบองสองมือ
ความเสียหายทางกายภาพ: 39-58
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.25
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 34, 118 Str
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น 4%
Morning Star
Totemic Maul
กระบองสองมือ
ความเสียหายทางกายภาพ: 49-73
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.1
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 36, 119 Str
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู 30%
Totemic Maul
Great Mallet
กระบองสองมือ
ความเสียหายทางกายภาพ: 37-76
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.25
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 40, 131 Str
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู 30%
Great Mallet
Steelhead
กระบองสองมือ
ความเสียหายทางกายภาพ: 47-70
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 44, 143 Str
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู 45%
Steelhead
Spiny Maul
กระบองสองมือ
ความเสียหายทางกายภาพ: 47-88
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.25
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 48, 155 Str
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู 30%
Spiny Maul
Plated Maul
กระบองสองมือ
ความเสียหายทางกายภาพ: 62-92
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.2
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 51, 164 Str
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู 30%
Plated Maul
Dread Maul
กระบองสองมือ
ความเสียหายทางกายภาพ: 66-89
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.25
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 54, 173 Str
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู 30%
Dread Maul
Solar Maul
กระบองสองมือ
ความเสียหายทางกายภาพ: 64-97
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.25
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 56, 187 Str
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น 4%
Solar Maul
Karui Maul
กระบองสองมือ
ความเสียหายทางกายภาพ: 79-118
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.1
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 57, 182 Str
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู 30%
Karui Maul
Colossus Mallet
กระบองสองมือ
ความเสียหายทางกายภาพ: 57-118
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.25
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 59, 188 Str
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู 30%
Colossus Mallet
Piledriver
กระบองสองมือ
ความเสียหายทางกายภาพ: 67-100
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 61, 212 Str
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู 45%
Piledriver
Meatgrinder
กระบองสองมือ
ความเสียหายทางกายภาพ: 63-117
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.25
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 63, 212 Str
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู 30%
Meatgrinder
Imperial Maul
กระบองสองมือ
ความเสียหายทางกายภาพ: 74-111
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.2
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 65, 212 Str
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู 30%
Imperial Maul
Terror Maul
กระบองสองมือ
ความเสียหายทางกายภาพ: 75-102
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.25
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 67, 212 Str
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู 30%
Terror Maul
Coronal Maul
กระบองสองมือ
ความเสียหายทางกายภาพ: 74-110
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.25
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 69, 220 Str
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น 6%
Coronal Maul