Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

ร้านค้า

Pestilence Weapon Effect
Imbues a weapon with the Pestilence Weapon Effect.
เอฟเฟคอาวุธใช้ได้ในแท็บ Cosmetics ในช่องเก็บของ และจะเปลี่ยนสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
Celestial Staff
เปลี่ยนสกินไม้เท้าที่ถือเป็น Celestial Staff
เอฟเฟคอาวุธใช้ได้ในแท็บ Cosmetics ในช่องเก็บของ และจะเปลี่ยนสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
Plague Scribe Staff
เปลี่ยนสกินไม้เท้าเป็น Plague Scribe Staff
เอฟเฟคอาวุธใช้ได้ในแท็บ Cosmetics ในช่องเก็บของ และจะเปลี่ยนสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
Warlock Dagger
เปลี่ยนสกินมีดสั้น คทาเวทหรือกรงเล็บเป็น Warlock Dagger
เอฟเฟคอาวุธใช้ได้ในแท็บ Cosmetics ในช่องเก็บของ และจะเปลี่ยนสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
GGG: 110 Points ($11 USD)
Youtube
Warlock Staff
เปลี่ยนสกินไม้เท้าเป็น Warlock Staff
เอฟเฟคอาวุธใช้ได้ในแท็บ Cosmetics ในช่องเก็บของ และจะเปลี่ยนสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
GGG: 150 Points ($15 USD)
Youtube
เอฟเฟค Fire Weapon
ใส่เอฟเฟคไฟให้อาวุธ
เอฟเฟคอาวุธใช้ได้ในแท็บ Cosmetics ในช่องเก็บของ และจะเปลี่ยนสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
GGG: 180 Points ($18 USD)
เอฟเฟค Ice Weapon
ใส่เอฟเฟคน้ำแข็งให้อาวุธ
เอฟเฟคอาวุธใช้ได้ในแท็บ Cosmetics ในช่องเก็บของ และจะเปลี่ยนสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
GGG: 180 Points ($18 USD)
Lich Sword
เปลี่ยนสกินดาบสองมือที่ใช้เป็น Lich Sword
เอฟเฟคอาวุธใช้ได้ในแท็บ Cosmetics ในช่องเก็บของ และจะเปลี่ยนสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
Ultimate Chaos Sword
เปลี่ยนสกินของคทา ขวานหรือดาบสองมือเป็น Ultimate Chaos Sword
เอฟเฟคอาวุธใช้ได้ในแท็บ Cosmetics ในช่องเก็บของ และจะเปลี่ยนสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
GGG: 180 Points ($18 USD)
Youtube
Ultimate Chaos Weapon Effect
เพิ่มเอฟเฟค Ultimate Chaos ให้กับอาวุธอันหนึ่ง
เอฟเฟคอาวุธใช้ได้ในแท็บ Cosmetics ในช่องเก็บของ และจะเปลี่ยนสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
GGG: 180 Points ($18 USD)
Youtube
Pure Light Weapon Effect
เพิ่มเอฟเฟค Pure Light ให้กับอาวุธอันหนึ่ง
เอฟเฟคอาวุธใช้ได้ในแท็บ Cosmetics ในช่องเก็บของ และจะเปลี่ยนสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
GGG: 180 Points ($18 USD)
Youtube
Dusk Weapon EFfect
ใส่เอฟเฟค dusk เข้าอาวุธ
เอฟเฟคอาวุธใช้ได้ในแท็บ Cosmetics ในช่องเก็บของ และจะเปลี่ยนสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
GGG: 200 Points ($20 USD)
Garena TW: 690 Points ($16.43 USD)
Youtube
Colossus Sword
แทนที่รูปลักษณ์ของดาบมือเดียวคทาคทาหรือขวานด้วยดาบยักษ์ใหญ่
เอฟเฟคอาวุธใช้ได้ในแท็บ Cosmetics ในช่องเก็บของ และจะเปลี่ยนสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
