โต๊ะคราฟ /775 ⍟

IDModRequireItemClassesUnlock
Niko2 รู1x Jeweller's Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่อะซูไรต์แรก ใน เหมืองอะซูไรต์
Niko3 รู3x Jeweller's Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่อะซูไรต์แรก ใน เหมืองอะซูไรต์
Niko4 รู10x Jeweller's Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่Azurite Vault ใน เหมืองอะซูไรต์
Niko5 รู70x Jeweller's Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่Azurite Fissure ใน เหมืองอะซูไรต์
Niko6 รู350x Jeweller's Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่Abyssal Chamber ใน เหมืองอะซูไรต์
Niko2 เชื่อม1x Orb of Fusingประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่Howling Den ใน เหมืองอะซูไรต์
Niko3 เชื่อม3x Orb of Fusingประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่Sweltering Burrow ใน เหมืองอะซูไรต์
Niko4 เชื่อม5x Orb of Fusingประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่Beast Burrow ใน เหมืองอะซูไรต์
Niko5 เชื่อม150x Orb of Fusingประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่Haunted Remains ใน เหมืองอะซูไรต์
Niko6 เชื่อม1500x Orb of Fusingประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่Primeval Chamber ใน เหมืองอะซูไรต์
Nikoอย่างน้อย 1 แดง4x Chromatic Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อยAzurite Cavity ใน เหมืองอะซูไรต์
Nikoอย่างน้อย 2 แดง25x Chromatic Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่Azurite Cavity ใน เหมืองอะซูไรต์
Nikoอย่างน้อย 3 แดง120x Chromatic Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่Ruined Chamber ใน เหมืองอะซูไรต์
Nikoอย่างน้อย 1 เขียว4x Chromatic Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อยAzurite Cavity ใน เหมืองอะซูไรต์
Nikoอย่างน้อย 2 เขียว25x Chromatic Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่Azurite Cavity ใน เหมืองอะซูไรต์
Nikoอย่างน้อย 3 เขียว120x Chromatic Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่Ruined Chamber ใน เหมืองอะซูไรต์
Nikoอย่างน้อย 1 ฟ้า4x Chromatic Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อยAzurite Cavity ใน เหมืองอะซูไรต์
Nikoอย่างน้อย 2 ฟ้า25x Chromatic Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่Azurite Cavity ใน เหมืองอะซูไรต์
Nikoอย่างน้อย 3 ฟ้า120x Chromatic Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่Ruined Chamber ใน เหมืองอะซูไรต์
Nikoอย่างน้อย 1 แดง 1 เขียว15x Chromatic Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่Azurite Cavity ใน เหมืองอะซูไรต์
Nikoอย่างน้อย 1 แดง 1 ฟ้า15x Chromatic Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่Azurite Cavity ใน เหมืองอะซูไรต์
Nikoอย่างน้อย 1 เขียว 1 ฟ้า15x Chromatic Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่Azurite Cavity ใน เหมืองอะซูไรต์
Nikoอย่างน้อย 2 แดง 1 เขียว100x Chromatic Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่Ruined Chamber ใน เหมืองอะซูไรต์
Nikoอย่างน้อย 2 แดง 1 ฟ้า100x Chromatic Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่Ruined Chamber ใน เหมืองอะซูไรต์
Nikoอย่างน้อย 2 เขียว 1 แดง100x Chromatic Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่Ruined Chamber ใน เหมืองอะซูไรต์
Nikoอย่างน้อย 2 เขียว 1 ฟ้า100x Chromatic Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่Ruined Chamber ใน เหมืองอะซูไรต์
Nikoอย่างน้อย 2 ฟ้า 1 เขียว100x Chromatic Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่Ruined Chamber ใน เหมืองอะซูไรต์
Nikoอย่างน้อย 2 ฟ้า 1 แดง100x Chromatic Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่Ruined Chamber ใน เหมืองอะซูไรต์
Zanamap_item_drop_quantity_+% [1]แผนที่, ชิ้นส่วนแผนที่เลเวล 1
Zanamap_item_drop_quantity_+% [2]แผนที่, ชิ้นส่วนแผนที่เลเวล 3
Zanamap_item_drop_quantity_+% [3]แผนที่, ชิ้นส่วนแผนที่เลเวล 5
Zanamap_item_drop_quantity_+% [4]แผนที่, ชิ้นส่วนแผนที่เลเวล 7
Zanamap_item_drop_quantity_+% [5]แผนที่, ชิ้นส่วนแผนที่เลเวล 9
Zanamap_item_drop_quantity_+% [6]แผนที่, ชิ้นส่วนแผนที่เลเวล 11
Zanamap_item_drop_quantity_+% [7]แผนที่, ชิ้นส่วนแผนที่เลเวล 13
Zanamap_item_drop_quantity_+% [8]แผนที่, ชิ้นส่วนแผนที่เลเวล 15
Zanaโชคเข้าข้างผู้กล้า3x Chaos Orbแผนที่เลเวล 5
Zanamap_item_drop_quantity_+% [0]
พื้นที่อยู่ในครอบครองของ Rogue Exile เพิ่มขึ้น 12 ตัว
map_ignore_rogue_exile_rarity_bias [1]
map_set_league_category [2]
map_extra_content_weighting [1]
แผนที่เลเวล 1
Zanaพื้นที่นี้มี กองมอนสเตอร์ที่มีมอนสเตอร์แรร์ เพิ่มอีก 10 กอง
มอนสเตอร์ระดับ แรร์ ทุกตัวมีม็อด Nemesis
map_set_league_category [6]
map_extra_content_weighting [1]
แผนที่เลเวล 1
Zanaพื้นที่มีสถานบูชาเพิ่มขึ้น 6 แห่ง
map_set_league_category [5]
map_extra_content_weighting [1]
แผนที่เลเวล 1
ZanaMagic Monster มีม็อด Bloodline
map_set_league_category [12]
พื้นที่นี้มี กองมอนสเตอร์เมจิก เพิ่มอีก 6 กอง
map_extra_content_weighting [1]
แผนที่เลเวล 1
Zanaสังหารศัตรูได้ต่อเนื่องได้ Rampage Bonus
map_set_league_category [9]
เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ 20%
แผนที่เลเวล 1
Zanaพื้นที่มี Strongbox เพิ่มขึ้น 6 กล่อง
map_set_league_category [7]
map_extra_content_weighting [1]
แผนที่เลเวล 1
Zanaพื้นที่นี้อาจจะมีพวก Mysterious Harbinger
ที่นี่มี Harbinger เพิ่มอีก 4 ตัว
map_set_league_category [23]
map_extra_content_weighting [1]
แผนที่เลเวล 1
Zanamap_set_league_category [18]
พื้นที่นี้มี หีบสมบัติเพแรนดัส เพิ่มอีก 5 กล่อง
พื้นที่นี้มีโอกาสพบ Cadiro Perandus
map_extra_content_weighting [1]
แผนที่เลเวล 1
Zanamap_item_drop_quantity_+% [0]
พื้นที่อยู่ในครอบครองของ Rogue Exile เพิ่มขึ้น 3 ตัว
map_ignore_rogue_exile_rarity_bias [1]
map_set_league_category [2]
map_extra_content_weighting [1]
2x Chaos Orbแผนที่เลเวล 2
Zanaมีโอกาสพบ Breach ในพื้นที่
พื้นที่นี้มี บรีช เพิ่มอีก 1 แห่ง
map_set_league_category [21]
map_extra_content_weighting [1]
2x Chaos Orbแผนที่เลเวล 4
Zanaพื้นที่มี Strongbox เพิ่มขึ้น 3 กล่อง
map_set_league_category [7]
map_extra_content_weighting [1]
3x Chaos Orbแผนที่เลเวล 6
Zanaพื้นที่นี้มี กองมอนสเตอร์ที่มีมอนสเตอร์แรร์ เพิ่มอีก 5 กอง
มอนสเตอร์ระดับ แรร์ ทุกตัวมีม็อด Nemesis
map_set_league_category [6]
map_extra_content_weighting [1]
4x Chaos Orbแผนที่เลเวล 9
Zanaพื้นที่นี้อาจจะมีพวก Mysterious Harbinger
ที่นี่มี Harbinger เพิ่มอีก 2 ตัว
map_set_league_category [23]
map_extra_content_weighting [1]
4x Chaos Orbแผนที่เลเวล 12
Zanaพื้นที่มีมอนสเตอร์ เมตามอร์ฟ
map_extra_content_weighting [1]
5x Chaos Orbแผนที่เลเวล 15
Zanamap_set_league_category [30]
map_legion_league [1]
พื้นที่นี้มี การเผชิญหน้ากองพัน เพิ่มอีก 1 แห่ง
map_extra_content_weighting [1]
6x Chaos Orbแผนที่เลเวล 16
Helenaค่า พลังชีวิตสูงสุด +(15–25)1x Orb of Alterationชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูDefault
Helenaต้านทาน ไฟ +(16–20)%1x Orb of Transmutationประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูDefault
Helenaต้านทาน น้ำแข็ง +(16–20)%1x Orb of Transmutationประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูDefault
Helenaต้านทาน ไฟฟ้า +(16–20)%1x Orb of Transmutationประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูDefault
Helenaค่า Strength +(15–20)1x Orb of Augmentationประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูDefault
Helenaค่า Dexterity +(15–20)1x Orb of Augmentationประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, ซองธนูDefault
Helenaค่า Intelligence +(15–20)1x Orb of Augmentationประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, ซองธนูDefault
Helenaลบม็อดที่คราฟ1x Orb of Scouringประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูDefault
Helenaต้านทาน ไฟ +(21–28)%1x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูThe Crystal Veins, The Crystal Veins[L36]
Helenaต้านทาน ไฟ +(29–35)%3x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, เข็มขัด, ซองธนูDoedre's Cesspool, Doedre's Cesspool[L56]
Helenaต้านทาน น้ำแข็ง +(21–28)%1x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูThe Crystal Veins, The Crystal Veins[L36]
Helenaต้านทาน น้ำแข็ง +(29–35)%3x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, เข็มขัด, ซองธนูDoedre's Cesspool, Doedre's Cesspool[L56]
Helenaต้านทาน ไฟฟ้า +(21–28)%1x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูThe Crystal Veins, The Crystal Veins[L36]
Helenaต้านทาน ไฟฟ้า +(29–35)%3x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, เข็มขัด, ซองธนูDoedre's Cesspool, Doedre's Cesspool[L56]
Helenaต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +(10–12)%6x Orb of Transmutationประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูด่านทดสอบเขาวงกต ใน The Lower Prison, The Lower Prison[L47]
Helenaต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +(13–16)%1x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูAspirant's Trial ระดับ Cruel, Aspirant's Trial[L55]
Helenaต้านทาน ไฟ และ น้ำแข็ง +(17–20)%3x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, เข็มขัด, ซองธนูAspirant's Trial ระดับ Merciless, Aspirant's Trial[L68]
Helenaต้านทาน น้ำแข็ง และ ไฟฟ้า +(10–12)%6x Orb of Transmutationประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูด่านทดสอบเขาวงกต ใน The Lower Prison, The Lower Prison[L47]
Helenaต้านทาน น้ำแข็ง และ ไฟฟ้า +(13–16)%1x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูAspirant's Trial ระดับ Cruel, Aspirant's Trial[L55]
Helenaต้านทาน น้ำแข็ง และ ไฟฟ้า +(17–20)%3x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, เข็มขัด, ซองธนูAspirant's Trial ระดับ Merciless, Aspirant's Trial[L68]
Helenaต้านทาน ไฟ และ ไฟฟ้า +(10–12)%6x Orb of Transmutationประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูด่านทดสอบเขาวงกต ใน The Lower Prison, The Lower Prison[L47]
Helenaต้านทาน ไฟ และ ไฟฟ้า +(13–16)%1x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูAspirant's Trial ระดับ Cruel, Aspirant's Trial[L55]
Helenaต้านทาน ไฟ และ ไฟฟ้า +(17–20)%3x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, เข็มขัด, ซองธนูAspirant's Trial ระดับ Merciless, Aspirant's Trial[L68]
Helenaต้านทาน ทุกธาตุ +(5–8)%6x Orb of Alterationแหวน, สร้อยAspirant's Trial, Aspirant's Trial[L33]
Helenaต้านทาน ทุกธาตุ +(9–12)%1x Chaos Orbแหวน, สร้อยAspirant's Trial ระดับ Eternal, Aspirant's Trial[L75]
Helenaต้านทาน ทุกธาตุ +(4–6)%
ต้านทาน ทุกธาตุ ของมิเนียน +(5–8)%
6x Orb of Alterationแหวน, สร้อยAspirant's Trial, Aspirant's Trial[L33]
Helenaต้านทาน ทุกธาตุ +(7–9)%
ต้านทาน ทุกธาตุ ของมิเนียน +(9–12)%
1x Chaos Orbแหวน, สร้อยAspirant's Trial ระดับ Eternal, Aspirant's Trial[L75]
Helenaค่า Strength +(21–25)2x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูThe Ascent, The Ascent[L40]
Helenaค่า Strength +(26–30)2x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูThe Western Forest, The Western Forest[L48]
Helenaค่า Dexterity +(21–25)2x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, ซองธนูThe Ascent, The Ascent[L40]
Helenaค่า Dexterity +(26–30)2x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, ซองธนูThe Western Forest, The Western Forest[L48]
Helenaค่า Intelligence +(21–25)2x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, ซองธนูThe Ascent, The Ascent[L40]
Helenaค่า Intelligence +(26–30)2x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, ซองธนูThe Western Forest, The Western Forest[L48]
Helenaค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(6–9)3x Orb of Chanceประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, ซองธนูด่านทดสอบเขาวงกต ใน The Imperial Gardens, The Imperial Gardens[L30]
Helenaค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(10–13)6x Orb of Chanceประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, ซองธนูด่านทดสอบเขาวงกต ใน The Tunnel, The Tunnel[L62]
Helenaเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (10–14)%3x Orb of Augmentationรองเท้าThe Caverns, The Caverns[L22]
Helenaเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (15–19)%2x Chaos Orbรองเท้าThe Chamber of Innocence, The Chamber of Innocence[L43]
Helenaเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (20–24)%4x Chaos Orbรองเท้าบทส่งท้าย, Oriath[L69]
Helenaค่า พลังชีวิตสูงสุด +(26–40)6x Orb of Transmutationชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูThe Beacon, The Beacon[L49]
Helenaค่า พลังชีวิตสูงสุด +(41–55)2x Orb of Alchemyชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูThe Desecrated Chambers, The Desecrated Chambers[L65]
Helenaค่า พลังชีวิตสูงสุด +(56–70)4x Orb of Alchemyชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่แผนที่ Plateau, แผนที่ Plateau[T3]
Helenaค่า พลังชีวิตสูงสุด +(71–85)4x Chaos Orbชุดเกราะแผนที่ Cage, แผนที่ Cage[T16]
Helenaดูด (0.3–0.5)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต3x Orb of Chanceแหวน, สร้อย, ถุงมือ, ซองธนูแผนที่ Atoll, แผนที่ Atoll[T5]
Helenaดูด (0.6–0.8)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต4x Orb of Chanceสร้อยห้อง Pools of Restoration, Sanctum of Vitality, หรือ Sanctum of Immortality ในวิหารแห่งแอ็ทโซแอทล์, Apex of Atzoatl:Sanctum of Immortality
Helenaดูด (0.3–0.5)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต3x Orb of Chanceประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือแผนที่ Atoll, แผนที่ Atoll[T5]
Helenaดูด (0.5–0.8)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น พลังชีวิต4x Orb of Chanceประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือห้อง Pools of Restoration, Sanctum of Vitality, หรือ Sanctum of Immortality ในวิหารแห่งแอ็ทโซแอทล์, Apex of Atzoatl:Sanctum of Immortality
Helenaดูด (0.2–0.4)% ของความเสียหาย โจมตี กายภาพ ไปเป็น มานา1x Regal Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือห้อง Pools of Restoration, Sanctum of Vitality, หรือ Sanctum of Immortality ในวิหารแห่งแอ็ทโซแอทล์, Apex of Atzoatl:Sanctum of Immortality
Helenaค่า มานาสูงสุด +(55–64)3x Orb of AugmentationประชิดสองมือDefault
Helenaค่า มานาสูงสุด +(65–74)6x Orb of AugmentationประชิดสองมือThe Beacon, The Beacon[L49]
Helenaค่า มานาสูงสุด +(75–84)2x Chaos OrbประชิดสองมือThe Desecrated Chambers, The Desecrated Chambers[L65]
Helenaค่า มานาสูงสุด +(85–94)4x Chaos Orbประชิดสองมือแผนที่ Plateau, แผนที่ Plateau[T3]
