Prophecy เพแรนดัส แรมเพจ
เจิม คลัสเตอร์จิวเวล The Pantheon ไอเทม ตารางพาสซีฟ Fossil ตัวเร่งปฏิกิริยา Delirium Orb ซแคแร็บ Breachstone Emblem Timeless Jewel ไพ่พยากรณ์
ไอเทม Experimented /57 ⍟

ไอเทม Experimented /57 ⍟

Iconชื่อ
Accumulator Wand
ความเสียหายทางกายภาพ: 29-54
โอกาสคริติคอล: 7.5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.4
ต้องใช้ เลเวล 70, 237 Int
ได้รับ Endurance, Frenzy, หรือ Power Charge 1 ลูกทุกๆ 6 วินาที
Alternating Sceptre
ความเสียหายทางกายภาพ: 41-61
โอกาสคริติคอล: 6.3%
การโจมตีต่อวินาที: 1.45
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องใช้ เลเวล 70, 95 Str, 131 Int
Secrets of Suffering
Anarchic Spiritblade
ความเสียหายทางกายภาพ: 34-63
โอกาสคริติคอล: 6%
การโจมตีต่อวินาที: 1.6
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องใช้ เลเวล 70, 121 Str, 121 Dex
100% ของค่าโจมตีกายภาพของอาวุธชิ้นนี้จะถูกแปลงเป็นค่าโจมตีธาตุแบบสุ่ม
Apex Cleaver
ความเสียหายทางกายภาพ: 65-101
โอกาสคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.35
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องใช้ เลเวล 70
คุณภาพสูงสุด +20%
Assembler Wand
ความเสียหายทางกายภาพ: 16-30
โอกาสคริติคอล: 7.5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.4
ต้องใช้ เลเวล 30, 101 Int
ได้รับ Endurance, Frenzy, หรือ Power Charge 1 ลูกทุกๆ 6 วินาที
Astrolabe Amulet
ต้องใช้ เลเวล 75
มีอิทธิพลจากเอลเดอร์ เชปเปอร์ กับผู้พิชิตทั้งหมด
ม็อดติดไอเทมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
Banishing Blade
ความเสียหายทางกายภาพ: 61-114
โอกาสคริติคอล: 6%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องใช้ เลเวล 70, 130 Str, 130 Dex
การทำคริติคอลด้วย การโจมตี จะเจาะทะลุ ต้านทานธาตุ ของมอนสเตอร์ที่เป็นศัตรู
Battery Staff
ความเสียหายทางกายภาพ: 65-120
โอกาสคริติคอล: 6%
การโจมตีต่อวินาที: 1.25
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องใช้ เลเวล 70, 117 Str, 117 Int
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(140–165)
สกิลที่ใส่จะใช้ Energy Shield ก่อนใช้ Mana ในการใช้สกิล
Blasting Blade
ความเสียหายทางกายภาพ: 52-97
โอกาสคริติคอล: 6%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องใช้ เลเวล 50, 86 Str, 86 Dex
การทำคริติคอลด้วย การโจมตี จะเจาะทะลุ ต้านทานธาตุ ของมอนสเตอร์ที่เป็นศัตรู
Blunt Force Condenser
ความเสียหายทางกายภาพ: 39-64
โอกาสคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.15
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องใช้ เลเวล 30, 101 Str
การคำรามจะทำให้การโจมตีทำไปด้วยความ ฮึกเหิม เพิ่มอีก 1 ครั้ง
Boom Mace
ความเสียหายทางกายภาพ: 39-81
โอกาสคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องใช้ เลเวล 70, 218 Str
ใช้งาน FIery Impact เลเวล 20 เมื่อปะทะ ประชิด ด้วยอาวุธนี้
local use skill on melee hit % [100]
Capacity Rod
ความเสียหายทางกายภาพ: 39-73
โอกาสคริติคอล: 7%
การโจมตีต่อวินาที: 1.25
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องใช้ เลเวล 30, 54 Str, 54 Int
+1 จำนวน Power Charge สูงสุด กับจำนวน Endurance Charge สูงสุด
Capricious Spiritblade
ความเสียหายทางกายภาพ: 27-51
โอกาสคริติคอล: 6%
การโจมตีต่อวินาที: 1.6
