Please consider supporting us by disabling your ad blocker.
Bound Fossil
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ขนาดกอง: 20
ไม่ส่งผลกับ: Maps
เพิ่มม็อดมิเนียน และ ออร่า
ใส่ลงใน Resonator เพื่อเพิ่มผลกระทบต่อการคราฟ
Bound Fossil
Drop Model Viewer
DropLevel 1
BaseType Bound Fossil
Class เคอเรนซี่ซ้อนได้
TypeMetadata/Items/Currency/CurrencyDelveCraftingMinionsAuras
Tagscurrency

Bound Fossil

เลเวลPre/SufDescriptionSpawn Weight
1Suffixออร่าจากสกิลของคุณจะมอบ เพิ่มความเสียหาย 2% ให้กับคุณและเพื่อนของคุณ กรงเล็บ มีด ไม้กายสิทธิ์ ดาบมือเดียว ดาบแทง ขวานมือเดียว กระบองมือเดียว คทา มีดอาคม
1Suffixออร่าจากสกิลของคุณจะมอบ เพิ่มความเสียหาย 4% ให้กับคุณและเพื่อนของคุณ ธนู ไม้พลอง ดาบสองมือ ขวานสองมือ กระบองสองมือ ไม้พลองสงคราม
1Prefixเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (30–44)% กรงเล็บ มีด ไม้กายสิทธิ์ ดาบมือเดียว ดาบแทง ขวานมือเดียว กระบองมือเดียว คทา มีดอาคม
25Prefixเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (45–59)% กรงเล็บ มีด ไม้กายสิทธิ์ ดาบมือเดียว ดาบแทง ขวานมือเดียว กระบองมือเดียว คทา มีดอาคม
50Prefixเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (60–74)% กรงเล็บ มีด ไม้กายสิทธิ์ ดาบมือเดียว ดาบแทง ขวานมือเดียว กระบองมือเดียว คทา มีดอาคม
75Prefixเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (75–80)% กรงเล็บ มีด ไม้กายสิทธิ์ ดาบมือเดียว ดาบแทง ขวานมือเดียว กระบองมือเดียว คทา มีดอาคม
1Prefixเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (51–70)% ธนู ไม้พลอง ดาบสองมือ ขวานสองมือ กระบองสองมือ ไม้พลองสงคราม
25Prefixเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (71–90)% ธนู ไม้พลอง ดาบสองมือ ขวานสองมือ กระบองสองมือ ไม้พลองสงคราม
50Prefixเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (91–110)% ธนู ไม้พลอง ดาบสองมือ ขวานสองมือ กระบองสองมือ ไม้พลองสงคราม
75Prefixเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (111–130)% ธนู ไม้พลอง ดาบสองมือ ขวานสองมือ กระบองสองมือ ไม้พลองสงคราม
1Prefixเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (20–30)% ถุงมือ
74Suffixเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ ของมิเนียน (15–30)% สร้อย แหวน ซองธนู
74Suffixเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (20–30)% เข็มขัด เสื้อเกราะ โล่
1Suffixเลเวลของหิน Raise Zombie ทุกเม็ด 0
เลเวลของหิน Summon Skeleton ทุกเม็ด 0
เลเวลของหิน Raise Spectre ทุกเม็ด +1
รองเท้า
1Suffixเพิ่มการแสดงผลของออร่าบนตัวคุณขึ้น (20–25)% เสื้อเกราะ
1Suffixลดมานาสำรอง (4–5)% หมวก
1Prefixเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (14–16)% จิวเวลอะบิส
1Suffixเพิ่มความเร็วในการโจมตี ของมิเนียน (4–6)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย ของมิเนียน (4–6)%
จิวเวล