Helenaค่า มานาสูงสุด +(35–44)3x Orb of Augmentationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือDefault
Helenaค่า มานาสูงสุด +(45–54)6x Orb of Augmentationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือThe Beacon, The Beacon[L49]
Helenaค่า มานาสูงสุด +(55–64)2x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือThe Desecrated Chambers, The Desecrated Chambers[L65]
Helenaค่า มานาสูงสุด +(65–74)4x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือแผนที่ Plateau, แผนที่ Plateau[T3]
Helenaค่า มานาสูงสุด +(25–34)3x Orb of Augmentationชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, ซองธนู, เข็มขัดDefault
Helenaค่า มานาสูงสุด +(35–44)6x Orb of Augmentationชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, ซองธนู, เข็มขัดThe Beacon, The Beacon[L49]
Helenaค่า มานาสูงสุด +(45–54)2x Chaos Orbชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, ซองธนู, เข็มขัดThe Desecrated Chambers, The Desecrated Chambers[L65]
Helenaเพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (20–30)%6x Orb of Alterationประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, แหวน, สร้อย, โล่ด่านทดสอบเขาวงกต ใน The Chamber of Sins ชั้น 2, The Chamber of Sins Level 2[L52]
Helenaเพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (31–40)%2x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, แหวน, สร้อย, โล่แผนที่ Pen, แผนที่ Pen[T3]
Helenaเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (40–59)%4x Orb of Alterationประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือThe Sewers, The Sewers[L26]
Helenaเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (60–79)%8x Orb of Alterationประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือThe Ossuary, The Ossuary[L44]
Helenaเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (80–99)%4x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือThe Quarry, The Quarry[L63]
Helenaเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (100–129)%1x Exalted Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือแผนที่ Relic Chambers, แผนที่ Relic Chambers[T9]
Helenaเพิ่มความเสียหาย เวทย์ (37–51)%4x Orb of AlterationประชิดสองมือThe Ancient Pyramid, The Ancient Pyramid[L23]
Helenaเพิ่มความเสียหาย เวทย์ (52–66)%8x Orb of AlterationประชิดสองมือShavronne's Tower, Shavronne's Tower[L47]
Helenaเพิ่มความเสียหาย เวทย์ (67–81)%4x Chaos OrbประชิดสองมือThe Boiling Lake, The Boiling Lake[L62]
Helenaเพิ่มความเสียหาย เวทย์ (82–99)%1x Exalted Orbประชิดสองมือแผนที่ Desert Spring, แผนที่ Desert Spring[T4]
Helenaเพิ่มความเสียหาย เวทย์ (25–34)%4x Orb of Alterationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวThe Ancient Pyramid, The Ancient Pyramid[L23]
Helenaเพิ่มความเสียหาย เวทย์ (35–44)%8x Orb of Alterationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวShavronne's Tower, Shavronne's Tower[L47]
Helenaเพิ่มความเสียหาย เวทย์ (45–54)%4x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวThe Boiling Lake, The Boiling Lake[L62]
Helenaเพิ่มความเสียหาย เวทย์ (55–66)%1x Exalted Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวแผนที่ Desert Spring, แผนที่ Desert Spring[T4]
Helenaเพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง (11–20)%6x Orb of Alterationประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือด่านทดสอบเขาวงกต ใน The Crypt, The Crypt[L51]
Helenaเพิ่มความเสียหาย ต่อเนื่อง (21–30)%2x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือแผนที่ Castle Ruins, แผนที่ Castle Ruins[T5]
Helenaเพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (15–23)%6x Orb of Alterationประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูด่านทดสอบเขาวงกต ใน The Catacombs, The Catacombs[L27]
Helenaเพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (24–32)%4x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ซองธนู, เข็มขัดแผนที่ Academy, แผนที่ Academy[T4]
Helenaเพิ่มความเร็วในการโจมตี (8–10)%6x Orb of Alterationประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือThe Dried Lake, The Dried Lake[L34]
Helenaเพิ่มความเร็วในการโจมตี (11–15)%2x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือThe Vastiri Desert, The Vastiri Desert[L61]
Helenaเพิ่มความเร็วในการโจมตี (16–20)%1x Exalted Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือแผนที่ Crimson Temple, แผนที่ Crimson Temple[T11]
Helenaเพิ่มความเร็วในการโจมตี (11–13)%1x Exalted Orbระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือแผนที่ Crimson Temple, แผนที่ Crimson Temple[T11]
Helenaเพิ่มความเร็วในการโจมตี (7–12)%2x Chaos Orbถุงมือ, ซองธนูThe Dried Lake, The Dried Lake[L34]
Helenaเพิ่มความเร็วในการร่าย (12–15)%6x Orb of AlterationประชิดสองมือThe Dried Lake, The Dried Lake[L34]
Helenaเพิ่มความเร็วในการร่าย (16–20)%2x Chaos OrbประชิดสองมือThe Vastiri Desert, The Vastiri Desert[L61]
Helenaเพิ่มความเร็วในการร่าย (21–28)%1x Exalted Orbประชิดสองมือแผนที่ Crimson Temple, แผนที่ Crimson Temple[T11]
Helenaเพิ่มความเร็วในการร่าย (9–11)%6x Orb of Alterationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวThe Dried Lake, The Dried Lake[L34]
Helenaเพิ่มความเร็วในการร่าย (12–14)%2x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวThe Vastiri Desert, The Vastiri Desert[L61]
Helenaเพิ่มความเร็วในการร่าย (15–18)%1x Exalted Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวแผนที่ Crimson Temple, แผนที่ Crimson Temple[T11]
Helenaเพิ่มความเสียหาย ไฟ (37–51)%4x Orb of AlterationประชิดสองมือThe Crematorium, The Crematorium[L25]
Helenaเพิ่มความเสียหาย ไฟ (52–66)%8x Orb of AlterationประชิดสองมือThe Dread Thicket, The Dread Thicket[L53]
Helenaเพิ่มความเสียหาย ไฟ (67–81)%4x Chaos Orbประชิดสองมือแผนที่ Excavation, แผนที่ Excavation[T4]
Helenaเพิ่มความเสียหาย ไฟ (25–34)%4x Orb of Alterationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวThe Crematorium, The Crematorium[L25]
Helenaเพิ่มความเสียหาย ไฟ (35–44)%8x Orb of Alterationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวThe Dread Thicket, The Dread Thicket[L53]
Helenaเพิ่มความเสียหาย ไฟ (45–54)%4x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวแผนที่ Excavation, แผนที่ Excavation[T4]
Helenaเพิ่มความเสียหาย ไฟ (9–12)%4x Orb of Transmutationแหวน, สร้อย, ประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือThe Crematorium, The Crematorium[L25]
Helenaเพิ่มความเสียหาย ไฟ (13–16)%2x Orb of Alchemyแหวน, สร้อย, ประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือThe Dread Thicket, The Dread Thicket[L53]
Helenaเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (37–51)%4x Orb of AlterationประชิดสองมือThe Solaris Temple ชั้น 2, The Solaris Temple ชั้น 2[L28]
Helenaเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (52–66)%8x Orb of AlterationประชิดสองมือThe Causeway, The Causeway[L54]
Helenaเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (67–81)%4x Chaos Orbประชิดสองมือแผนที่ Arid Lake, แผนที่ Arid Lake[T5]
Helenaเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (25–34)%4x Orb of Alterationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวThe Solaris Temple ชั้น 2, The Solaris Temple ชั้น 2[L28]
Helenaเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (35–44)%8x Orb of Alterationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวThe Causeway, The Causeway[L54]
Helenaเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (45–54)%4x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวแผนที่ Arid Lake, แผนที่ Arid Lake[T5]
Helenaเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (9–12)%4x Orb of Transmutationแหวน, สร้อย, ประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือThe Solaris Temple ชั้น 2, The Solaris Temple ชั้น 2[L28]
Helenaเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (13–16)%2x Orb of Alchemyแหวน, สร้อย, ประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือThe Causeway, The Causeway[L54]
Helenaเพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (37–51)%4x Orb of AlterationประชิดสองมือThe Lunaris Temple ชั้น 2, The Lunaris Temple ชั้น 2[L30]
Helenaเพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (52–66)%8x Orb of AlterationประชิดสองมือThe Chamber of Sins ชั้น 1, The Chamber of Sins ชั้น 1[L52]
Helenaเพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (67–81)%4x Chaos Orbประชิดสองมือแผนที่ Beach, แผนที่ Beach[T2]
Helenaเพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (25–34)%4x Orb of Alterationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวThe Lunaris Temple ชั้น 2, The Lunaris Temple ชั้น 2[L30]
Helenaเพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (35–44)%8x Orb of Alterationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวThe Chamber of Sins ชั้น 1, The Chamber of Sins ชั้น 1[L52]
Helenaเพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (45–54)%4x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวแผนที่ Beach, แผนที่ Beach[T2]
Helenaเพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (9–12)%4x Orb of Transmutationแหวน, สร้อย, ประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือThe Lunaris Temple ชั้น 2, The Lunaris Temple ชั้น 2[L30]
Helenaเพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (13–16)%2x Orb of Alchemyแหวน, สร้อย, ประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือThe Chamber of Sins ชั้น 1, The Chamber of Sins ชั้น 1[L52]
Helenaเพิ่มความเสียหาย เคออส (37–51)%2x Orb of ChanceประชิดสองมือThe Belly of the Beast ชั้น 2, The Belly of the Beast ชั้น 2[L39]
Helenaเพิ่มความเสียหาย เคออส (52–66)%4x Orb of ChanceประชิดสองมือThe Ossuary, The Ossuary[L67]
Helenaเพิ่มความเสียหาย เคออส (67–81)%3x Regal Orbประชิดสองมือห้อง Poison Garden, Cultivar Chamber, หรือ Toxic Grove ในวิหารแห่งแอ็ทโซแอทล์, Apex of Atzoatl:Toxic Grove
Helenaเพิ่มความเสียหาย เคออส (25–34)%2x Orb of Chanceประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวThe Belly of the Beast ชั้น 2, The Belly of the Beast ชั้น 2[L39]
Helenaเพิ่มความเสียหาย เคออส (35–44)%4x Orb of Chanceประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวThe Ossuary, The Ossuary[L67]
Helenaเพิ่มความเสียหาย เคออส (45–54)%3x Regal Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวห้อง Poison Garden, Cultivar Chamber, หรือ Toxic Grove ในวิหารแห่งแอ็ทโซแอทล์, Apex of Atzoatl:Toxic Grove
Helenaเพิ่มความเสียหาย เคออส (9–12)%3x Orb of Chanceแหวน, สร้อย, ประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือThe Belly of the Beast ชั้น 2, The Belly of the Beast ชั้น 2[L39]
Helenaเพิ่มความเสียหาย เคออส (13–16)%3x Orb of Alchemyแหวน, สร้อย, ประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือThe Ossuary, The Ossuary[L67]
Helenaค่า ความแม่นยำ +(91–120)4x Orb of Transmutationประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือThe Reliquary, The Reliquary[L44]
Helenaค่า ความแม่นยำ +(121–200)2x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือThe Temple of Decay ชั้น 2, The Temple of Decay ชั้น 2[L55]
Helenaค่า ความแม่นยำ +(201–300)2x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือห้อง Sparring Room, Arena of Valour, หรือ Hall of Champions ในวิหารแห่งแอ็ทโซแอทล์, Apex of Atzoatl:Hall of Champions
Helenaค่า ความแม่นยำ +(91–120)4x Orb of Transmutationถุงมือ, หมวก, แหวน, สร้อย, ซองธนู, โล่The Reliquary, The Reliquary[L44]
Helenaค่า ความแม่นยำ +(121–150)2x Orb of Alchemyถุงมือ, หมวก, แหวน, สร้อย, ซองธนู, โล่The Temple of Decay ชั้น 2, The Temple of Decay ชั้น 2[L55]
Helenaค่า ความแม่นยำ +(151–220)2x Chaos Orbถุงมือ, หมวก, แหวน, สร้อย, ซองธนู, โล่ห้อง Sparring Room, Arena of Valour, หรือ Hall of Champions ในวิหารแห่งแอ็ทโซแอทล์, Apex of Atzoatl:Hall of Champions
Helenaเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (9–12)%3x Orb of Chanceโล่, สร้อยThe Sewers, The Sewers[L26]
Helenaเพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (13–16)%3x Orb of Alchemyโล่, สร้อยThe Ossuary, The Ossuary[L44]
Helenaเพิ่มค่า เกราะ (34–45)%6x Orb of Alterationชุดเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่The Karui Fortress, The Karui Fortress[L46]
Helenaเพิ่มค่า เกราะ (45–55)%1x Orb of Alchemyชุดเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่The Feeding Trough, The Feeding Trough[L67]
Helenaเพิ่มค่า เกราะ (56–74)%2x Chaos Orbชุดเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่แผนที่ Waterways, แผนที่ Waterways[T2]
Helenaค่า เกราะ +(40–50)6x Orb of Alterationชุดเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่The Karui Fortress, The Karui Fortress[L46]
Helenaค่า เกราะ +(60–80)1x Orb of Alchemyชุดเกราะ, หมวก, โล่The Feeding Trough, The Feeding Trough[L67]
Helenaค่า เกราะ +(180–250)2x Chaos Orbชุดเกราะ, โล่แผนที่ Waterways, แผนที่ Waterways[T2]
Helenaเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (34–45)%6x Orb of Alterationชุดเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่The Karui Fortress, The Karui Fortress[L46]
Helenaเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (45–55)%1x Orb of Alchemyชุดเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่The Feeding Trough, The Feeding Trough[L67]
Helenaเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (56–74)%2x Chaos Orbชุดเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่แผนที่ Waterways, แผนที่ Waterways[T2]
Helenaค่า หลบหลีก +(40–50)6x Orb of Alterationชุดเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่The Karui Fortress, The Karui Fortress[L46]
Helenaค่า หลบหลีก +(60–80)1x Orb of Alchemyชุดเกราะ, หมวก, โล่The Feeding Trough, The Feeding Trough[L67]
Helenaค่า หลบหลีก +(180–250)2x Chaos Orbชุดเกราะ, โล่แผนที่ Waterways, แผนที่ Waterways[T2]
Helenaเพิ่มโล่พลังงานขึ้น (34–45)%6x Orb of Alterationชุดเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่The Karui Fortress, The Karui Fortress[L46]
Helenaเพิ่มโล่พลังงานขึ้น (45–55)%1x Orb of Alchemyชุดเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่The Feeding Trough, The Feeding Trough[L67]
