เมล็ดพันธุ์ Harvest Mod /48 ⍟

เมล็ดพันธุ์ Harvest Mod /48 ⍟

TierไอเทมDescription
1DropBearT1Red{Reveals} a random {Caster} modifier crafting effect when Harvested
 • CurrencyUpgradeToRareสุ่มม็อด ชนิด นักเวทย์ ลงในไอเทมระดับ ธรรมดา หรือ เมจิก โดยจะสุ่มม็อดบนไอเทมใหม่หมดทุกม็อดและเปลี่ยนไอเทมให้เป็นระดับ แรร์
 • CurrencyRerollRareสุ่มม็อด ชนิด นักเวทย์ ลงในไอเทมระดับ แรร์ โดยจะสุ่มม็อดบนไอเทมใหม่หมดทุกม็อด
 • ลบม็อดที่ไม่ใช่ นักเวทย์ แบบสุ่มออกจากไอเทมหนึ่งม็อด จากนั้นใส่ม็อด นักเวทย์ ลงไปหนึ่งม็อด
 • ลบม็อดที่ไม่ใช่ นักเวทย์ แบบสุ่มออกจากไอเทมหนึ่งม็อด จากนั้นใส่ม็อด นักเวทย์ ลงไปหนึ่งม็อด
 • CurrencyAddModToRareเพิ่มม็อด นักเวทย์ หนึ่งม็อด ให้กับไอเทมประเภท เมจิก หรือ แรร์
 • CurrencyAddModToRareเพิ่มม็อด นักเวทย์ หนึ่งม็อด ให้กับไอเทมประเภท เมจิก หรือ แรร์
 • AnnullOrbลบม็อด นักเวทย์ แบบสุ่มออกจากไอเทมหนึ่งม็อด
 • CurrencyModValuesสุ่มเลข ของม็อด นักเวทย์ แบบสุ่ม ของไอเทมระดับ เมจิก หรือ แรร์
 • ลบม็อด นักเวทย์ แบบสุ่มออกจากไอเทมหนึ่งม็อด จากนั้นใส่ม็อด นักเวทย์ ลงไปหนึ่งม็อด
 • CurrencyRerollRareสุ่มม็อด ชนิด นักเวทย์ ลงในไอเทมระดับ แรร์ โดยจะสุ่มม็อดบนไอเทมใหม่หมดทุกม็อด ซึ่งม็อด นักเวทย์ นั้นจะพบได้ง่ายขึ้นมาก
 • CurrencyAddModToRareเพิ่มม็อด นักเวทย์ หนึ่งม็อดซึ่งโชคดีในการสุ่มค่าตัวเลขของม็อด ให้กับไอเทมระดับ เมจิก หรือ แรร์
 • 1HellionT1Red{Reveals} a random {Physical} modifier crafting effect when Harvested
 • CurrencyUpgradeToRareสุ่มม็อด ชนิด กายภาพ ลงในไอเทมระดับ ธรรมดา หรือ เมจิก โดยจะสุ่มม็อดบนไอเทมใหม่หมดทุกม็อดและเปลี่ยนไอเทมให้เป็นระดับ แรร์
 • CurrencyRerollRareสุ่มม็อด ชนิด กายภาพ ลงในไอเทมระดับ แรร์ โดยจะสุ่มม็อดบนไอเทมใหม่หมดทุกม็อด
 • ลบม็อดที่ไม่ใช่ กายภาพ แบบสุ่มออกจากไอเทมหนึ่งม็อด จากนั้นใส่ม็อด กายภาพ ลงไปหนึ่งม็อด
 • ลบม็อดที่ไม่ใช่ กายภาพ แบบสุ่มออกจากไอเทมหนึ่งม็อด จากนั้นใส่ม็อด กายภาพ ลงไปหนึ่งม็อด
 • CurrencyAddModToRareเพิ่มม็อด กายภาพ หนึ่งม็อด ให้กับไอเทมระดับ เมจิก หรือ แรร์
 • CurrencyAddModToRareเพิ่มม็อด กายภาพ หนึ่งม็อด ให้กับไอเทมระดับ เมจิก หรือ แรร์
 • AnnullOrbลบม็อด กายภาพ แบบสุ่มออกจากไอเทมหนึ่งม็อด
 • CurrencyModValuesสุ่มเลข ของม็อด กายภาพ แบบสุ่ม ของไอเทมระดับ เมจิก หรือ แรร์
 • ลบม็อด กายภาพ แบบสุ่มออกจากไอเทมหนึ่งม็อด จากนั้นใส่ม็อด กายภาพ ลงไปหนึ่งม็อด
 • CurrencyRerollRareสุ่มม็อด ชนิด กายภาพ ลงในไอเทมระดับ แรร์ โดยจะสุ่มม็อดบนไอเทมใหม่หมดทุกม็อด ซึ่งม็อด กายภาพ นั้นจะพบได้ง่ายขึ้นมาก