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องใช้ เลเวล 50, 94 Str, 94 Dex
100% ของค่าโจมตีกายภาพของอาวุธชิ้นนี้จะถูกแปลงเป็นค่าโจมตีธาตุแบบสุ่ม
Cogwork Ring
ต้องใช้ เลเวล 25
จำนวนม็อด Prefix ที่สามารถมีได้สูงสุด -1
จำนวนม็อด Suffix ที่สามารถมีได้สูงสุด +1
ม็อดติดไอเทมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
Cold-attuned Buckler
โอกาสบล็อค: 22
อัตราการหลบหลีก: 302
Movement Speed: -3%
ต้องใช้ เลเวล 70, 159 Dex
ทำให้ศัตรูติด Brittle เมื่อคุณบล็อกความเสียหายจากพวกมัน
Congregator Wand
ความเสียหายทางกายภาพ: 25-46
โอกาสคริติคอล: 7.5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.4
ต้องใช้ เลเวล 50, 168 Int
ได้รับ Endurance, Frenzy, หรือ Power Charge 1 ลูกทุกๆ 6 วินาที
Crack Mace
ความเสียหายทางกายภาพ: 31-64
โอกาสคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องใช้ เลเวล 50, 161 Str
ใช้งาน FIery Impact เลเวล 15 เมื่อปะทะ ประชิด ด้วยอาวุธนี้
local use skill on melee hit % [100]
Crushing Force Magnifier
ความเสียหายทางกายภาพ: 62-103
โอกาสคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.15
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องใช้ เลเวล 50, 161 Str
การคำรามจะทำให้การโจมตีทำไปด้วยความ ฮึกเหิม เพิ่มอีก 1 ครั้ง
Disapprobation Axe
ความเสียหายทางกายภาพ: 32-67
โอกาสคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องใช้ เลเวล 50, 124 Str, 54 Dex
ระดับสูงสุดของสถานะ คลั่ง +10
Endothermic Buckler
โอกาสบล็อค: 22
อัตราการหลบหลีก: 112
Movement Speed: -3%
ต้องใช้ เลเวล 30, 76 Dex
ทำให้ศัตรูติด Brittle เมื่อคุณบล็อกความเสียหายจากพวกมัน
Eventuality Rod
ความเสียหายทางกายภาพ: 78-144
โอกาสคริติคอล: 7%
การโจมตีต่อวินาที: 1.25
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องใช้ เลเวล 70, 117 Str, 117 Int
+1 จำนวน Power Charge สูงสุด กับจำนวน Endurance Charge สูงสุด
Exhausting Spirit Shield
โอกาสบล็อค: 20
โล่พลังงาน: 23
Movement Speed: -3%
ต้องใช้ เลเวล 30, 76 Int
Sap ศัตรูเมื่อคุณบล็อกความเสียหายของพวกมัน
Exothermic Tower Shield
โอกาสบล็อค: 23
ชุดเกราะ: 125
Movement Speed: -3%
ต้องใช้ เลเวล 30, 76 Str
ทำให้ศัตรูติดสถานะ แผดเผา เมื่อคุณบล็อคความเสียหายของพวกมัน
Fickle Spiritblade
ความเสียหายทางกายภาพ: 18-33
โอกาสคริติคอล: 6%
การโจมตีต่อวินาที: 1.6
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องใช้ เลเวล 30, 54 Str, 54 Dex
100% ของค่าโจมตีกายภาพของอาวุธชิ้นนี้จะถูกแปลงเป็นค่าโจมตีธาตุแบบสุ่ม
Flare Mace
ความเสียหายทางกายภาพ: 20-41
โอกาสคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องใช้ เลเวล 30, 101 Str
ใช้งาน FIery Impact เลเวล 10 เมื่อปะทะ ประชิด ด้วยอาวุธนี้
local use skill on melee hit % [100]
Flashfire Blade
ความเสียหายทางกายภาพ: 18-73
โอกาสคริติคอล: 6.3%
การโจมตีต่อวินาที: 1.45
ระยะโจมตีของอาวุธ: 10
ต้องใช้ เลเวล 50, 86 Dex, 86 Int
ใช้งาน Flame Dash เลเวล 20 เมื่อคุณใช้สกิลที่ใส่ไว้
local skills granted by item are supported by level x unique trigger support [2]
Flickerflame Blade
ความเสียหายทางกายภาพ: 12-47
โอกาสคริติคอล: 6.3%
การโจมตีต่อวินาที: 1.45
ระยะโจมตีของอาวุธ: 10
ต้องใช้ เลเวล 30, 54 Dex, 54 Int
ใช้งาน Flame Dash เลเวล 10 เมื่อคุณใช้สกิลที่ใส่ไว้
