Please consider supporting us by disabling your ad blocker.
Search:

Item Mods

LevelPre/SufName
63Prefixเพิ่มความเสียหาย 4 ถึง 7 ต่อ Frenzy Charge
1Prefixเพิ่มความเสียหายขึ้น (5–15)%
1Prefixไม่สามารถหลบการโจมตีได้
1Prefixสะท้อนความเสียหายกายภาพ (1–4) ไปยังผู้โจมตีประชิด
10Prefixสะท้อนความเสียหายกายภาพ (5–10) ไปยังผู้โจมตีประชิด
20Prefixสะท้อนความเสียหายกายภาพ (11–24) ไปยังผู้โจมตีประชิด
35Prefixสะท้อนความเสียหายกายภาพ (25–50) ไปยังผู้โจมตีประชิด
58Prefixสะท้อนความเสียหายกายภาพ (51–100) ไปยังผู้โจมตีประชิด
74Prefixสะท้อนความเสียหายกายภาพ (101–150) ไปยังผู้โจมตีประชิด
82Prefixสะท้อนความเสียหายกายภาพ (151–200) ไปยังผู้โจมตีประชิด
1Prefixเพิ่มอัตราฟื้นฟูขวดพลังชีวิตขึ้น (8–11)%
5Prefixเพิ่มอัตราฟื้นฟูขวดพลังชีวิตขึ้น (10–20)%
5Prefixเพิ่มอัตราฟื้นฟูขวดมานาขึ้น (10–20)%
10Prefixเพิ่มอัตราฟื้นฟูขวดพลังชีวิตขึ้น (12–15)%
26Prefixเพิ่มอัตราฟื้นฟูขวดพลังชีวิตขึ้น (16–19)%
42Prefixเพิ่มอัตราฟื้นฟูขวดพลังชีวิตขึ้น (20–23)%
58Prefixเพิ่มอัตราฟื้นฟูขวดพลังชีวิตขึ้น (24–27)%
58Prefixเพิ่มอัตราฟื้นฟูขวดมานาขึ้น (11–15)%
74Prefixเพิ่มอัตราฟื้นฟูขวดพลังชีวิตขึ้น (28–31)%
74Prefixเพิ่มอัตราฟื้นฟูขวดมานาขึ้น (16–20)%
82Prefixเพิ่มอัตราฟื้นฟูขวดพลังชีวิตขึ้น (32–35)%
82Prefixเพิ่มอัตราฟื้นฟูขวดมานาขึ้น (21–25)%
1Prefixไม่ติดสถานะแช่แข็ง
1Prefixทำให้ติดสถานะเลือดออกเมื่อโจมตี
2Prefixเพิ่มความเสียหายน้ำแข็งเมื่อโจมตี 1 ถึง 2
2Prefixเพิ่มความเสียหายน้ำแข็ง (1–2) ถึง 3
2Prefixเพิ่มความเสียหายน้ำแข็ง (2–3) ถึง (4–5)
12Prefixเพิ่มความเสียหายน้ำแข็ง (6–8) ถึง (13–15)
12Prefixเพิ่มความเสียหายน้ำแข็ง (10–13) ถึง (19–22)
13Prefixเพิ่มความเสียหายน้ำแข็งเมื่อโจมตี (3–4) ถึง (7–8)
19Prefixเพิ่มความเสียหายน้ำแข็ง (10–13) ถึง (19–23)
19Prefixเพิ่มความเสียหายน้ำแข็ง (15–20) ถึง (29–34)
21Prefixเพิ่มความเสียหายน้ำแข็งเมื่อโจมตี (5–7) ถึง (10–12)
27Prefixเพิ่มความเสียหายน้ำแข็ง (14–18) ถึง (27–32)
27Prefixเพิ่มความเสียหายน้ำแข็ง (21–27) ถึง (41–48)
29Prefixเพิ่มความเสียหายน้ำแข็งเมื่อโจมตี (6–9) ถึง (13–16)
34Prefixเพิ่มความเสียหายน้ำแข็ง (17–23) ถึง (34–40)
34Prefixเพิ่มความเสียหายน้ำแข็ง (26–34) ถึง (52–60)
36Prefixเพิ่มความเสียหายน้ำแข็งเมื่อโจมตี (8–11) ถึง (16–19)
42Prefixเพิ่มความเสียหายน้ำแข็งเมื่อโจมตี (6–7) ถึง (11–14)
43Prefixเพิ่มความเสียหายน้ำแข็ง (22–29) ถึง (43–50)
43Prefixเพิ่มความเสียหายน้ำแข็ง (32–43) ถึง (65–76)
45Prefixเพิ่มความเสียหายน้ำแข็งเมื่อโจมตี (10–13) ถึง (20–24)
52Prefixเพิ่มความเสียหายน้ำแข็ง (26–35) ถึง (52–60)
52Prefixเพิ่มความเสียหายน้ำแข็ง (39–52) ถึง (78–91)
53Prefixเพิ่มความเสียหายน้ำแข็งเมื่อโจมตี (12–16) ถึง (24–28)
58Prefixเพิ่มความเสียหายน้ำแข็งเมื่อโจมตี (6–8) ถึง (12–15)
63Prefixเพิ่มความเสียหายน้ำแข็ง (31–42) ถึง (63–73)
63Prefixเพิ่มความเสียหายน้ำแข็ง (47–63) ถึง (94–110)
65Prefixเพิ่มความเสียหายน้ำแข็งเมื่อโจมตี (14–19) ถึง (29–34)
74Prefixเพิ่มความเสียหายน้ำแข็งเมื่อโจมตี (7–9) ถึง (13–16)
75Prefixเพิ่มความเสียหายน้ำแข็ง (37–50) ถึง (74–87)
75Prefixเพิ่มความเสียหายน้ำแข็ง (56–75) ถึง (112–131)
77Prefixเพิ่มความเสียหายน้ำแข็งเมื่อโจมตี (17–22) ถึง (34–40)
82Prefixเพิ่มความเสียหายน้ำแข็งเมื่อโจมตี (20–24) ถึง (38–44)
82Prefixเพิ่มความเสียหายน้ำแข็งเมื่อโจมตี (8–10) ถึง (14–17)
82Prefixเพิ่มความเสียหายน้ำแข็ง (41–54) ถึง (78–91)
82Prefixเพิ่มความเสียหายน้ำแข็ง (62–81) ถึง (117–137)
60Prefixความเสียหายเจาะทะลุความต้านทานทางน้ำแข็ง (6–10)%
1Prefixเพิ่มความเสียหายในขณะที่ใช้งานขวดยา (20–25)%
3Prefixเพิ่มโล่พลังงานขึ้น (11–28)%
3Prefixเพิ่มเกราะขึ้น (11–28)%
3Prefixเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (11–28)%
3Prefixเพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (11–28)%
3Prefixเพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (11–28)%
3Prefixเพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (11–28)%
3Prefixเพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (11–28)%
17Prefixเพิ่มเกราะขึ้น (29–46)%
18Prefixเพิ่มโล่พลังงานขึ้น (29–46)%
19Prefixเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (29–46)%
19Prefixเพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (29–46)%
19Prefixเพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (29–46)%
19Prefixเพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (29–46)%
19Prefixเพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (29–46)%
29Prefixเพิ่มเกราะขึ้น (47–64)%
30Prefixเพิ่มโล่พลังงานขึ้น (47–64)%
30Prefixเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (47–64)%
30Prefixเพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (47–64)%
30Prefixเพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (47–64)%
30Prefixเพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (47–64)%
30Prefixเพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (47–64)%
42Prefixเพิ่มเกราะขึ้น (65–82)%
44Prefixเพิ่มโล่พลังงานขึ้น (65–82)%
44Prefixเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (65–82)%
44Prefixเพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (65–82)%
44Prefixเพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (65–82)%
44Prefixเพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (65–82)%
44Prefixเพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (65–82)%
60Prefixเพิ่มโล่พลังงานขึ้น (83–100)%
60Prefixเพิ่มเกราะขึ้น (83–100)%
60Prefixเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (83–100)%
60Prefixเพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (83–100)%
60Prefixเพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (83–100)%
60Prefixเพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (83–100)%
60Prefixเพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (83–100)%
72Prefixเพิ่มโล่พลังงานขึ้น (101–120)%
72Prefixเพิ่มเกราะขึ้น (101–120)%
72Prefixเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (101–120)%
72Prefixเพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (101–120)%
72Prefixเพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (101–120)%
72Prefixเพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (101–120)%
72Prefixเพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (101–120)%
84Prefixเพิ่มโล่พลังงานขึ้น (121–132)%
84Prefixเพิ่มเกราะขึ้น (121–132)%
84Prefixเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (121–132)%
84Prefixเพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (121–132)%
84Prefixเพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (121–136)%
84Prefixเพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (121–132)%
1Prefixเพิ่มเกราะขึ้น (6–14)%
เพิ่มการหายจากสถานะติด Stun ขึ้น (6–7)%
2Prefixเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (6–14)%
เพิ่มการหายจากสถานะติด Stun ขึ้น (6–7)%
2Prefixเพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (6–14)%
เพิ่มการหายจากสถานะติด Stun ขึ้น (6–7)%
2Prefixเพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (6–14)%
เพิ่มการหายจากสถานะติด Stun ขึ้น (6–7)%
2Prefixเพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (6–14)%
เพิ่มการหายจากสถานะติด Stun ขึ้น (6–7)%
2Prefixเพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (6–14)%
เพิ่มการหายจากสถานะติด Stun ขึ้น (6–7)%
3Prefixเพิ่มโล่พลังงานขึ้น (6–14)%
เพิ่มการหายจากสถานะติด Stun ขึ้น (6–7)%
17Prefixเพิ่มเกราะขึ้น (15–23)%
เพิ่มการหายจากสถานะติด Stun ขึ้น (8–9)%
18Prefixเพิ่มโล่พลังงานขึ้น (15–23)%
เพิ่มการหายจากสถานะติด Stun ขึ้น (8–9)%
19Prefixเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (15–23)%
