Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

Tora(Tora)

Search:
All Items Amulets Belts Boots Bows Quivers Wands

Prefix

ModTypeเลเวลไอเทมMaster เลเวลราคา
เพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ 8-12%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (8–12)%
Global2026x Orb of Transmutation
Boots
+35-44 พลังชีวิตสูงสุด
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด +(35–44)
Global1525x Orb of Alteration
Belts Quivers
+14-16 โล่พลังงานสูงสุด
เพิ่มโล่พลังงาน สูงสุด +(14–16)
Global1525x Orb of Alteration
Belts
เพิ่มความเสียหายทางกายภาพ 7-9 ถึง 13-16
เพิ่มความเสียหายกายภาพ (7–9) ถึง (13–16)
ในพื้นที่2026x Orb of Alteration
Wands
เพิ่มความเสียหายทางกายภาพ 10-13 ถึง 20-25
เพิ่มความเสียหายกายภาพ (10–13) ถึง (20–25)
ในพื้นที่2026x Orb of Alteration
Bows
เพื่มอัตราการฟื้นฟูพลังชีวิตของขวด 5-15%
เพิ่มอัตราฟื้นฟูขวดพลังชีวิตขึ้น (5–15)%
Global2038x Orb of Transmutation
Belts
เพื่มอัตราการฟื้นฟูมานาของขวด 5-15%
เพิ่มอัตราฟื้นฟูขวดมานาขึ้น (5–15)%
Global2038x Orb of Transmutation
Belts
เพิ่มความเสียหายจากไฟ 10-13 ถึง 20-23 ในการโจมตีของคุณ
เพิ่มความเสียหายไฟ (10–13) ถึง (20–23)
ในพื้นที่2035x Orb of Alteration
Wands Bows
เพิ่มความเสียหายจากน้ำแข็ง 8-11 ถึง 16-19 ในการโจมตีของคุณ
เพิ่มความเสียหายน้ำแข็ง (8–11) ถึง (16–19)
ในพื้นที่2035x Orb of Alteration
Wands Bows
เพิ่มความเสียหายจากสายฟ้า 1-3 ถึง 34-36 ในการโจมตีของคุณ
เพิ่มความเสียหายสายฟ้า (1–3) ถึง (34–36)
ในพื้นที่2035x Orb of Alteration
Wands Bows
เพิ่มความเสียหายทางกายภาพ 40-59%
เพิ่มความเสียหายทางกายภาพขึ้น (40–59)%
ในพื้นที่2036x Orb of Alteration
Wands Bows
+45-54 พลังชีวิตสูงสุด
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด +(45–54)
Global25410x Orb of Alteration
Belts Quivers
+17-20 โล่พลังงานสูงสุด
เพิ่มโล่พลังงาน สูงสุด +(17–20)
Global25410x Orb of Alteration
Belts
เพิ่มความเสียหายธาตุด้วยอาวุถ 8-22%
เพิ่มความเสียหายทางธาตุจากอาวุธขึ้น (8–22)%
Global2044x Orb of Alchemy
Wands Bows Quivers Belts
เพิ่มความเสียหายทางกายภาพ 10-13 ถึง 17-20
เพิ่มความเสียหายกายภาพ (10–13) ถึง (17–20)
ในพื้นที่3042x Chaos Orb
Wands
เพิ่มความเสียหายทางกายภาพ 14-18 ถึง 26-31
เพิ่มความเสียหายกายภาพ (14–18) ถึง (26–31)
ในพื้นที่3042x Chaos Orb
Bows
เพิ่มความเสียหายจากไฟ 15-19 ถึง 29-34 ในการโจมตีของคุณ
เพิ่มความเสียหายไฟ (15–19) ถึง (29–34)
ในพื้นที่3053x Chaos Orb
Wands Bows
เพิ่มความเสียหายจากน้ำแข็ง 12-16 ถึง 23-28 ในการโจมตีของคุณ
เพิ่มความเสียหายน้ำแข็ง (12–16) ถึง (23–28)
ในพื้นที่3053x Chaos Orb
Wands Bows
เพิ่มความเสียหายจากสายฟ้า 1-4 ถึง 50-52 ในการโจมตีของคุณ
เพิ่มความเสียหายสายฟ้า (1–4) ถึง (50–52)
ในพื้นที่3053x Chaos Orb
Wands Bows
เพิ่มความเสียหายทางกายภาพ 60-79%
เพิ่มความเสียหายทางกายภาพขึ้น (60–79)%
ในพื้นที่3052x Chaos Orb
Wands Bows
เพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ 1-5%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (1–5)%
Global4061x Divine Orb
Belts Amulets
เพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ 13-17%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (13–17)%
Global3562x Chaos Orb
Boots
+55-64 พลังชีวิตสูงสุด
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด +(55–64)
Global3564x Chaos Orb
Belts Quivers
+21-23 โล่พลังงานสูงสุด
เพิ่มโล่พลังงาน สูงสุด +(21–23)
Global3564x Chaos Orb
Belts
การโจมตี Projectile จะย้อนกลับมาหาคุณ
การโจมตี Projectile ย้อนกลับมาเมื่อโจมตีโดนศัตรู
Global4071x Divine Orb
Wands Bows
ไม่สามารถเปลี่ยน Suffix ได้
ไม่สามารถเปลี่ยน Suffix ได้
ในพื้นที่182x Exalted Orb
All Items

