Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

Haku(Haku)

Search:
All Items Body Armours Boots Gloves Helmets Shields

Prefix

ModTypeเลเวลไอเทมMaster เลเวลราคา
ไอเทมสวมใส่ของซัมมอน จากสกิล Animate Guardian จะตกลงสู่พื้นเมื่อมันตาย
ดร็อปไอเทมเมื่อถูกสังหาร ถ้าติดตั้ง Animated Guardian
ในพื้นที่2008x Chaos Orb
Body Armours
+35-44 พลังชีวิตสูงสุด
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด +(35–44)
Global1525x Orb of Alteration
Gloves Boots Body Armours Helmets Shields
เพิ่มเกราะ 40-52%
เพิ่มเกราะขึ้น (40–52)%
ในพื้นที่2025x Orb of Transmutation
Gloves Boots Body Armours Helmets Shields
เพิ่มการหลบหลีก 40-52%
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (40–52)%
ในพื้นที่2025x Orb of Transmutation
Gloves Boots Body Armours Helmets Shields
เพิ่มโล่พลังงาน 40-52%
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (40–52)%
ในพื้นที่2025x Orb of Transmutation
Gloves Boots Body Armours Helmets Shields
เพิ่มเกราะและโล่พลังงาน 40-52%
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (40–52)%
ในพื้นที่2035x Orb of Transmutation
Gloves Boots Body Armours Helmets Shields
เพิ่มเกราะและการหลบหลีก 40-52%
เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (40–52)%
ในพื้นที่2035x Orb of Transmutation
Gloves Boots Body Armours Helmets Shields
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงาน 40-52%
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (40–52)%
ในพื้นที่2035x Orb of Transmutation
Gloves Boots Body Armours Helmets Shields
+45-54 พลังชีวิตสูงสุด
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด +(45–54)
Global25410x Orb of Alteration
Gloves Boots Body Armours Helmets Shields
เพิ่มเกราะ 55-68%
เพิ่มเกราะขึ้น (55–68)%
ในพื้นที่30410x Orb of Transmutation
Gloves Boots Body Armours Helmets Shields
เพิ่มการหลบหลีก 55-68%
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (55–68)%
ในพื้นที่30410x Orb of Transmutation
Gloves Boots Body Armours Helmets Shields
เพิ่มโล่พลังงาน 55-68%
เพิ่มโล่พลังงานขึ้น (55–68)%
ในพื้นที่30410x Orb of Transmutation
Gloves Boots Body Armours Helmets Shields
+25-50 อัตราเกราะ
เพิ่มเกราะขึ้น +(25–50)
ในพื้นที่2046x Orb of Alteration
Gloves Boots Body Armours Helmets Shields
+25-50 อัตราการหลบหลีก
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น +(25–50)
ในพื้นที่2046x Orb of Alteration
Gloves Boots Body Armours Helmets Shields
+14-17 โล่พลังงานสูงสุด
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด +(14–17)
ในพื้นที่2046x Orb of Alteration
Gloves Boots Body Armours Helmets Shields
เพิ่มเกราะและโล่พลังงาน 55-68%
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (55–68)%
ในพื้นที่30510x Orb of Transmutation
Gloves Boots Body Armours Helmets Shields
เพิ่มเกราะและการหลบหลีก 55-68%
เพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (55–68)%
ในพื้นที่30510x Orb of Transmutation
Gloves Boots Body Armours Helmets Shields
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงาน 55-68%
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (55–68)%
ในพื้นที่30510x Orb of Transmutation
Gloves Boots Body Armours Helmets Shields
เพิ่มความเสียหายทางกายภาพ 3-4 จนถึง 6-7 ของการโจมตีของคุณ
เพิ่มความเสียหายกายภาพเมื่อโจมตี (3–4) ถึง (6–7)
Global2052x Orb of Alchemy
Shields
0.2-0.4% ของความเสียหายทางกายภาพกลายเป็นพลังชีวิต
ดูดความเสียหายทางกายภาพ (0.2–0.4)% ไปเป็นพลังชีวิต
Global2052x Chaos Orb
Gloves
0.2-0.4% ของความเสียหายทางกายภาพกลายเป็นมานา
ดูด (0.2–0.4)% ของความเสียหายทางกายภาพไปเป็นมานา
Global2052x Chaos Orb
Gloves
+55-64 พลังชีวิตสูงสุด
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด +(55–64)
Global3564x Chaos Orb
Gloves Boots Body Armours Helmets Shields
เพิ่มพลังของอาวุธธาตุ 4-12%
เพิ่มความเสียหายทางธาตุจากอาวุธขึ้น (4–12)%
Global3061x Divine Orb
Body Armours Boots Helmets Shields
สะท้อนพลังโจมตีทางกายภาพ 8-17 แก่ศัตรูที่โจมตีระยะประชิด
สะท้อนความเสียหายกายภาพ (8–17) ไปยังผู้โจมตีประชิด
Global3061x Chaos Orb
Shields Body Armours Helmets
+51-80 อัตราเกราะ
เพิ่มเกราะขึ้น +(51–80)
ในพื้นที่3072x Chaos Orb
Gloves Boots Body Armours Helmets Shields
+51-80 อัตราการหลบหลีก
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น +(51–80)
ในพื้นที่3072x Chaos Orb
Gloves Boots Body Armours Helmets Shields
+18-22 โล่พลังงานสูงสุด
เพิ่มโล่พลังงานสูงสุด +(18–22)
ในพื้นที่3072x Chaos Orb
Gloves Boots Body Armours Helmets Shields