เพิ่มการหายจากสถานะติด Stun ขึ้น (8–9)%
19Prefixเพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (15–23)%
เพิ่มการหายจากสถานะติด Stun ขึ้น (8–9)%
19Prefixเพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (15–23)%
เพิ่มการหายจากสถานะติด Stun ขึ้น (8–9)%
19Prefixเพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (15–23)%
เพิ่มการหายจากสถานะติด Stun ขึ้น (8–9)%
19Prefixเพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (15–23)%
เพิ่มการหายจากสถานะติด Stun ขึ้น (8–9)%
29Prefixเพิ่มเกราะขึ้น (24–32)%
เพิ่มการหายจากสถานะติด Stun ขึ้น (10–11)%
30Prefixเพิ่มโล่พลังงานขึ้น (24–32)%
เพิ่มการหายจากสถานะติด Stun ขึ้น (10–11)%
30Prefixเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (24–32)%
เพิ่มการหายจากสถานะติด Stun ขึ้น (10–11)%
30Prefixเพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (24–32)%
เพิ่มการหายจากสถานะติด Stun ขึ้น (10–11)%
30Prefixเพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (24–32)%
เพิ่มการหายจากสถานะติด Stun ขึ้น (10–11)%
30Prefixเพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (24–32)%
เพิ่มการหายจากสถานะติด Stun ขึ้น (10–11)%
30Prefixเพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (24–32)%
เพิ่มการหายจากสถานะติด Stun ขึ้น (10–11)%
42Prefixเพิ่มเกราะขึ้น (33–41)%
เพิ่มการหายจากสถานะติด Stun ขึ้น (12–13)%
44Prefixเพิ่มโล่พลังงานขึ้น (33–41)%
เพิ่มการหายจากสถานะติด Stun ขึ้น (12–13)%
44Prefixเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (33–41)%
เพิ่มการหายจากสถานะติด Stun ขึ้น (12–13)%
44Prefixเพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (33–41)%
เพิ่มการหายจากสถานะติด Stun ขึ้น (12–13)%
44Prefixเพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (33–41)%
เพิ่มการหายจากสถานะติด Stun ขึ้น (12–13)%
44Prefixเพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (33–41)%
เพิ่มการหายจากสถานะติด Stun ขึ้น (12–13)%
44Prefixเพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (33–41)%
เพิ่มการหายจากสถานะติด Stun ขึ้น (12–13)%
60Prefixเพิ่มโล่พลังงานขึ้น (42–50)%
เพิ่มการหายจากสถานะติด Stun ขึ้น (14–15)%
60Prefixเพิ่มเกราะขึ้น (42–50)%
เพิ่มการหายจากสถานะติด Stun ขึ้น (14–15)%
60Prefixเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (42–50)%
เพิ่มการหายจากสถานะติด Stun ขึ้น (14–15)%
60Prefixเพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (42–50)%
เพิ่มการหายจากสถานะติด Stun ขึ้น (14–15)%
60Prefixเพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (42–50)%
เพิ่มการหายจากสถานะติด Stun ขึ้น (14–15)%
60Prefixเพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (42–50)%
เพิ่มการหายจากสถานะติด Stun ขึ้น (14–15)%
60Prefixเพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (42–50)%
เพิ่มการหายจากสถานะติด Stun ขึ้น (14–15)%
78Prefixเพิ่มโล่พลังงานขึ้น (51–56)%
เพิ่มการหายจากสถานะติด Stun ขึ้น (16–17)%
78Prefixเพิ่มเกราะขึ้น (51–56)%
เพิ่มการหายจากสถานะติด Stun ขึ้น (16–17)%
78Prefixเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (51–56)%
เพิ่มการหายจากสถานะติด Stun ขึ้น (16–17)%
78Prefixเพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (51–56)%
เพิ่มการหายจากสถานะติด Stun ขึ้น (16–17)%
78Prefixเพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (51–56)%
เพิ่มการหายจากสถานะติด Stun ขึ้น (16–17)%
78Prefixเพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (51–56)%
เพิ่มการหายจากสถานะติด Stun ขึ้น (16–17)%
78Prefixเพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (51–56)%
เพิ่มการหายจากสถานะติด Stun ขึ้น (16–17)%
3Prefixเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (2–4)%
10Prefixเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (4–6)%
10Prefixเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (11–13)%
10Prefixเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (14–16)%
10Prefixเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (17–18)%
10Prefixเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (18–19)%
18Prefixเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (5–7)%
30Prefixเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (8–10)%
42Prefixเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (11–13)%
56Prefixเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (14–16)%
70Prefixเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (17–19)%
77Prefixเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (20–22)%
2Prefixเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (2–4)%
19Prefixเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (5–7)%
30Prefixเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (8–10)%
42Prefixเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (11–13)%
56Prefixเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (14–16)%
70Prefixเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (17–19)%
77Prefixเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (20–22)%
82Prefixเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (23–24)%
1Prefixเพิ่มความเสียหายไฟ 1 ถึง 2
1Prefixเพิ่มความเสียหายไฟ (1–2) ถึง (3–4)
1Prefixเพิ่มความเสียหายไฟ (3–4) ถึง (5–6)
11Prefixเพิ่มความเสียหายไฟ (8–10) ถึง (15–18)
11Prefixเพิ่มความเสียหายไฟ (12–16) ถึง (23–27)
12Prefixเพิ่มความเสียหายไฟ (3–5) ถึง (7–8)
18Prefixเพิ่มความเสียหายไฟ (12–16) ถึง (24–28)
18Prefixเพิ่มความเสียหายไฟ (18–24) ถึง (36–42)
20Prefixเพิ่มความเสียหายไฟ (5–7) ถึง (11–13)
26Prefixเพิ่มความเสียหายไฟ (17–22) ถึง (33–39)
26Prefixเพิ่มความเสียหายไฟ (25–34) ถึง (50–59)
28Prefixเพิ่มความเสียหายไฟ (7–10) ถึง (15–18)
33Prefixเพิ่มความเสียหายไฟ (21–28) ถึง (42–49)
33Prefixเพิ่มความเสียหายไฟ (32–42) ถึง (63–74)
35Prefixเพิ่มความเสียหายไฟ (9–12) ถึง (19–22)
42Prefixเพิ่มความเสียหายไฟ (5–7) ถึง (11–14)
42Prefixเพิ่มความเสียหายไฟ (26–35) ถึง (53–61)
42Prefixเพิ่มความเสียหายไฟ (40–53) ถึง (79–92)
44Prefixเพิ่มความเสียหายไฟ (11–15) ถึง (23–27)
51Prefixเพิ่มความเสียหายไฟ (32–42) ถึง (63–74)
51Prefixเพิ่มความเสียหายไฟ (48–64) ถึง (95–111)
52Prefixเพิ่มความเสียหายไฟ (13–18) ถึง (27–31)
58Prefixเพิ่มความเสียหายไฟ (6–8) ถึง (13–17)
62Prefixเพิ่มความเสียหายไฟ (38–51) ถึง (77–89)
62Prefixเพิ่มความเสียหายไฟ (58–77) ถึง (115–134)
64Prefixเพิ่มความเสียหายไฟ (16–22) ถึง (32–38)
74Prefixเพิ่มความเสียหายไฟ (8–10) ถึง (16–18)
74Prefixเพิ่มความเสียหายไฟ (45–61) ถึง (91–106)
74Prefixเพิ่มความเสียหายไฟ (68–91) ถึง (137–160)
76Prefixเพิ่มความเสียหายไฟ (19–25) ถึง (39–45)
82Prefixเพิ่มความเสียหายไฟ (23–27) ถึง (43–48)
82Prefixเพิ่มความเสียหายไฟ (9–11) ถึง (17–21)
82Prefixเพิ่มความเสียหายไฟ (62–72) ถึง (107–114)
82Prefixเพิ่มความเสียหายไฟ (93–108) ถึง (160–171)
63Prefixได้รับ 10% ของความเสียหายทางกายภาพไปเป็นความเสียหายพิเศษทางไฟ
60Prefixความเสียหายเจาะทะลุความต้านทานทางไฟ (6–10)%
1Prefixเพิ่มพละกำลังการตกปลาขึ้น (20–40)%
1Prefixเหยื่อล่อRhoa Feather
1Prefixลดบ่อปลาที่ใช้ลง (15–30)%
3Prefixเพิ่มโล่พลังงาน สูงสุด +(1–3)
3Prefixเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด +(3–5)
11Prefixเพิ่มโล่พลังงาน สูงสุด +(4–8)
11Prefixเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด +(6–8)
17Prefixเพิ่มโล่พลังงาน สูงสุด +(9–12)
17Prefixเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด +(9–12)
23Prefixเพิ่มโล่พลังงาน สูงสุด +(13–15)
23Prefixเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด +(13–15)
29Prefixเพิ่มโล่พลังงาน สูงสุด +(16–19)
29Prefixเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด +(16–19)
