Prophezeiung Gemme /5

Prophezeiung Gemme /5

Angriff Chaos Dauer Hieb Kreatur Kälte Nahkampf Nova Physisch Projektil Totem Wirkungsbereich Zauber
Name
Ahnen-Kriegshäuptling (28)
Angriff, Totem, Wirkungsbereich, Hieb, Nahkampf
Name
Zerfleischen (12)
Angriff, Wirkungsbereich, Physisch, Nahkampf
Name
Frostkugel (1)
Zauber, Projektil, Kälte
Seelenopfer (12)
Kreatur, Zauber, Dauer, Chaos
Vortex (28)
Zauber, Wirkungsbereich, Kälte, Dauer, Nova