Please consider supporting us by disabling your ad blocker.
Karui Maul
กระบองสองมือ
ความเสียหายทางกายภาพ: 79-118
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.1
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 57, Str 182
เพิ่มระยะเวลา มึนงง ของศัตรู 30%
Karui Maul
Drop Model ViewerHeld Model Viewer
DropLevel 57
BaseType Karui Maul
Class กระบองสองมือ
TypeMetadata/Items/Weapons/TwoHandWeapons/TwoHandMaces/TwoHandMace14
Tagsmace, two_hand_weapon, twohand, weapon
Purchase
  • Normal: Orb of Transmutationx1
  • เมจิก: Orb of Alterationx2
  • แรร์: Chaos Orbx1
  • Unique: Chaos Orbx5