35Prefixเพิ่มโล่พลังงาน สูงสุด +(20–22)
35Prefixเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด +(20–29)
42Prefixเพิ่มโล่พลังงาน สูงสุด +(23–26)
42Prefixเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด +(18–26)
43Prefixเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด +(30–48)
50Prefixเพิ่มโล่พลังงาน สูงสุด +(27–31)
51Prefixเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด +(49–72)
58Prefixเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด +(49–80)
58Prefixเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด +(49–75)
58Prefixเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด +(27–32)
58Prefixเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด +(30–42)
59Prefixเพิ่มโล่พลังงาน สูงสุด +(32–37)
60Prefixเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด +(73–106)
68Prefixเพิ่มโล่พลังงาน สูงสุด +(38–43)
69Prefixเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด +(107–135)
74Prefixเพิ่มโล่พลังงาน สูงสุด +(44–47)
74Prefixเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด +(81–110)
74Prefixเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด +(76–95)
74Prefixเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด +(28–35)
74Prefixเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด +(43–54)
75Prefixเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด +(136–145)
80Prefixเพิ่มโล่พลังงาน สูงสุด +(48–51)
82Prefixเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด +(111–125)
82Prefixเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด +(96–110)
82Prefixเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด +(36–42)
82Prefixเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด +(55–66)
1Prefixเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น +(3–10)
1Prefixเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น +(3–10)
18Prefixเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น +(11–35)
18Prefixเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น +(11–35)
26Prefixเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น +(21–25)
29Prefixเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น +(36–60)
29Prefixเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น +(36–60)
42Prefixเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น +(61–80)
42Prefixเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น +(61–138)
42Prefixเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น +(40–49)
42Prefixเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น +(26–29)
56Prefixเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น +(139–322)
58Prefixเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น +(81–120)
58Prefixเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น +(50–60)
58Prefixเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น +(30–35)
70Prefixเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น +(323–400)
72Prefixเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น +(121–150)
74Prefixเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น +(61–138)
74Prefixเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น +(36–60)
82Prefixเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น +(151–180)
82Prefixเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น +(401–430)
82Prefixเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น +(139–155)
82Prefixเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น +(61–70)
84Prefixเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น +(151–170)
1Prefixเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด +(3–9)
3Prefixเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด +(5–14)
5Prefixเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด +(10–19)
10Prefixเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด +(15–30)
11Prefixเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด +(20–29)
18Prefixเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด +(30–39)
24Prefixเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด +(40–49)
26Prefixเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด +(31–45)
30Prefixเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด +(50–59)
36Prefixเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด +(60–69)
44Prefixเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด +(70–79)
54Prefixเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด +(80–89)
64Prefixเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด +(90–99)
73Prefixเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด +(100–109)
81Prefixเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด +(110–119)
82Prefixเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด +(120–126)
82Prefixเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด +(110–116)
82Prefixเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด +(100–106)
82Prefixเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด +(90–96)
1Prefixเพิ่มมานาสูงสุด +(15–19)
11Prefixเพิ่มมานาสูงสุด +(20–24)
17Prefixเพิ่มมานาสูงสุด +(25–29)
23Prefixเพิ่มมานาสูงสุด +(30–34)
29Prefixเพิ่มมานาสูงสุด +(35–39)
35Prefixเพิ่มมานาสูงสุด +(40–44)
42Prefixเพิ่มมานาสูงสุด +(45–49)
51Prefixเพิ่มมานาสูงสุด +(50–54)
60Prefixเพิ่มมานาสูงสุด +(55–59)
69Prefixเพิ่มมานาสูงสุด +(60–64)
75Prefixเพิ่มมานาสูงสุด +(65–68)
81Prefixเพิ่มมานาสูงสุด +(69–73)
82Prefixเพิ่มมานาสูงสุด +(69–77)
1Prefixเพิ่มเกราะขึ้น +(3–10)
1Prefixเพิ่มเกราะขึ้น +(3–10)
18Prefixเพิ่มเกราะขึ้น +(11–35)
18Prefixเพิ่มเกราะขึ้น +(11–35)
30Prefixเพิ่มเกราะขึ้น +(36–60)
30Prefixเพิ่มเกราะขึ้น +(36–60)
44Prefixเพิ่มเกราะขึ้น +(61–138)
46Prefixเพิ่มเกราะขึ้น +(61–138)
57Prefixเพิ่มเกราะขึ้น +(139–322)
58Prefixเพิ่มเกราะขึ้น +(80–120)
58Prefixเพิ่มเกราะขึ้น +(50–90)
58Prefixเพิ่มเกราะขึ้น +(30–45)
59Prefixเพิ่มเกราะขึ้น +(139–322)
71Prefixเพิ่มเกราะขึ้น +(323–400)
73Prefixเพิ่มเกราะขึ้น +(323–400)
74Prefixเพิ่มเกราะขึ้น +(121–200)
74Prefixเพิ่มเกราะขึ้น +(91–138)
74Prefixเพิ่มเกราะขึ้น +(46–60)
82Prefixเพิ่มเกราะขึ้น +(420–480)
82Prefixเพิ่มเกราะขึ้น +(201–300)
82Prefixเพิ่มเกราะขึ้น +(401–440)
82Prefixเพิ่มเกราะขึ้น +(139–180)
82Prefixเพิ่มเกราะขึ้น +(61–75)
83Prefixเพิ่มเกราะขึ้น +(401–460)
2Prefixเพิ่มเกราะขึ้น (2–4)%
18Prefixเพิ่มเกราะขึ้น (5–7)%
30Prefixเพิ่มเกราะขึ้น (8–10)%
42Prefixเพิ่มเกราะขึ้น (11–13)%
56Prefixเพิ่มเกราะขึ้น (14–16)%
70Prefixเพิ่มเกราะขึ้น (17–19)%
77Prefixเพิ่มเกราะขึ้น (20–22)%
82Prefixเพิ่มเกราะขึ้น (23–24)%
1Prefixเพิ่มความเสียหายทางธาตุจากอาวุธขึ้น (11–15)%
4Prefixเพิ่มความเสียหายทางธาตุจากอาวุธขึ้น (5–10)%
4Prefixเพิ่มความเสียหายทางธาตุจากอาวุธขึ้น (5–10)%
10Prefixเพิ่มความเสียหายทางธาตุจากอาวุธขึ้น (16–20)%
15Prefixเพิ่มความเสียหายทางธาตุจากอาวุธขึ้น (11–20)%
15Prefixเพิ่มความเสียหายทางธาตุจากอาวุธขึ้น (11–20)%
26Prefixเพิ่มความเสียหายทางธาตุจากอาวุธขึ้น (21–25)%
30Prefixเพิ่มความเสียหายทางธาตุจากอาวุธขึ้น (21–30)%
30Prefixเพิ่มความเสียหายทางธาตุจากอาวุธขึ้น (21–30)%
42Prefixเพิ่มความเสียหายทางธาตุจากอาวุธขึ้น (26–29)%
58Prefixเพิ่มความเสียหายทางธาตุจากอาวุธขึ้น (30–34)%
60Prefixเพิ่มความเสียหายทางธาตุจากอาวุธขึ้น (31–36)%
60Prefixเพิ่มความเสียหายทางธาตุจากอาวุธขึ้น (31–37)%
74Prefixเพิ่มความเสียหายทางธาตุจากอาวุธขึ้น (35–38)%
81Prefixเพิ่มความเสียหายทางธาตุจากอาวุธขึ้น (37–42)%
81Prefixเพิ่มความเสียหายทางธาตุจากอาวุธขึ้น (38–42)%