Helenaเพิ่มโล่พลังงานขึ้น (56–74)%2x Chaos Orbชุดเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่แผนที่ Waterways, แผนที่ Waterways[T2]
Helenaค่า โล่พลังงานสูงสุด +(27–34)6x Orb of Alterationชุดเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่The Karui Fortress, The Karui Fortress[L46]
Helenaค่า โล่พลังงานสูงสุด +(35–45)1x Orb of Alchemyชุดเกราะ, หมวก, โล่The Feeding Trough, The Feeding Trough[L67]
Helenaค่า โล่พลังงานสูงสุด +(56–69)2x Chaos Orbชุดเกราะ, โล่แผนที่ Waterways, แผนที่ Waterways[T2]
Helenaเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (10–14)%1x Chaos Orbสร้อยแผนที่ Laboratory, แผนที่ Laboratory[T14]
Helenaเพิ่มโล่พลังงานสูงสุด (15–20)%2x Chaos Orbสร้อยแผนที่ Lava Lake, แผนที่ Lava Lake[T15]
Helenaค่า โล่พลังงานสูงสุด +(21–25)1x Orb of Alchemyสร้อย, แหวนแผนที่ Laboratory, แผนที่ Laboratory[T14]
Helenaค่า โล่พลังงานสูงสุด +(26–30)2x Chaos Orbสร้อย, แหวนแผนที่ Lava Lake, แผนที่ Lava Lake[T15]
Helenaเพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (34–45)%6x Orb of Alterationชุดเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่The Karui Fortress, The Karui Fortress[L46]
Helenaเพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (45–55)%1x Orb of Alchemyชุดเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่The Feeding Trough, The Feeding Trough[L67]
Helenaเพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (56–74)%2x Chaos Orbชุดเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่แผนที่ Waterways, แผนที่ Waterways[T2]
Helenaเพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (34–45)%6x Orb of Alterationชุดเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่The Karui Fortress, The Karui Fortress[L46]
Helenaเพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (45–55)%1x Orb of Alchemyชุดเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่The Feeding Trough, The Feeding Trough[L67]
Helenaเพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (56–74)%2x Chaos Orbชุดเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่แผนที่ Waterways, แผนที่ Waterways[T2]
Helenaเพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (34–45)%6x Orb of Alterationชุดเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่The Karui Fortress, The Karui Fortress[L46]
Helenaเพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (45–55)%1x Orb of Alchemyชุดเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่The Feeding Trough, The Feeding Trough[L67]
Helenaเพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (56–74)%2x Chaos Orbชุดเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่แผนที่ Waterways, แผนที่ Waterways[T2]
Helenaเสริมความเสียหาย ไฟ (19–21) ถึง (32–41)4x Orb of TransmutationประชิดสองมือThe Crematorium, The Crematorium[L25]
Helenaเสริมความเสียหาย ไฟ (38–46) ถึง (73–85)2x Orb of AlchemyประชิดสองมือThe Dread Thicket, The Dread Thicket[L53]
Helenaเสริมความเสียหาย ไฟ (60–72) ถึง (110–128)4x Chaos Orbประชิดสองมือแผนที่ Excavation, แผนที่ Excavation[T4]
Helenaเสริมความเสียหาย ไฟ (11–12) ถึง (19–23)4x Orb of Transmutationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือThe Crematorium, The Crematorium[L25]
Helenaเสริมความเสียหาย ไฟ (22–27) ถึง (42–49)2x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือThe Dread Thicket, The Dread Thicket[L53]
Helenaเสริมความเสียหาย ไฟ (35–41) ถึง (63–73)4x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือแผนที่ Excavation, แผนที่ Excavation[T4]
Helenaเสริมความเสียหาย ไฟ (8–11) ถึง (16–20) ให้กับการโจมตี4x Orb of Transmutationแหวน, สร้อยThe Crematorium, The Crematorium[L25]
Helenaเสริมความเสียหาย ไฟ (12–17) ถึง (26–30) ให้กับการโจมตี2x Orb of Alchemyแหวน, สร้อยThe Dread Thicket, The Dread Thicket[L53]
Helenaเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (19–21) ถึง (32–41)4x Orb of TransmutationประชิดสองมือThe Solaris Temple ชั้น 2, The Solaris Temple ชั้น 2[L28]
Helenaเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (38–46) ถึง (73–85)2x Orb of AlchemyประชิดสองมือThe Causeway, The Causeway[L54]
Helenaเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (60–72) ถึง (110–128)4x Chaos Orbประชิดสองมือแผนที่ Arid Lake, แผนที่ Arid Lake[T5]
Helenaเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (11–12) ถึง (19–23)4x Orb of Transmutationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือThe Solaris Temple ชั้น 2, The Solaris Temple ชั้น 2[L28]
Helenaเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (22–27) ถึง (42–49)2x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือThe Causeway, The Causeway[L54]
Helenaเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (35–41) ถึง (63–73)4x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือแผนที่ Arid Lake, แผนที่ Arid Lake[T5]
Helenaเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (6–8) ถึง (14–18) ให้กับการโจมตี4x Orb of Transmutationแหวน, สร้อยThe Solaris Temple ชั้น 2, The Solaris Temple ชั้น 2[L28]
Helenaเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (11–15) ถึง (23–27) ให้กับการโจมตี2x Orb of Alchemyแหวน, สร้อยThe Causeway, The Causeway[L54]
Helenaเสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (2–5) ถึง (46–64)4x Orb of TransmutationประชิดสองมือThe Lunaris Temple ชั้น 2, The Lunaris Temple ชั้น 2[L30]
Helenaเสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (6–9) ถึง (104–139)2x Orb of AlchemyประชิดสองมือThe Chamber of Sins ชั้น 1, The Chamber of Sins ชั้น 1[L52]
Helenaเสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (10–14) ถึง (162–197)4x Chaos Orbประชิดสองมือแผนที่ Beach, แผนที่ Beach[T2]
Helenaเสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1–3) ถึง (27–37)4x Orb of Transmutationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือThe Lunaris Temple ชั้น 2, The Lunaris Temple ชั้น 2[L30]
Helenaเสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (3–5) ถึง (60–80)2x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือThe Chamber of Sins ชั้น 1, The Chamber of Sins ชั้น 1[L52]
Helenaเสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (6–8) ถึง (100–113)4x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือแผนที่ Beach, แผนที่ Beach[T2]
Helenaเสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1–4) ถึง (32–36) ให้กับการโจมตี4x Orb of Transmutationแหวน, สร้อยThe Lunaris Temple ชั้น 2, The Lunaris Temple ชั้น 2[L30]
Helenaเสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1–5) ถึง (41–48) ให้กับการโจมตี2x Orb of Alchemyแหวน, สร้อยThe Chamber of Sins ชั้น 1, The Chamber of Sins ชั้น 1[L52]
Helenaเสริมความเสียหาย กายภาพ (9–12) ถึง (18–21)4x Orb of Transmutationประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือThe Sewers, The Sewers[L26]
Helenaเสริมความเสียหาย กายภาพ (11–15) ถึง (23–27)2x Orb of Alchemyประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือThe Ossuary, The Ossuary[L44]
Helenaเสริมความเสียหาย กายภาพ (18–24) ถึง (36–42)4x Chaos Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือThe Quarry, The Quarry[L63]
Helenaเสริมความเสียหาย กายภาพ (6–8) ถึง (13–15)4x Orb of Transmutationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวThe Sewers, The Sewers[L26]
Helenaเสริมความเสียหาย กายภาพ (7–11) ถึง (16–19)2x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวThe Ossuary, The Ossuary[L44]
Helenaเสริมความเสียหาย กายภาพ (13–17) ถึง (26–30)4x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวThe Quarry, The Quarry[L63]
Helenaเสริมความเสียหาย กายภาพ (3–5) ถึง (6–8) ให้กับการโจมตี4x Orb of Transmutationแหวน, สร้อย, ซองธนู, ถุงมือThe Sewers, The Sewers[L26]
Helenaเสริมความเสียหาย กายภาพ (5–7) ถึง (8–10) ให้กับการโจมตี2x Chaos Orbแหวน, สร้อยThe Ossuary, The Ossuary[L44]
Helenaเสริมความเสียหาย เคออส (6–8) ถึง (14–18) ให้กับการโจมตี6x Orb of Transmutationแหวน, สร้อย, ซองธนู, ถุงมือThe Belly of the Beast ชั้น 2, The Belly of the Beast ชั้น 2[L39]
Helenaเสริมความเสียหาย เคออส (11–15) ถึง (23–27) ให้กับการโจมตี2x Chaos Orbแหวน, สร้อยThe Ossuary, The Ossuary[L67]
Helenaเสริมความเสียหาย ไฟ (16–21) ถึง (31–36) ให้กับเวทย์4x Orb of TransmutationประชิดสองมือThe Crematorium, The Crematorium[L25]
Helenaเสริมความเสียหาย ไฟ (28–38) ถึง (57–66) ให้กับเวทย์2x Orb of AlchemyประชิดสองมือThe Dread Thicket, The Dread Thicket[L53]
Helenaเสริมความเสียหาย ไฟ (41–55) ถึง (83–96) ให้กับเวทย์4x Chaos Orbประชิดสองมือแผนที่ Excavation, แผนที่ Excavation[T4]
Helenaเสริมความเสียหาย ไฟ (12–16) ถึง (23–27) ให้กับเวทย์4x Orb of Transmutationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวThe Crematorium, The Crematorium[L25]
Helenaเสริมความเสียหาย ไฟ (21–28) ถึง (42–49) ให้กับเวทย์2x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวThe Dread Thicket, The Dread Thicket[L53]
Helenaเสริมความเสียหาย ไฟ (31–41) ถึง (61–71) ให้กับเวทย์4x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวแผนที่ Excavation, แผนที่ Excavation[T4]
Helenaเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (14–19) ถึง (28–33) ให้กับเวทย์4x Orb of TransmutationประชิดสองมือThe Solaris Temple ชั้น 2, The Solaris Temple ชั้น 2[L28]
Helenaเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (26–34) ถึง (52–60) ให้กับเวทย์2x Orb of AlchemyประชิดสองมือThe Causeway, The Causeway[L54]
Helenaเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (38–50) ถึง (75–88) ให้กับเวทย์4x Chaos Orbประชิดสองมือแผนที่ Arid Lake, แผนที่ Arid Lake[T5]
Helenaเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (10–13) ถึง (19–22) ให้กับเวทย์4x Orb of Transmutationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวThe Solaris Temple ชั้น 2, The Solaris Temple ชั้น 2[L28]
Helenaเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (17–23) ถึง (34–40) ให้กับเวทย์2x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวThe Causeway, The Causeway[L54]
Helenaเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (25–33) ถึง (50–58) ให้กับเวทย์4x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวแผนที่ Arid Lake, แผนที่ Arid Lake[T5]
Helenaเสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1–5) ถึง (59–63) ให้กับเวทย์4x Orb of TransmutationประชิดสองมือThe Lunaris Temple ชั้น 2, The Lunaris Temple ชั้น 2[L30]
Helenaเสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (3–9) ถึง (109–115) ให้กับเวทย์2x Orb of AlchemyประชิดสองมือThe Chamber of Sins ชั้น 1, The Chamber of Sins ชั้น 1[L52]
Helenaเสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (4–13) ถึง (159–168) ให้กับเวทย์4x Chaos Orbประชิดสองมือแผนที่ Beach, แผนที่ Beach[T2]
Helenaเสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (1–4) ถึง (39–42) ให้กับเวทย์4x Orb of Transmutationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวThe Lunaris Temple ชั้น 2, The Lunaris Temple ชั้น 2[L30]
Helenaเสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (2–6) ถึง (73–77) ให้กับเวทย์2x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวThe Chamber of Sins ชั้น 1, The Chamber of Sins ชั้น 1[L52]
Helenaเสริมความเสียหาย ไฟฟ้า (3–9) ถึง (106–112) ให้กับเวทย์4x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวแผนที่ Beach, แผนที่ Beach[T2]
Helenaเพิ่มโอกาสคลิติคอล (17–19)%6x Orb of Alterationประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือแผนที่ Port, แผนที่ Port[T5]
Helenaเพิ่มโอกาสคลิติคอล (20–24)%2x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือแผนที่ Dungeon, แผนที่ Dungeon[T12]
Helenaเพิ่มโอกาสคลิติคอล (25–27)%4x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือห้อง Workshop, Engineering Department, หรือ Factory ในวิหารแห่งแอ็ทโซแอทล์, Apex of Atzoatl:Factory
Helenaตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(17–19)%6x Orb of Alterationประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือแผนที่ Port, แผนที่ Port[T5]
Helenaตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(20–24)%2x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือแผนที่ Dungeon, แผนที่ Dungeon[T12]
Helenaตัวคูณคริติคอล ทุกอย่าง +(25–28)%4x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือห้อง Workshop, Engineering Department, หรือ Factory ในวิหารแห่งแอ็ทโซแอทล์, Apex of Atzoatl:Factory
Helenaเพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น (45–75)%6x Orb of Alterationประชิดสองมือแผนที่ Port, แผนที่ Port[T5]
Helenaเพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น (76–105)%3x Chaos Orbประชิดสองมือแผนที่ Dungeon, แผนที่ Dungeon[T12]
Helenaเพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น (30–49)%6x Orb of Alterationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวแผนที่ Port, แผนที่ Port[T5]
Helenaเพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของเวทย์ขึ้น (50–69)%3x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวแผนที่ Dungeon, แผนที่ Dungeon[T12]
Helenaเพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (17–21)%9x Orb of Alterationซองธนู, สร้อยแผนที่ Port, แผนที่ Port[T5]
Helenaเพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (22–27)%1x Chaos Orbซองธนู, สร้อยแผนที่ Dungeon, แผนที่ Dungeon[T12]
Helenaเพิ่มระยะเวลาส่งผลของของยา (5–10)%2x Glassblower's Baubleเข็มขัดด่านทดสอบเขาวงกต ใน The Bath House, The Bath House[L57]
Helenaเพิ่มระยะเวลาส่งผลของของยา (11–15)%4x Glassblower's Baubleเข็มขัดแผนที่ Carcass, แผนที่ Carcass[T14]
Helenaมีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะมึนงง (15–20)%1x Regal Orbหมวก, ถุงมือแผนที่ Bazaar, แผนที่ Bazaar[T3]
Helenaมีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะมึนงง (21–25)%2x Regal Orbหมวก, ถุงมือแผนที่ Siege, แผนที่ Siege[T13]
Helenaโอกาสรอดจากการติดสถานะเจ็บป่วย (15–20)%1x Chaos Orbหมวก, ถุงมือแผนที่ Bazaar, แผนที่ Bazaar[T3]
Helenaโอกาสรอดจากการติดสถานะเจ็บป่วย (21–25)%2x Chaos Orbหมวก, ถุงมือแผนที่ Siege, แผนที่ Siege[T13]
Helenaลดผลของสถานะเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหายบนตัวคุณ (15–20)%1x Chaos Orbรองเท้า, ถุงมือแผนที่ Bazaar, แผนที่ Bazaar[T3]
Helenaลดผลของสถานะเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหายบนตัวคุณ (21–25)%2x Chaos Orbรองเท้า, ถุงมือแผนที่ Siege, แผนที่ Siege[T13]
Helenaโอกาสที่จะบล็อค +(2–3)%9x Orb of Alterationโล่แผนที่ Dark Forest, แผนที่ Dark Forest[T4]
Helenaโอกาสที่จะบล็อค +(4–5)%3x Chaos Orbโล่แผนที่ Dig, แผนที่ Dig[T5]
Helenaโอกาสบล็อคเวท (2–3)%4x Orb of Chanceโล่แผนที่ Dark Forest, แผนที่ Dark Forest[T4]
Helenaโอกาสบล็อคเวท (4–5)%3x Regal Orbโล่แผนที่ Dig, แผนที่ Dig[T5]
Helenaเริ่มการฟื้นตัวของ โล่พลังงาน ได้เร็วขึ้น (8–11)%2x Orb of Alchemyแหวนแผนที่ Lookout, แผนที่ Lookout[T1]
Helenaเริ่มการฟื้นตัวของ โล่พลังงาน ได้เร็วขึ้น (12–15)%4x Chaos Orbแหวนแผนที่ Belfry, แผนที่ Belfry[T5]
Helenaลดความเสียหาย ต่อเนื่อง ที่ได้รับ 5%2x Regal Orbโล่ห้อง Corruption Chamber, Catalyst of Corruption, หรือ Locus of Corruption ในวิหารแห่งแอ็ทโซแอทล์, Apex of Atzoatl:Locus of Corruption
Helenaดร็อปไอเทมเมื่อถูกสังหาร ถ้าติดตั้ง Animated Guardian1x Chaos Orbชุดเกราะห้อง Armourer's Workshop, Armoury, หรือ Chamber of Iron ในวิหารแห่งแอ็ทโซแอทล์, Apex of Atzoatl:Chamber of Iron
Helenaรัศมีของแสงขึ้นอยู่กับโล่พลังงานแทนพลังชีวิต4x Chaos Orbหมวก, แหวนห้อง Armourer's Workshop, Armoury, หรือ Chamber of Iron ในวิหารแห่งแอ็ทโซแอทล์, Apex of Atzoatl:Chamber of Iron
Helenaเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (11–15)%4x Orb of AugmentationหมวกThe Lunaris Temple ชั้น 2, The Lunaris Temple ชั้น 2[L59]
Helenaเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (16–20)%2x Orb of Alchemyหมวกแผนที่ Burial Chambers, แผนที่ Burial Chambers[T15]
Helenaเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (10–20)%3x Chaos OrbถุงมือThe Lunaris Temple ชั้น 2, The Lunaris Temple ชั้น 2[L59]
Helenaเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ ของมิเนียน (13–17)%4x Orb of Augmentationแหวน, สร้อยThe Lunaris Temple ชั้น 2, The Lunaris Temple ชั้น 2[L59]
Helenaเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ ของมิเนียน (18–22)%2x Orb of Alchemyแหวน, สร้อยแผนที่ Burial Chambers, แผนที่ Burial Chambers[T15]
Helenaเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (37–51)%4x Orb of Augmentationประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือThe Lunaris Temple ชั้น 2, The Lunaris Temple ชั้น 2[L59]
Helenaเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (52–66)%2x Orb of Alchemyประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือแผนที่ Burial Chambers, แผนที่ Burial Chambers[T15]
Helenaเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (67–81)%4x Chaos Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือห้อง Hatchery, Automaton Lab, หรือ Hybridisation Chamber ในวิหารแห่งแอ็ทโซแอทล์, Apex of Atzoatl:Hybridisation Chamber
Helenaเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (25–34)%4x Orb of Augmentationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวThe Lunaris Temple ชั้น 2, The Lunaris Temple ชั้น 2[L59]
Helenaเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (35–44)%2x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวแผนที่ Burial Chambers, แผนที่ Burial Chambers[T15]
Helenaเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (45–54)%4x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวห้อง Hatchery, Automaton Lab, หรือ Hybridisation Chamber ในวิหารแห่งแอ็ทโซแอทล์, Apex of Atzoatl:Hybridisation Chamber
Helenaเพิ่มความเสียหาย กับดัก (52–66)%2x Orb of Alchemyประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือThe Solaris Temple ชั้น 2, The Solaris Temple ชั้น 2[L59]
Helenaเพิ่มความเสียหาย กับดัก (67–81)%4x Chaos Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือห้อง Trap Workshop, Temple Defense Workshop, หรือ Defense Research Lab ในวิหารแห่งแอ็ทโซแอทล์, Apex of Atzoatl:Defense Research Lab
Helenaเพิ่มความเสียหาย กับดัก (35–44)%2x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวThe Solaris Temple ชั้น 2, The Solaris Temple ชั้น 2[L59]
Helenaเพิ่มความเสียหาย กับดัก (45–54)%4x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวห้อง Trap Workshop, Temple Defense Workshop, หรือ Defense Research Lab ในวิหารแห่งแอ็ทโซแอทล์, Apex of Atzoatl:Defense Research Lab
Helenaเพิ่มความเสียหาย ทุ่นระเบิด (52–66)%2x Orb of Alchemyประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือThe Solaris Temple ชั้น 2, The Solaris Temple ชั้น 2[L59]
Helenaเพิ่มความเสียหาย ทุ่นระเบิด (67–81)%4x Chaos Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือห้อง Trap Workshop, Temple Defense Workshop, หรือ Defense Research Lab ในวิหารแห่งแอ็ทโซแอทล์, Apex of Atzoatl:Defense Research Lab
Helenaเพิ่มความเสียหาย ทุ่นระเบิด (35–44)%2x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวThe Solaris Temple ชั้น 2, The Solaris Temple ชั้น 2[L59]
Helenaเพิ่มความเสียหาย ทุ่นระเบิด (45–54)%4x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวห้อง Trap Workshop, Temple Defense Workshop, หรือ Defense Research Lab ในวิหารแห่งแอ็ทโซแอทล์, Apex of Atzoatl:Defense Research Lab
Helenaเพิ่มความเร็วในการโยนกับดักขึ้น (17–20)%6x Orb of Augmentationประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือThe Solaris Temple ชั้น 2, The Solaris Temple ชั้น 2[L59]
Helenaเพิ่มความเร็วในการโยนกับดักขึ้น (21–23)%2x Orb of Alchemyประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือห้อง Trap Workshop, Temple Defense Workshop, หรือ Defense Research Lab ในวิหารแห่งแอ็ทโซแอทล์, Apex of Atzoatl:Defense Research Lab
Helenaเพิ่มความเร็วในการโยนกับดักขึ้น (9–12)%6x Orb of Augmentationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวThe Solaris Temple ชั้น 2, The Solaris Temple ชั้น 2[L59]
Helenaเพิ่มความเร็วในการโยนกับดักขึ้น (13–15)%2x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวห้อง Trap Workshop, Temple Defense Workshop, หรือ Defense Research Lab ในวิหารแห่งแอ็ทโซแอทล์, Apex of Atzoatl:Defense Research Lab
Helenaเพิ่มความเร็วในการโยนทุ่นระเบิด (17–20)%6x Orb of Augmentationประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือThe Solaris Temple ชั้น 2, The Solaris Temple ชั้น 2[L59]
Helenaเพิ่มความเร็วในการโยนทุ่นระเบิด (21–23)%2x Orb of Alchemyประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือห้อง Trap Workshop, Temple Defense Workshop, หรือ Defense Research Lab ในวิหารแห่งแอ็ทโซแอทล์, Apex of Atzoatl:Defense Research Lab
Helenaเพิ่มความเร็วในการโยนทุ่นระเบิด (9–12)%6x Orb of Augmentationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวThe Solaris Temple ชั้น 2, The Solaris Temple ชั้น 2[L59]
Helenaเพิ่มความเร็วในการโยนทุ่นระเบิด (13–15)%2x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวห้อง Trap Workshop, Temple Defense Workshop, หรือ Defense Research Lab ในวิหารแห่งแอ็ทโซแอทล์, Apex of Atzoatl:Defense Research Lab
Helenaเพิ่มความเร็วในการโจมตี (3–5)%2x Orb of Alchemyโล่, แหวนThe Dried Lake, The Dried Lake[L34]
Helenaเพิ่มความเร็วในการร่าย (6–8)%6x Orb of Alterationโล่, สร้อยThe Dried Lake, The Dried Lake[L34]
Helenaเพิ่มความเร็ว Warcry ขึ้น (15–20)%6x Orb of Alterationสร้อยThe Dried Lake, The Dried Lake[L34]
Helenaคำราม ไม่สามารถทำให้สกิล เดินทาง อยู่ในสภาวะ ฮึกเหิม ได้1x Orb of Alchemyแหวน, สร้อย, เข็มขัดThe Chamber of Innocence, The Chamber of Innocence[L43]
Junเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (81–85)%
มีโอกาส (13–15)% ที่จะ ทิ่มแทง ศัตรูด้วยการโจมตี
3x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (86–94)%
มีโอกาส (16–17)% ที่จะ ทิ่มแทง ศัตรูด้วยการโจมตี
3x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (95–105)%
มีโอกาส (18–20)% ที่จะ ทิ่มแทง ศัตรูด้วยการโจมตี
8x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (81–85)%
โอกาส (13–15)% ที่จะทำให้ติดสถานะเลือดออกเมื่อโจมตี
3x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (86–94)%
โอกาส (16–17)% ที่จะทำให้ติดสถานะเลือดออกเมื่อโจมตี
3x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (95–105)%
โอกาส (18–20)% ที่จะทำให้ติดสถานะเลือดออกเมื่อโจมตี
8x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (81–85)%
โอกาส (13–15)% ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะตาบอดเมื่อโจมตี
3x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (86–94)%
โอกาส (16–17)% ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะตาบอดเมื่อโจมตี
3x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (95–105)%
โอกาส (18–20)% ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะตาบอดเมื่อโจมตี
8x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (81–85)%
โอกาสในการร่ายพิษเมื่อโจมตีโดนเพิ่มขึ้น (13–15)%
3x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (86–94)%
โอกาสในการร่ายพิษเมื่อโจมตีโดนเพิ่มขึ้น (16–17)%
3x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย กายภาพ (95–105)%
โอกาสในการร่ายพิษเมื่อโจมตีโดนเพิ่มขึ้น (18–20)%
8x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย ไฟ (60–64)%
โอกาส (15–17)% ที่จะลุกไหม้
3x Orb of Alchemyประชิดสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย ไฟ (65–72)%
โอกาส (18–20)% ที่จะลุกไหม้
3x Chaos Orbประชิดสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย ไฟ (73–80)%
โอกาส (21–23)% ที่จะลุกไหม้
8x Chaos Orbประชิดสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย ไฟ (36–41)%
โอกาส 7% ที่จะลุกไหม้
3x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย ไฟ (42–50)%
โอกาส (8–9)% ที่จะลุกไหม้
3x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย ไฟ (51–60)%
โอกาส (10–11)% ที่จะลุกไหม้
8x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (60–64)%
โอกาส (15–17)% ที่จะแช่แข็ง
3x Orb of Alchemyประชิดสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (65–72)%
โอกาส (18–20)% ที่จะแช่แข็ง
3x Chaos Orbประชิดสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (73–80)%
โอกาส (21–23)% ที่จะแช่แข็ง
8x Chaos Orbประชิดสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (36–41)%
โอกาส 7% ที่จะแช่แข็ง
3x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (42–50)%
โอกาส (8–9)% ที่จะแช่แข็ง
3x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (51–60)%
โอกาส (10–11)% ที่จะแช่แข็ง
8x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (60–64)%
โอกาส (15–17)% ที่จะช็อต
3x Orb of Alchemyประชิดสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (65–72)%
โอกาส (18–20)% ที่จะช็อต
3x Chaos Orbประชิดสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (73–80)%
โอกาส (21–23)% ที่จะช็อต
8x Chaos Orbประชิดสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (36–41)%
โอกาส 7% ที่จะช็อต
3x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (42–50)%
โอกาส (8–9)% ที่จะช็อต
3x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (51–60)%
โอกาส (10–11)% ที่จะช็อต
8x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย เคออส (53–60)%
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (15–17)% ให้สกิล เคออส
3x Orb of Alchemyประชิดสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย เคออส (61–68)%
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (18–20)% ให้สกิล เคออส
3x Chaos Orbประชิดสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย เคออส (69–75)%
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (21–23)% ให้สกิล เคออส
8x Chaos Orbประชิดสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย เคออส (35–39)%
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (7–8)% ให้สกิล เคออส
3x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย เคออส (40–45)%
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (9–10)% ให้สกิล เคออส
3x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย เคออส (46–50)%
เพิ่มระยะเวลาส่งผลของสกิล (11–12)% ให้สกิล เคออส
8x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย เวทย์ (60–64)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (16–20)%
8x Orb of Transmutationประชิดสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย เวทย์ (65–72)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (21–25)%
2x Chaos Orbประชิดสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย เวทย์ (73–80)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (26–30)%
6x Chaos Orbประชิดสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย เวทย์ (36–41)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (7–9)%
8x Orb of Transmutationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย เวทย์ (42–50)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (10–12)%
2x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย เวทย์ (51–60)%
เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานา (13–15)%
6x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย เวทย์ (53–58)%
นำ (3–4)% ของความเสียหาย ที่ไม่ใช่เคออส ไปเสริมเป็น เคออส
1x Chaos Orbประชิดสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย เวทย์ (59–66)%
นำ (5–6)% ของความเสียหาย ที่ไม่ใช่เคออส ไปเสริมเป็น เคออส
4x Chaos Orbประชิดสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย เวทย์ (67–75)%
นำ (7–8)% ของความเสียหาย ที่ไม่ใช่เคออส ไปเสริมเป็น เคออส
1x Exalted Orbประชิดสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย เวทย์ (38–40)%
นำ 2% ของความเสียหาย ที่ไม่ใช่เคออส ไปเสริมเป็น เคออส
1x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย เวทย์ (41–45)%
นำ 3% ของความเสียหาย ที่ไม่ใช่เคออส ไปเสริมเป็น เคออส
4x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย เวทย์ (46–50)%
นำ 4% ของความเสียหาย ที่ไม่ใช่เคออส ไปเสริมเป็น เคออส
1x Exalted Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (26–32)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (26–32)%
8x Orb of Alterationประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (33–38)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (33–38)%
4x Orb of Alchemyประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (39–45)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (39–45)%
4x Chaos Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (16–19)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (16–19)%
8x Orb of Alterationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (20–24)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (20–24)%
4x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (25–28)%