Suffix

ModTypeเลเวลไอเทมMaster เลเวลราคา
+20-25 Str
เพิ่ม Strength +(20–25)
Global1524x Orb of Augmentation
Gloves Boots Body Armours Helmets Shields
+20-25 Dex
เพิ่ม Dexterity +(20–25)
Global1524x Orb of Augmentation
Gloves Boots Body Armours Helmets Shields
+26-30 Str
เพิ่ม Strength +(26–30)
Global2538x Orb of Augmentation
Gloves Boots Body Armours Helmets Shields
+20-25 Dex
เพิ่ม Dexterity +(26–30)
Global2538x Orb of Augmentation
Gloves Boots Body Armours Helmets Shields
+21-25% ความต้านทานไฟ
เพิ่มความต้านทานทางไฟขึ้น +(21–25)%
Global2046x Orb of Augmentation
Gloves Boots Body Armours Helmets Shields
+21-25% ความต้านทานน้ำแข็ง
เพิ่มความต้านทานทางน้ำแข็งขึ้น +(21–25)%
Global2046x Orb of Augmentation
Gloves Boots Body Armours Helmets Shields
+21-25% ความต้านทานสายฟ้า
เพิ่มความต้านทานทางสายฟ้าขึ้น +(21–25)%
Global2046x Orb of Augmentation
Gloves Boots Body Armours Helmets Shields
+11-14 คุณสมบัติทั้งหมด
เพิ่มทุกคุณสมบัติขึ้น +(11–14)
Global2063x Orb of Alchemy
Gloves Boots Body Armours Helmets Shields
+26-30% ความต้านทานไฟ
เพิ่มความต้านทานทางไฟขึ้น +(26–30)%
Global3062x Orb of Alchemy
Gloves Boots Body Armours Helmets Shields
+26-30% ความต้านทานน้ำแข็ง
เพิ่มความต้านทานทางน้ำแข็งขึ้น +(26–30)%
Global3062x Orb of Alchemy
Gloves Boots Body Armours Helmets Shields
+26-30% ความต้านทานสายฟ้า
เพิ่มความต้านทานทางสายฟ้าขึ้น +(26–30)%
Global3062x Orb of Alchemy
Gloves Boots Body Armours Helmets Shields
เพิ่มโอกาสบล็อคโดยโล่ 2-3%
โอกาสที่จะบล็อค +(2–3)%
ในพื้นที่3063x Chaos Orb
Shields
+8-13% ความต้านทานไฟและน้ำแข็ง
เพิ่มความต้านทานทางไฟและความต้านทานทางน้ำแข็งขึ้น +(8–13)%
Global3572x Blessed Orb
Gloves Boots Body Armours Helmets Shields
+8-13% ความต้านทานน้ำแข็งและสายฟ้า
เพิ่มความต้านทานทางน้ำแข็งและความต้านทานทางสายฟ้าขึ้น +(8–13)%
Global3572x Blessed Orb
Gloves Boots Body Armours Helmets Shields
+8-13% ความต้านทานไฟและสายฟ้า
เพิ่มความต้านทานทางไฟและความต้านทานทางสายฟ้าขึ้น +(8–13)%
Global3572x Blessed Orb
Gloves Boots Body Armours Helmets Shields
เพิ่มโอกาสบล็อคทั้งหมด 1-2%
โอกาสบล็อคเพิ่มเติม (1–2)%
Global3072x Divine Orb
Gloves
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 9-12%
เพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น (9–12)%
Global2073x Chaos Orb
Gloves
ไม่สามารถเปลี่ยน Prefix ได้
ไม่สามารถเปลี่ยน Prefix ได้
ในพื้นที่182x Exalted Orb
All Items

ModTypeเลเวลไอเทมMaster เลเวลราคา
ลบม็อดที่สร้างออก
71x Orb of Scouring
Gloves Boots Body Armours Helmets Shields