Suffix

ModTypeเลเวลไอเทมMaster เลเวลราคา
+20-25 Dex
เพิ่ม Dexterity +(20–25)
Global1524x Orb of Augmentation
Bows Quivers
เพิ่มโอกาสการจู่โจมคริติคอล 17-21%
เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลขึ้น (17–21)%
ในพื้นที่2031x Orb of Alchemy
Wands Bows
เพิ่มโอกาสจู่โจมคริติคอลทั้งแผนที่ 17-21%
เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลขึ้น (17–21)%
Global2038x Orb of Augmentation
Quivers
+16-20% ความต้านทานไฟ
เพิ่มความต้านทานทางไฟขึ้น +(16–20)%
Global2036x Orb of Augmentation
Wands Bows Belts Quivers
+16-20% ความต้านทานน้ำแข็ง
เพิ่มความต้านทานทางน้ำแข็งขึ้น +(16–20)%
Global2036x Orb of Augmentation
Wands Bows Belts Quivers
+16-20% ความต้านทานสายฟ้า
เพิ่มความต้านทานทางสายฟ้าขึ้น +(16–20)%
Global2036x Orb of Augmentation
Wands Bows Belts Quivers
+20-25 Dex
เพิ่ม Dexterity +(26–30)
Global2548x Orb of Augmentation
Bows Quivers
เพิ่มความเสียหายของกับดักและทุ่นระเบิด 10-20%
เพิ่มความเสียหายจากกับดักขึ้น (10–20)%
เพิ่มความเสียหายจากทุ่นระเบิดขึ้น (10–20)%
Global2542x Chaos Orb
Belts Quivers
เพิ่มตัวคูณการจู่โจมคริติคอลรวม 17-21%
+(17–21)% โจมตีคริติคอลรวมทั้งหมดแรงขึ้นรวม
Global2041x Orb of Alchemy
Wands Bows Quivers
เพื่มระยะเวลาเอฟเฟคของขวด 5-15%
เพิ่มระยะเวลาการแสดงผลขวดขึ้น (5–15)%
Global2051x Regal Orb
Belts
เพิ่มตัวคูณการจู่โจมคริติคอลรวม 22-27%
+(22–27)% โจมตีคริติคอลรวมทั้งหมดแรงขึ้นรวม
Global3054x Orb of Alchemy
Wands Bows Quivers
เพิ่มโอกาสการจู่โจมคริติคอล 22-27%
เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลขึ้น (22–27)%
ในพื้นที่3054x Orb of Alchemy
Wands Bows
เพิ่มโอกาสจู่โจมคริติคอลทั้งแผนที่ 22-27%
เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลขึ้น (22–27)%
Global3053x Orb of Alchemy
Quivers
+21-25% ความต้านทานไฟ
เพิ่มความต้านทานทางไฟขึ้น +(21–25)%
Global3052x Orb of Alchemy
Wands Bows Belts Quivers
+21-25% ความต้านทานน้ำแข็ง
เพิ่มความต้านทานทางน้ำแข็งขึ้น +(21–25)%
Global3052x Orb of Alchemy
Wands Bows Belts Quivers
+21-25% ความต้านทานสายฟ้า
เพิ่มความต้านทานทางสายฟ้าขึ้น +(21–25)%
Global3052x Orb of Alchemy
Wands Bows Belts Quivers
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 7-12%
เพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น (7–12)%
ในพื้นที่2062x Chaos Orb
Wands Bows
เพิ่มความเร็วในการโจมตีทั้งแผนที่ 7-12%
เพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น (7–12)%
Global2062x Chaos Orb
Quivers
เพิ่มความเร็วโพรเจกไทล์ 10-30%
เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (10–30)%
Global2562x Blessed Orb
Wands Bows Quivers
เพิ่มความเร็วการโยนกับดักและวางทุ่นระเบิด 6-12%
เพิ่มความเร็วในการโยนกับดักขึ้น (6–12)%
เพิ่มความเร็วในการวางระเบิดขึ้น (6–12)%
Global4071x Divine Orb
Belts Quivers

ModTypeเลเวลไอเทมMaster เลเวลราคา
ลบม็อดที่สร้างออก
71x Orb of Scouring
Bows Quivers Belts Wands Boots