82Prefixเพิ่มความเสียหายทางธาตุจากอาวุธขึ้น (39–42)%
1Prefixเพิ่มมานาในการใช้สกิลขึ้น +(-8–-4)
2Prefixเพิ่มเลเวลของเจ็มที่ใส่ขึ้น +1
50Prefixเพิ่มเลเวลของเจ็มที่ใส่ขึ้น +1
50Prefixเพิ่มเลเวลของเจ็มที่ใส่ขึ้น +2
76Prefixเพิ่มเลเวลของเจ็มที่ใส่ขึ้น +3
1Prefixเพิ่มเลเวลของเจ็มเวทย์ที่ใส่ขึ้น +1
1Prefixเพิ่มเลเวลของเจ็ม Support ที่ใส่ขึ้น +1
2Prefixเพิ่มเลเวลของเจ็มไฟที่ใส่ขึ้น +1
2Prefixเพิ่มเลเวลของเจ็มน้ำแข็งที่ใส่ขึ้น +1
2Prefixเพิ่มเลเวลของเจ็มสายฟ้าที่ใส่ขึ้น +1
4Prefixเพิ่มเลเวลของเจ็มคาออสที่ใส่ขึ้น +1
8Prefixเพิ่มเลเวลของเจ็ม Melee ที่ใส่ขึ้น +1
9Prefixเพิ่มเลเวลของเจ็มธนูที่ใส่ขึ้น +1
14Prefixเพิ่มเลเวลของเจ็ม Minion ที่ใส่ขึ้น +1
55Prefixเพิ่มเลเวลของเจ็มไฟที่ใส่ขึ้น +2
55Prefixเพิ่มเลเวลของเจ็มน้ำแข็งที่ใส่ขึ้น +2
55Prefixเพิ่มเลเวลของเจ็มสายฟ้าที่ใส่ขึ้น +2
55Prefixเพิ่มเลเวลของเจ็มคาออสที่ใส่ขึ้น +2
63Prefixเพิ่มเลเวลของเจ็ม Melee ที่ใส่ขึ้น +2
64Prefixเพิ่มเลเวลของเจ็มธนูที่ใส่ขึ้น +2
65Prefixเพิ่มเลเวลของเจ็ม Minion ที่ใส่ขึ้น +2
20Prefixเพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (8–12)%
39Prefixเพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (13–18)%
62Prefixเพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (19–24)%
84Prefixเพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (25–28)%
1Prefixดูดความเสียหายทางกายภาพ (0.5–0.7)% ไปเป็นพลังชีวิต
1Prefixดูดความเสียหายทางกายภาพ (0.5–0.7)% ไปเป็นพลังชีวิต
9Prefixดูดความเสียหายทางกายภาพ (0.2–0.4)% ไปเป็นพลังชีวิต
10Prefixดูดความเสียหายทางกายภาพ (0.6–0.8)% ไปเป็นพลังชีวิต
10Prefixดูดความเสียหายทางกายภาพ (0.6–0.8)% ไปเป็นพลังชีวิต
25Prefixดูดความเสียหายทางกายภาพ (0.6–0.8)% ไปเป็นพลังชีวิต
26Prefixดูดความเสียหายทางกายภาพ (0.7–0.9)% ไปเป็นพลังชีวิต
26Prefixดูดความเสียหายทางกายภาพ (0.7–0.9)% ไปเป็นพลังชีวิต
42Prefixดูดความเสียหายทางกายภาพ (0.8–1)% ไปเป็นพลังชีวิต
42Prefixดูดความเสียหายทางกายภาพ (0.8–1)% ไปเป็นพลังชีวิต
50Prefixดูดความเสียหายทางกายภาพ (0.2–0.4)% ไปเป็นพลังชีวิต
50Prefixดูดความเสียหายทางกายภาพ (0.2–0.4)% ไปเป็นพลังชีวิต
58Prefixดูดความเสียหายทางกายภาพ (0.9–1.1)% ไปเป็นพลังชีวิต
58Prefixดูดความเสียหายทางกายภาพ (0.9–1.1)% ไปเป็นพลังชีวิต
60Prefixดูดความเสียหายทางกายภาพ (0.6–0.8)% ไปเป็นพลังชีวิต
60Prefixดูดความเสียหายทางกายภาพ (0.6–0.8)% ไปเป็นพลังชีวิต
70Prefixดูดความเสียหายทางกายภาพ (1–1.2)% ไปเป็นพลังชีวิต
70Prefixดูดความเสียหายทางกายภาพ (1–1.2)% ไปเป็นพลังชีวิต
72Prefixดูดความเสียหายทางกายภาพ (1–1.2)% ไปเป็นพลังชีวิต
74Prefixดูดความเสียหายทางกายภาพ (1–1.2)% ไปเป็นพลังชีวิต
74Prefixดูดความเสียหายทางกายภาพ (1–1.2)% ไปเป็นพลังชีวิต
82Prefixดูดความเสียหายทางกายภาพ (1.1–1.3)% ไปเป็นพลังชีวิต
82Prefixดูดความเสียหายทางกายภาพ (1.1–1.3)% ไปเป็นพลังชีวิต
1Prefixดูดเลือดเพิ่มขึ้น (20–40)% ต่อวินาที
3Prefixเพิ่มความเสียหายสายฟ้าเมื่อโจมตี 1 ถึง 5
3Prefixเพิ่มความเสียหายสายฟ้า 1 ถึง 6
3Prefixเพิ่มความเสียหายสายฟ้า 1 ถึง (9–10)
13Prefixเพิ่มความเสียหายสายฟ้าเมื่อโจมตี 1 ถึง (14–15)
13Prefixเพิ่มความเสียหายสายฟ้า (1–2) ถึง (27–28)
13Prefixเพิ่มความเสียหายสายฟ้า (1–3) ถึง (41–43)
19Prefixเพิ่มความเสียหายสายฟ้า (1–3) ถึง (41–43)
19Prefixเพิ่มความเสียหายสายฟ้า (2–5) ถึง (62–66)
22Prefixเพิ่มความเสียหายสายฟ้าเมื่อโจมตี (1–2) ถึง (22–23)
26Prefixเพิ่มความเสียหายสายฟ้าเมื่อโจมตี (1–2) ถึง (21–22)
28Prefixเพิ่มความเสียหายสายฟ้าเมื่อโจมตี (1–2) ถึง (27–28)
31Prefixเพิ่มความเสียหายสายฟ้า (2–5) ถึง (58–61)
31Prefixเพิ่มความเสียหายสายฟ้า (2–7) ถึง (87–92)
34Prefixเพิ่มความเสียหายสายฟ้า (2–6) ถึง (72–76)
34Prefixเพิ่มความเสียหายสายฟ้า (3–9) ถึง (109–115)
35Prefixเพิ่มความเสียหายสายฟ้าเมื่อโจมตี (1–3) ถึง (33–34)
42Prefixเพิ่มความเสียหายสายฟ้าเมื่อโจมตี (1–2) ถึง (23–24)
42Prefixเพิ่มความเสียหายสายฟ้า (2–7) ถึง (91–96)
42Prefixเพิ่มความเสียหายสายฟ้า (4–11) ถึง (137–145)
44Prefixเพิ่มความเสียหายสายฟ้าเมื่อโจมตี (1–4) ถึง (40–43)
51Prefixเพิ่มความเสียหายสายฟ้า (3–9) ถึง (110–116)
51Prefixเพิ่มความเสียหายสายฟ้า (4–13) ถึง (165–174)
52Prefixเพิ่มความเสียหายสายฟ้าเมื่อโจมตี (2–5) ถึง (47–50)
58Prefixเพิ่มความเสียหายสายฟ้าเมื่อโจมตี (1–2) ถึง (25–26)
63Prefixเพิ่มความเสียหายสายฟ้า (4–11) ถึง (133–140)
63Prefixเพิ่มความเสียหายสายฟ้า (5–16) ถึง (200–211)
64Prefixเพิ่มความเสียหายสายฟ้าเมื่อโจมตี (3–6) ถึง (57–61)
74Prefixเพิ่มความเสียหายสายฟ้าเมื่อโจมตี (1–2) ถึง (27–28)
74Prefixเพิ่มความเสียหายสายฟ้า (4–13) ถึง (158–166)
74Prefixเพิ่มความเสียหายสายฟ้า (6–19) ถึง (237–250)
76Prefixเพิ่มความเสียหายสายฟ้าเมื่อโจมตี (3–7) ถึง (68–72)
82Prefixเพิ่มความเสียหายสายฟ้าเมื่อโจมตี (4–8) ถึง (71–76)
82Prefixเพิ่มความเสียหายสายฟ้าเมื่อโจมตี (1–3) ถึง (29–30)
82Prefixเพิ่มความเสียหายสายฟ้า (5–14) ถึง (162–172)
82Prefixเพิ่มความเสียหายสายฟ้า (7–21) ถึง (243–258)
60Prefixความเสียหายเจาะทะลุความต้านทานทางสายฟ้า (6–10)%
83Prefixเพิ่มความเสียหายเคออส (47–72) ถึง (98–123)
83Prefixเพิ่มความเสียหายเคออส (70–108) ถึง (147–185)
1Prefixเพิ่มความเสียหายทางกายภาพขึ้น (15–19)%
เพิ่มอัตราความแม่นยำขึ้น +(3–7)
11Prefixเพิ่มความเสียหายทางกายภาพขึ้น (20–24)%
เพิ่มอัตราความแม่นยำขึ้น +(8–30)
23Prefixเพิ่มความเสียหายทางกายภาพขึ้น (25–34)%
เพิ่มอัตราความแม่นยำขึ้น +(31–50)
35Prefixเพิ่มความเสียหายทางกายภาพขึ้น (35–44)%
เพิ่มอัตราความแม่นยำขึ้น +(51–64)
46Prefixเพิ่มความเสียหายทางกายภาพขึ้น (45–54)%
เพิ่มอัตราความแม่นยำขึ้น +(65–82)
60Prefixเพิ่มความเสียหายทางกายภาพขึ้น (55–64)%
เพิ่มอัตราความแม่นยำขึ้น +(83–99)
73Prefixเพิ่มความเสียหายทางกายภาพขึ้น (65–74)%
เพิ่มอัตราความแม่นยำขึ้น +(100–134)
83Prefixเพิ่มความเสียหายทางกายภาพขึ้น (75–79)%
เพิ่มอัตราความแม่นยำขึ้น +(135–169)
1Prefixเพิ่มความเสียหายทางกายภาพขึ้น (40–49)%
11Prefixเพิ่มความเสียหายทางกายภาพขึ้น (50–64)%
23Prefixเพิ่มความเสียหายทางกายภาพขึ้น (65–84)%
35Prefixเพิ่มความเสียหายทางกายภาพขึ้น (85–109)%
46Prefixเพิ่มความเสียหายทางกายภาพขึ้น (110–134)%
60Prefixเพิ่มความเสียหายทางกายภาพขึ้น (135–154)%
73Prefixเพิ่มความเสียหายทางกายภาพขึ้น (155–169)%
83Prefixเพิ่มความเสียหายทางกายภาพขึ้น (170–179)%
9Prefixดูด (0.2–0.4)% ของความเสียหายทางกายภาพไปเป็นมานา
50Prefixดูด (0.2–0.4)% ของความเสียหายทางกายภาพไปเป็นมานา
50Prefixดูด (0.2–0.4)% ของความเสียหายทางกายภาพไปเป็นมานา
58Prefixดูด (0.2–0.4)% ของความเสียหายทางกายภาพไปเป็นมานา
70Prefixดูด (0.6–0.8)% ของความเสียหายทางกายภาพไปเป็นมานา
74Prefixดูด (0.6–0.8)% ของความเสียหายทางกายภาพไปเป็นมานา
74Prefixดูด (0.6–0.8)% ของความเสียหายทางกายภาพไปเป็นมานา
82Prefixดูด (0.9–1)% ของความเสียหายทางกายภาพไปเป็นมานา
82Prefixดูด (0.9–1)% ของความเสียหายทางกายภาพไปเป็นมานา
1Prefixพื้นที่ถูกครอบครองโดย Invasion Boss เพิ่ม 1 ตัว
1Prefixเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 10%
15Prefixเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 15%
30Prefixเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 20%
40Prefixเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 25%
55Prefixเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 30%
82Prefixเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 32%
2Prefixเพิ่มความเสียหายกายภาพ 1 ถึง (2–3)
2Prefixเพิ่มความเสียหายกายภาพ 2 ถึง (4–5)
5Prefixเพิ่มความเสียหายกายภาพเมื่อโจมตี 1 ถึง 2
13Prefixเพิ่มความเสียหายกายภาพเมื่อโจมตี (2–3) ถึง (4–5)
13Prefixเพิ่มความเสียหายกายภาพ (4–5) ถึง (8–9)
13Prefixเพิ่มความเสียหายกายภาพ (6–8) ถึง (12–14)
19Prefixเพิ่มความเสียหายกายภาพเมื่อโจมตี (3–4) ถึง (6–7)
21Prefixเพิ่มความเสียหายกายภาพ (6–8) ถึง (13–15)
21Prefixเพิ่มความเสียหายกายภาพ (9–12) ถึง (18–21)