local skills granted by item are supported by level x unique trigger support [2]
Foundry Bow
ความเสียหายทางกายภาพ: 13-20
โอกาสคริติคอล: 5.5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ต้องใช้ เลเวล 50, 161 Dex
เสริมความเสียหาย ไฟ (70–84) ถึง (110–124)
Geodesic Ring
ต้องใช้ เลเวล 25
จำนวนม็อด Prefix ที่สามารถมีได้สูงสุด +1
จำนวนม็อด Suffix ที่สามารถมีได้สูงสุด -1
ม็อดติดไอเทมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
Heat-attuned Tower Shield
โอกาสบล็อค: 23
ชุดเกราะ: 440
Movement Speed: -3%
ต้องใช้ เลเวล 70, 159 Str
ทำให้ศัตรูติดสถานะ แผดเผา เมื่อคุณบล็อคความเสียหายของพวกมัน
Hedron Bow
ความเสียหายทางกายภาพ: 9-13
โอกาสคริติคอล: 5.5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ต้องใช้ เลเวล 30, 101 Dex
เสริมความเสียหาย ไฟ (40–48) ถึง (60–72)
Hollowpoint Dagger
ความเสียหายทางกายภาพ: 12-46
โอกาสคริติคอล: 6.3%
การโจมตีต่อวินาที: 1.4
ระยะโจมตีของอาวุธ: 10
ต้องใช้ เลเวล 30, 54 Dex, 54 Int
ความเสียหายทั้งหมดจาก การปะทะ ด้วย อาวุธชิ้นนี้ จะสร้างสถานะ พิษ
Honed Cleaver
ความเสียหายทางกายภาพ: 55-86
โอกาสคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.35
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องใช้ เลเวล 50
คุณภาพสูงสุด +20%
Impact Force Propagator
ความเสียหายทางกายภาพ: 81-135
โอกาสคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.15
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องใช้ เลเวล 70, 220 Str
การคำรามจะทำให้การโจมตีทำไปด้วยความ ฮึกเหิม เพิ่มอีก 1 ครั้ง
Infernal Blade
ความเสียหายทางกายภาพ: 21-85
โอกาสคริติคอล: 6.3%
การโจมตีต่อวินาที: 1.45
ระยะโจมตีของอาวุธ: 10
ต้องใช้ เลเวล 70, 121 Dex, 121 Int
ใช้งาน Flame Dash เลเวล 30 เมื่อคุณใช้สกิลที่ใส่ไว้
local skills granted by item are supported by level x unique trigger support [2]
Magmatic Tower Shield
โอกาสบล็อค: 23
ชุดเกราะ: 205
Movement Speed: -3%
ต้องใช้ เลเวล 50, 121 Str
ทำให้ศัตรูติดสถานะ แผดเผา เมื่อคุณบล็อคความเสียหายของพวกมัน
Malign Fangs
ความเสียหายทางกายภาพ: 20-37
โอกาสคริติคอล: 6%
การโจมตีต่อวินาที: 1.6
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องใช้ เลเวล 50, 86 Dex, 86 Int
เสริมความเสียหาย เคออส (38–48) ถึง (70–90)
Experimented Axe
ความเสียหายทางกายภาพ: 21-44
โอกาสคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องใช้ เลเวล 30, 78 Str, 34 Dex
ระดับสูงสุดของสถานะ คลั่ง +10
Mechalarm Belt
ต้องใช้ เลเวล 70
ใช้งาน Summon Taunting Contraption เลเวล 20 เมื่อคุณใช้ขวดยา
Micro-Distillery Belt
ต้องใช้ เลเวล 20
ไม่สามารถใช้ขวดยาในช่องที่ห้าได้
เพิ่มผลของ ขวดยาที่ส่งผลต่อคุณ 20%
Oscillating Sceptre
ความเสียหายทางกายภาพ: 23-34
โอกาสคริติคอล: 6.3%
การโจมตีต่อวินาที: 1.45
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องใช้ เลเวล 30, 44 Str, 64 Int
Elemental Overload
Pneumatic Dagger
ความเสียหายทางกายภาพ: 20-79
โอกาสคริติคอล: 6.3%
การโจมตีต่อวินาที: 1.4
ระยะโจมตีของอาวุธ: 10
ต้องใช้ เลเวล 70, 121 Dex, 121 Int
ความเสียหายทั้งหมดจาก การปะทะ ด้วย อาวุธชิ้นนี้ จะสร้างสถานะ พิษ
Polar Buckler
โอกาสบล็อค: 22
อัตราการหลบหลีก: 185
Movement Speed: -3%
ต้องใช้ เลเวล 50, 121 Dex