GGG: 170 Points ($17 USD)
Garena TW: 550 Points ($13.1 USD)
Youtube
Purple Effect Bundle
เพิ่มเอฟเฟคแสดงอาวุธเป็นสีม่วง รอยเท้าสีม่วง และพอทัลสีม่วง
GGG: 300 Points ($30 USD)
Youtube
Purple Weapon Effect
เพิ่มเอฟเฟคให้อาวุธเป็นสีม่วง
เอฟเฟคอาวุธใช้ได้ในแท็บ Cosmetics ในช่องเก็บของ และจะเปลี่ยนสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
GGG: 220 Points ($22 USD)
Youtube
Ivory Arc of Courage
เปลี่ยนสกินธนูที่เลือกเป็น Ivory Arc of Courage
เอฟเฟคอาวุธใช้ได้ในแท็บ Cosmetics ในช่องเก็บของ และจะเปลี่ยนสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
GGG: 180 Points ($18 USD)
Youtube
Purple Lightning Weapon Effect
แทนที่อาวุธด้วยสายฟ้าสีม่วง
เอฟเฟคอาวุธใช้ได้ในแท็บ Cosmetics ในช่องเก็บของ และจะเปลี่ยนสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
GGG: 200 Points ($20 USD)
Garena TW: 600 Points ($14.29 USD)
Youtube
Celestial Weapon Effect
แทนที่ส่วนอาวุธด้วยเอฟเฟกต์แบบ Celestial
เอฟเฟคอาวุธใช้ได้ในแท็บ Cosmetics ในช่องเก็บของ และจะเปลี่ยนสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
GGG: 275 Points ($27.5 USD)
Garena TW: 850 Points ($20.24 USD)
Youtube
Demonhand Claw
เปลี่ยนถุงมือให้เป็นทุกมือ Demonhand
เอฟเฟคอาวุธใช้ได้ในแท็บ Cosmetics ในช่องเก็บของ และจะเปลี่ยนสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
GGG: 90 Points ($9 USD)
Youtube
Carnage Weapon Effect
ตกแต่งอาวุธด้วยเอฟเฟกต์อาวุธ Gory carnage
เอฟเฟคอาวุธใช้ได้ในแท็บ Cosmetics ในช่องเก็บของ และจะเปลี่ยนสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
GGG: 195 Points ($19.5 USD)
Garena TW: 630 Points ($15 USD)
Youtube
Titan Maul
เปลี่ยนลักษณะภายนอกของกระบองสองมือ ขวาน หรือดาบเป็น Titan Maul
เอฟเฟคอาวุธใช้ได้ในแท็บ Cosmetics ในช่องเก็บของ และจะเปลี่ยนสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
GGG: 240 Points ($24 USD)
Garena SG: 1032 Points ($24.57 USD)
Garena TW: 700 Points ($16.67 USD)
Garena TH: 880 Points
Youtube
Radiant Axe
เปลี่ยนลักษณะภายนอกของขวานมือเดียว ดาบ กระบอง เซ็ปเตอร์ มีดสั้นหรือไม้เวทเป็นขวาน Radiant
เอฟเฟคอาวุธใช้ได้ในแท็บ Cosmetics ในช่องเก็บของ และจะเปลี่ยนสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
GGG: 150 Points ($15 USD)
Garena SG: 645 Points ($15.36 USD)
Garena TW: 440 Points ($10.48 USD)
Garena TH: 550 Points
Youtube
Steam-powered Weapon
เปลี่ยนลักษณะภายนอกของขวานมือเดียว ดาบ กระบองหรือคทาเป็นอาวุธ Steam-powered
เอฟเฟคอาวุธใช้ได้ในแท็บ Cosmetics ในช่องเก็บของ และจะเปลี่ยนสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
GGG: 190 Points ($19 USD)
Garena SG: 817 Points ($19.45 USD)
Garena TW: 550 Points ($13.1 USD)
Garena TH: 700 Points
Youtube
Siren Weapon