 • CurrencyAddModToRareเพิ่มม็อด กายภาพ หนึ่งม็อดซึ่งโชคดีในการสุ่มค่าตัวเลขของม็อด ให้กับไอเทมระดับ เมจิก หรือ แรร์
 • 1WolfT1Red{Reveals} a random {Socket colour} crafting effect when Harvested
 • CurrencyRerollSocketColoursเปลี่ยนสีรูบนไอเทม หนึ่ง รูที่ไม่ใช่สี แดง ให้กลายเป็นสี แดง
 • CurrencyRerollSocketColoursเปลี่ยนสีรูบนไอเทม หนึ่ง รูที่ไม่ใช่สี ฟ้า ให้กลายเป็นสี ฟ้า
 • CurrencyRerollSocketColoursเปลี่ยนสีรูบนไอเทม หนึ่ง รูที่ไม่ใช่สี เขียว ให้กลายเป็นสี เขียว
 • CurrencyRerollSocketColoursเปลี่ยนสีรูบนไอเทม หนึ่ง รูที่ไม่ใช่สี แดง ให้กลายเป็นสี แดง
 • CurrencyRerollSocketColoursเปลี่ยนสีรูบนไอเทม หนึ่ง รูที่ไม่ใช่สี ฟ้า ให้กลายเป็นสี ฟ้า
 • CurrencyRerollSocketColoursเปลี่ยนสีรูบนไอเทม หนึ่ง รูที่ไม่ใช่สี เขียว ให้กลายเป็นสี เขียว
 • CurrencyRerollSocketColoursเปลี่ยนสีรูบนไอเทม สอง รูแบบสุ่มให้กลายเป็นสี แดง และ ฟ้า
 • CurrencyRerollSocketColoursเปลี่ยนสีรูบนไอเทม สอง รูแบบสุ่มให้กลายเป็นสี แดง และ เขียว
 • CurrencyRerollSocketColoursเปลี่ยนสีรูบนไอเทม สอง รูแบบสุ่มให้กลายเป็นสี ฟ้า และ เขียว
 • CurrencyRerollSocketColoursเปลี่ยนสีรูบนไอเทม สาม รูแบบสุ่มให้กลายเป็นสี แดง, เขียว และ ฟ้า
 • CurrencyRerollSocketColoursเปลี่ยนสีรูบนไอเทม หนึ่ง รูแบบสุ่มให้กลายเป็นสี ขาว
 • 1MonkeyT1Red{Reveals} a random {Fire} modifier crafting effect when Harvested
 • CurrencyUpgradeToRareสุ่มม็อด ชนิด ไฟ ลงในไอเทมระดับ ธรรมดา หรือ เมจิก โดยจะสุ่มม็อดบนไอเทมใหม่หมดทุกม็อดและเปลี่ยนไอเทมให้เป็นระดับ แรร์
 • CurrencyRerollRareสุ่มม็อด ชนิด ไฟ ลงในไอเทมระดับ แรร์ โดยจะสุ่มม็อดบนไอเทมใหม่หมดทุกม็อด
 • ลบม็อดที่ไม่ใช่ ไฟ แบบสุ่มออกจากไอเทมหนึ่งม็อด จากนั้นใส่ม็อด ไฟ ลงไปหนึ่งม็อด
 • ลบม็อดที่ไม่ใช่ ไฟ แบบสุ่มออกจากไอเทมหนึ่งม็อด จากนั้นใส่ม็อด ไฟ ลงไปหนึ่งม็อด
 • CurrencyAddModToRareเพิ่มม็อด ไฟ หนึ่งม็อด ให้กับไอเทมระดับ เมจิก หรือ แรร์
 • CurrencyAddModToRareเพิ่มม็อด ไฟ หนึ่งม็อด ให้กับไอเทมระดับ เมจิก หรือ แรร์
 • AnnullOrbลบม็อด ไฟ แบบสุ่มออกจากไอเทมหนึ่งม็อด
 • CurrencyModValuesสุ่มเลข ของม็อด ไฟ แบบสุ่ม ของไอเทมระดับ เมจิก หรือ แรร์
 • ลบม็อด ไฟ แบบสุ่มออกจากไอเทมหนึ่งม็อด จากนั้นใส่ม็อด ไฟ ลงไปหนึ่งม็อด
 • CurrencyRerollRareสุ่มม็อด ชนิด ไฟ ลงในไอเทมระดับ แรร์ โดยจะสุ่มม็อดบนไอเทมใหม่หมดทุกม็อด ซึ่งม็อด ไฟ นั้นจะพบได้ง่ายขึ้นมาก
 • CurrencyAddModToRareเพิ่มม็อด ไฟ หนึ่งม็อดซึ่งโชคดีในการสุ่มค่าตัวเลขของม็อด ให้กับไอเทมระดับ เมจิก หรือ แรร์
