Please consider supporting us by disabling your ad blocker.
Aetheric Fossil
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ขนาดกอง: 20
เพิ่มม็อดนักเวท ออกม็อดโจมตีน้อยลง
ใส่ลงใน Resonator เพื่อเพิ่มผลกระทบต่อการคราฟ
Aetheric Fossil
Drop Model Viewer
DropLevel 1
BaseType Aetheric Fossil
Class เคอเรนซี่ซ้อนได้
TypeMetadata/Items/Currency/CurrencyDelveCraftingCasterMods
Tagscurrency

Aetheric Fossil

เลเวลPre/SufDescriptionSpawn Weight
1Prefixสกิลที่ใส่ไว้ จะเพิ่มความเสียหาย เวทย์ อีก 40% กรงเล็บ มีด ไม้กายสิทธิ์ ดาบมือเดียว ดาบแทง ขวานมือเดียว กระบองมือเดียว คทา มีดอาคม
1Prefixสกิลที่ใส่ไว้ จะเพิ่มความเสียหาย เวทย์ อีก 20% ธนู ไม้พลอง ดาบสองมือ ขวานสองมือ กระบองสองมือ ไม้พลองสงคราม
1Suffixหินที่ใส่ไว้จะถูกเสริมด้วย Arcane Surge เลเวล 1 เสื้อเกราะ
1Suffixเพิ่มความเร็วในการร่าย ให้เจมที่ใส่ไว้ 18% ถุงมือ
1Suffixลดมานาในการใช้สกิลเวทที่ใส่ไว้ลง 20% รองเท้า หมวก โล่
1Suffixโอกาสในการหลบหลีกการรบกวนขณะร่าย (15–20)% จิวเวล จิวเวลอะบิส