เปลี่ยนลักษณะภายนอกของขวานสองมือ ดาบ กระบองหรือไม้เท้าเป็น Siren Weapon
เอฟเฟคอาวุธใช้ได้ในแท็บ Cosmetics ในช่องเก็บของ และจะเปลี่ยนสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
GGG: 190 Points ($19 USD)
Garena SG: 817 Points ($19.45 USD)
Garena TW: 550 Points ($13.1 USD)
Garena TH: 700 Points
Youtube
Dragon Spear
เปลี่ยนลักษณะภายนอกของอาวุธประเภท two-handed เช่น ขวาน, กระบอง, ไม้เท้าหรือดาบเป็นหอก Dragon
เอฟเฟคอาวุธใช้ได้ในแท็บ Cosmetics ในช่องเก็บของ และจะเปลี่ยนสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
GGG: 150 Points ($15 USD)
Garena SG: 645 Points ($15.36 USD)
Garena TW: 440 Points ($10.48 USD)
Garena TH: 570 Points
Youtube
Kacha Axe
เปลี่ยนลักษณะภายนอกของอาวุธประเภท one-handed เช่น ขวาน, กระบอง, คทาหรือดาบเป็นขวาน Kacha
เอฟเฟคอาวุธใช้ได้ในแท็บ Cosmetics ในช่องเก็บของ และจะเปลี่ยนสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
GGG: 160 Points ($16 USD)
Garena SG: 688 Points ($16.38 USD)
Garena TW: 470 Points ($11.19 USD)
Garena TH: 860 Points
Youtube
Garuda Dagger
เปลี่ยนลักษณะภายนอกอุปกรณ์มีดสั้น, คทาหรือกรงเล็บเป็นมีด Garuda
เอฟเฟคอาวุธใช้ได้ในแท็บ Cosmetics ในช่องเก็บของ และจะเปลี่ยนสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
GGG: 120 Points ($12 USD)
Garena SG: 516 Points ($12.29 USD)
Garena TW: 350 Points ($8.33 USD)
Garena TH: 650 Points
Youtube
Seraph Dagger
เปลี่ยนลักษณะภายนอกอุปกรณ์มีดสั้น, คทาหรือกรงเล็บเป็นมีด Seraph
เอฟเฟคอาวุธใช้ได้ในแท็บ Cosmetics ในช่องเก็บของ และจะเปลี่ยนสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
GGG: 110 Points ($11 USD)
Garena SG: 473 Points ($11.26 USD)
Youtube
Radiant Sword
เปลี่ยนลักษณะภายนอกของอาวุธประเภท two-handed เช่น ขวาน, กระบองหรือดาบเป็นดาบ Radiant
เอฟเฟคอาวุธใช้ได้ในแท็บ Cosmetics ในช่องเก็บของ และจะเปลี่ยนสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
GGG: 190 Points ($19 USD)
Garena SG: 817 Points ($19.45 USD)
Youtube
Infernal Axe
เปลี่ยนลักษณะภายนอกของอาวุธประเภท Two-handed เช่น ขวาน, กระบอง, หรือดาบเป็นขวาน Infernal
เอฟเฟคอาวุธใช้ได้ในแท็บ Cosmetics ในช่องเก็บของ และจะเปลี่ยนสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
GGG: 200 Points ($20 USD)
Garena SG: 840 Points ($20 USD)
Garena TW: 580 Points ($13.81 USD)
Garena TH: 550 Points
Garena RU: 200 Points
Youtube
Steam-powered Wand
เปลี่ยนลักษณะภายนอกของ wand ด้วย Steam-powered Wand
เอฟเฟคอาวุธใช้ได้ในแท็บ Cosmetics ในช่องเก็บของ และจะเปลี่ยนสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
GGG: 160 Points ($16 USD)
Garena SG: 699 Points ($16.64 USD)
Garena TW: 470 Points ($11.19 USD)
Garena TH: 420 Points
Garena RU: 160 Points
Youtube
Eagle Claw Wand
เปลี่ยนลักษณะภายนอกของ wand ด้วย Eagle Claw Wand
