Prophezeiung Gemme /5

Prophezeiung Gemme /5

Angriff Chaos Dauer Hieb Kreatur Kälte Nahkampf Nova Physisch Projektil Totem Wirkungsbereich Zauber
Name
SlamTotemGemAhnen-Kriegshäuptling (28)
Angriff, Totem, Wirkungsbereich, Hieb, Nahkampf
Name
DoubleSlashZerfleischen (12)
Angriff, Wirkungsbereich, Physisch, Nahkampf
Name
FrostBoltFrostkugel (1)
Zauber, Projektil, Kälte
SpiritOfferingSeelenopfer (12)
Kreatur, Zauber, Dauer, Chaos
FrostVortexVortex (28)
Zauber, Wirkungsbereich, Kälte, Dauer, Nova