28Prefixเพิ่มความเสียหายกายภาพเมื่อโจมตี (4–6) ถึง (9–10)
29Prefixเพิ่มความเสียหายกายภาพ (7–11) ถึง (16–19)
29Prefixเพิ่มความเสียหายกายภาพ (11–15) ถึง (23–27)
35Prefixเพิ่มความเสียหายกายภาพเมื่อโจมตี (5–7) ถึง (11–12)
36Prefixเพิ่มความเสียหายกายภาพ (9–13) ถึง (20–24)
36Prefixเพิ่มความเสียหายกายภาพ (14–19) ถึง (28–33)
42Prefixเพิ่มความเสียหายกายภาพเมื่อโจมตี (3–5) ถึง (7–8)
44Prefixเพิ่มความเสียหายกายภาพเมื่อโจมตี (6–9) ถึง (13–15)
46Prefixเพิ่มความเสียหายกายภาพ (13–17) ถึง (26–30)
46Prefixเพิ่มความเสียหายกายภาพ (18–24) ถึง (36–42)
52Prefixเพิ่มความเสียหายกายภาพเมื่อโจมตี (7–10) ถึง (15–18)
54Prefixเพิ่มความเสียหายกายภาพ (14–19) ถึง (29–35)
54Prefixเพิ่มความเสียหายกายภาพ (20–27) ถึง (41–48)
58Prefixเพิ่มความเสียหายกายภาพเมื่อโจมตี (6–8) ถึง (12–13)
58Prefixเพิ่มความเสียหายกายภาพเมื่อโจมตี (4–5) ถึง (8–9)
64Prefixเพิ่มความเสียหายกายภาพเมื่อโจมตี (9–12) ถึง (19–22)
65Prefixเพิ่มความเสียหายกายภาพ (17–24) ถึง (36–41)
65Prefixเพิ่มความเสียหายกายภาพ (24–33) ถึง (49–57)
74Prefixเพิ่มความเสียหายกายภาพเมื่อโจมตี (7–9) ถึง (13–15)
74Prefixเพิ่มความเสียหายกายภาพเมื่อโจมตี (5–6) ถึง (9–10)
76Prefixเพิ่มความเสียหายกายภาพเมื่อโจมตี (11–15) ถึง (22–26)
77Prefixเพิ่มความเสียหายกายภาพ (20–27) ถึง (41–49)
77Prefixเพิ่มความเสียหายกายภาพ (29–38) ถึง (58–68)
82Prefixเพิ่มความเสียหายกายภาพเมื่อโจมตี (16–18) ถึง (27–30)
82Prefixเพิ่มความเสียหายกายภาพเมื่อโจมตี (10–11) ถึง (16–17)
82Prefixเพิ่มความเสียหายกายภาพเมื่อโจมตี (6–7) ถึง (10–11)
63Prefix15% ของความเสียหายทางกายภาพเป็นความเสียหายทางน้ำแข็ง
1Prefix10% ของความเสียหายทางกายภาพเป็นความเสียหายทางไฟ
1Prefixโอกาสที่ Projectile เจาะทะลุ (11–15)%
1Prefixโอกาสที่ Projectile เจาะทะลุ (16–20)%
1Prefixโอกาสที่ Projectile เจาะทะลุ (21–25)%
63Prefixเพิ่มความเสียหายจากพิษขึ้น 40%
1Prefixเพิ่มระดับความหายากของไอเท็มที่พบขึ้น 30% ขณะที่ใช้ขวด
1Prefixได้รับความเสียหายไฟให้กับเวทย์ (1–2) ถึง (3–4)
1Prefixได้รับความเสียหายน้ำแข็งให้กับเวทย์ 1 ถึง (2–3)
1Prefixได้รับความเสียหายสายฟ้าให้กับเวทย์ 1 ถึง (4–5)
1Prefixได้รับความเสียหายไฟให้กับเวทย์ (1–2) ถึง (4–5)
1Prefixได้รับความเสียหายน้ำแข็งให้กับเวทย์ (1–2) ถึง (3–4)
1Prefixได้รับความเสียหายสายฟ้าให้กับเวทย์ 1 ถึง (6–7)
11Prefixได้รับความเสียหายไฟให้กับเวทย์ (6–8) ถึง (12–14)
11Prefixได้รับความเสียหายน้ำแข็งให้กับเวทย์ (5–7) ถึง (10–12)
11Prefixได้รับความเสียหายสายฟ้าให้กับเวทย์ (1–2) ถึง (21–22)
11Prefixได้รับความเสียหายไฟให้กับเวทย์ (8–11) ถึง (17–19)
11Prefixได้รับความเสียหายน้ำแข็งให้กับเวทย์ (8–10) ถึง (15–18)
11Prefixได้รับความเสียหายสายฟ้าให้กับเวทย์ (1–3) ถึง (32–34)
18Prefixได้รับความเสียหายไฟให้กับเวทย์ (10–13) ถึง (19–22)
18Prefixได้รับความเสียหายน้ำแข็งให้กับเวทย์ (8–10) ถึง (16–18)
18Prefixได้รับความเสียหายสายฟ้าให้กับเวทย์ (1–3) ถึง (33–35)
18Prefixได้รับความเสียหายไฟให้กับเวทย์ (13–17) ถึง (26–30)
18Prefixได้รับความเสียหายน้ำแข็งให้กับเวทย์ (12–16) ถึง (23–27)
18Prefixได้รับความเสียหายสายฟ้าให้กับเวทย์ (1–4) ถึง (49–52)
26Prefixได้รับความเสียหายไฟให้กับเวทย์ (13–18) ถึง (27–31)
26Prefixได้รับความเสียหายน้ำแข็งให้กับเวทย์ (11–15) ถึง (22–25)
26Prefixได้รับความเสียหายสายฟ้าให้กับเวทย์ (1–4) ถึง (46–49)
26Prefixได้รับความเสียหายไฟให้กับเวทย์ (18–24) ถึง (36–42)
26Prefixได้รับความเสียหายน้ำแข็งให้กับเวทย์ (16–22) ถึง (33–38)
26Prefixได้รับความเสียหายสายฟ้าให้กับเวทย์ (2–6) ถึง (69–73)
33Prefixได้รับความเสียหายไฟให้กับเวทย์ (17–22) ถึง (33–39)
33Prefixได้รับความเสียหายน้ำแข็งให้กับเวทย์ (14–18) ถึง (27–32)
33Prefixได้รับความเสียหายสายฟ้าให้กับเวทย์ (2–5) ถึง (58–61)
33Prefixได้รับความเสียหายไฟให้กับเวทย์ (23–30) ถึง (45–53)
33Prefixได้รับความเสียหายน้ำแข็งให้กับเวทย์ (21–27) ถึง (41–48)
33Prefixได้รับความเสียหายสายฟ้าให้กับเวทย์ (2–7) ถึง (87–92)
42Prefixได้รับความเสียหายไฟให้กับเวทย์ (21–28) ถึง (42–49)
42Prefixได้รับความเสียหายน้ำแข็งให้กับเวทย์ (17–23) ถึง (34–40)
42Prefixได้รับความเสียหายสายฟ้าให้กับเวทย์ (2–6) ถึง (73–77)
42Prefixได้รับความเสียหายไฟให้กับเวทย์ (28–38) ถึง (57–66)
42Prefixได้รับความเสียหายน้ำแข็งให้กับเวทย์ (26–34) ถึง (52–60)
42Prefixได้รับความเสียหายสายฟ้าให้กับเวทย์ (3–9) ถึง (109–115)
51Prefixได้รับความเสียหายไฟให้กับเวทย์ (25–34) ถึง (51–59)
51Prefixได้รับความเสียหายน้ำแข็งให้กับเวทย์ (21–28) ถึง (41–48)
51Prefixได้รับความเสียหายสายฟ้าให้กับเวทย์ (2–7) ถึง (88–93)
51Prefixได้รับความเสียหายไฟให้กับเวทย์ (34–46) ถึง (68–80)
51Prefixได้รับความเสียหายน้ำแข็งให้กับเวทย์ (31–41) ถึง (62–73)
51Prefixได้รับความเสียหายสายฟ้าให้กับเวทย์ (4–11) ถึง (132–139)
62Prefixได้รับความเสียหายไฟให้กับเวทย์ (31–41) ถึง (61–71)
62Prefixได้รับความเสียหายน้ำแข็งให้กับเวทย์ (25–33) ถึง (50–58)
62Prefixได้รับความเสียหายสายฟ้าให้กับเวทย์ (3–9) ถึง (106–112)
62Prefixได้รับความเสียหายไฟให้กับเวทย์ (41–55) ถึง (83–96)
62Prefixได้รับความเสียหายน้ำแข็งให้กับเวทย์ (38–50) ถึง (75–88)
62Prefixได้รับความเสียหายสายฟ้าให้กับเวทย์ (4–13) ถึง (159–168)
74Prefixได้รับความเสียหายไฟให้กับเวทย์ (36–49) ถึง (73–85)
74Prefixได้รับความเสียหายน้ำแข็งให้กับเวทย์ (30–40) ถึง (60–69)
74Prefixได้รับความเสียหายสายฟ้าให้กับเวทย์ (3–10) ถึง (126–133)
74Prefixได้รับความเสียหายไฟให้กับเวทย์ (49–65) ถึง (98–115)
74Prefixได้รับความเสียหายน้ำแข็งให้กับเวทย์ (45–60) ถึง (89–104)
74Prefixได้รับความเสียหายสายฟ้าให้กับเวทย์ (5–15) ถึง (189–200)
82Prefixได้รับความเสียหายไฟให้กับเวทย์ (45–54) ถึง (80–90)
82Prefixได้รับความเสียหายน้ำแข็งให้กับเวทย์ (35–45) ถึง (66–74)
82Prefixได้รับความเสียหายสายฟ้าให้กับเวทย์ (4–11) ถึง (134–144)
82Prefixได้รับความเสียหายไฟให้กับเวทย์ (67–81) ถึง (120–135)
82Prefixได้รับความเสียหายน้ำแข็งให้กับเวทย์ (57–66) ถึง (100–111)
82Prefixได้รับความเสียหายสายฟ้าให้กับเวทย์ (6–16) ถึง (201–216)
2Prefixเพิ่มความเสียหายทางเวทย์ขึ้น (10–19)%
2Prefixเพิ่มความเสียหายทางเวทย์ขึ้น (15–29)%
5Prefixเพิ่มความเสียหายทางเวทย์ขึ้น (3–7)%
11Prefixเพิ่มความเสียหายทางเวทย์ขึ้น (20–29)%
11Prefixเพิ่มความเสียหายทางเวทย์ขึ้น (30–44)%
20Prefixเพิ่มความเสียหายทางเวทย์ขึ้น (8–12)%
23Prefixเพิ่มความเสียหายทางเวทย์ขึ้น (30–39)%
23Prefixเพิ่มความเสียหายทางเวทย์ขึ้น (45–59)%
35Prefixเพิ่มความเสียหายทางเวทย์ขึ้น (40–49)%
35Prefixเพิ่มความเสียหายทางเวทย์ขึ้น (60–74)%
38Prefixเพิ่มความเสียหายทางเวทย์ขึ้น (13–17)%
46Prefixเพิ่มความเสียหายทางเวทย์ขึ้น (50–59)%
46Prefixเพิ่มความเสียหายทางเวทย์ขึ้น (75–89)%
56Prefixเพิ่มความเสียหายทางเวทย์ขึ้น (18–22)%
58Prefixเพิ่มความเสียหายทางเวทย์ขึ้น (60–69)%
58Prefixเพิ่มความเสียหายทางเวทย์ขึ้น (50–56)%
58Prefixเพิ่มความเสียหายทางเวทย์ขึ้น (90–104)%
58Prefixเพิ่มความเสียหายทางเวทย์ขึ้น (75–84)%
64Prefixเพิ่มความเสียหายทางเวทย์ขึ้น (70–74)%
74Prefixเพิ่มความเสียหายทางเวทย์ขึ้น (57–62)%
74Prefixเพิ่มความเสียหายทางเวทย์ขึ้น (85–94)%
76Prefixเพิ่มความเสียหายทางเวทย์ขึ้น (23–26)%
79Prefixเพิ่มความเสียหายทางเวทย์ขึ้น (105–110)%
82Prefixเพิ่มความเสียหายทางเวทย์ขึ้น (63–69)%
82Prefixเพิ่มความเสียหายทางเวทย์ขึ้น (95–104)%
84Prefixเพิ่มความเสียหายทางเวทย์ขึ้น (75–79)%
84Prefixเพิ่มความเสียหายทางเวทย์ขึ้น (111–115)%
2Prefixเพิ่มความเสียหายทางเวทย์ขึ้น (5–9)%
เพิ่มมานาสูงสุด +(8–10)
2Prefixเพิ่มความเสียหายทางเวทย์ขึ้น (8–14)%
เพิ่มมานาสูงสุด +(8–10)
11Prefixเพิ่มความเสียหายทางเวทย์ขึ้น (10–14)%
เพิ่มมานาสูงสุด +(11–13)
11Prefixเพิ่มความเสียหายทางเวทย์ขึ้น (15–22)%
เพิ่มมานาสูงสุด +(11–13)
23Prefixเพิ่มความเสียหายทางเวทย์ขึ้น (15–19)%
เพิ่มมานาสูงสุด +(14–16)
23Prefixเพิ่มความเสียหายทางเวทย์ขึ้น (23–29)%
เพิ่มมานาสูงสุด +(14–16)
35Prefixเพิ่มความเสียหายทางเวทย์ขึ้น (20–24)%