เอฟเฟคอาวุธใช้ได้ในแท็บ Cosmetics ในช่องเก็บของ และจะเปลี่ยนสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
GGG: 160 Points ($16 USD)
Garena SG: 699 Points ($16.64 USD)
Garena TW: 470 Points ($11.19 USD)
Garena TH: 400 Points
Garena RU: 160 Points
Youtube
Seraph Bow
เปลี่ยนลักษณะภายนอกของธนูด้วย Seraph Bow
เอฟเฟคอาวุธใช้ได้ในแท็บ Cosmetics ในช่องเก็บของ และจะเปลี่ยนสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
GGG: 150 Points ($15 USD)
Garena SG: 666 Points ($15.86 USD)
Garena TW: 440 Points ($10.48 USD)
Garena TH: 375 Points
Garena RU: 150 Points
Youtube
Serpent Egg Wand
เปลี่ยนลักษณะภายนอกของ wand ด้วย the Serpent Egg Wand
เอฟเฟคอาวุธใช้ได้ในแท็บ Cosmetics ในช่องเก็บของ และจะเปลี่ยนสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
GGG: 150 Points ($15 USD)
Garena SG: 670 Points ($15.95 USD)
Garena TW: 440 Points ($10.48 USD)
Garena TH: 375 Points
Garena RU: 150 Points
Youtube
Seraph Sword
เปลี่ยนลักษณะภายนอกของอาวุถมือเดียวเช่น sword, mace, sceptre หรือ axe ด้วย Seraph Sword
เอฟเฟคอาวุธใช้ได้ในแท็บ Cosmetics ในช่องเก็บของ และจะเปลี่ยนสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
GGG: 180 Points ($18 USD)
Garena SG: 799 Points ($19.02 USD)
Garena TW: 490 Points ($11.67 USD)
Garena TH: 415 Points
Garena RU: 180 Points
Youtube
Adder's Claw
เปลี่ยนลักษณะภายนอกของกรงเล็บหรือมีดเป็นกรงเล็บแอดเดอร์
เอฟเฟคอาวุธใช้ได้ในแท็บ Cosmetics ในช่องเก็บของ และจะเปลี่ยนสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
GGG: 160 Points ($16 USD)
Garena SG: 715 Points ($17.02 USD)
Garena TW: 470 Points ($11.19 USD)
Garena TH: 400 Points
Garena RU: 160 Points
Youtube
Razor Axe
เปลี่ยนลักษณะภายนอกของขวานมือเดียว กระบอง เซ็ปเตอร์ หรือดาบเป็นขวาน Razor
เอฟเฟคอาวุธใช้ได้ในแท็บ Cosmetics ในช่องเก็บของ และจะเปลี่ยนสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
GGG: 160 Points ($16 USD)
Garena SG: 715 Points ($17.02 USD)
Garena TW: 470 Points ($11.19 USD)
Garena TH: 400 Points
Garena RU: 160 Points
Youtube
Crypt Sword
เปลี่ยนลักษณะภายนอกของดาบมือเดียว กระบอง เซ็ปเตอร์ หรือขวานเป็นดาบ Crypt
เอฟเฟคอาวุธใช้ได้ในแท็บ Cosmetics ในช่องเก็บของ และจะเปลี่ยนสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
GGG: 120 Points ($12 USD)
Garena SG: 535 Points ($12.74 USD)
Garena TW: 350 Points ($8.33 USD)
Garena TH: 300 Points
Garena RU: 120 Points
Youtube
Gargoyle Axe
เปลี่ยนลักษณะภายนอกของขวานสองมือ กระบอง หรือดาบเป็นขวาน Gargoyle
เอฟเฟคอาวุธใช้ได้ในแท็บ Cosmetics ในช่องเก็บของ และจะเปลี่ยนสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
GGG: 180 Points ($18 USD)
Garena SG: 799 Points ($19.02 USD)
Garena TW: 490 Points ($11.67 USD)
Garena TH: 415 Points
Garena RU: 180 Points