 • 1InsectT1Red{Reveals} a random {Currency} crafting effect with improved outcome chances when Harvested
 • CurrencyRerollSocketNumbersสุ่มเจาะรูบนไอเทมใหม่ 10 ครั้ง และใช้ครั้งที่ได้จำนวนรูมากที่สุด
 • CurrencyRerollSocketLinksสุ่มเชื่อมรูบนไอเทมใหม่ 10 ครั้ง และใช้ครั้งที่ได้จำนวนเชื่อมมากที่สุด
 • CurrencyRerollSocketColoursสุ่มเปลี่ยนสีรูบนไอเทมใหม่ 10 ครั้ง และใช้ครั้งที่ได้รูสีที่ออกยากจำนวนมากที่สุด
 • CurrencyFlaskQualityเพิ่ม คุณภาพ ของ ขวดยา ขึ้นเป็นอย่างน้อย 10% การคราฟนี้มีผลมากขึ้นหากไอเทมที่ใช้มีระดับความหายากต่ำ คุณภาพที่มีได้สูงสุดคือ 20%
 • CurrencyGemQualityเพิ่ม คุณภาพ ของ หิน ขึ้นเป็นอย่างน้อย 10% คุณภาพที่มีได้สูงสุดคือ 20%
 • CurrencyUpgradeRandomlyสุ่มอัพเกรดไอเทมระดับ ธรรมดา 10 ครั้ง และใช้ครั้งที่ได้ระดับที่หายากที่สุด
 • CurrencyRerollRareสุ่มม็อดบนไอเทมแรร์ใหม่ 10 ครั้ง และใช้ครั้งที่ได้ระดับม็อดเฉลี่ยสูงที่สุด
 • ใส่ มลทิน ให้ไอเทมจำนวน 10 ครั้ง หรือจนกว่ามันจะได้ม็อดติดไอเทม
 • 2BeastT2Red{Reveals} a random crafting effect that {changes} the element of {Elemental Resistance} modifiers when Harvested
 • เปลี่ยนม็อด ต้านทานไฟ หนึ่งม็อดให้กลายเป็นม็อด ต้านทานน้ำแข็ง ที่คล้ายกันในระดับเดียวกัน
 • เปลี่ยนม็อด ต้านทานน้ำแข็ง หนึ่งม็อดให้กลายเป็นม็อด ต้านทานสายฟ้า ที่คล้ายกันในระดับเดียวกัน
 • เปลี่ยนม็อด ต้านทานสายฟ้า หนึ่งม็อดให้กลายเป็นม็อด ต้านทานไฟ ที่คล้ายกันในระดับเดียวกัน
 • เปลี่ยนม็อด ต้านทานไฟ หนึ่งม็อดให้กลายเป็นม็อด ต้านทานสายฟ้า ที่คล้ายกันในระดับเดียวกัน
 • เปลี่ยนม็อด ต้านทานน้ำแข็ง หนึ่งม็อดให้กลายเป็นม็อด ต้านทานไฟ ที่คล้ายกันในระดับเดียวกัน
 • เปลี่ยนม็อด ต้านทานสายฟ้า หนึ่งม็อดให้กลายเป็นม็อด ต้านทานน้ำแข็ง ที่คล้ายกันในระดับเดียวกัน
 • 2HoundT2Red{Reveals} a {currency} item exchange, trading three of a certain type of {currency} for other {currency} items when Harvested
 • แลก Chaos Orb 3 อันเป็น Divine Orb 1 อัน
 • แลก Orb of Transmutation 3 อันเป็น Orb of Alchemy 3 อัน
 • แลก Blessed Orb 3 อันเป็น Orb of Alteration 6 อัน
 • แลก Orb of Alchemy 3 อันเป็น Cartographer's Chisel 6 อัน
 • แลก Chromatic Orb 3 อันเป็น Gemcutter's Prism 6 อัน
 • แลก Jeweller's Orb 3 อันเป็น Orb of Fusing 6 อัน
 • แลก Orb of Augmentation 3 อันเป็น Regal Orb 3 อัน
 • แลก Scroll of Wisdom 3 อันเป็น Orb of Chance 6 อัน
 • แลก Simple Sextant 3 อันเป็น Prime Sextant 3 อัน