Quest

เพื่อเป็นการช่วยเหลือท่าน ข้าจะมอบเคล็ดลับเล็กๆ น้อยๆ ซึ่งเป็นมนตราการติดตามที่ข้าได้รับมาในระหว่างที่อยู่ในเรคลาสท์แห่งนี้ หากเหยื่อของท่านอยู่ใกล้ๆ มันจะบอกทิศทางให้กับท่าน แม้มันออกจะเหม็นกลิ่นการแปดเปื้อนอยู่บ้าง ข้ารู้ดี แต่บางครั้งท่านก็จำเป็นต้องทำตัวเหมือนกับสัตว์ที่ท่านต้องการฆ่า
สำหรับการล่าครั้งนี้ ข้าจะมอบอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งให้กับท่าน มันเป็นอุปกรณ์ที่เปรอะเปื้อนมนตรา พวกสัตว์ร้ายที่แปดเปื้อน มักจะทำสัญลักษณ์แสดงอาณาเขตเอาไว้ด้วยความโสมมของพวกมัน อุปกรณ์นี้จะช่วยให้ท่านสามารถตามกลิ่นที่ว่านั้นไปจนถึงรังของพวกมันได้ แม้มันออกจะเหม็นกลิ่นการแปดเปื้อนอยู่บ้าง ข้ารู้ดี แต่หากท่านต้องการตามกลิ่นบนผืนดินด้วยจมูกของท่าน มันก็ย่อมต้องสกปรกบ้างสักเล็กน้อย
ท่านรู้ไหม เมื่อคิดดูดีๆ แล้ว ท่านอาจต้องการตัวช่วยในการเดินทางครั้งนี้ นี่คือเคล็ดลับเล็กๆ น้อยๆ ที่ข้าได้รับมาในระหว่างที่อยู่ในเรคลาสท์ อุปกรณ์เล็กๆ น้อยๆ ที่ผ่านการจุ่มลงในมนตรา หากท่านสังหารสัตว์ร้ายที่แปดเปื้อน อุปกรณ์นี้จะช่วยให้ท่านสามารถจดจำกลิ่นของมันได้ แม้กระทั่งลมผายขณะสิ้นใจของมัน มันจะทำให้ท่านสามารถตามหาตัวอื่นที่มีกลิ่นแบบเดียวกันได้ง่ายขึ้น

ประสบการณ์

MasterQuestItemประสบการณ์Total Experience
1162000
22528770770
3323619202690
4404466209310
550542292032230
6605968138100368
76859208328308696
87659625888934584

ขายไอเท็ม

ItemราคาMaster
SpecialPrefix: ทำให้ติดสถานะเลือดออกเมื่อโจมตี 4
BarrageOrb of Alchemy3
Blood RageOrb of Alchemy3
Bear TrapOrb of Alchemy3
Burning ArrowOrb of Alchemy3
Explosive ArrowOrb of Alchemy3
Flicker StrikeOrb of Alchemy3
FrenzyOrb of Alchemy3
Ice ShotOrb of Alchemy3
Lightning ArrowOrb of Alchemy3
Poacher's MarkOrb of Alchemy3
Caustic ArrowOrb of Alchemy3
Projectile WeaknessOrb of Alchemy3
Rain of ArrowsOrb of Alchemy3
Tornado ShotOrb of Alchemy3
Viper StrikeOrb of Alchemy3
Chaos Orb3
Chaos Orb3
Chaos Orb3
Chaos Orb3
Chaos Orb3
Chaos Orb3
Chaos Orb3
HasteChaos Orb3
Chaos Orb3
Chaos Orb3
Chaos Orb3
Elemental HitRegal Orb3
Regal Orb3
Exalted Orb3
20x Chromatic Orb48x Jeweller's Orb6

Accessor

ItemราคาMasterTypeIcon
Agave Plant1000
Aloe Plant1000
Cactus1000
Desert Grass1000
Desert Plants1000
Flax1000
Macrotaen Plant1000
Poppy Plant1000
Clump of Vines1000
Small Garden Statue1000
Large Garden Statue1000
Pot1202
Forest Rock1202
Basket2002
Buckets2002
Forest Flowers2402
Barrels3202
Cairn2403
Prayer Stones4003
Pot Line4803
Sitting Log5603
Fish Stand8003
Chopped Wood8803
Skeleton9603
Booth9603
Rug10403
Tree16003
ForestTree20003
Bush8004
Vaal Marker12004
Obelisk12004
Low Mossy Wall12804
Exile16004
Exile16004
Tribal Chest17604
Dry Tree24004
Palm33604
Road Trim12005
Path16005
Waystone24005
Palm48005
Mossy Wall56005
Overgrown Arch64005
Overgrown Statue64005
Pillar72005
Tent80005
Mossy Wall Arch88005
Raphina Tree104005
Overgrown Wall96006
Stone Statue112006
Lush Tree200006
Wagon208006
Bulb Palm240006
Colossus Leg280006
Colossus Hand320006
Moss Monster200007
Lion Statue240007
Ravenal Tree280007
Stone Arch400007
Large Overgrown Statue440007
Colossus Sword480007
Medium Tent560007
Colossus Head800008
Overgrown Offering Statue800008
Palm Group1120008
Large Tent1600008

อย่าให้ใครรู้รหัสผ่านของคุณ© 2014-2016. This site is fan-made and not affiliated with Grinding Gear Games and Garena in any way. . 86793