Youtube
Devourer Maul
เปลี่ยนลักษณะภายนอกของกระบองสองมือ ขวาน หรือดาบเป็น Devourer Maul
เอฟเฟคอาวุธใช้ได้ในแท็บ Cosmetics ในช่องเก็บของ และจะเปลี่ยนสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
GGG: 180 Points ($18 USD)
Garena SG: 799 Points ($19.02 USD)
Garena TW: 490 Points ($11.67 USD)
Garena TH: 415 Points
Garena RU: 180 Points
Youtube
Runic Blade
เปลี่ยนลักษณะภายนอกของดาบสองมือ ขวาน หรือกระบองเป็นเบลด Runic
เอฟเฟคอาวุธใช้ได้ในแท็บ Cosmetics ในช่องเก็บของ และจะเปลี่ยนสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
GGG: 180 Points ($18 USD)
Garena SG: 799 Points ($19.02 USD)
Garena TW: 490 Points ($11.67 USD)
Garena TH: 415 Points
Garena RU: 180 Points
Youtube
Arc of Courage
เปลี่ยนลักษณะภายนอกของธนูเป็นอาร์คออฟเคอเรจ
เอฟเฟคอาวุธใช้ได้ในแท็บ Cosmetics ในช่องเก็บของ และจะเปลี่ยนสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
GGG: 180 Points ($18 USD)
Garena SG: 799 Points ($19.02 USD)
Garena TW: 490 Points ($11.67 USD)
Garena TH: 415 Points
Garena RU: 180 Points
Youtube
Arc of Defiance
เปลี่ยนลักษณะภายนอกของธนูเป็นอาร์คออฟดีฟายแอนซ์
เอฟเฟคอาวุธใช้ได้ในแท็บ Cosmetics ในช่องเก็บของ และจะเปลี่ยนสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
GGG: 120 Points ($12 USD)
Garena SG: 535 Points ($12.74 USD)
Garena TW: 350 Points ($8.33 USD)
Garena TH: 300 Points
Garena RU: 120 Points
Youtube
Ghostflame Weapon Effect
ตกแต่งอาวุธด้วยเอฟเฟกต์อาวุธโกสท์เฟลม
เอฟเฟคอาวุธใช้ได้ในแท็บ Cosmetics ในช่องเก็บของ และจะเปลี่ยนสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
GGG: 220 Points ($22 USD)
Garena SG: 985 Points ($23.45 USD)
Garena TW: 645 Points ($15.36 USD)
Garena TH: 535 Points
Garena RU: 220 Points
Youtube
Seraph Weapon Effect
ตกแต่งอาวุธด้วยแสงเซราฟส่องประกาย
เอฟเฟคอาวุธใช้ได้ในแท็บ Cosmetics ในช่องเก็บของ และจะเปลี่ยนสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
GGG: 220 Points ($22 USD)
Garena SG: 985 Points ($23.45 USD)
Garena TW: 645 Points ($15.36 USD)
Garena TH: 535 Points
Garena RU: 220 Points
Youtube
Infernal Weapon Effect
ตกแต่งอาวุธด้วยเปลวไฟที่เดือดพล่าน
เอฟเฟคอาวุธใช้ได้ในแท็บ Cosmetics ในช่องเก็บของ และจะเปลี่ยนสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
GGG: 280 Points ($28 USD)
Garena SG: 1250 Points ($29.76 USD)
Garena TW: 820 Points ($19.52 USD)
Garena TH: 700 Points
Garena RU: 280 Points
Youtube
Skin Transfer
โอนลักษณะภายนอกของบนไอเท็มชิ้นหนึ่งไปยังอีกชิ้นหนึ่ง (ต้องทำลายไอเท็มชิ้นแรก จนกว่าจะเรียกคืนในภายหลัง) นี่คือแคชไอเท็มที่ใช้แล้วหมดไป
GGG: 6 Points ($0.6 USD)
Garena SG: 25 Points ($0.6 USD)
Garena TW: 19 Points ($0.45 USD)
Garena TH: 15 Points
Garena RU: 6 Points
Youtube
Skin Transfer x10