ทำให้ศัตรูติด Brittle เมื่อคุณบล็อกความเสียหายจากพวกมัน
Potentiality Rod
ความเสียหายทางกายภาพ: 61-113
โอกาสคริติคอล: 7%
การโจมตีต่อวินาที: 1.25
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องใช้ เลเวล 50, 86 Str, 86 Int
+1 จำนวน Power Charge สูงสุด กับจำนวน Endurance Charge สูงสุด
Pressurised Dagger
ความเสียหายทางกายภาพ: 18-71
โอกาสคริติคอล: 6.3%
การโจมตีต่อวินาที: 1.4
ระยะโจมตีของอาวุธ: 10
ต้องใช้ เลเวล 50, 86 Dex, 86 Int
ความเสียหายทั้งหมดจาก การปะทะ ด้วย อาวุธชิ้นนี้ จะสร้างสถานะ พิษ
Prime Cleaver
ความเสียหายทางกายภาพ: 36-56
โอกาสคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.35
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องใช้ เลเวล 30
คุณภาพสูงสุด +20%
Psychotic Axe
ความเสียหายทางกายภาพ: 38-79
โอกาสคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องใช้ เลเวล 70, 163 Str, 84 Dex
ระดับสูงสุดของสถานะ คลั่ง +10
Rebuking Blade
ความเสียหายทางกายภาพ: 34-63
โอกาสคริติคอล: 6%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องใช้ เลเวล 30, 54 Str, 54 Dex
การทำคริติคอลด้วย การโจมตี จะเจาะทะลุ ต้านทานธาตุ ของมอนสเตอร์ที่เป็นศัตรู
Reciprocation Staff
ความเสียหายทางกายภาพ: 55-102
โอกาสคริติคอล: 6%
การโจมตีต่อวินาที: 1.25
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องใช้ เลเวล 50, 86 Str, 86 Int
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(100–120)
สกิลที่ใส่จะใช้ Energy Shield ก่อนใช้ Mana ในการใช้สกิล
Shadow Fangs
ความเสียหายทางกายภาพ: 13-24
โอกาสคริติคอล: 6%
การโจมตีต่อวินาที: 1.6
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องใช้ เลเวล 30, 54 Dex, 54 Int
เสริมความเสียหาย เคออส (23–33) ถึง (45–60)
Simplex Amulet
ต้องใช้ เลเวล 25
จำนวนม็อด Prefix ที่สามารถมีได้สูงสุด -1
จำนวนม็อด Suffix ที่สามารถมีได้สูงสุด -1
ม็อดติดไอเทมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
Explicit Modifier มีจำนวนค่าเพิ่มขึ้น 25%
Solarine Bow
ความเสียหายทางกายภาพ: 16-24
โอกาสคริติคอล: 5.5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ต้องใช้ เลเวล 70, 212 Dex
เสริมความเสียหาย ไฟ (105–116) ถึง (160–172)
Stabilising Sceptre
ความเสียหายทางกายภาพ: 35-52
โอกาสคริติคอล: 6.3%
การโจมตีต่อวินาที: 1.45
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องใช้ เลเวล 50, 71 Str, 102 Int
Elemental Equilibrium
Subsuming Spirit Shield
โอกาสบล็อค: 20
โล่พลังงาน: 36
Movement Speed: -3%
ต้องใช้ เลเวล 50, 121 Int
Sap ศัตรูเมื่อคุณบล็อกความเสียหายของพวกมัน
Transfer-attuned Spirit Shield
โอกาสบล็อค: 20
โล่พลังงาน: 53
Movement Speed: -3%
ต้องใช้ เลเวล 70, 159 Int
Sap ศัตรูเมื่อคุณบล็อกความเสียหายของพวกมัน
Transformer Staff
ความเสียหายทางกายภาพ: 36-66
โอกาสคริติคอล: 6%
การโจมตีต่อวินาที: 1.25
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องใช้ เลเวล 30, 54 Str, 54 Int
ค่า โล่พลังงานสูงสุด +(66–80)
สกิลที่ใส่จะใช้ Energy Shield ก่อนใช้ Mana ในการใช้สกิล
Void Fangs
ความเสียหายทางกายภาพ: 22-41
โอกาสคริติคอล: 6%
การโจมตีต่อวินาที: 1.6
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องใช้ เลเวล 70, 113 Dex, 113 Int
เสริมความเสียหาย เคออส (40–55) ถึง (80–98)