 • แลก Prime Sextant 3 อันเป็น Awakened Sextant 3 อัน
 • แลก Orb of Scouring 3 อันเป็น Orb of Annulment 3 อัน
 • แลก Orb of Alteration 3 อันเป็น Chaos Orb 3 อัน
 • แลก Vaal Orb 3 อันเป็น Orb of Regret 6 อัน
 • แลก Cartographer's Chisel 3 อันเป็น Vaal Orb 3 อัน
 • 2MinerHammerT2Red{Reveals} a random effect that {exchanges Fossils, Essences, Delirium Orbs, Oils or Catalysts} when Harvested
 • เปลี่ยน Fossil หนึ่งกองให้เป็น Fossil ชนิดอื่น
 • เปลี่ยน Essence หนึ่งกองให้เป็น Essence ชนิดอื่นในระดับเดียวกัน
 • เปลี่ยน Delirium Orb หนึ่งกองให้เป็น Delirium Orb ชนิดอื่น
 • เปลี่ยน น้ำมัน หนึ่งกองให้เป็น น้ำมัน สีอื่น
 • เปลี่ยน Catalyst หนึ่งกองให้เป็น Catalyst ชนิดอื่น
 • 2ChieftainT2RedAllows you to {Sacrifice} a {Map} to influence Zana's crafting options when Harvested
 • สังเวย แผนที่ จากนั้น เพิ่มตัวเลือกโต๊ะเปิดแผนที่ฟรี 1 ครั้ง
 • สังเวย แผนที่ จากนั้น เพิ่มตัวเลือกโต๊ะเปิดแผนที่ Infused Anarchy ฟรี 1 ครั้ง
 • สังเวย แผนที่ จากนั้น เพิ่มตัวเลือกโต๊ะเปิดแผนที่ Infused Nemesis ฟรี 1 ครั้ง
 • สังเวย แผนที่ จากนั้น เพิ่มตัวเลือกโต๊ะเปิดแผนที่ Infused Domination ฟรี 1 ครั้ง
 • สังเวย แผนที่ จากนั้น เพิ่มตัวเลือกโต๊ะเปิดแผนที่ Infused Bloodlines ฟรี 1 ครั้ง
 • สังเวย แผนที่ จากนั้น เพิ่มตัวเลือกโต๊ะเปิดแผนที่ Infused Rampage ฟรี 1 ครั้ง
 • สังเวย แผนที่ จากนั้น เพิ่มตัวเลือกโต๊ะเปิดแผนที่ Infused Ambush ฟรี 1 ครั้ง
 • สังเวย แผนที่ จากนั้น เพิ่มตัวเลือกโต๊ะเปิดแผนที่ Infused Harbinger ฟรี 1 ครั้ง
 • สังเวย แผนที่ จากนั้น เพิ่มตัวเลือกโต๊ะเปิดแผนที่ Infused Perandus ฟรี 1 ครั้ง
 • 2SpikerT2Red{Reveals} a random crafting effect that {reforges} a Rare item a certain way when Harvested
 • สุ่มม็อด ของไอเทมระดับ แรร์ ใหม่โดยเก็บม็อด Prefix เอาไว้ทั้งหมด
 • สุ่มม็อด ของไอเทมระดับ แรร์ ใหม่โดยเก็บม็อด Suffix เอาไว้ทั้งหมด
 • สุ่มม็อด ของไอเทมระดับ แรร์ ใหม่โดยม็อดที่สุ่มมาใหม่นั้นจะมีโอกาสเป็นชนิดเดียวกัน น้อยลง
 • สุ่มม็อด ของไอเทมระดับ แรร์ ใหม่โดยม็อดที่สุ่มมาใหม่นั้นจะมีโอกาสเป็นชนิดเดียวกัน มากขึ้น
 • 3BeastT3RedAllows you to {sacrifice} a {Map} to gain additional Atlas missions when Harvested
 • สังเวย แผนที่ จากนั้น จะได้รับ ภารกิจสมุดแผนที่ของ อัลวา จำนวน 3 ภารกิจ
 • สังเวย แผนที่ จากนั้น จะได้รับ ภารกิจสมุดแผนที่ของ นิโค จำนวน 3 ภารกิจ
 • สังเวย แผนที่ จากนั้น จะได้รับ ภารกิจสมุดแผนที่ของ ไอนาร์ จำนวน 3 ภารกิจ