แพ็คลดราคา 10 Skin Transfers แบบใช้แล้วหมด
GGG: 50 Points ($5 USD)
Garena SG: 225 Points ($5.36 USD)
Garena TW: 155 Points ($3.69 USD)
Garena TH: 135 Points
Garena RU: 50 Points
Youtube
Skin Transfer x50
แพ็คลดราคา 50Skin Transfers แบบใช้แล้วหมด
GGG: 200 Points ($20 USD)
Garena SG: 899 Points ($21.4 USD)
Garena TW: 630 Points ($15 USD)
Garena TH: 535 Points
Garena RU: 200 Points
Youtube
Lightning Weapon Effect
ตกแต่งอาวุธด้วยประกายสายฟ้า
เอฟเฟคอาวุธใช้ได้ในแท็บ Cosmetics ในช่องเก็บของ และจะเปลี่ยนสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
GGG: 270 Points ($27 USD)
Garena SG: 1199 Points ($28.55 USD)
Garena TW: 790 Points ($18.81 USD)
Garena TH: 670 Points
Garena RU: 270 Points
Youtube
Arctic Weapon Effect
ตกแต่งอาวุธด้วยน้ำแข็งหมุนวนรอบ
เอฟเฟคอาวุธใช้ได้ในแท็บ Cosmetics ในช่องเก็บของ และจะเปลี่ยนสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
GGG: 250 Points ($25 USD)
Garena SG: 1199 Points ($28.55 USD)
Garena TW: 735 Points ($17.5 USD)
Garena TH: 625 Points
Garena RU: 250 Points
Youtube
Extra Gore Weapon Effect
ตกแต่งอาวุธด้วยความกระหายเลือด การโจมตีและคริติคอลของคุณจะมีเลือดพุ่งมากขึ้น เอฟเฟกต์นี้สามารถใช้ร่วมกับเอฟเฟกต์ตกแต่งอื่นๆ ได้
เอฟเฟคอาวุธใช้ได้ในแท็บ Cosmetics ในช่องเก็บของ และจะเปลี่ยนสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
GGG: 140 Points ($14 USD)
Garena SG: 625 Points ($14.88 USD)
Garena TW: 390 Points ($9.29 USD)
Garena TH: 315 Points
Garena RU: 140 Points
Youtube
Ebony Weapon Effect
ตกแต่งอาวุธด้วยออราแปดเปื้อนสีดำ
เอฟเฟคอาวุธใช้ได้ในแท็บ Cosmetics ในช่องเก็บของ และจะเปลี่ยนสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
GGG: 120 Points ($12 USD)
Garena SG: 535 Points ($12.74 USD)
Garena TW: 350 Points ($8.33 USD)
Garena TH: 300 Points
Garena RU: 120 Points
Youtube
Ivory Weapon Effect
ตกแต่งอาวุธด้วยแสงอีเธอเรียลสีซีด
เอฟเฟคอาวุธใช้ได้ในแท็บ Cosmetics ในช่องเก็บของ และจะเปลี่ยนสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
GGG: 70 Points ($7 USD)
Garena SG: 315 Points ($7.5 USD)
Garena TW: 190 Points ($4.52 USD)
Garena TH: 160 Points
Garena RU: 70 Points
Youtube
Radiant Weapon Effect
ตกแต่งอาวุธด้วยพลังแห่งดวงอาทิตย์ ทำให้ส่องประกายแสงแดดที่แผดเผา
เอฟเฟคอาวุธใช้ได้ในแท็บ Cosmetics ในช่องเก็บของ และจะเปลี่ยนสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
GGG: 155 Points ($15.5 USD)
Garena SG: 695 Points ($16.55 USD)
Garena TW: 450 Points ($10.71 USD)
Garena TH: 380 Points
Garena RU: 155 Points
Youtube
Arcane Weapon Effect
ตกแต่งอาวุธด้วยพลังแห่งรูน ทำให้มีแสงและรูนวนรอบ
เอฟเฟคอาวุธใช้ได้ในแท็บ Cosmetics ในช่องเก็บของ และจะเปลี่ยนสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
GGG: 95 Points ($9.5 USD)
