Please consider supporting us by disabling your ad blocker.
Search:

Essence

Essence /22

แสดงคำอธิบายแบบละเอียด
Brain Rattler Meatgrinder
ต้องการ เลเวล: 63
เพิ่มระยะเวลา Stun ของศัตรูขึ้น 30%
เพิ่มความเสียหายกายภาพ (80–100) ถึง (320–370)
เปลี่ยนความเสียหายทางกายภาพ 50% เป็นความเสียหายทางสายฟ้า
โอกาส 15% ที่จะช็อต
โอกาส 10% ที่จะทำให้มอนสเตอร์หนี
ศัตรูที่คุณช็อตลดความเร็วร่าย 30%
ศัตรูที่คุณช็อตลดความเร็วเคลื่อนที่ 20%
ความเสียหายเจาะทะลุความต้านทานทางสายฟ้า 20%
「Guardian of the Minotaur」Limited Drop
Brain Rattler
Cospri's Malice Jewelled Foil
ต้องการ เลเวล: 68
+25% โจมตีคริติคอลรวมทั้งหมดแรงขึ้นรวม
ไม่สร้างความเสียหายทางกายภาพ
เพิ่มความเสียหายน้ำแข็ง (80–100) ถึง (160–200)
ได้รับความเสียหายน้ำแข็งให้กับเวทย์ (40–60) ถึง (90–110)
เพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น (8–14)%
ต้องการ Intelligence +257
เพิ่มโอกาสคริติคอลต่อศัตรูที่ถูกแช่เย็น 60%
ร่ายสกิลซอคเกตน้ำแข็งเมื่อโจมตีคริติคอลระยะประชิด
Cospri's Malice
Dying Sun Ruby Flask
ต้องการ เลเวล: 18
ลดชาร์จที่ใช้ลง (-10–10)%
เพิ่ม AOE ในขณะที่อยู่ในผลของขวดยา 30%
เพิ่มจำนวนโปรเจคไทล์ 2 เมื่ออยู่ในผลขวดยา
「The Shaper」Limited Drop
Dying Sun
Eye of Innocence Citrine Amulet
ต้องการ เลเวล: 20
เพิ่ม Strength และ Dexterity ขึ้น +(16–24)
โอกาส 10% ที่จะลุกไหม้
เพิ่มความเสียหายขึ้น (50–70)% ระหว่างที่ลุกไหม้
ทำความเสียหายไฟ 100 เมื่อคุณเผาศัตรู
2% ของความเสียหายไฟดูดเป็นพลังชีวิตในขณะที่ถูกเผาไหม้
「Guardian of the Phoenix」Limited Drop
Eye of Innocence
Hallowed Ground Graveyard Map
ต้องการ เลเวล: 71
Unique boss ดร็อป map เพิ่มขึ้น 3
Unique Boss ให้ค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น 2000%
100% increased Quantity of Items found in next Area
100% increased Rarity of Items found in next Area