เพิ่มมานาสูงสุด +(17–19)
35Prefixเพิ่มความเสียหายทางเวทย์ขึ้น (30–37)%
เพิ่มมานาสูงสุด +(17–19)
46Prefixเพิ่มความเสียหายทางเวทย์ขึ้น (25–29)%
เพิ่มมานาสูงสุด +(20–22)
46Prefixเพิ่มความเสียหายทางเวทย์ขึ้น (38–44)%
เพิ่มมานาสูงสุด +(20–22)
58Prefixเพิ่มความเสียหายทางเวทย์ขึ้น (30–34)%
เพิ่มมานาสูงสุด +(23–25)
58Prefixเพิ่มความเสียหายทางเวทย์ขึ้น (45–50)%
เพิ่มมานาสูงสุด +(23–25)
80Prefixเพิ่มความเสียหายทางเวทย์ขึ้น (35–39)%
เพิ่มมานาสูงสุด +(26–28)
80Prefixเพิ่มความเสียหายทางเวทย์ขึ้น (51–55)%
เพิ่มมานาสูงสุด +(26–28)
1Prefixเพิ่มคุณภาพของเจ็ม Support ที่ใส่ขึ้น +(3–6)%
63Suffixเพิ่มความเสียหายไฟในขณะที่คุณบล็อค 40 ถึง 80
63Suffixความเสียหายกายภาพลดลงเพิ่มเติมในขณะที่ใช้งานขวดยา 5%
1Suffixเพิ่มทุกคุณสมบัติขึ้น +(1–4)
11Suffixเพิ่มทุกคุณสมบัติขึ้น +(5–8)
22Suffixเพิ่มทุกคุณสมบัติขึ้น +(9–12)
33Suffixเพิ่มทุกคุณสมบัติขึ้น +(13–16)
44Suffixเพิ่มทุกคุณสมบัติขึ้น +(17–20)
55Suffixเพิ่มทุกคุณสมบัติขึ้น +(21–24)
66Suffixเพิ่มทุกคุณสมบัติขึ้น +(25–28)
77Suffixเพิ่มทุกคุณสมบัติขึ้น +(29–32)
12Suffixเพิ่มความต้านทานทุกธาตุขึ้น +(3–5)%
24Suffixเพิ่มความต้านทานทุกธาตุขึ้น +(6–8)%
36Suffixเพิ่มความต้านทานทุกธาตุขึ้น +(9–11)%
48Suffixเพิ่มความต้านทานทุกธาตุขึ้น +(12–14)%
60Suffixเพิ่มความต้านทานทุกธาตุขึ้น +(15–16)%
63Suffixเพิ่มรัศมีของสกิลพื้นที่ขึ้น 10%
63Suffixเพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่ายในขณะที่ใช้งานขวดยา 10%
42Suffixโอกาส (19–22)% ที่จะไม่ติดสถานะลุกไหม้
58Suffixโอกาส (23–26)% ที่จะไม่ติดสถานะลุกไหม้
74Suffixโอกาส (27–30)% ที่จะไม่ติดสถานะลุกไหม้
82Suffixโอกาส (31–34)% ที่จะไม่ติดสถานะลุกไหม้
1Suffixโอกาส (23–26)% ที่จะไม่ติดสถานะ Stun
1Suffixโอกาส (27–30)% ที่จะไม่ติดสถานะ Stun
1Suffixโอกาส (31–34)% ที่จะไม่ติดสถานะ Stun
2Suffixเพิ่มการชาร์จของขวดที่ได้รับขึ้น (10–20)%
3Suffixลดการชาร์จของขวดที่ใช้ลง (10–20)%
7Suffixเพิ่มระยะเวลาการแสดงผลขวดขึ้น (10–20)%
63Suffixไม่ติดสภาพพิษ
1Suffixโอกาส (15–18)% ที่จะไม่ติดสถานะถูกแช่แข็ง
1Suffixโอกาส (19–22)% ที่จะไม่ติดสถานะถูกแช่แข็ง
1Suffixโอกาส (23–26)% ที่จะไม่ติดสถานะถูกแช่แข็ง
1Suffixโอกาส (27–30)% ที่จะไม่ติดสถานะถูกแช่แข็ง
1Suffixโอกาส (31–44)% ที่จะไม่ติดสถานะถูกแช่แข็ง
42Suffixโอกาส (3–4)% ที่จะหลบการโจมตี
58Suffixโอกาส (5–6)% ที่จะหลบการโจมตี
74Suffixโอกาส (7–8)% ที่จะหลบการโจมตี
82Suffixโอกาส (9–10)% ที่จะหลบการโจมตี
63Suffix10% โอากาสที่จะฟื้นฟู 10% of เพิ่มจำนวนมานาสูงสุดเมื่อใช้สกิล
63Suffixดูดความเสียหายทางคาออส 0.5% ไปเป็นพลังชีวิต
63Suffixลดความเสียหายเคออสทุกวินาที 50%
16Suffixเพิ่มความต้านทานทางคาออสขึ้น +(5–10)%
30Suffixเพิ่มความต้านทานทางคาออสขึ้น +(11–15)%
44Suffixเพิ่มความต้านทานทางคาออสขึ้น +(16–20)%
56Suffixเพิ่มความต้านทานทางคาออสขึ้น +(21–25)%
65Suffixเพิ่มความต้านทานทางคาออสขึ้น +(26–30)%
81Suffixเพิ่มความต้านทานทางคาออสขึ้น +(31–35)%
63Suffixเพิ่มความต้านคาออสขึ้น +50% ระหว่างที่ขวดทำงาน
82Suffixโอกาสที่จะหล่บการโจมตีน้ำแข็งเมื่อถูกโจมตี (5–6)%
82Suffixโอกาสที่จะหล่บการโจมตีน้ำแข็งเมื่อถูกโจมตี (6–7)%
82Suffixโอกาสที่จะหล่บการโจมตีน้ำแข็งเมื่อถูกโจมตี (7–8)%
82Suffixโอกาสที่จะหล่บการโจมตีน้ำแข็งเมื่อถูกโจมตี (8–9)%
82Suffixโอกาสที่จะหล่บการโจมตีน้ำแข็งเมื่อถูกโจมตี (9–10)%
1Suffixเพิ่มความเสียหายทางน้ำแข็งขึ้น (6–9)%
10Suffixเพิ่มความเสียหายทางน้ำแข็งขึ้น (10–13)%
12Suffixเพิ่มความเสียหายทางน้ำแข็งขึ้น (3–7)%
24Suffixเพิ่มความเสียหายทางน้ำแข็งขึ้น (8–12)%
26Suffixเพิ่มความเสียหายทางน้ำแข็งขึ้น (14–17)%
36Suffixเพิ่มความเสียหายทางน้ำแข็งขึ้น (13–17)%
42Suffixเพิ่มความเสียหายทางน้ำแข็งขึ้น (18–21)%
50Suffixเพิ่มความเสียหายทางน้ำแข็งขึ้น (18–22)%
58Suffixเพิ่มความเสียหายทางน้ำแข็งขึ้น (22–25)%
64Suffixเพิ่มความเสียหายทางน้ำแข็งขึ้น (23–26)%
74Suffixเพิ่มความเสียหายทางน้ำแข็งขึ้น (26–29)%
76Suffixเพิ่มความเสียหายทางน้ำแข็งขึ้น (27–30)%
82Suffixเพิ่มความเสียหายทางน้ำแข็งขึ้น (30–33)%
1Suffixเพิ่มความต้านทานทางน้ำแข็งขึ้น +(6–11)%
14Suffixเพิ่มความต้านทานทางน้ำแข็งขึ้น +(12–17)%
26Suffixเพิ่มความต้านทานทางน้ำแข็งขึ้น +(18–23)%
38Suffixเพิ่มความต้านทานทางน้ำแข็งขึ้น +(24–29)%
50Suffixเพิ่มความต้านทานทางน้ำแข็งขึ้น +(30–35)%
60Suffixเพิ่มความต้านทานทางน้ำแข็งขึ้น +(36–41)%
72Suffixเพิ่มความต้านทานทางน้ำแข็งขึ้น +(42–45)%
84Suffixเพิ่มความต้านทานทางน้ำแข็งขึ้น +(46–48)%
1Suffixเพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลขึ้น (10–14)%
5Suffixเพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลขึ้น (10–14)%
20Suffixเพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลขึ้น (15–19)%
20Suffixเพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลขึ้น (15–19)%
30Suffixเพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลขึ้น (20–24)%
30Suffixเพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลขึ้น (20–24)%
42Suffixเพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลขึ้น (15–17)%
44Suffixเพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลขึ้น (25–29)%
44Suffixเพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลขึ้น (25–29)%
58Suffixเพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลขึ้น (30–34)%
58Suffixเพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลขึ้น (18–20)%
59Suffixเพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลขึ้น (30–34)%
72Suffixเพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลขึ้น (35–38)%
73Suffixเพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลขึ้น (35–38)%
74Suffixเพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลขึ้น (21–23)%
82Suffixเพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลขึ้น (39–42)%
82Suffixเพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลขึ้น (24–26)%
8Suffix+(8–12)% โจมตีคริติคอลรวมทั้งหมดแรงขึ้นรวม
8Suffix+(10–14)% โจมตีคริติคอลรวมทั้งหมดแรงขึ้นรวม
21Suffix+(13–19)% โจมตีคริติคอลรวมทั้งหมดแรงขึ้นรวม
21Suffix+(15–19)% โจมตีคริติคอลรวมทั้งหมดแรงขึ้นรวม
30Suffix+(20–24)% โจมตีคริติคอลรวมทั้งหมดแรงขึ้นรวม
31Suffix+(20–24)% โจมตีคริติคอลรวมทั้งหมดแรงขึ้นรวม
44Suffix+(25–29)% โจมตีคริติคอลรวมทั้งหมดแรงขึ้นรวม
45Suffix+(25–29)% โจมตีคริติคอลรวมทั้งหมดแรงขึ้นรวม
58Suffix+(15–17)% โจมตีคริติคอลรวมทั้งหมดแรงขึ้นรวม
59Suffix+(30–34)% โจมตีคริติคอลรวมทั้งหมดแรงขึ้นรวม
59Suffix+(30–34)% โจมตีคริติคอลรวมทั้งหมดแรงขึ้นรวม
73Suffix+(35–38)% โจมตีคริติคอลรวมทั้งหมดแรงขึ้นรวม
74Suffix+(35–38)% โจมตีคริติคอลรวมทั้งหมดแรงขึ้นรวม
74Suffix+(18–20)% โจมตีคริติคอลรวมทั้งหมดแรงขึ้นรวม
82Suffix+(35–41)% โจมตีคริติคอลรวมทั้งหมดแรงขึ้นรวม
82Suffix+(21–25)% โจมตีคริติคอลรวมทั้งหมดแรงขึ้นรวม
63Suffixเมื่อคุณโจมตีโดนจะทำให้เกิดการเน่าเปื่อย และสร้างความเสียหายจากความโกลาหล 750 แต้มต่อวินาทีเป็นเวลา 10 วินาที
1Suffixเพิ่ม Dexterity +(8–12)
11Suffixเพิ่ม Dexterity +(13–17)
22Suffixเพิ่ม Dexterity +(18–22)
33Suffixเพิ่ม Dexterity +(23–27)
44Suffixเพิ่ม Dexterity +(28–32)
55Suffixเพิ่ม Dexterity +(33–37)
66Suffixเพิ่ม Dexterity +(38–42)
74Suffixเพิ่ม Dexterity +(43–50)
82Suffixเพิ่ม Dexterity +(51–55)
82Suffixเพิ่ม Dexterity +(53–58)
63Suffixซอคเกตเจมมีโอกาสเผาไหม้ 50%
63Suffixความเสียหายเจาะทะลุผ่านการป้องกันธาตุในขณะที่ใช้งานขวดยา 5%
58Suffixโอกาสที่จะหล่บการโจมตีไฟเมื่อถูกโจมตี (6–7)%
74Suffixโอกาสที่จะหล่บการโจมตีไฟเมื่อถูกโจมตี (7–8)%
74Suffixโอกาสที่จะหล่บการโจมตีไฟเมื่อถูกโจมตี (9–10)%
82Suffixโอกาสที่จะหล่บการโจมตีไฟเมื่อถูกโจมตี (8–9)%
8Suffixเพิ่มความเสียหายทางไฟขึ้น (3–7)%
10Suffixเพิ่มความเสียหายทางไฟขึ้น (11–14)%
22Suffixเพิ่มความเสียหายทางไฟขึ้น (8–12)%
26Suffixเพิ่มความเสียหายทางไฟขึ้น (15–18)%