Garena SG: 425 Points ($10.12 USD)
Garena TW: 275 Points ($6.55 USD)
Garena TH: 230 Points
Garena RU: 95 Points
Youtube
Acid Weapon Effect
ตกแต่งอาวุธด้วยพลังแห่งกรด เคลือบอาวุธไว้ด้วยออร่าที่เป็นฟองและมีพิษ
เอฟเฟคอาวุธใช้ได้ในแท็บ Cosmetics ในช่องเก็บของ และจะเปลี่ยนสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
GGG: 55 Points ($5.5 USD)
Garena SG: 245 Points ($5.83 USD)
Garena TW: 160 Points ($3.81 USD)
Garena TH: 135 Points
Garena RU: 55 Points
Youtube
Verdant Weapon Effect
ตกแต่งอาวุธด้วยพลังแห่งธรรมชาติ ทำให้มีใบไม้แตกหน่อและผีเสื้อบินไปมาล้อมรอบ
เอฟเฟคอาวุธใช้ได้ในแท็บ Cosmetics ในช่องเก็บของ และจะเปลี่ยนสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
GGG: 85 Points ($8.5 USD)
Garena SG: 380 Points ($9.05 USD)
Garena TW: 245 Points ($5.83 USD)
Garena TH: 200 Points
Garena RU: 85 Points
Youtube
Necrotic Weapon Effect
ตกแต่งอาวุธด้วยพลังแห่งความตาย ทำให้มีกะโหลกวิญญาณห้อมล้อมอาวุธ
เอฟเฟคอาวุธใช้ได้ในแท็บ Cosmetics ในช่องเก็บของ และจะเปลี่ยนสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
GGG: 85 Points ($8.5 USD)
Garena SG: 380 Points ($9.05 USD)
Garena TW: 245 Points ($5.83 USD)
Garena TH: 205 Points
Garena RU: 85 Points
Youtube
Vampiric Weapon Effect
ตกแต่งอาวุธด้วยพลังแห่งค่ำคืน ทำให้มีแสงสีแดงและฝูงค้างคาวปกคลุม
เอฟเฟคอาวุธใช้ได้ในแท็บ Cosmetics ในช่องเก็บของ และจะเปลี่ยนสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
GGG: 195 Points ($19.5 USD)
Garena SG: 870 Points ($20.71 USD)
Garena TW: 570 Points ($13.57 USD)
Garena TH: 485 Points
Garena RU: 195 Points
Youtube
Crimson Weapon Effect
ตกแต่งอาวุธด้วยแสงสีแดง
เอฟเฟคอาวุธใช้ได้ในแท็บ Cosmetics ในช่องเก็บของ และจะเปลี่ยนสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
GGG: 35 Points ($3.5 USD)
Garena SG: 155 Points ($3.69 USD)
Garena TW: 115 Points ($2.74 USD)
Garena TH: 100 Points
Garena RU: 35 Points
Youtube
Yellow Weapon Effect

เอฟเฟคอาวุธใช้ได้ในแท็บ Cosmetics ในช่องเก็บของ และจะเปลี่ยนสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
Regal Weapon Effect

เอฟเฟคอาวุธใช้ได้ในแท็บ Cosmetics ในช่องเก็บของ และจะเปลี่ยนสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
Divine Weapon Effect

เอฟเฟคอาวุธใช้ได้ในแท็บ Cosmetics ในช่องเก็บของ และจะเปลี่ยนสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
Exalted Weapon Effect

เอฟเฟคอาวุธใช้ได้ในแท็บ Cosmetics ในช่องเก็บของ และจะเปลี่ยนสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
Eternal Weapon Effect

เอฟเฟคอาวุธใช้ได้ในแท็บ Cosmetics ในช่องเก็บของ และจะเปลี่ยนสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
Azure Seraph Weapon Effect
ผสานอาวุธด้วย effect Azere Seraph