 • สังเวย แผนที่ จากนั้น จะได้รับ ภารกิจสมุดแผนที่ของ จุน จำนวน 3 ภารกิจ
 • สังเวย แผนที่ จากนั้น จะได้รับ ภารกิจสมุดแผนที่ของ ซานะ จำนวน 3 ภารกิจ
 • สังเวย แผนที่ จากนั้น จะได้รับ ภารกิจสมุดแผนที่ ของทุกมาสเตอร์คนละ 1 ภารกิจ
 • 3HellionT3RedAllows you to {sacrifice} a {Weapon or Armour} to create Jewellery or Jewels when Harvested
 • สังเวย อาวุธ หรือ เกราะ จากนั้นสร้าง เข็มขัด ที่มีม็อดคล้ายกันขึ้นมาหนึ่งชิ้น
 • สังเวย อาวุธ หรือ เกราะ จากนั้นสร้าง แหวน ที่มีม็อดคล้ายกันขึ้นมาหนึ่งชิ้น
 • สังเวย อาวุธ หรือ เกราะ จากนั้นสร้าง สร้อย ที่มีม็อดคล้ายกันขึ้นมาหนึ่งชิ้น
 • สังเวย อาวุธ หรือ เกราะ จากนั้นสร้าง จิวเวล ที่มีม็อดคล้ายกันขึ้นมาหนึ่งชิ้น
 • 3BirddogT3RedAllows you to {Sacrifice} a {Map} to create items for the Atlas when Harvested
 • สังเวย แผนที่ระดับขาว หรือ แผนที่ระดับเหลือง จากนั้น สร้างชิ้นส่วนแผนที่ ตามระดับของแผนที่
 • สังเวย แผนที่ระดับขาว หรือ แผนที่ระดับเหลือง จากนั้น สร้างชิ้นส่วนแผนที่ ตามระดับของแผนที่
 • สังเวย แผนที่ระดับแดง จากนั้น สร้างชิ้นส่วนแผนที่ ตามระดับของแผนที่
 • สังเวย แผนที่ จากนั้น สร้างเงินตราแผนที่ ตามระดับของแผนที่
 • สังเวย แผนที่ จากนั้น สร้าง Scarab หนึ่งชิ้น ตามระดับสีของแผนที่
 • สังเวย แผนที่ระดับ 14 หรือสูงกว่า จากนั้นสร้าง แผนที่ ที่มีการเผชิญหน้ากับ การ์เดี้ยนของเอลเดอร์
 • สังเวย แผนที่ระดับ 14 หรือสูงกว่า จากนั้นสร้าง แผนที่ ที่มีการเผชิญหน้ากับ การ์เดี้ยนของเชปเปอร์
 • สังเวย แผนที่ระดับ 14 หรือสูงกว่า จากนั้นสร้าง แผนที่ยูนิค Synthesis
 • 3BrambleHulkT3Red{Reveals} a random {Weapon Enchantment} that replaces Quality's effect when Harvested
 • ใส่เอนแชน ให้ อาวุธ: คุณภาพจะไม่เพิ่มความเสียหายกายภาพของอุปกรณ์, เพิ่มคริติคอล 1% ต่อคุณภาพทุกๆ 4%
 • ใส่เอนแชน ให้ อาวุธ: คุณภาพจะไม่เพิ่มความเสียหายกายภาพของอุปกรณ์, มอบม็อด เพิ่มความแม่นยำ 1% ต่อคุณภาพทุกๆ 2%
 • ใส่เอนแชน ให้ อาวุธ: คุณภาพจะไม่เพิ่มความเสียหายกายภาพของอุปกรณ์, เพิ่มความเร็วในการโจมตี 1% ต่อคุณภาพทุกๆ 8%
 • ใส่เอนแชน ให้ อาวุธประชิด: คุณภาพจะไม่เพิ่มความเสียหายกายภาพของอุปกรณ์, ระยะอาวุธ +1 ต่อคุณภาพทุกๆ 10%
 • ใส่เอนแชน ให้ อาวุธ: คุณภาพจะไม่เพิ่มความเสียหายกายภาพของอุปกรณ์, มอบม็อด เพิ่มความเสียหายธาตุ 1% ต่อคุณภาพทุกๆ 2%
 • ใส่เอนแชน ให้ อาวุธ: คุณภาพจะไม่เพิ่มความเสียหายกายภาพของอุปกรณ์, มอบม็อด เพิ่มพื้นที่ส่งผล 1% ต่อคุณภาพทุกๆ 4%
 • 3InsectSpawnerT3RedCauses other seeds to offer an {additional crafting outcome}.