36Suffixเพิ่มความเสียหายทางไฟขึ้น (13–17)%
42Suffixเพิ่มความเสียหายทางไฟขึ้น (19–22)%
50Suffixเพิ่มความเสียหายทางไฟขึ้น (18–22)%
58Suffixเพิ่มความเสียหายทางไฟขึ้น (23–26)%
64Suffixเพิ่มความเสียหายทางไฟขึ้น (23–26)%
74Suffixเพิ่มความเสียหายทางไฟขึ้น (27–30)%
76Suffixเพิ่มความเสียหายทางไฟขึ้น (27–30)%
82Suffixเพิ่มความเสียหายทางไฟขึ้น (31–34)%
1Suffixเพิ่มความต้านทานทางไฟขึ้น +(6–11)%
12Suffixเพิ่มความต้านทานทางไฟขึ้น +(12–17)%
24Suffixเพิ่มความต้านทานทางไฟขึ้น +(18–23)%
36Suffixเพิ่มความต้านทานทางไฟขึ้น +(24–29)%
48Suffixเพิ่มความต้านทานทางไฟขึ้น +(30–35)%
60Suffixเพิ่มความต้านทานทางไฟขึ้น +(36–41)%
72Suffixเพิ่มความต้านทานทางไฟขึ้น +(42–45)%
84Suffixเพิ่มความต้านทานทางไฟขึ้น +(46–48)%
1Suffixเพิ่มระยะตกปลาขึ้น (30–50)%
1Suffixเบ็ด Karui Stone
1Suffixเพิ่มจำนวนปลาที่จับได้ขึ้น (15–20)%
1Suffixเพิ่มระดับปลาหายากที่จับขึ้น (25–40)%
63Suffixเพิ่มเอฟเฟค Fortify ของคุณขึ้น 15%
63Suffixโอกาสที่จะร่าย Fire Burst เมื่อถูกโจมตี 10%
63Suffixร่าย Spectral Spirits ระดับ 1 เมื่อสวมใส่อุปกรณ์
1Suffixเพิ่มอัตราความแม่นยำขึ้น +(5–15)
1Suffixเพิ่มอัตราความแม่นยำขึ้น +(5–15)
12Suffixเพิ่มอัตราความแม่นยำขึ้น +(16–60)
12Suffixเพิ่มอัตราความแม่นยำขึ้น +(16–60)
20Suffixเพิ่มอัตราความแม่นยำขึ้น +(61–100)
20Suffixเพิ่มอัตราความแม่นยำขึ้น +(61–100)
26Suffixเพิ่มอัตราความแม่นยำขึ้น +(101–130)
26Suffixเพิ่มอัตราความแม่นยำขึ้น +(101–130)
33Suffixเพิ่มอัตราความแม่นยำขึ้น +(131–165)
33Suffixเพิ่มอัตราความแม่นยำขึ้น +(131–165)
41Suffixเพิ่มอัตราความแม่นยำขึ้น +(166–200)
41Suffixเพิ่มอัตราความแม่นยำขึ้น +(166–200)
50Suffixเพิ่มอัตราความแม่นยำขึ้น +(201–250)
50Suffixเพิ่มอัตราความแม่นยำขึ้น +(201–250)
63Suffixเพิ่มอัตราความแม่นยำขึ้น +(251–320)
63Suffixเพิ่มอัตราความแม่นยำขึ้น +(251–320)
76Suffixเพิ่มอัตราความแม่นยำขึ้น +(321–400)
80Suffixเพิ่มอัตราความแม่นยำขึ้น +(321–360)
82Suffixเพิ่มอัตราความแม่นยำขึ้น +(401–440)
82Suffixเพิ่มอัตราความแม่นยำขึ้น +(361–380)
1Suffixเพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น (5–7)%
1Suffixเพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น (5–7)%
11Suffixเพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น (8–10)%
11Suffixเพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น (8–10)%
22Suffixเพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น (11–13)%
22Suffixเพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น (11–13)%
30Suffixเพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น (14–16)%
37Suffixเพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น (17–19)%
42Suffixเพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น (8–9)%
42Suffixเพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น (4–5)%
42Suffixเพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น (6–7)%
45Suffixเพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น (20–22)%
58Suffixเพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น (10–11)%
58Suffixเพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น (5–6)%
58Suffixเพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น (7–8)%
60Suffixเพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น (23–25)%
74Suffixเพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น (12–13)%
74Suffixเพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น (6–7)%
74Suffixเพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น (9–10)%
76Suffixเพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น (14–16)%
77Suffixเพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น (26–27)%
82Suffixเพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น (28–30)%
82Suffixเพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น (14–15)%
82Suffixเพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น (17–18)%
82Suffixเพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น (7–8)%
82Suffixเพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น (11–12)%
2Suffixเพิ่มความเร็วในการร่ายขึ้น (5–7)%
2Suffixเพิ่มความเร็วในการร่ายขึ้น (8–11)%
10Suffixเพิ่มความเร็วในการร่ายขึ้น (24–28)%
15Suffixเพิ่มความเร็วในการร่ายขึ้น (8–10)%
15Suffixเพิ่มความเร็วในการร่ายขึ้น (12–15)%
30Suffixเพิ่มความเร็วในการร่ายขึ้น (11–13)%
30Suffixเพิ่มความเร็วในการร่ายขึ้น (17–20)%
40Suffixเพิ่มความเร็วในการร่ายขึ้น (14–16)%
40Suffixเพิ่มความเร็วในการร่ายขึ้น (21–24)%
55Suffixเพิ่มความเร็วในการร่ายขึ้น (17–19)%
55Suffixเพิ่มความเร็วในการร่ายขึ้น (26–29)%
72Suffixเพิ่มความเร็วในการร่ายขึ้น (20–22)%
72Suffixเพิ่มความเร็วในการร่ายขึ้น (30–33)%
82Suffixเพิ่มความเร็วในการร่ายขึ้น (26–28)%
82Suffixเพิ่มความเร็วในการร่ายขึ้น (39–42)%
83Suffixเพิ่มความเร็วในการร่ายขึ้น (23–25)%
83Suffixเพิ่มความเร็วในการร่ายขึ้น (35–38)%
58Suffixเพิ่มความเสียหายทางคาออสขึ้น (23–26)%
74Suffixเพิ่มความเสียหายทางคาออสขึ้น (27–30)%
82Suffixเพิ่มความเสียหายทางคาออสขึ้น (31–34)%
63Suffixดูดเลือดเพิ่มขึ้น 40% ต่อวินาที
10Suffixโอกาสที่จะบล็อค +(1–3)%
42Suffixโอกาสที่จะบล็อค +(1–2)%
58Suffixโอกาสที่จะบล็อค +(4–6)%
58Suffixโอกาสที่จะบล็อค +(3–4)%
74Suffixโอกาสที่จะบล็อค +(5–6)%
82Suffixโอกาสที่จะบล็อค +(7–8)%
63Suffixเพิ่มเลเวลของเจ็ม Aura ที่ใส่ขึ้น +2
1Suffixเพิ่ม Intelligence +(8–12)
11Suffixเพิ่ม Intelligence +(13–17)
22Suffixเพิ่ม Intelligence +(18–22)
33Suffixเพิ่ม Intelligence +(23–27)
44Suffixเพิ่ม Intelligence +(28–32)
55Suffixเพิ่ม Intelligence +(33–37)
66Suffixเพิ่ม Intelligence +(38–42)
74Suffixเพิ่ม Intelligence +(43–50)
82Suffixเพิ่ม Intelligence +(51–55)
82Suffixเพิ่ม Intelligence +(51–58)
2Suffixเพิ่มจำนวนไอเท็มที่พบขึ้น (4–8)%
32Suffixเพิ่มจำนวนไอเท็มที่พบขึ้น (9–12)%
55Suffixเพิ่มจำนวนไอเท็มที่พบขึ้น (13–16)%
77Suffixเพิ่มจำนวนไอเท็มที่พบขึ้น (17–20)%
3Suffixเพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (6–10)%
30Suffixเพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (11–14)%
53Suffixเพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (15–20)%
75Suffixเพิ่มระดับไอเท็มหายากที่พบขึ้น (21–26)%
63Suffixessence_buff_elemental_damage_taken_+% [-5]
ลดความเสียหายธาตุที่ได้รับในขณะที่ไม่ได้เคลื่อนไหว 5%
63Suffixessence_buff_ground_fire_damage_to_deal_per_second [2500]
essence_buff_ground_fire_duration_ms [1000]
ปล่อยพื้นที่เปลวไฟในขณะที่เคลื่อนที่ สร้างความเสียหายไฟต่อวินาที 2500
1Suffixได้รับพลังชีวิต +(3–6) เมื่อสังหารศัตรู
23Suffixได้รับพลังชีวิต +(7–10) เมื่อสังหารศัตรู
40Suffixได้รับพลังชีวิต +(11–14) เมื่อสังหารศัตรู
8Suffixได้รับพลังชีวิต +2 ต่อศัตรูที่โดนคุณโจมตี
8Suffixได้รับพลังชีวิต +2 ต่อศัตรูที่โดนการโจมตี
20Suffixได้รับพลังชีวิต +3 ต่อศัตรูที่โดนคุณโจมตี
20Suffixได้รับพลังชีวิต +3 ต่อศัตรูที่โดนการโจมตี
30Suffixได้รับพลังชีวิต +4 ต่อศัตรูที่โดนคุณโจมตี
30Suffixได้รับพลังชีวิต +4 ต่อศัตรูที่โดนการโจมตี
40Suffixได้รับพลังชีวิต +5 ต่อศัตรูที่โดนคุณโจมตี
40Suffixได้รับพลังชีวิต +5 ต่อศัตรูที่โดนการโจมตี
1Suffixฟื้นฟูพลังชีวิต (1–2) ต่อวินาที
10Suffixฟื้นฟูพลังชีวิต (2–2.7) ต่อวินาที
18Suffixฟื้นฟูพลังชีวิต (2–3) ต่อวินาที
30Suffixฟื้นฟูพลังชีวิต (3–4) ต่อวินาที
44Suffixฟื้นฟูพลังชีวิต (4–5) ต่อวินาที
59Suffixฟื้นฟูพลังชีวิต (5–6) ต่อวินาที
78Suffixฟื้นฟูพลังชีวิต (6–7) ต่อวินาที
82Suffixฟื้นฟูพลังชีวิต (7–9) ต่อวินาที
10Suffixโอกาสที่จะหล่บการโจมตีสายฟ้าเมื่อถูกโจมตี (4–5)%
26Suffixโอกาสที่จะหล่บการโจมตีสายฟ้าเมื่อถูกโจมตี (5–6)%
42Suffixโอกาสที่จะหล่บการโจมตีสายฟ้าเมื่อถูกโจมตี (6–7)%
58Suffixโอกาสที่จะหล่บการโจมตีสายฟ้าเมื่อถูกโจมตี (7–8)%
74Suffixโอกาสที่จะหล่บการโจมตีสายฟ้าเมื่อถูกโจมตี (8–9)%
