Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

ขวดยาช่วยเหลือ /14

Iconชื่อ
Ruby Flask
ขวดยาช่วยเหลือ
คงอยู่ 4 วินาที
ใช้ 30 จาก 60 ชาร์จต่อการใช้หนึ่งครั้ง
ต้านทาน ไฟ +50%
ได้รับความเสียหาย ไฟ ลดลง อีก 20%

ต้องการ เลเวล 18
 
Ruby Flask
Sapphire Flask
ขวดยาช่วยเหลือ
คงอยู่ 4 วินาที
ใช้ 30 จาก 60 ชาร์จต่อการใช้หนึ่งครั้ง
ต้านทาน น้ำแข็ง +50%
ได้รับความเสียหาย น้ำแข็ง ลดลง อีก 20%

ต้องการ เลเวล 18
 
Sapphire Flask
Topaz Flask
ขวดยาช่วยเหลือ
คงอยู่ 4 วินาที
ใช้ 30 จาก 60 ชาร์จต่อการใช้หนึ่งครั้ง
ต้านทาน ไฟฟ้า +50%
ได้รับความเสียหาย ไฟฟ้า ลดลง อีก 20%

ต้องการ เลเวล 18
 
Topaz Flask
Granite Flask
ขวดยาช่วยเหลือ
คงอยู่ 4 วินาที
ใช้ 30 จาก 60 ชาร์จต่อการใช้หนึ่งครั้ง
ค่า เกราะ +3000
ต้องการ เลเวล 27
 
Granite Flask
Quicksilver Flask
ขวดยาช่วยเหลือ
คงอยู่ 4 วินาที
ใช้ 20 จาก 50 ชาร์จต่อการใช้หนึ่งครั้ง
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 40%
ต้องการ เลเวล 4

Quicksilver Flask
Amethyst Flask
ขวดยาช่วยเหลือ
คงอยู่ 3.5 วินาที
ใช้ 30 จาก 60 ชาร์จต่อการใช้หนึ่งครั้ง
ต้านทาน เคออส +35%
ต้องการ เลเวล 18
 
Amethyst Flask
Quartz Flask
ขวดยาช่วยเหลือ
คงอยู่ 4 วินาที
ใช้ 30 จาก 60 ชาร์จต่อการใช้หนึ่งครั้ง
Phasing
มีโอกาส 10% ที่จะหลบการโจมตีได้
มีโอกาส 10% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้

ต้องการ เลเวล 27
 
Quartz Flask
Jade Flask
ขวดยาช่วยเหลือ
คงอยู่ 4 วินาที
ใช้ 30 จาก 60 ชาร์จต่อการใช้หนึ่งครั้ง
ค่า หลบหลีก +3000
ต้องการ เลเวล 27
 
Jade Flask
Basalt Flask
ขวดยาช่วยเหลือ
คงอยู่ 4.5 วินาที
ใช้ 40 จาก 60 ชาร์จต่อการใช้หนึ่งครั้ง
เสริมป้องกันกายภาพ 15%
สะท้อนความเสียหาย กายภาพ ประชิด 20% ไปยังผู้โจมตี

ต้องการ เลเวล 40
 
Basalt Flask
Aquamarine Flask
ขวดยาช่วยเหลือ
คงอยู่ 5 วินาที
ใช้ 15 จาก 40 ชาร์จต่อการใช้หนึ่งครั้ง
มีโอกาส 20% ที่จะลีกเลี่ยงความเสียหาย น้ำแข็ง จากการปะทะ
ต้องการ เลเวล 27
สร้างพื้นที่หนาวสั่นเมื่อมีการเรียกใช้
 
Aquamarine Flask
Stibnite Flask
ขวดยาช่วยเหลือ
คงอยู่ 5 วินาที
ใช้ 10 จาก 30 ชาร์จต่อการใช้หนึ่งครั้ง
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น 100%
ต้องการ เลเวล 14
สร้างม่านควันเมื่อใช้งาน
 
Stibnite Flask
Sulphur Flask
ขวดยาช่วยเหลือ
คงอยู่ 4 วินาที
ใช้ 20 จาก 60 ชาร์จต่อการใช้หนึ่งครั้ง
เพิ่มความเสียหาย 40%
ต้องการ เลเวล 35
สร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ เมื่อใช้งาน
 
Sulphur Flask
Silver Flask
ขวดยาช่วยเหลือ
คงอยู่ 5 วินาที
ใช้ 40 จาก 60 ชาร์จต่อการใช้หนึ่งครั้ง
Onslaught (จู่โจม)
ต้องการ เลเวล 22
 
Silver Flask
Bismuth Flask
ขวดยาช่วยเหลือ
คงอยู่ 5 วินาที
ใช้ 20 จาก 50 ชาร์จต่อการใช้หนึ่งครั้ง
ต้านทาน ทุกธาตุ +35%
ต้องการ เลเวล 8
 
Bismuth Flask