0.5 ชาร์จของขวดจะฟื้นฟูทุก 3 วินาที
มอนเตอร์ระดับ : (70–79)
Hallowed Ground
Kitava's Thirst Zealot Helmet
ต้องการ เลเวล: 44
ลดความเร็วในการร่ายลง 15%
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (70–80)%
เพิ่มมานาสูงสุด +(30–50)
โอกาสร่ายซอคเกตเวทย์เมื่อคุณใช้มานา 100 ในการใช้สกิล 30%
Kitava's Thirst
Kondo's Pride Ezomyte Blade
ต้องการ เลเวล: 61
เพิ่มอัตราความแม่นยำขึ้น +435
เพิ่มความเสียหายทางกายภาพขึ้น (270–320)%
ดูดความเสียหายทางกายภาพ 0.6% ไปเป็นพลังชีวิต
เพิ่มความเสียหายประชิดขึ้น 50% เมื่อสู้กับศัตรูที่ติดสถานะเลือดออก
ไม่สามารถดูดพลังชีวิตจากการคริติคอลได้
โอกาสที่จะทำให้ศัตรูตาบอดเมื่อคริติคอล 30%
ทำให้เกิดเลือดไหลเมื่อโจมตีคริติคอลด้วยระยะประชิด
Kondo's Pride
Obscurantis Lion Pelt
ต้องการ เลเวล: 70
เพิ่มอัตราความแม่นยำขึ้น +(300–500)
เพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (100–120)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด +(50–80)
เพิ่มความเสียหายโปรเจคไทล์ 1% ต่อ 200 อัตราค่าความแม่นยำ
「Guardian of the Chimera」Limited Drop
Obscurantis
Praxis Paua Ring
ต้องการ เลเวล: 5
เพิ่มมานาสูงสุด +(20–25)
เพิ่มมานาสูงสุด +(30–60)
ฟื้นฟูมานา (3–6) ต่อวินาที
เพิ่มมานาในการใช้สกิลขึ้น +(-8–-4)
8% ของความเสียหายที่ได้รับกลายเป็นมานาเมื่อถูกโจมตี
Praxis
Razor of the Seventh Sun Midnight Blade
ต้องการ เลเวล: 68
เพิ่มอัตราความแม่นยำขึ้น 40%
เพิ่มความเสียหายกายภาพ (65–75) ถึง (110–130)
เพิ่มความเสียหายไฟไหม้ในขณะที่คุณเผาไหม้ศัตรู 100%
ฟื้นฟู 1% ของพลังชีวิตสูงสุดเมื่อคุณเผาไหม้ศัตรู
เพิ่มควาเสียหายกายภาพระยะประชิดต่อศัตรูที่ถูกเผาไหม้ 100%
「Guardian of the Phoenix」Limited Drop
Razor of the Seventh Sun
Shaper's Touch Crusader Gloves
ต้องการ เลเวล: 66
เพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (80–120)%
+4 ความแม่นยำต่อ 4 Intelligence
+1 พลังชีวิตต่อ 4 Dexterity
+2 มานาต่อ 4 Strength
เพิ่มโล่พลังงาน 2% ต่อ 10 Strength
เพิ่มอัตราค่าหล่บหลีก 2% ต่อ 10 Intelligence
เพิ่มความเสียหายกายภาพต่อ 10 Dexterity 2%
「The Shaper」Limited Drop
Shaper's Touch
Slivertongue Harbinger Bow
ต้องการ เลเวล: 68
เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลขึ้น (30–50)%
เพิ่มความเสียหายกายภาพ (60–75) ถึง (170–220)
เพิ่มโอกาสคริติคอลให้กับ ลูกธนูที่แยกออกไป 100%
ลูกธนูเจาะทะลุจะทำให้เกิดเลือดไหล
ลูกธนูทุกดอกจกเจาะทะลุก่อนชิ่ง
「Guardian of the Hydra」Limited Drop
Slivertongue
Snakepit Sapphire Ring
ต้องการ เลเวล: 8
เพิ่มความต้านทานทางน้ำแข็งขึ้น +(20–30)%
เพิ่มความเสียหายทางน้ำแข็งขึ้น (20–40)%
เพิ่มความเร็วในการร่ายขึ้น (5–10)%
เวทย์มีการเพิ่มจำนวนของโปรเจคไทล์
「Guardian of the Hydra」Limited Drop
Snakepit
Starforge Infernal Sword
ต้องการ เลเวล: 67
เพิ่มอัตราความแม่นยำขึ้น 30%
เพิ่มความเสียหายทางกายภาพขึ้น (400–500)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น (5–8)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด +(90–100)
20% เพิ่ม AOE ของการโจมตี
ไม่ได้รับความเสียหายธาตุ
ความเสียหายกายภาพคุณทำให้เกิดช็อตได้
「The Shaper」Limited Drop
Starforge
The Brass Dome Gladiator Plate
ต้องการ เลเวล: 65
-5% reduced Movement Speed (Hidden)
ลดโอกาสที่จะบล็อคการโจมตีและเวทย์ลง 30%
เพิ่มเกราะขึ้น (600–650)%
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 10%
เพิ่มระยะเวลาในการช็อตของคุณขึ้น 50%
ไม่ได้รับความเสียหายพิเศษจากคริติคอล
「Guardian of the Minotaur」Limited Drop
The Brass Dome
The Putrid Cloister Museum Map
ต้องการ เลเวล: 76
18% increased Quantity of Items found in next Area
9% increased Rarity of Items found in next Area
ผู้เล่นมีคำสาป Vulnerability