เอฟเฟคอาวุธใช้ได้ในแท็บ Cosmetics ในช่องเก็บของ และจะเปลี่ยนสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
GGG: 190 Points ($19 USD)
Garena TW: 580 Points ($13.81 USD)
Youtube
Valentine's Heart Weapon Effect
วาเลนไทน์มอบหัวใจของเขาให้กับรักแท้ - เสียบคาอยู่บนใบมีด วางจำหน่ายถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์เท่านั้น ต้องใช้ดาบ มีด หรือคทา
เอฟเฟคอาวุธใช้ได้ในแท็บ Cosmetics ในช่องเก็บของ และจะเปลี่ยนสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
Garena SG: 214 Points ($5.1 USD)
Youtube
Play it Red
เพลย์อิทเรดในเดือนมิถุนายน พร้อมอินเฟอร์นอลฟุตปรินท์ อินเฟอร์นอลสคัล และอินเฟอร์นอลเวพอนเอฟเฟกต์
Garena SG: 1900 Points ($45.24 USD)
Infernal Pack
ประกอบด้วย Infernal Weapon Effect, Infernal Skull และ Infernal Footprints Effect ในราคาที่คุ้มค่ากว่า
Garena SG: 2770 Points ($65.95 USD)
Youtube
Lightning Pack
ประกอบด้วย Lightning Weapon Effect, Lightning Skull และ Lightning Footprints Effect ในราคาที่คุ้มค่ากว่า
Garena SG: 2969 Points ($70.69 USD)
Youtube
Arctic Pack
ประกอบด้วย Arctic Weapon Effect, Arctic Skull และ Arctic Footprints Effect ในราคาที่คุ้มค่ากว่า
Garena SG: 2969 Points ($70.69 USD)
Youtube
Ghostflame Pack
ประกอบด้วย Ghostflame Weapon Effect, Ghostflame Skull และ Ghostflame Footprints Effect ในราคาที่คุ้มค่ากว่า
Garena SG: 2505 Points ($59.64 USD)
Garena TW: 1200 Points ($28.57 USD)
Youtube
Bleed with Love
Bleed with Love pack ฉลองคู่รักเนื่องในวันวาเลนไทน์ ซึ่งประกอบไปด้วย Gore Armour Set, Valentine's Heart และ Weta Gore Pet
Ultimate Chaos Sword
เปลี่ยนสกินของคทา ขวานหรือดาบสองมือเป็น Ultimate Chaos Sword
เอฟเฟคอาวุธใช้ได้ในแท็บ Cosmetics ในช่องเก็บของ และจะเปลี่ยนสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
Ultimate Chaos Weapon Effect
เพิ่มเอฟเฟค Ultimate Chaos ให้กับอาวุธอันหนึ่ง
เอฟเฟคอาวุธใช้ได้ในแท็บ Cosmetics ในช่องเก็บของ และจะเปลี่ยนสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
Pure Light Weapon Effect
เพิ่มเอฟเฟค Pure Light ให้กับอาวุธอันหนึ่ง
เอฟเฟคอาวุธใช้ได้ในแท็บ Cosmetics ในช่องเก็บของ และจะเปลี่ยนสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
Ivory Arc of Courage
เปลี่ยนสกินธนูที่เลือกเป็น Ivory Arc of Courage
เอฟเฟคอาวุธใช้ได้ในแท็บ Cosmetics ในช่องเก็บของ และจะเปลี่ยนสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
เอฟเฟค Fire Weapon
ใส่เอฟเฟคไฟให้อาวุธ
เอฟเฟคอาวุธใช้ได้ในแท็บ Cosmetics ในช่องเก็บของ และจะเปลี่ยนสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่
เอฟเฟค Ice Weapon
ใส่เอฟเฟคน้ำแข็งให้อาวุธ
เอฟเฟคอาวุธใช้ได้ในแท็บ Cosmetics ในช่องเก็บของ และจะเปลี่ยนสกินอาวุธใดๆ ที่ใช้อยู่


© 2014-2017. This site is fan-made and not affiliated with Grinding Gear Games and Garena in any way. . 39183