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ของมิเนียน (25–28)%
4x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการโจมตี ของมิเนียน (19–21)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย ของมิเนียน (19–21)%
8x Orb of Alterationประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการโจมตี ของมิเนียน (22–24)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย ของมิเนียน (22–24)%
2x Orb of Alchemyประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการโจมตี ของมิเนียน (25–28)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย ของมิเนียน (25–28)%
4x Chaos Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการโจมตี ของมิเนียน (10–11)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย ของมิเนียน (10–11)%
8x Orb of Alterationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการโจมตี ของมิเนียน (12–13)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย ของมิเนียน (12–13)%
2x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการโจมตี ของมิเนียน (14–15)%
เพิ่มความเร็วในการร่าย ของมิเนียน (14–15)%
4x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง +(28–30)%8x Orb of Alterationประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง +(31–35)%2x Orb of Alchemyประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง +(36–40)%4x Chaos Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง +(14–15)%8x Orb of Alterationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง +(16–17)%2x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junตัวคูณความเสียหาย เคออส ต่อเนื่อง +(18–20)%4x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง +(28–30)%8x Orb of Alterationประชิดสองมือเปิดผนึก
Junตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง +(31–35)%2x Orb of Alchemyประชิดสองมือเปิดผนึก
Junตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง +(36–40)%4x Chaos Orbประชิดสองมือเปิดผนึก
Junตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง +(14–15)%8x Orb of Alterationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง +(16–17)%2x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junตัวคูณความเสียหาย น้ำแข็ง ต่อเนื่อง +(18–20)%4x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง +(28–30)%8x Orb of Alterationประชิดสองมือเปิดผนึก
Junตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง +(31–35)%2x Orb of Alchemyประชิดสองมือเปิดผนึก
Junตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง +(36–40)%4x Chaos Orbประชิดสองมือเปิดผนึก
Junตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง +(14–15)%8x Orb of Alterationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง +(16–17)%2x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junตัวคูณความเสียหาย ไฟ ต่อเนื่อง +(18–20)%4x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junการโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ทุกธาตุ (5–6)%4x Orb of Alchemyประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือ, ประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junการโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ทุกธาตุ (7–8)%4x Chaos Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือ, ประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junการโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน ทุกธาตุ (9–10)%1x Exalted Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือ, ประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junการโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน เคออส (5–6)%8x Orb of Alterationประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือ, ประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junการโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน เคออส (7–8)%4x Orb of Alchemyประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือ, ประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junการโจมตีด้วยอาวุธนี้ เจาะต้านทาน เคออส (9–10)%4x Chaos Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือ, ประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junมีโอกาส (6–7)% ที่จะสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า2x Chaos Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junมีโอกาส (8–10)% ที่จะสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า1x Divine Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junมีโอกาส 3% ที่จะสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า2x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, โล่เปิดผนึก
Junมีโอกาส (4–5)% ที่จะสร้างความเสียหายเป็นสองเท่า1x Divine Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, โล่เปิดผนึก
Junเพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (12–14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(8–9)
8x Orb of Alterationรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
Junเพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (15–17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(10–11)
2x Orb of Alchemyรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
Junเพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (18–21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(12–14)
2x Chaos Orbรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
Junเพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (12–14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(8–9)
8x Orb of Alterationรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
Junเพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (15–17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(10–11)
2x Orb of Alchemyรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
Junเพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (18–21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(12–14)
2x Chaos Orbรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
Junเพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (12–14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(8–9)
8x Orb of Alterationรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
Junเพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (15–17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(10–11)
2x Orb of Alchemyรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
Junเพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (18–21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(12–14)
2x Chaos Orbรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
Junเพิ่มค่า เกราะ (12–14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(8–9)
8x Orb of Alterationรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
Junเพิ่มค่า เกราะ (15–17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(10–11)
2x Orb of Alchemyรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
Junเพิ่มค่า เกราะ (18–21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(12–14)
2x Chaos Orbรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
Junเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (12–14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(8–9)
8x Orb of Alterationรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
Junเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (15–17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(10–11)
2x Orb of Alchemyรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
Junเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (18–21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(12–14)
2x Chaos Orbรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
Junเพิ่มโล่พลังงานขึ้น (12–14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(8–9)
8x Orb of Alterationรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
Junเพิ่มโล่พลังงานขึ้น (15–17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(10–11)
2x Orb of Alchemyรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
Junเพิ่มโล่พลังงานขึ้น (18–21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(12–14)
2x Chaos Orbรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
Junเพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (12–14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(8–9)
8x Orb of Alterationรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
Junเพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (15–17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(10–11)
2x Orb of Alchemyรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
Junเพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (18–21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(12–14)
2x Chaos Orbรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
Junเพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (12–14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(10–11)
8x Orb of Alterationหมวก, โล่เปิดผนึก
Junเพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (15–17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(12–13)
2x Orb of Alchemyหมวก, โล่เปิดผนึก
Junเพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (18–21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(14–16)
2x Chaos Orbหมวก, โล่เปิดผนึก
Junเพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (12–14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(10–11)
8x Orb of Alterationหมวก, โล่เปิดผนึก
Junเพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (15–17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(12–13)
2x Orb of Alchemyหมวก, โล่เปิดผนึก
Junเพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (18–21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(14–16)
2x Chaos Orbหมวก, โล่เปิดผนึก
Junเพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (12–14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(10–11)
8x Orb of Alterationหมวก, โล่เปิดผนึก
Junเพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (15–17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(12–13)
2x Orb of Alchemyหมวก, โล่เปิดผนึก
Junเพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (18–21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(14–16)
2x Chaos Orbหมวก, โล่เปิดผนึก
Junเพิ่มค่า เกราะ (12–14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(10–11)
8x Orb of Alterationหมวก, โล่เปิดผนึก
Junเพิ่มค่า เกราะ (15–17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(12–13)
2x Orb of Alchemyหมวก, โล่เปิดผนึก
Junเพิ่มค่า เกราะ (18–21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(14–16)
2x Chaos Orbหมวก, โล่เปิดผนึก
Junเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (12–14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(10–11)
8x Orb of Alterationหมวก, โล่เปิดผนึก
Junเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (15–17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(12–13)
2x Orb of Alchemyหมวก, โล่เปิดผนึก
Junเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (18–21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(14–16)
2x Chaos Orbหมวก, โล่เปิดผนึก
Junเพิ่มโล่พลังงานขึ้น (12–14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(10–11)
8x Orb of Alterationหมวก, โล่เปิดผนึก
Junเพิ่มโล่พลังงานขึ้น (15–17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(12–13)
2x Orb of Alchemyหมวก, โล่เปิดผนึก
Junเพิ่มโล่พลังงานขึ้น (18–21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(14–16)
2x Chaos Orbหมวก, โล่เปิดผนึก
Junเพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (12–14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(10–11)
8x Orb of Alterationหมวก, โล่เปิดผนึก
Junเพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (15–17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(12–13)
2x Orb of Alchemyหมวก, โล่เปิดผนึก
Junเพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (18–21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(14–16)
2x Chaos Orbหมวก, โล่เปิดผนึก
Junเพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (12–14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(13–14)
8x Orb of Alterationชุดเกราะเปิดผนึก
Junเพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (15–17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(15–16)
2x Orb of Alchemyชุดเกราะเปิดผนึก
Junเพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (18–21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(17–19)
2x Chaos Orbชุดเกราะเปิดผนึก
Junเพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (12–14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(13–14)
8x Orb of Alterationชุดเกราะเปิดผนึก
Junเพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (15–17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(15–16)
2x Orb of Alchemyชุดเกราะเปิดผนึก
Junเพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (18–21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(17–19)
2x Chaos Orbชุดเกราะเปิดผนึก
Junเพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (12–14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(13–14)
8x Orb of Alterationชุดเกราะเปิดผนึก
Junเพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (15–17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(15–16)
2x Orb of Alchemyชุดเกราะเปิดผนึก
Junเพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (18–21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(17–19)
2x Chaos Orbชุดเกราะเปิดผนึก
Junเพิ่มค่า เกราะ (12–14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(13–14)
8x Orb of Alterationชุดเกราะเปิดผนึก
Junเพิ่มค่า เกราะ (15–17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(15–16)
2x Orb of Alchemyชุดเกราะเปิดผนึก
Junเพิ่มค่า เกราะ (18–21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(17–19)
2x Chaos Orbชุดเกราะเปิดผนึก
Junเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (12–14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(13–14)
8x Orb of Alterationชุดเกราะเปิดผนึก
Junเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (15–17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(15–16)
2x Orb of Alchemyชุดเกราะเปิดผนึก
Junเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (18–21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(17–19)
2x Chaos Orbชุดเกราะเปิดผนึก
Junเพิ่มโล่พลังงานขึ้น (12–14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(13–14)
8x Orb of Alterationชุดเกราะเปิดผนึก
Junเพิ่มโล่พลังงานขึ้น (15–17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(15–16)
2x Orb of Alchemyชุดเกราะเปิดผนึก
Junเพิ่มโล่พลังงานขึ้น (18–21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(17–19)
2x Chaos Orbชุดเกราะเปิดผนึก
Junเพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (12–14)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(13–14)
8x Orb of Alterationชุดเกราะเปิดผนึก
Junเพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (15–17)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(15–16)
2x Orb of Alchemyชุดเกราะเปิดผนึก
Junเพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (18–21)%
ค่า พลังชีวิตสูงสุด +(17–19)
2x Chaos Orbชุดเกราะเปิดผนึก
Junค่า Strength และ Dexterity +(11–12)6x Orb of Alterationชุดเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่, สร้อย, เข็มขัด, แหวน, ซองธนูเปิดผนึก
Junค่า Strength และ Dexterity +(13–14)2x Orb of Alchemyชุดเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่, สร้อย, เข็มขัด, แหวน, ซองธนูเปิดผนึก
Junค่า Strength และ Dexterity +(15–17)4x Chaos Orbชุดเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่, สร้อย, เข็มขัด, แหวน, ซองธนูเปิดผนึก
Junค่า Dexterity และ Intelligence +(11–12)6x Orb of Alterationชุดเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่, สร้อย, เข็มขัด, แหวน, ซองธนูเปิดผนึก
Junค่า Dexterity และ Intelligence +(13–14)2x Orb of Alchemyชุดเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่, สร้อย, เข็มขัด, แหวน, ซองธนูเปิดผนึก
Junค่า Dexterity และ Intelligence +(15–17)4x Chaos Orbชุดเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่, สร้อย, เข็มขัด, แหวน, ซองธนูเปิดผนึก
Junค่า Strength และ Intelligence +(11–12)6x Orb of Alterationชุดเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่, สร้อย, เข็มขัด, แหวน, ซองธนูเปิดผนึก
Junค่า Strength และ Intelligence +(13–14)2x Orb of Alchemyชุดเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่, สร้อย, เข็มขัด, แหวน, ซองธนูเปิดผนึก
Junค่า Strength และ Intelligence +(15–17)4x Chaos Orbชุดเกราะ, รองเท้า, ถุงมือ, หมวก, โล่, สร้อย, เข็มขัด, แหวน, ซองธนูเปิดผนึก
Junจำนวน Endurance Charge ต่ำสุด +11x Divine Orbแหวน, สร้อยเปิดผนึก
Junจำนวน Power Charge ต่ำสุด +11x Divine Orbแหวน, สร้อยเปิดผนึก
Junจำนวน Frenzy Charge ต่ำสุด +11x Divine Orbแหวน, สร้อยเปิดผนึก
Junค่า มานาสูงสุด +(26–30)
ฟื้นฟูมานา 2 ต่อวินาที
6x Orb of Augmentationแหวน, สร้อยเปิดผนึก
Junค่า มานาสูงสุด +(31–35)
ฟื้นฟูมานา 3 ต่อวินาที
4x Orb of Alchemyแหวน, สร้อยเปิดผนึก
Junค่า มานาสูงสุด +(36–40)
ฟื้นฟูมานา 4 ต่อวินาที
4x Chaos Orbแหวน, สร้อยเปิดผนึก
Junค่า มานาสูงสุด +(26–30)
ลดมานาในการใช้สกิลลง 3%
6x Orb of Augmentationแหวน, สร้อยเปิดผนึก
Junค่า มานาสูงสุด +(31–35)
ลดมานาในการใช้สกิลลง 4%
4x Orb of Alchemyแหวน, สร้อยเปิดผนึก
Junค่า มานาสูงสุด +(36–40)
ลดมานาในการใช้สกิลลง 5%
4x Chaos Orbแหวน, สร้อยเปิดผนึก
Junค่า มานาสูงสุด +(26–30)
ฟื้นฟู 4% ของความเสียหายที่โดนปะทะ เป็น มานา ภายใน 4 วินาที
6x Orb of Augmentationแหวน, สร้อยเปิดผนึก
Junค่า มานาสูงสุด +(31–35)
ฟื้นฟู 5% ของความเสียหายที่โดนปะทะ เป็น มานา ภายใน 4 วินาที
4x Orb of Alchemyแหวน, สร้อยเปิดผนึก
Junค่า มานาสูงสุด +(36–40)
ฟื้นฟู 6% ของความเสียหายที่โดนปะทะ เป็น มานา ภายใน 4 วินาที
4x Chaos Orbแหวน, สร้อยเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่าย 3%8x Orb of Alterationสร้อย, ซองธนูเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่าย 4%4x Orb of Alchemyสร้อย, ซองธนูเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการโจมตีและการร่าย (5–6)%3x Chaos Orbสร้อย, ซองธนูเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (13–14)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่เมื่อคุณไม่มีการถูกโจมตีในตอนนี้ (6–9)%
4x Orb of Chanceรองเท้าเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (15–17)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่เมื่อคุณไม่มีการถูกโจมตีในตอนนี้ (6–9)%
4x Orb of Alchemyรองเท้าเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (18–20)%
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่เมื่อคุณไม่มีการถูกโจมตีในตอนนี้ (6–9)%
4x Chaos Orbรองเท้าเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (13–14)%
มีโอกาส (8–12)% ที่จะได้ Onslaught เป็นเวลา 4 วินาทีหากฆ่าได้
4x Orb of Chanceรองเท้าเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (15–17)%
มีโอกาส (8–12)% ที่จะได้ Onslaught เป็นเวลา 4 วินาทีหากฆ่าได้
4x Orb of Alchemyรองเท้าเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (18–20)%
มีโอกาส (8–12)% ที่จะได้ Onslaught เป็นเวลา 4 วินาทีหากฆ่าได้
4x Chaos Orbรองเท้าเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (13–14)%
ไม่ติดสถานะหนาวสั่น
4x Orb of Chanceรองเท้าเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (15–17)%
ไม่ติดสถานะหนาวสั่น
4x Orb of Alchemyรองเท้าเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (18–20)%
ไม่ติดสถานะหนาวสั่น
4x Chaos Orbรองเท้าเปิดผนึก
Junค่า เกราะ และ หลบหลีก +(105–150)8x Orb of Alterationเข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
Junค่า เกราะ และ หลบหลีก +(151–213)2x Orb of Alchemyเข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
Junค่า เกราะ และ หลบหลีก +(214–285)4x Chaos Orbเข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
Junค่า เกราะ +(105–150)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(11–15)
8x Orb of Alterationเข็มขัดเปิดผนึก
Junค่า เกราะ +(151–213)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(16–20)
2x Orb of Alchemyเข็มขัดเปิดผนึก
Junค่า เกราะ +(214–285)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(21–25)
4x Chaos Orbเข็มขัดเปิดผนึก
Junค่า หลบหลีก +(105–150)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(11–15)
8x Orb of Alterationเข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
Junค่า หลบหลีก +(151–213)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(16–20)
2x Orb of Alchemyเข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
Junค่า หลบหลีก +(214–285)
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(21–25)
4x Chaos Orbเข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
Junเพิ่มผลของ ขวดยาที่ส่งผลต่อคุณ (3–4)%3x Glassblower's Baubleเข็มขัดเปิดผนึก
Junเพิ่มผลของ ขวดยาที่ส่งผลต่อคุณ (5–6)%3x Chaos Orbเข็มขัดเปิดผนึก
Junเพิ่มผลของ ขวดยาที่ส่งผลต่อคุณ (7–8)%1x Exalted Orbเข็มขัดเปิดผนึก
Jun(5–6)% โอกาสที่ขวดยาของคุณไม่สูญเสียชาร์จ3x Glassblower's Baubleเข็มขัดเปิดผนึก
Jun(7–8)% โอกาสที่ขวดยาของคุณไม่สูญเสียชาร์จ3x Chaos Orbเข็มขัดเปิดผนึก
Junเพิ่มผลของ ขวดยาที่ส่งผลต่อคุณ (8–10)%
ลดการชาร์จของขวดที่ได้รับลง 20%
2x Chaos Orbเข็มขัดเปิดผนึก
Junเพิ่มผลของ ขวดยาที่ส่งผลต่อคุณ (11–14)%
ลดการชาร์จของขวดที่ได้รับลง 33%
1x Exalted Orbเข็มขัดเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (6–8)%2x Chaos Orbเข็มขัดเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูคูลดาวน์ (9–12)%1x Divine Orbเข็มขัดเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหายขึ้น (5–6)% ต่อ Endurance Charge3x Chaos Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหายขึ้น (3–4)% ต่อ Endurance Charge3x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย (5–6)% ต่อ Frenzy Charge หนึ่งลูก3x Chaos Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย (3–4)% ต่อ Frenzy Charge หนึ่งลูก3x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย (5–6)% ต่อ Power Charge หนึ่งลูก3x Chaos Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย (3–4)% ต่อ Power Charge หนึ่งลูก3x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junเปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ (20–25)% เป็นความเสียหาย ไฟ1x Divine Orbถุงมือเปิดผนึก
Junเปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ (20–25)% เป็นความเสียหาย น้ำแข็ง1x Divine Orbถุงมือเปิดผนึก
Junเปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ (20–25)% เป็นความเสียหาย ไฟฟ้า1x Divine Orbถุงมือเปิดผนึก
Junจำนวน Raised Zombie สูงสุด +1
จำนวน โครงกระดูก สูงสุด +1
จำนวน Spectre สูงสุด 0
4x Chaos Orbหมวกเปิดผนึก
Junเพิ่มผลของสถานะเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย (16–22)%2x Orb of Chanceรองเท้า, สร้อยเปิดผนึก
Junเพิ่มผลของสถานะเจ็บป่วยที่ไม่สร้างความเสียหาย (23–30)%2x Regal Orbรองเท้า, สร้อยเปิดผนึก
Junเพิ่มผลของคำสาปที่คุณใช้ (6–7)%2x Chaos Orbโล่เปิดผนึก
Junเพิ่มผลของคำสาปที่คุณใช้ (8–10)%1x Exalted Orbโล่เปิดผนึก
Jun(0.5–0.6)% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที2x Orb of Chanceสร้อย, โล่เปิดผนึก
Jun(0.7–1)% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที4x Chaos Orbสร้อย, โล่เปิดผนึก
Junมีโอกาสหลีกเลี่ยงความเสียหายธาตุ (6–7)% ขณะอยู่ในสถานะห้ามเก็บ Soul2x Vaal Orbชุดเกราะ, หมวกเปิดผนึก
Junมีโอกาสหลีกเลี่ยงความเสียหายธาตุ (8–9)% ขณะอยู่ในสถานะห้ามเก็บ Soul4x Vaal Orbชุดเกราะ, หมวกเปิดผนึก
Junค่า เกราะ +(1000–1600) ขณะอยู่ในสถานะห้ามเก็บ Soul2x Vaal Orbชุดเกราะ, โล่เปิดผนึก
Junค่า เกราะ +(1601–2200) ขณะอยู่ในสถานะห้ามเก็บ Soul3x Vaal Orbชุดเกราะ, โล่เปิดผนึก
Junค่า เกราะ +(2201–3000) ขณะอยู่ในสถานะห้ามเก็บ Soul4x Vaal Orbชุดเกราะ, โล่เปิดผนึก
Junคุณได้รับ Onslaught ขณะอยู่ในสถานะห้ามเก็บ Soul3x Vaal Orbรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย สกิลที่ไม่ใช่สกิลวาล (30–40)% ขณะอยู่ในสถานะห้ามเก็บ Soul1x Vaal Orbรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย สกิลที่ไม่ใช่สกิลวาล (41–50)% ขณะอยู่ในสถานะห้ามเก็บ Soul2x Vaal Orbรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย สกิลที่ไม่ใช่สกิลวาล (51–60)% ขณะอยู่ในสถานะห้ามเก็บ Soul4x Vaal Orbรองเท้า, ถุงมือเปิดผนึก
Junเพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (8–10)%
เลเวลเจม AoE ที่ใส่ +1
1x Divine Orbหมวก, ถุงมือเปิดผนึก
Junอาวุธหรือลูกพลังที่ปล่อยออกมาจะเจาะเกราะเป้าหมายเพิ่มอีกเป้า
เลเวลเจม กระสุน ที่ใส่ +1
1x Divine Orbหมวก, ถุงมือเปิดผนึก
Junระยะการฟาด +1
เลเวลเจม ประชิด ที่ใส่ +1
1x Divine Orbหมวก, ถุงมือเปิดผนึก
Junตัวคูณคริติคอล +(25–31)% ถ้ามีศัตรูระดับแรร์หรือยูนิคอยู่ใกล้6x Orb of Alterationประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junตัวคูณคริติคอล +(32–38)% ถ้ามีศัตรูระดับแรร์หรือยูนิคอยู่ใกล้2x Orb of Alchemyประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junตัวคูณคริติคอล +(39–45)% ถ้ามีศัตรูระดับแรร์หรือยูนิคอยู่ใกล้4x Chaos Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junตัวคูณคริติคอล +(17–21)% ถ้ามีศัตรูระดับแรร์หรือยูนิคอยู่ใกล้6x Orb of Alterationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junตัวคูณคริติคอล +(22–25)% ถ้ามีศัตรูระดับแรร์หรือยูนิคอยู่ใกล้2x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junตัวคูณคริติคอล +(26–30)% ถ้ามีศัตรูระดับแรร์หรือยูนิคอยู่ใกล้4x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการโจมตี (14–16)% ขณะมีศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค อยู่ใกล้6x Orb of Alterationประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการโจมตี (17–19)% ขณะมีศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค อยู่ใกล้2x Orb of Alchemyประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการโจมตี (20–22)% ขณะมีศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค อยู่ใกล้4x Chaos Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการโจมตี 7% ขณะมีศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค อยู่ใกล้6x Orb of Alterationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการโจมตี (8–9)% ขณะมีศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค อยู่ใกล้2x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการโจมตี (10–11)% ขณะมีศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค อยู่ใกล้4x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junฟื้นฟูโล่พลังงาน 60 ต่อวินาที ถ้ามีศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค อยู่ใกล้6x Orb of Alterationชุดเกราะ, เข็มขัดเปิดผนึก
Junฟื้นฟูโล่พลังงาน 90 ต่อวินาที ถ้ามีศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค อยู่ใกล้2x Orb of Alchemyชุดเกราะ, เข็มขัดเปิดผนึก
Junฟื้นฟูโล่พลังงาน 120 ต่อวินาที ถ้ามีศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค อยู่ใกล้4x Chaos Orbชุดเกราะ, เข็มขัดเปิดผนึก
Junมีโอกาส 3% ที่จะได้รับ Frenzy Charge หนึ่งลูกเมื่อทำคริติคอล
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (9–10)%
6x Orb of Alterationซองธนูเปิดผนึก
Junมีโอกาส 4% ที่จะได้รับ Frenzy Charge หนึ่งลูกเมื่อทำคริติคอล
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (11–12)%
2x Orb of Alchemyซองธนูเปิดผนึก
Junมีโอกาส 5% ที่จะได้รับ Frenzy Charge หนึ่งลูกเมื่อทำคริติคอล
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (13–14)%
4x Chaos Orbซองธนูเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย ธาตุ (14–16)% ถ้าคุณทำคริติคอลเร็วๆ นี้
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (11–12)%
6x Orb of Alterationถุงมือ, ซองธนูเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย ธาตุ (17–19)% ถ้าคุณทำคริติคอลเร็วๆ นี้
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (13–14)%
2x Orb of Alchemyถุงมือ, ซองธนูเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย ธาตุ (20–22)% ถ้าคุณทำคริติคอลเร็วๆ นี้
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (15–16)%
4x Chaos Orbถุงมือ, ซองธนูเปิดผนึก
Junเสริมความเสียหาย เคออส (10–11) ถึง (14–16) ถ้าคุณทำคริติคอล เร็วๆ นี้
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (11–12)%
6x Orb of Alterationถุงมือ, ซองธนูเปิดผนึก
Junเสริมความเสียหาย เคออส (12–13) ถึง (17–20) ถ้าคุณทำคริติคอล เร็วๆ นี้
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (13–14)%
2x Orb of Alchemyถุงมือ, ซองธนูเปิดผนึก
Junเสริมความเสียหาย เคออส (14–16) ถึง (21–24) ถ้าคุณทำคริติคอล เร็วๆ นี้
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (15–16)%
4x Chaos Orbถุงมือ, ซองธนูเปิดผนึก
Junค่า พลังชีวิตสูงสุด +(26–30)
ฟื้นฟูมานา 2 ต่อวินาที
6x Orb of Alterationหมวก, ถุงมือ, รองเท้า, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
Junค่า พลังชีวิตสูงสุด +(31–35)
ฟื้นฟูมานา 3 ต่อวินาที