18% increased Quantity of Items found in next Area
9% increased Rarity of Items found in next Area
ผู้เล่นติดคำสาป Conductivity

18% increased Quantity of Items found in next Area
9% increased Rarity of Items found in next Area
ผู้เล่นติดคำสาป Flammability

18% increased Quantity of Items found in next Area
9% increased Rarity of Items found in next Area
ผู้เล่นติดคำสาป Frostbite

18% increased Quantity of Items found in next Area
9% increased Rarity of Items found in next Area
ผู้เล่นติดคำสาป Projectile Weakness

Unique Boss ดรอป divination cards
The Putrid Cloister
The Scourge Terror Claw
ต้องการ เลเวล: 70
ดูดความเสียหายทางกายภาพ 2% ไปเป็นพลังชีวิต
เพิ่มความเสียหายกายภาพ (35–50) ถึง (100–125)
เพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้น (10–15)%
มิเนียนความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้น (10–15)%
โอกาสที่จะร่าย Summon Spectral Wolf เมื่อสังหารได้ 10%
การเพิ่มและลดความเสียหายมีผลให้กับมิลเนียลของคุณเช่นกัน
เพิ่มความเสียหายให้กับมิลเนียลในขณะที่คุณได้ถูกโจมตี 70%
「Guardian of the Chimera」Limited Drop
The Scourge
The Warden's Brand Iron Ring
ต้องการ เลเวล: 2
เพิ่มความเสียหายกายภาพเมื่อโจมตี 1 ถึง 4
เพิ่มความเสียหายกายภาพเมื่อโจมตี (5–15) ถึง (25–50)
ลดความเร็วในการโจมตีลง 30%
โอกาสที่ได้รับ Frenzy Charge เมื่อคุณสตั๊นศัตรู 15%
The Warden's Brand
Unending Hunger Cobalt Jewel
ต้องการ เลเวล: 20
เพิ่มรัศมีของสกิลพื้นที่ขึ้น (5–8)%
โอกาสสำหรับ Spectres ที่จะได้รับ Soul Eater เมื่อสังหารเป็นเวลา 30 วินาที กับ 50 Intelligence จากการจัด Passive ในรัศมี 50%
local_jewel_effect_base_radius [1200]

Unending Hunger
Valyrium Moonstone Ring
ต้องการ เลเวล: 25
เพิ่มโล่พลังงาน สูงสุด +(15–25)
เพิ่มโล่พลังงาน สูงสุด +(10–20)
เพิ่มความต้านทานทางไฟขึ้น +(20–30)%
เพิ่มความต้านทานทางน้ำแข็งขึ้น -40%
เกณฑ์การถูกสตั้นคือฐานจากโล่พลังงานแทนพลังชีวิต
Valyrium
Voidwalker Murder Boots
ต้องการ เลเวล: 69
เพิ่ม Dexterity +(30–50)
เพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (140–180)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น 30%
20% โอกาสหล่บโปรเจคไทล์ในขณะ Phasing
คุณได้รับ Phasing ถ้าในขณะที่คุณสังหารศัตรู
โปรเจคไทล์จะเจาะทะลุในขณะที่ Phasing
「The Shaper」Limited Drop
Voidwalker
Witchfire Brew Stibnite Flask
ต้องการ เลเวล: 14
สร้าง Smoke Cloud เมื่อใช้งาน
เพิ่มความเสียหาย DOT เมื่ออยู่ในผลขวดยา (50–70)%
เพิ่มระดับ 21 ให้กับรัศมีคำสาป Vulnerability เมื่ออยู่ในผลของขวดยา
Witchfire Brew

คลิกขวาที่ผู้เล่นหรือส่งข้อความให้พวกเขาในการแชทเพื่อเชิญพวกเขามาที่ปาร์ตี้ของคุณ© 2014-2016. This site is fan-made and not affiliated with Grinding Gear Games and Garena in any way. v2.6.0.13 2017/04/28. 118351