Quest

และโปรดเร่งมือ สิ่งแปดเปื้อนในที่แห่งนี้ มันบิดเบือนร่างกายและจิตใจมากพอ ๆ กัน ในตอนนี้ นักรบได้พักผ่อนอยู่ในกระแสน้ำที่พัดไปตามสายลม ท่านจะต้องเร่งเดินทาง มิฉะนั้นคิทาวา เดอะแบล็คสปิริทจะกลืนกินเขา
และโปรดเร่งมือ สิ่งแปดเปื้อนในที่แห่งนี้ มันบิดเบือนร่างกายและจิตใจมากพอ ๆ กัน หาตัวนักรบคนนี้ก่อนที่คิทาวา เดอะแบล็คสปิริทจะกลืนกินเขา
และโปรดเร่งมือ สิ่งแปดเปื้อนในที่แห่งนี้ มันบิดเบือนร่างกายและจิตใจมากพอ ๆ กัน ในตอนนี้ นักรบได้พักผ่อนอยู่ในกระแสน้ำที่พัดไปตามสายลม แต่ที่พักแห่งนี้กำลังจะพังทลาย เขาจะปลอดภัยได้อีกไม่นาน ค้นหานักรบผู้นี้ และพาเขามาหาข้าก่อนที่คิทาวา เดอะแบล็คสปิริทจะกลืนกินเขา

ประสบการณ์

MasterQuestItemประสบการณ์Total Experience
1161200
22522430430
3323012101640
4404446106250
550541752023770
660595751881288
76859193304274592
87659638439913031

ขายไอเท็ม

ItemราคาMaster
SpecialPrefix: เพิ่มคุณภาพของเจ็ม Support ที่ใส่ขึ้น +(3–6)% 4
Decoy TotemOrb of Alchemy3
Enduring CryOrb of Alchemy3
Flame TotemOrb of Alchemy3
Glacial HammerOrb of Alchemy3
Ground SlamOrb of Alchemy3
Heavy StrikeOrb of Alchemy3
Immortal CallOrb of Alchemy3
Infernal BlowOrb of Alchemy3
Leap SlamOrb of Alchemy3
Lightning StrikeOrb of Alchemy3
Molten ShellOrb of Alchemy3
Molten StrikeOrb of Alchemy3
Rejuvenation TotemOrb of Alchemy3
Shockwave TotemOrb of Alchemy3
SweepOrb of Alchemy3
Warlord's MarkOrb of Alchemy3
Chaos Orb3
Chaos Orb3
Chaos Orb3
DeterminationChaos Orb3
Chaos Orb3
Chaos Orb3
Chaos Orb3
Chaos Orb3
Chaos Orb3
Chaos Orb3
Chaos Orb3
Chaos Orb3
Chaos Orb3
Chaos Orb3
Chaos Orb3
Chaos Orb3
Chaos Orb3
Chaos Orb3
Exalted Orb3
20x Orb of Alteration64x Orb of Augmentation6

Accessor

ItemราคาMasterTypeIcon
Large Aqueduct Boat1000
Crumbled Barricade1000
Crumbled Flag1000
Tent1000
Basket1000
Meat Baskets1000
Fence1000
Flax1000
Lava Fountain1000
Grass1000
Rock1000
Spikes1000
Lava Glow1000
Palisade1000
Plate1000
Ropes1000
Skull Pile1000
Large Skull Pile1000
Spiral Stone1000
Whare Rug1000
Dead Fish1000
Shore Stub502
Shore Rocks1002
Driftwood Branches1502
Dead Fish2002
Shore Plank Debris2102
Palisade2503
Driftwood Log2503
Dead Seagull3503
Cannibal Sheet4503
Slugs5003
Seagull Nest5003
Boat Remains6003
Cart6404
Dead Seagull On Stick8004
Fly Swarm12004
Beach Flies16004
Sword In Ground16804
Exile20004
Exile20004
Impaled Corpse24004
Large Boat Remains24004
Swamp Tree Stump24004
Exile28005
Flies32005
Rhoa48005
Fortification48005
Hung Corpse56005
Scrap Pile64005
Driftwood Archway72005
Swamp Tree72005
Boat Wreckage80005
Large Rocks80005
Barricade96006
Whale Skeleton Bones96006
Large Fortification144006
Palisade Gate208006
Body Bag224006
Rhoa Nest240006
Fortification Door240006
Whale Skeleton Arms400007
Whale Skeleton Head400007
Whale Skeleton Ribs400007
Whale Skeleton Spine400007
Blown Leaves640007
Letters720007
Large Whale Skeleton Ribs800008
Mast Arch1600008
Shore Bonfire2000008
Lighthouse Remains3200008

การกด {Alt} ค้างจะแสดงไอเท็มที่อยู่บนพื้น และการกด {Z} จะเปิด/ปิดการแสดงไอเท็มตลอดเวลา© 2014-2016. This site is fan-made and not affiliated with Grinding Gear Games and Garena in any way. . 86928