2x Orb of Alchemyหมวก, ถุงมือ, รองเท้า, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
Junค่า พลังชีวิตสูงสุด +(36–40)
ฟื้นฟูมานา 4 ต่อวินาที
4x Chaos Orbหมวก, ถุงมือ, รองเท้า, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
Junค่า มานาสูงสุด +(26–30)
ฟื้นฟูพลังชีวิต 10 ต่อวินาที
6x Orb of Alterationหมวก, ถุงมือ, รองเท้า, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
Junค่า มานาสูงสุด +(31–35)
ฟื้นฟูพลังชีวิต 11 ต่อวินาที
2x Orb of Alchemyหมวก, ถุงมือ, รองเท้า, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
Junค่า มานาสูงสุด +(36–40)
ฟื้นฟูพลังชีวิต 12 ต่อวินาที
4x Chaos Orbหมวก, ถุงมือ, รองเท้า, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการเรียก โทเทม (18–20)%6x Orb of Augmentationรองเท้า, สร้อยเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการเรียก โทเทม (21–25)%3x Orb of Alchemyรองเท้า, สร้อยเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการเรียก โทเทม (26–30)%3x Chaos Orbรองเท้า, สร้อยเปิดผนึก
Junเสริมความเสียหาย ไฟ (6–7) ถึง (9–10)
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (6–7) ถึง (9–10)
8x Orb of Transmutationโล่, แหวน, ซองธนูเปิดผนึก
Junเสริมความเสียหาย ไฟ (8–9) ถึง (11–13)
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (8–9) ถึง (11–13)
3x Orb of Alchemyโล่, แหวนเปิดผนึก
Junเสริมความเสียหาย ไฟ (10–12) ถึง (14–16)
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (10–12) ถึง (14–16)
3x Chaos Orbโล่, แหวนเปิดผนึก
Junเสริมความเสียหาย ไฟ (6–7) ถึง (9–10)
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (14–16)
8x Orb of Transmutationโล่, แหวน, ซองธนูเปิดผนึก
Junเสริมความเสียหาย ไฟ (8–9) ถึง (11–13)
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (17–20)
3x Orb of Alchemyโล่, แหวนเปิดผนึก
Junเสริมความเสียหาย ไฟ (10–12) ถึง (14–16)
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (21–24)
3x Chaos Orbโล่, แหวนเปิดผนึก
Junเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (6–7) ถึง (9–10)
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (14–16)
8x Orb of Transmutationโล่, แหวน, ซองธนูเปิดผนึก
Junเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (8–9) ถึง (11–13)
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (17–20)
3x Orb of Alchemyโล่, แหวนเปิดผนึก
Junเสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (10–12) ถึง (14–16)
เสริมความเสียหาย ไฟฟ้า 1 ถึง (21–24)
3x Chaos Orbโล่, แหวนเปิดผนึก
Junคุณ โชคดี ในการคำนวณ โอกาสคริติคอล ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant_focus_skill [1]
9x Orb of Alterationเข็มขัดเปิดผนึก
Junโอกาสในการ หลีกเลี่ยง การโจมตี +(16–18)% ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant_focus_skill [1]
4x Orb of Alterationหมวก, รองเท้าเปิดผนึก
Junโอกาสในการ หลีกเลี่ยง การโจมตี +(19–22)% ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant_focus_skill [1]
2x Orb of Alchemyหมวก, รองเท้าเปิดผนึก
Junโอกาสในการ หลีกเลี่ยง การโจมตี +(23–25)% ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant_focus_skill [1]
4x Chaos Orbหมวก, รองเท้าเปิดผนึก
Junเสริมป้องกันกายภาพ 8% ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant_focus_skill [1]
4x Orb of Alterationหมวก, ถุงมือเปิดผนึก
Junเสริมป้องกันกายภาพ (9–10)% ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant_focus_skill [1]
2x Orb of Alchemyหมวก, ถุงมือเปิดผนึก
Junเสริมป้องกันกายภาพ (11–12)% ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant_focus_skill [1]
4x Chaos Orbหมวก, ถุงมือเปิดผนึก
Junทำให้ศัตรูที่อยู่ใกล้ติดสถานะ ช็อค เมื่อคุณ Focus
grant_focus_skill [1]
4x Orb of Alterationแหวนเปิดผนึก
Junทำให้ศัตรูที่อยู่ใกล้ติดสถานะ ช็อค เมื่อคุณ Focus
grant_focus_skill [1]
2x Orb of Alchemyแหวนเปิดผนึก
Junทำให้ศัตรูที่อยู่ใกล้ติดสถานะ ช็อค เมื่อคุณ Focus
grant_focus_skill [1]
2x Chaos Orbแหวนเปิดผนึก
Junฟื้นฟูพลังชีวิต 1% ของค่า หลบหลีก ต่อวินาที ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant_focus_skill [1]
3x Chaos Orbชุดเกราะเปิดผนึก
Junฟื้นฟู มานา และ โล่พลัง (23–25)% เมื่อคุณ Focus
grant_focus_skill [1]
6x Orb of Alterationชุดเกราะเปิดผนึก
Junฟื้นฟู มานา และ โล่พลัง (26–28)% เมื่อคุณ Focus
grant_focus_skill [1]
2x Orb of Alchemyชุดเกราะเปิดผนึก
Junฟื้นฟู มานา และ โล่พลัง (29–31)% เมื่อคุณ Focus
grant_focus_skill [1]
4x Chaos Orbชุดเกราะเปิดผนึก
Junมีโอกาส (16–20)% ที่จะทำความเสียหาย สองเท่า ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant_focus_skill [1]
4x Orb of Alterationประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junมีโอกาส (21–25)% ที่จะทำความเสียหาย สองเท่า ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant_focus_skill [1]
8x Orb of Alchemyประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junมีโอกาส (26–30)% ที่จะทำความเสียหาย สองเท่า ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant_focus_skill [1]
1x Divine Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junมีโอกาส (7–9)% ที่จะทำความเสียหาย สองเท่า ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant_focus_skill [1]
4x Orb of Alterationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, โล่เปิดผนึก
Junมีโอกาส (10–12)% ที่จะทำความเสียหาย สองเท่า ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant_focus_skill [1]
8x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, โล่เปิดผนึก
Junมีโอกาส (13–15)% ที่จะทำความเสียหาย สองเท่า ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant_focus_skill [1]
1x Divine Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, โล่เปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการ โจมตีและร่าย (22–25)% ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant_focus_skill [1]
6x Orb of Alterationถุงมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการ โจมตีและร่าย (26–30)% ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant_focus_skill [1]
3x Orb of Alchemyถุงมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการ โจมตีและร่าย (31–36)% ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant_focus_skill [1]
2x Chaos Orbถุงมือเปิดผนึก
Junเพิ่มระยะเวลาของ สถานะเจ็บป่วย ที่คุณสร้าง (81–100)% ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant_focus_skill [1]
4x Orb of Alterationหมวกเปิดผนึก
Junเพิ่มระยะเวลาของ สถานะเจ็บป่วย ที่คุณสร้าง (101–120)% ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant_focus_skill [1]
4x Orb of Alchemyหมวกเปิดผนึก
Junเพิ่มระยะเวลาของ สถานะเจ็บป่วย ที่คุณสร้าง (121–140)% ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant_focus_skill [1]
1x Divine Orbหมวกเปิดผนึก
Junป้องกันการเกิดสถานะเจ็บป่วย ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant_focus_skill [1]
3x Chaos Orbรองเท้าเปิดผนึก
Junดูด 10% ของความเสียหายไปเป็น พลังชีวิต ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant_focus_skill [1]
คุณมี Vaal Pact ขณะอยู่ในสถานะ Focus
3x Chaos Orbสร้อยเปิดผนึก
Junเพิ่มผลของ Fortify ที่คุณได้รับ 80% ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant_focus_skill [1]
4x Orb of Alterationชุดเกราะเปิดผนึก
Junเพิ่มผลของ Fortify ที่คุณได้รับ 100% ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant_focus_skill [1]
2x Orb of Alchemyชุดเกราะเปิดผนึก
Junเพิ่มผลของ Fortify ที่คุณได้รับ 120% ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant_focus_skill [1]
2x Chaos Orbชุดเกราะเปิดผนึก
Junร่ายสกิลเวทที่ใส่ไว้เมื่อคุณ Focus
grant_focus_skill [1]
3x Chaos Orbหมวกเปิดผนึก
Junรับความเสียหาย (21–25)% ด้วย มานา ก่อน พลังชีวิต ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant_focus_skill [1]
3x Chaos Orbชุดเกราะเปิดผนึก
Junมิเนียนฟื้นฟูพลังชีวิต 100% เมื่อคุณ Focus
grant_focus_skill [1]
3x Chaos Orbถุงมือเปิดผนึก
Junสกิลจะไม่ใช้ มานา ขณะอยู่ในสถานะ Focus
grant_focus_skill [1]
3x Chaos Orbสร้อยเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย (11–13)%4x Orb of Alchemyแหวน, เข็มขัดเปิดผนึก, Leo
Junเพิ่มความเสียหาย (14–16)%4x Chaos Orbแหวน, เข็มขัดเปิดผนึก, Leo
Junเพิ่มความเสียหาย (17–20)%1x Exalted Orbแหวน, เข็มขัดเปิดผนึก, Leo
Junเลเวลเจม สกิลซัพ ที่ใส่ +11x Divine Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือ, โล่เปิดผนึก, Catarina
Junเลเวลเจม สกิลซัพ ที่ใส่ +22x Exalted Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือ, โล่เปิดผนึก, Catarina
Junสกิลแชนเนลใช้มานาสุทธิ -12x Orb of Alchemyแหวน, สร้อยเปิดผนึก, Elreon
Junสกิลแชนเนลใช้มานาสุทธิ -22x Chaos Orbแหวน, สร้อยเปิดผนึก, Elreon
Junสกิลแชนเนลใช้มานาสุทธิ -34x Chaos Orbแหวน, สร้อยเปิดผนึก, Elreon
Junสกิลที่ไม่ใช่แชนเนลใช้มานาสุทธิ (-5–-4)2x Orb of Alchemyแหวน, สร้อยเปิดผนึก, Elreon
Junสกิลที่ไม่ใช่แชนเนลใช้มานาสุทธิ (-7–-6)2x Chaos Orbแหวน, สร้อยเปิดผนึก, Elreon
Junสกิลที่ไม่ใช่แชนเนลใช้มานาสุทธิ (-9–-8)4x Chaos Orbแหวน, สร้อยเปิดผนึก, Elreon
Junเพิ่มความเสียหายขึ้น (24–30)% ขณะดูดพลัง2x Orb of Alchemyถุงมือ, สร้อยเปิดผนึก, Vorici
Junเพิ่มความเสียหายขึ้น (31–36)% ขณะดูดพลัง3x Chaos Orbถุงมือ, สร้อยเปิดผนึก, Vorici
Junเพิ่มความเสียหายขึ้น (37–43)% ขณะดูดพลัง1x Exalted Orbถุงมือ, สร้อยเปิดผนึก, Vorici
Junคุณภาพของเจ็ม ที่ใส่ไว้ +(5–6)%4x Gemcutter's Prismประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือ, โล่เปิดผนึก, Haku
Junคุณภาพของเจ็ม ที่ใส่ไว้ +(6–7)%8x Gemcutter's Prismประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือ, โล่เปิดผนึก, Haku
Junคุณภาพของเจ็ม ที่ใส่ไว้ +(7–8)%1x Exalted Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือ, โล่เปิดผนึก, Haku
Junเสริมความเสียหาย กายภาพ (9–10) ถึง (14–15)
โอกาส 30% ที่จะทำให้ติดสถานะเลือดออกเมื่อโจมตี
6x Orb of Alterationประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก, Tora
Junเสริมความเสียหาย กายภาพ (11–13) ถึง (16–17)
โอกาส 35% ที่จะทำให้ติดสถานะเลือดออกเมื่อโจมตี
2x Orb of Alchemyประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก, Tora
Junเสริมความเสียหาย กายภาพ (14–16) ถึง (18–20)
โอกาส 40% ที่จะทำให้ติดสถานะเลือดออกเมื่อโจมตี
4x Chaos Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก, Tora
Junเสริมความเสียหาย กายภาพ (5–6) ถึง (8–9)
โอกาส 30% ที่จะทำให้ติดสถานะเลือดออกเมื่อโจมตี
6x Orb of Alterationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก, Tora
Junเสริมความเสียหาย กายภาพ (7–8) ถึง (10–11)
โอกาส 35% ที่จะทำให้ติดสถานะเลือดออกเมื่อโจมตี
2x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก, Tora
Junเสริมความเสียหาย กายภาพ (9–11) ถึง (12–14)
โอกาส 40% ที่จะทำให้ติดสถานะเลือดออกเมื่อโจมตี
4x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก, Tora
Junการโจมตีไม่อาจหลบได้3x Exalted Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือเปิดผนึก, Vagan
Junโจมตีแรงขึ้น (16–18)% ระหว่างรับผลจากขวดยา6x Glassblower's Baubleถุงมือเปิดผนึก, Guff
Junโจมตีแรงขึ้น (19–23)% ระหว่างรับผลจากขวดยา2x Orb of Alchemyถุงมือเปิดผนึก, Guff
Junโจมตีแรงขึ้น (24–28)% ระหว่างรับผลจากขวดยา4x Chaos Orbถุงมือเปิดผนึก, Guff
Junเพิ่ม ความหายาก ของไอเท็มที่ดรอปจากศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค (31–35)%4x Orb of Chanceหมวกเปิดผนึก, Janus
Junเพิ่ม ความหายาก ของไอเท็มที่ดรอปจากศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค (36–40)%8x Orb of Chanceหมวกเปิดผนึก, Janus
Junเพิ่ม ความหายาก ของไอเท็มที่ดรอปจากศัตรูระดับ แรร์ หรือ ยูนิค (41–45)%4x Regal Orbหมวกเปิดผนึก, Janus
Junนำ (8–10)% ของความเสียหาย ไฟ ไปเสริมเป็น เคออส4x Vaal Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก, It That Fled
Junนำ (11–13)% ของความเสียหาย ไฟ ไปเสริมเป็น เคออส6x Vaal Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก, It That Fled
Junนำ (14–16)% ของความเสียหาย ไฟ ไปเสริมเป็น เคออส8x Vaal Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก, It That Fled
Junนำ 4% ของความเสียหาย ไฟ ไปเสริมเป็น เคออส4x Vaal Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, โล่เปิดผนึก, It That Fled
Junนำ (5–6)% ของความเสียหาย ไฟ ไปเสริมเป็น เคออส6x Vaal Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, โล่เปิดผนึก, It That Fled
Junนำ (7–8)% ของความเสียหาย ไฟ ไปเสริมเป็น เคออส8x Vaal Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, โล่เปิดผนึก, It That Fled
Junนำ (8–10)% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเสริมเป็น เคออส4x Vaal Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก, It That Fled
Junนำ (11–13)% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเสริมเป็น เคออส6x Vaal Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก, It That Fled
Junนำ (14–16)% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเสริมเป็น เคออส8x Vaal Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก, It That Fled
Junนำ 4% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเสริมเป็น เคออส4x Vaal Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, โล่เปิดผนึก, It That Fled
Junนำ (5–6)% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเสริมเป็น เคออส6x Vaal Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, โล่เปิดผนึก, It That Fled
Junนำ (7–8)% ของความเสียหาย น้ำแข็ง ไปเสริมเป็น เคออส8x Vaal Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, โล่เปิดผนึก, It That Fled
Junนำ (8–10)% ของความเสียหาย ไฟฟ้า ไปเสริมเป็น เคออส4x Vaal Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก, It That Fled
Junนำ (11–13)% ของความเสียหาย ไฟฟ้า ไปเสริมเป็น เคออส6x Vaal Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก, It That Fled
Junนำ (14–16)% ของความเสียหาย ไฟฟ้า ไปเสริมเป็น เคออส8x Vaal Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก, It That Fled
Junนำ 4% ของความเสียหาย ไฟฟ้า ไปเสริมเป็น เคออส4x Vaal Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, โล่เปิดผนึก, It That Fled
Junนำ (5–6)% ของความเสียหาย ไฟฟ้า ไปเสริมเป็น เคออส6x Vaal Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, โล่เปิดผนึก, It That Fled
Junนำ (7–8)% ของความเสียหาย ไฟฟ้า ไปเสริมเป็น เคออส8x Vaal Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, โล่เปิดผนึก, It That Fled
Junนำ (8–10)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส4x Vaal Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก, It That Fled
Junนำ (11–13)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส6x Vaal Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก, It That Fled
