Objeto Fragmento /18

Objeto Fragmento /18

IconNombre
Fragmento de Escudo de Gota de Arconte
Fragmento de Escudo de Gota de Arconte
Fragmento de Escudo de Gota de Arconte
Fragmento de Escudo de Gota de Arconte
Fragmento de Espada de Legión
Fragmento de Espada de Legión
Fragmento de Espada de Legión
Fragmento de Báculo Imperial
Fragmento de Báculo Imperial
Fragmento de Báculo Imperial
Fragmento de Cinturón de Tela
Fragmento de Cinturón de Tela
Fragmento de Carcaj de Flecha Roma
Fragmento de Carcaj de Flecha Roma
Fragmento de Carcaj de Flecha Roma
Fragmento de Máscara Inhumana
Fragmento de Máscara Inhumana
Fragmento de Máscara Inhumana