82Suffixโอกาสที่จะหล่บการโจมตีสายฟ้าเมื่อถูกโจมตี (9–10)%
10Suffixเพิ่มความเสียหายทางสายฟ้าขึ้น (3–7)%
23Suffixเพิ่มความเสียหายทางสายฟ้าขึ้น (8–12)%
36Suffixเพิ่มความเสียหายทางสายฟ้าขึ้น (13–17)%
50Suffixเพิ่มความเสียหายทางสายฟ้าขึ้น (18–22)%
64Suffixเพิ่มความเสียหายทางสายฟ้าขึ้น (23–26)%
76Suffixเพิ่มความเสียหายทางสายฟ้าขึ้น (27–30)%
82Suffixเพิ่มความเสียหายทางสายฟ้าขึ้น (31–34)%
1Suffixเพิ่มความต้านทานทางสายฟ้าขึ้น +(6–11)%
13Suffixเพิ่มความต้านทานทางสายฟ้าขึ้น +(12–17)%
25Suffixเพิ่มความต้านทานทางสายฟ้าขึ้น +(18–23)%
37Suffixเพิ่มความต้านทานทางสายฟ้าขึ้น +(24–29)%
49Suffixเพิ่มความต้านทานทางสายฟ้าขึ้น +(30–35)%
60Suffixเพิ่มความต้านทานทางสายฟ้าขึ้น +(36–41)%
72Suffixเพิ่มความต้านทานทางสายฟ้าขึ้น +(42–45)%
84Suffixเพิ่มความต้านทานทางสายฟ้าขึ้น +(46–48)%
8Suffixเพิ่มรัศมีของแสงขึ้น 5%
เพิ่มอัตราความแม่นยำขึ้น +(10–20)
8Suffixเพิ่มรัศมีของแสงขึ้น 5%
เพิ่มอัตราความแม่นยำขึ้น +(10–20)
15Suffixเพิ่มรัศมีของแสงขึ้น 10%
เพิ่มอัตราความแม่นยำขึ้น +(21–40)
15Suffixเพิ่มรัศมีของแสงขึ้น 10%
เพิ่มอัตราความแม่นยำขึ้น +(21–40)
30Suffixเพิ่มรัศมีของแสงขึ้น 15%
เพิ่มอัตราความแม่นยำขึ้น (5–10)%
30Suffixเพิ่มรัศมีของแสงขึ้น 15%
เพิ่มอัตราความแม่นยำขึ้น (5–10)%
36Suffixลดคุณสมบัติที่ต้องการลง 18%
60Suffixลดคุณสมบัติที่ต้องการลง 32%
1Suffixได้รับมานา +1 เมื่อสังหาร
24Suffixได้รับมานา +(2–3) เมื่อสังหาร
40Suffixได้รับมานา +(4–6) เมื่อสังหาร
63Suffixฟื้นฟู 2% ของค่ามานาสูงสุดเมื่อคุณบล็อค
2Suffixเพิ่มอัตราฟื้นฟูมานาขึ้น (10–19)%
18Suffixเพิ่มอัตราฟื้นฟูมานาขึ้น (20–29)%
29Suffixเพิ่มอัตราฟื้นฟูมานาขึ้น (30–39)%
42Suffixเพิ่มอัตราฟื้นฟูมานาขึ้น (40–49)%
55Suffixเพิ่มอัตราฟื้นฟูมานาขึ้น (50–59)%
79Suffixเพิ่มอัตราฟื้นฟูมานาขึ้น (60–69)%
82Suffixเพิ่มอัตราฟื้นฟูมานาขึ้น (70–76)%
58Suffixเพิ่มระยะอาวุธขึ้น +1
74Suffixเพิ่มระยะอาวุธขึ้น +2
82Suffixเพิ่มระยะอาวุธขึ้น +3
10Suffixมิเนียนสร้างความเสียหายเพิ่ม (7–10)%
10Suffixมิเนียนสร้างความเสียหายเพิ่ม (10–15)%
26Suffixมิเนียนสร้างความเสียหายเพิ่ม (11–14)%
26Suffixมิเนียนสร้างความเสียหายเพิ่ม (16–21)%
42Suffixมิเนียนสร้างความเสียหายเพิ่ม (15–18)%
42Suffixมิเนียนสร้างความเสียหายเพิ่ม (22–27)%
58Suffixมิเนียนสร้างความเสียหายเพิ่ม (19–22)%
58Suffixมิเนียนสร้างความเสียหายเพิ่ม (28–33)%
74Suffixมิเนียนสร้างความเสียหายเพิ่ม (23–26)%
74Suffixมิเนียนสร้างความเสียหายเพิ่ม (34–39)%
82Suffixมิเนียนสร้างความเสียหายเพิ่ม (27–30)%
82Suffixมิเนียนสร้างความเสียหายเพิ่ม (40–45)%
10Suffixเพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของมิเนียนขึ้น (7–10)%
26Suffixเพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของมิเนียนขึ้น (11–14)%
42Suffixเพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของมิเนียนขึ้น (15–18)%
58Suffixเพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของมิเนียนขึ้น (19–22)%
74Suffixเพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของมิเนียนขึ้น (23–26)%
82Suffixเพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของมิเนียนขึ้น (27–30)%
10Suffixเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของมิเนียนขึ้น (7–10)%
26Suffixเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของมิเนียนขึ้น (11–14)%
42Suffixเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของมิเนียนขึ้น (15–18)%
58Suffixเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของมิเนียนขึ้น (19–22)%
74Suffixเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของมิเนียนขึ้น (23–26)%
82Suffixเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของมิเนียนขึ้น (27–30)%
63Suffixเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ขึ้น 5% ระหว่างที่ขวดทำงาน
63Suffixเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ในขณะที่ถูกไฟไหม้ แช่เย็น และ ถูกช็อต 12%
63Suffixแช่เย็นศัตรูที่อยู่ใกล้ในวินาทีที่บล็อคได้ 1
63Suffixได้รับ Onslaught เป็นเวลา 3 วินาทีเมื่อโจมตี
63Suffixโอกาสที่ได้รับ Power Charge เมื่อบล็อค 10%
63Suffix16% โอกาสที่จะได้รับ Power Charge, Frenzy Charge หรือ Endurance Charge ในการฆ่า
14Suffixเพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (10–17)%
27Suffixเพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (18–25)%
28Suffixเพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (47–52)%
41Suffixเพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (26–33)%
55Suffixเพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (34–41)%
82Suffixเพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (42–46)%
42Suffixลดมานาสำรองลง 2%
58Suffixลดมานาสำรองลง 3%
74Suffixลดมานาสำรองลง 4%
82Suffixลดมานาสำรองลง 5%
10Suffixโอกาส (11–14)% ที่จะไม่ติดสถานะถูกช็อต
26Suffixโอกาส (15–18)% ที่จะไม่ติดสถานะถูกช็อต
42Suffixโอกาส (19–22)% ที่จะไม่ติดสถานะถูกช็อต
58Suffixโอกาส (23–26)% ที่จะไม่ติดสถานะถูกช็อต
74Suffixโอกาส (27–30)% ที่จะไม่ติดสถานะถูกช็อต
82Suffixโอกาส (31–44)% ที่จะไม่ติดสถานะถูกช็อต
63Suffixลดการสะท้อนความเสียหายที่ได้รับ 10%
63Suffixซ็อกเก็ตเจ็มจะมีโอกาสโจมตีติดตคริติคอล +3%
11Suffixเพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น (10–19)%
21Suffixเพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น (20–39)%
28Suffixเพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น (40–59)%
41Suffixเพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น (60–79)%
59Suffixเพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น (80–99)%
76Suffixเพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น (100–109)%
82Suffixเพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น (110–119)%
1Suffixโอกาส (3–4)% ที่จะหลบเวทย์
1Suffixโอกาส (5–6)% ที่จะหลบเวทย์
1Suffixโอกาส (7–8)% ที่จะหลบเวทย์
1Suffixเพิ่ม Strength +(8–12)
11Suffixเพิ่ม Strength +(13–17)
22Suffixเพิ่ม Strength +(18–22)
33Suffixเพิ่ม Strength +(23–27)
44Suffixเพิ่ม Strength +(28–32)
55Suffixเพิ่ม Strength +(33–37)
66Suffixเพิ่ม Strength +(38–42)
74Suffixเพิ่ม Strength +(43–50)
82Suffixเพิ่ม Strength +(51–55)
82Suffixเพิ่ม Strength +(51–58)
5Suffixเพิ่มระยะเวลา Stun ของศัตรูขึ้น (11–15)%
18Suffixเพิ่มระยะเวลา Stun ของศัตรูขึ้น (16–20)%
30Suffixเพิ่มระยะเวลา Stun ของศัตรูขึ้น (21–25)%
44Suffixเพิ่มระยะเวลา Stun ของศัตรูขึ้น (26–30)%
58Suffixเพิ่มระยะเวลา Stun ของศัตรูขึ้น (31–35)%
82Suffixเพิ่มระยะเวลา Stun ของศัตรูขึ้น (36–39)%
1Suffixเพิ่มการหายจากสถานะติด Stun ขึ้น (11–13)%
17Suffixเพิ่มการหายจากสถานะติด Stun ขึ้น (14–16)%
28Suffixเพิ่มการหายจากสถานะติด Stun ขึ้น (17–19)%
42Suffixเพิ่มการหายจากสถานะติด Stun ขึ้น (20–22)%
56Suffixเพิ่มการหายจากสถานะติด Stun ขึ้น (23–25)%
79Suffixเพิ่มการหายจากสถานะติด Stun ขึ้น (26–28)%
82Suffixเพิ่มการหายจากสถานะติด Stun ขึ้น (29–34)%
5Suffixโอกาสการ Stun ของศัตรูลดลง (5–7)%
20Suffixโอกาสการ Stun ของศัตรูลดลง (8–9)%
30Suffixโอกาสการ Stun ของศัตรูลดลง (10–11)%
44Suffixโอกาสการ Stun ของศัตรูลดลง (12–13)%
58Suffixโอกาสการ Stun ของศัตรูลดลง (14–15)%
82Suffixโอกาสการ Stun ของศัตรูลดลง (16–17)%
63Suffixซอคเกตเจมได้รับความเสียหายไฟเพิ่มเติม 175 ถึง 225
63Suffixซอคเกตเจมได้รับความเร็วโจมตีและร่ายเพิ่มเติม 20%
63Suffixซอคเกตเจมได้รับความเร็วโจมตีและร่ายเพิ่มเติม 16%
63Suffixซอคเกตเจมได้รับความเสียหายกายภาพเป็นความเสียหายสายฟ้าแบบพิเศษเพิ่มเติม 50%
63Suffixซอคเกตเจมได้รับความเสียหายธาตุเพิ่มเติม 30%
63Suffixซอคเกตเจมที่ไม่ใช่รัสมีคำสาปเพิ่มผลที่แสดง 20%
63Suffixซอคเกตเจมสร้างความเสียหาย DOT มากขึ้น 30%

คุณสามารถลบ {สกิลเจ็ม} จากไอเท็มโดยคลิกขวา© 2014-2016. This site is fan-made and not affiliated with Grinding Gear Games and Garena in any way. . 18057