Junนำ (14–16)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส8x Vaal Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก, It That Fled
Junนำ 4% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส4x Vaal Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, โล่เปิดผนึก, It That Fled
Junนำ (5–6)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส6x Vaal Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, โล่เปิดผนึก, It That Fled
Junนำ (7–8)% ของความเสียหาย กายภาพ ไปเสริมเป็น เคออส8x Vaal Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, โล่เปิดผนึก, It That Fled
Junเพิ่ม คุณสมบัติ 4%4x Orb of Alterationชุดเกราะเปิดผนึก, Hillock
Junเพิ่ม คุณสมบัติ 5%2x Orb of Alchemyชุดเกราะเปิดผนึก, Hillock
Junเพิ่ม คุณสมบัติ 6%4x Chaos Orbชุดเกราะเปิดผนึก, Hillock
Junนำ 6% ของ พลังชีวิตสูงสุด ไปเสริมเป็น โล่พลังงานสูงสุด3x Orb of Augmentationชุดเกราะเปิดผนึก, Gravicius
Junนำ (7–8)% ของ พลังชีวิตสูงสุด ไปเสริมเป็น โล่พลังงานสูงสุด2x Orb of Alchemyชุดเกราะเปิดผนึก, Gravicius
Junนำ (9–10)% ของ พลังชีวิตสูงสุด ไปเสริมเป็น โล่พลังงานสูงสุด4x Chaos Orbชุดเกราะเปิดผนึก, Gravicius
Junมีโอกาส 10% ที่จะเรียก Spectral Wolf เลเวล 18 เมื่อสังหาร3x Chaos Orbสร้อยเปิดผนึก, Jorgin
Junรับความเสียหาย กายภาพ จากการปะทะ (3–4)% เป็น ไฟ แทน3x Chaos Orbหมวกเปิดผนึก, Korell
Junรับความเสียหาย กายภาพ จากการปะทะ (5–6)% เป็น ไฟ แทน1x Divine Orbหมวกเปิดผนึก, Korell
Junรับความเสียหาย กายภาพ จากการปะทะ (7–8)% เป็น ไฟ แทน1x Exalted Orbหมวกเปิดผนึก, Korell
Junโอกาส 60% ที่จะไม่ติดสถานะถูกแช่แข็ง8x Orb of Alterationรองเท้าเปิดผนึก, Rin
Junโอกาส 80% ที่จะไม่ติดสถานะถูกแช่แข็ง4x Chaos Orbรองเท้าเปิดผนึก, Rin
Junไม่ติดสถานะแช่แข็ง1x Exalted Orbรองเท้าเปิดผนึก, Rin
Junตัวคูณคริติคอล +(15–17)% ถ้าคุณทำให้ศัตรูที่เป็นน้ำแข็ง แตกเป็นเสี่ยงๆ เร็วๆ นี้
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (10–11)%
4x Orb of Alterationแหวนเปิดผนึก, Cameria
Junตัวคูณคริติคอล +(18–20)% ถ้าคุณทำให้ศัตรูที่เป็นน้ำแข็ง แตกเป็นเสี่ยงๆ เร็วๆ นี้
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (12–13)%
2x Orb of Alchemyแหวนเปิดผนึก, Cameria
Junตัวคูณคริติคอล +(21–23)% ถ้าคุณทำให้ศัตรูที่เป็นน้ำแข็ง แตกเป็นเสี่ยงๆ เร็วๆ นี้
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง (14–16)%
4x Chaos Orbแหวนเปิดผนึก, Cameria
Junเพิ่มความเสียหาย เคออส (8–10)%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (8–10)%
4x Orb of Alterationแหวนเปิดผนึก, Aisling
Junเพิ่มความเสียหาย เคออส (11–13)%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (11–13)%
2x Orb of Alchemyแหวนเปิดผนึก, Aisling
Junเพิ่มความเสียหาย เคออส (14–16)%
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง (14–16)%
4x Chaos Orbแหวนเปิดผนึก, Aisling
Junเพิ่มความเสียหาย ไฟ (8–10)%
เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (8–10)%
4x Orb of Alterationแหวนเปิดผนึก, Riker
Junเพิ่มความเสียหาย ไฟ (11–13)%
เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (11–13)%
2x Orb of Alchemyแหวนเปิดผนึก, Riker
Junเพิ่มความเสียหาย ไฟ (14–16)%
เพิ่มความเสียหาย ไฟฟ้า (14–16)%
4x Chaos Orbแหวนเปิดผนึก, Riker
Junฟื้นฟู พลังชีวิต 3% ต่อวินาที ขณะอยู่ในผลของขวดยา6x Glassblower's Baubleขวดยาเปิดผนึก
Junมีโอกาสเลี่ยงการติดสถานะ มึนงง 50% ขณะอยู่ในผลของขวดยา
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ระหว่างที่ใช้งานขวดขึ้น (8–12)%
6x Glassblower's Baubleขวดยาเปิดผนึก
Junลดการใช้มานา (20–25)% ขณะอยู่ในผลของขวดยา6x Glassblower's Baubleขวดยาเปิดผนึก
Junเพิ่มระดับความหายากของไอเท็มที่ดรอป (20–30)% ขณะอยู่ในผลของขวดยา6x Glassblower's Baubleขวดยาเปิดผนึก
Junเพิ่มโอกาสคริติคอล (60–80)% ขณะอยู่ในผลของขวดยา6x Glassblower's Baubleขวดยาเปิดผนึก
Junดูดความเสียหายที่ได้รับ 15% ไปเป็น พลังชีวิต ขณะอยู่ในผลของขวดยา6x Glassblower's Baubleขวดยาเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการโจมตี (8–10)%
คุณภาพ +(7–12)%
1x Divine Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการโจมตี (13–16)%
คุณภาพ +(13–18)%
1x Exalted Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มโอกาสคลิติคอล (15–20)%
คุณภาพ +(7–12)%
2x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มโอกาสคลิติคอล (21–25)%
คุณภาพ +(13–18)%
1x Exalted Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junค่า ความแม่นยำ +(161–180)
คุณภาพ +(10–12)%
4x Orb of Alterationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junค่า ความแม่นยำ +(181–210)
คุณภาพ +(13–15)%
4x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junค่า ความแม่นยำ +(211–250)
คุณภาพ +(16–18)%
4x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการโจมตี (8–10)%
มีโอกาส 10% ที่จะใช้งานสกิล Blood Rage เลเวล 1 เมื่อสังหารศัตรู
1x Divine Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการโจมตี (13–16)%
มีโอกาส 10% ที่จะใช้งานสกิล Blood Rage เลเวล 1 เมื่อสังหารศัตรู
1x Exalted Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการร่าย (10–12)%
มีโอกาส 10% ที่จะได้รับ Arcane Surge เมื่อสังหารศัตรู
4x Orb of Alterationประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการร่าย (13–15)%
มีโอกาส 10% ที่จะได้รับ Arcane Surge เมื่อสังหารศัตรู
4x Orb of Alchemyประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการร่าย (16–19)%
มีโอกาส 10% ที่จะได้รับ Arcane Surge เมื่อสังหารศัตรู
4x Chaos Orbประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการร่าย (7–8)%
มีโอกาส 10% ที่จะได้รับ Arcane Surge เมื่อสังหารศัตรู
4x Orb of Alterationประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการร่าย (9–10)%
มีโอกาส 10% ที่จะได้รับ Arcane Surge เมื่อสังหารศัตรู
4x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการร่าย (11–13)%
มีโอกาส 10% ที่จะได้รับ Arcane Surge เมื่อสังหารศัตรู
4x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียวเปิดผนึก
Junใช้งานสกิลเวทที่ใส่ไว้ เมื่อคุณใช้งานสกิล3x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ระยะไกลมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลสองมือเปิดผนึก
Junต้านทาน ไฟ และ เคออส +(9–10)%8x Orb of Transmutationประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
Junต้านทาน ไฟ และ เคออส +(11–12)%2x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
Junต้านทาน ไฟ และ เคออส +(13–15)%3x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
Junต้านทาน ไฟฟ้า และ เคออส +(9–10)%8x Orb of Transmutationประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
Junต้านทาน ไฟฟ้า และ เคออส +(11–12)%2x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
Junต้านทาน ไฟฟ้า และ เคออส +(13–15)%3x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
Junต้านทาน น้ำแข็ง และ เคออส +(9–10)%8x Orb of Transmutationประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
Junต้านทาน น้ำแข็ง และ เคออส +(11–12)%2x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
Junต้านทาน น้ำแข็ง และ เคออส +(13–15)%3x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูเปิดผนึก
Junค่า Strength +(10–15)
คุณภาพ +(7–10)%
8x Armourer's Scrapประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, โล่เปิดผนึก
Junค่า Strength +(16–20)
คุณภาพ +(11–14)%
3x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, โล่เปิดผนึก
Junค่า Strength +(21–25)
คุณภาพ +(15–18)%
4x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, โล่เปิดผนึก
Junค่า Dexterity +(10–15)
คุณภาพ +(7–10)%
8x Armourer's Scrapประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, โล่เปิดผนึก
Junค่า Dexterity +(16–20)
คุณภาพ +(11–14)%
3x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, โล่เปิดผนึก
Junค่า Dexterity +(21–25)
คุณภาพ +(15–18)%
4x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, โล่เปิดผนึก
Junค่า Intelligence +(10–15)
คุณภาพ +(7–10)%
8x Armourer's Scrapประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, โล่เปิดผนึก
Junค่า Intelligence +(16–20)
คุณภาพ +(11–14)%
3x Orb of Alchemyประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, โล่เปิดผนึก
Junค่า Intelligence +(21–25)
คุณภาพ +(15–18)%
4x Chaos Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, โล่เปิดผนึก
Junฟื้นฟู พลังชีวิต 1% ต่อวินาที ขณะอยู่ในผลของขวดยาใดๆ2x Glassblower's Baubleเข็มขัดเปิดผนึก
Junฟื้นฟู พลังชีวิต 1.5% ต่อวินาที ขณะอยู่ในผลของขวดยาใดๆ4x Orb of Alchemyเข็มขัดเปิดผนึก
Junฟื้นฟู พลังชีวิต 2% ต่อวินาที ขณะอยู่ในผลของขวดยาใดๆ4x Chaos Orbเข็มขัดเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการโยนกับดักขึ้น (7–8)%6x Orb of Augmentationสร้อย, เข็มขัดเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการโยนกับดักขึ้น (9–10)%3x Orb of Alchemyสร้อย, เข็มขัดเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการโยนกับดักขึ้น (11–12)%4x Chaos Orbสร้อย, เข็มขัดเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการโยนทุ่นระเบิด (7–8)%6x Orb of Augmentationสร้อย, หมวกเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการโยนทุ่นระเบิด (9–10)%3x Orb of Alchemyสร้อย, หมวกเปิดผนึก
Junเพิ่มความเร็วในการโยนทุ่นระเบิด (11–12)%4x Chaos Orbสร้อย, หมวกเปิดผนึก
Junเพิ่มระยะการเกาะของ Brand (7–8)%6x Orb of Augmentationสร้อย, ถุงมือเปิดผนึก
Junเพิ่มระยะการเกาะของ Brand (9–10)%3x Orb of Alchemyสร้อย, ถุงมือเปิดผนึก
Junเพิ่มระยะการเกาะของ Brand (11–12)%4x Chaos Orbสร้อย, ถุงมือเปิดผนึก
Junเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (5–8)%
เพิ่มมานาสูงสุด (5–8)%
6x Chaos Orbชุดเกราะเปิดผนึก
Junโอกาสบล็อคการโจมตี (5–7)%4x Chaos Orbชุดเกราะเปิดผนึก
Junมีโอกาส (8–10)% ที่จะหลบการโจมตีด้วยคาถาได้4x Chaos Orbชุดเกราะเปิดผนึก
Junโอกาสรอดจากการติดสถานะเจ็บป่วย (25–35)%
มีโอกาสหลีกเลี่ยง สถานะมึนงง (25–35)%
6x Orb of Alchemyชุดเกราะเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย พื้นที่ (9–10)%
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (6–7)%
3x Orb of Alchemyสร้อยเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย พื้นที่ (11–13)%
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (8–9)%
3x Chaos Orbสร้อยเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย พื้นที่ (14–16)%
เพิ่มพื้นที่ส่งผลขึ้น (10–12)%
1x Divine Orbสร้อยเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย กระสุน (9–10)%
เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (10–12)%
3x Orb of Alchemyสร้อยเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย กระสุน (11–13)%
เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (13–16)%
3x Chaos Orbสร้อยเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย กระสุน (14–16)%
เพิ่มความเร็ว Projectile ขึ้น (17–20)%
1x Divine Orbสร้อยเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย ประชิด (9–10)%
ระยะการฟาด +1
3x Orb of Alchemyสร้อยเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย ประชิด (11–13)%
ระยะการฟาด +1
3x Chaos Orbสร้อยเปิดผนึก
Junเพิ่มความเสียหาย ประชิด (14–16)%
ระยะการฟาด +1
1x Divine Orbสร้อยเปิดผนึก
Navaliไม่สามารถเปลี่ยน Prefix ได้2x Exalted Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูคำทำนาย Unbearable Whispers V, Unbearable Whispers V
Navaliไม่สามารถเปลี่ยน Suffix ได้2x Exalted Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูคำทำนาย The Unbreathing Queen V, The Unbreathing Queen V
Navaliสามารถมีม็อดคราฟได้สูงสุด 3 ม็อด2x Exalted Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูThe Pale Court, The Pale Court
Navaliการสุ่มม็อดจะไม่ออกม็อดการโจมตี1x Exalted Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูคำทำนาย The Plaguemaw V, The Plaguemaw V
Navaliการสุ่มม็อดจะไม่ออกม็อดนักเวท5x Blessed Orbประชิดมือเดียว, ประชิดสองมือ, ระยะไกลมือเดียว, ระยะไกลสองมือ, ชุดเกราะ, ถุงมือ, รองเท้า, หมวก, โล่, แหวน, สร้อย, เข็มขัด, ซองธนูคำทำนาย The Feral Lord V, The Feral Lord V

สูตร Bestiary /47 ⍟

Categoryชื่อRecipe
เพิ่มม็อดลงในขวดยาคราฟ "of Heat"
ขวดยาจะต้องไม่มีม็อด Suffix
เพิ่มม็อดลงในขวดยาคราฟ "of Dousing"
ขวดยาจะต้องไม่มีม็อด Suffix
เพิ่มม็อดลงในขวดยาคราฟ "of Staunching"
ขวดยาจะต้องไม่มีม็อด Suffix
เพิ่มม็อดลงในขวดยาคราฟ "of Grounding"
ขวดยาจะต้องไม่มีม็อด Suffix
เพิ่มม็อดลงในขวดยาคราฟ "of Curing"
ขวดยาจะต้องไม่มีม็อด Suffix
เพิ่มม็อดลงในขวดยาคราฟ "of Warding"
ขวดยาจะต้องไม่มีม็อด Suffix
แปลงไอเท็มระดับยูนิคนี้เป็นไอเท็มยูนิคแบบสุ่มFenumal Scorpion
ทำใหเเกราะหรืออาวุธมีมลทินเพื่อมีคุณภาพ 30%Craicic Vassal
คราฟสกิล Aspect ใส่ไอเท็มสกิล Aspect of the CatFarrul, First of the Plains
คราฟสกิล Aspect ใส่ไอเท็มสกิล Aspect of the AvianSaqawal, First of the Sky
คราฟสกิล Aspect ใส่ไอเท็มสกิล Aspect of the SpiderFenumus, First of the Night
คราฟสกิล Aspect ใส่ไอเท็มสกิล Aspect of the CrabCraiceann, First of the Deep
สร้าง UniqueไอเทมCraicic Savage Crab
สร้าง UniqueแหวนFarric Flame Hellion Alpha
สร้าง Uniqueสร้อยFarric Chieftain
สร้าง Uniqueเข็มขัดFarric Ape
สร้าง UniqueขวดยาFarric Goatman
สร้าง UniqueหมวกFarric Gargantuan
สร้าง UniqueชุดเกราะFarric Ursa
สร้าง Uniqueรองเท้าSaqawine Retch
สร้าง UniqueถุงมือFenumal Widow
สร้าง UniqueจิวเวลCraicic Squid
สร้าง Uniqueกรงเล็บ หรือ มีดCraicic Watcher
สร้าง Uniqueกระบอง หรือ คทาSaqawine Cobra
สร้าง Uniqueโล่ หรือ ซองธนูFenumal Devourer
สร้าง UniqueดาบSaqawine Blood Viper
สร้าง Uniqueไม้พลองFenumal Queen
สร้าง UniqueขวานCraicic Maw
สร้าง UniqueธนูFarric Goliath
สร้าง Uniqueไม้กายสิทธิ์Fenumal Scrabbler
สร้าง Uniqueแผนที่Farric Taurus
สร้าง Imprintของไอเท็มเมจิกCraicic Chimeral
สร้างไอเท็มหินสกิลมีมลทินคุณภาพ 23%Farric Magma Hound
สร้างไอเท็มหินสกิลมีมลทินเลเวล 21Farric Pit Hound
สร้างไอเท็มแรร์ หกรู หกเชื่อมSaqawine Vulture
สร้างไอเท็มเคอเรนซี่ 10 ชิ้นแบบสุ่มSaqawine Chimeral
สร้างเคอเรนซี่Chromatic Orbs 8 ขิ้นSaqawine Rhoa
สร้างเคอเรนซี่Jeweller's Orbs 4 ชิ้นCraicic Shield Crab
สร้างเคอเรนซี่Orb of FusingCraicic Sand Spitter
ปรับแก้ม็อดของไอเท็มเพิ่ม Suffix แต่สุ่มลบ Prefix
เฉพาะไอเท็มแรร์เท่านั้น
Farric Lynx Alpha
ปรับแก้ม็อดของไอเท็มเพิ่ม Prefix แต่สุ่มลบ Suffix
เฉพาะไอเท็มแรร์เท่านั้น
Farric Wolf Alpha
เปิดพอร์ทัลไปยัง Farrul's DenFarric Tiger Alpha
เปิดพอร์ทัลไปยัง Saqawal's RoostSaqawine Rhex
เปิดพอร์ทัลไปยัง Fenumus' LairFenumal Hybrid Arachnid
เปิดพอร์ทัลไปยัง Craiceann's CoveCraicic Spider Crab
สุ่มตัวเลขม็อดใหม่ของทั้งม็อดฝังและม็อดปรกติของไอเท็มแรร์
ค่าตัวเลขม็อดทุกม็อดถูกเปลี่ยน
Farric Frost Hellion Alpha
แยกไอเทมเป็นสองชิ้นแต่ละไอเท็มจะมีม็อดครึ่งหนึ่ง
ไม่สามารถใช้งานกับไอเท็ม Shaped หรือ Elder ได้
Fenumal Plagued Arachnid