  4BearBoss
  ilv: 75
  {Reveal} a random crafting effect that {locks a random modifier} on an item when Harvested
 • ใส่ความ แตกร้าว ให้กับม็อดเดิมแบบสุ่มหนึ่งม็อด บนไอเทมที่มีม็อดอย่างน้อย 5 อย่าง ไม่สามารถคราฟกับไอเทมที่ มีอิทธิพล, ไอเทมสังเคราะห์, ไอเทมแตกร้าว ได้
 • ใส่ความ แตกร้าว ให้กับม็อดเดิมชนิด Suffix แบบสุ่มหนึ่งม็อด บนไอเทมที่มี Prefix อย่างน้อย 3 อย่าง ไม่สามารถคราฟกับไอเทมที่ มีอิทธิพล, ไอเทมสังเคราะห์, ไอเทมแตกร้าว ได้
 • ใส่ความ แตกร้าว ให้กับม็อดเดิมชนิด Prefix แบบสุ่มหนึ่งม็อด บนไอเทมที่มี Prefix อย่างน้อย 3 อย่าง ไม่สามารถคราฟกับไอเทมที่ มีอิทธิพล, ไอเทมสังเคราะห์, ไอเทมแตกร้าว ได้
 • 1MeleeSpiderT1Green{Reveals} a random {Attack} modifier crafting effect when Harvested
 • CurrencyUpgradeToRareสุ่มม็อด ชนิด โจมตี ลงในไอเทมระดับ ธรรมดา หรือ เมจิก โดยจะสุ่มม็อดบนไอเทมใหม่หมดทุกม็อดและเปลี่ยนไอเทมให้เป็นระดับ แรร์
 • CurrencyRerollRareสุ่มม็อด ชนิด โจมตี ลงในไอเทมระดับ แรร์ โดยจะสุ่มม็อดบนไอเทมใหม่หมดทุกม็อด
 • ลบม็อดที่ไม่ใช่ โจมตี แบบสุ่มออกจากไอเทมหนึ่งม็อด จากนั้นใส่ม็อด โจมตี ลงไปหนึ่งม็อด
 • ลบม็อดที่ไม่ใช่ โจมตี แบบสุ่มออกจากไอเทมหนึ่งม็อด จากนั้นใส่ม็อด โจมตี ลงไปหนึ่งม็อด
 • CurrencyAddModToRareเพิ่มม็อด โจมตี หนึ่งม็อด ให้กับไอเทม
 • CurrencyAddModToRareเพิ่มม็อด โจมตี หนึ่งม็อด ให้กับไอเทม
 • AnnullOrbลบม็อด โจมตี แบบสุ่มออกจากไอเทมหนึ่งม็อด
 • CurrencyModValuesสุ่มเลข ของม็อด โจมตี แบบสุ่ม ของไอเทมระดับ เมจิก หรือ แรร์
 • ลบม็อด โจมตี แบบสุ่มออกจากไอเทมหนึ่งม็อด จากนั้นใส่ม็อด โจมตี ลงไปหนึ่งม็อด
 • CurrencyRerollRareสุ่มม็อด ชนิด โจมตี ลงในไอเทมระดับ แรร์ โดยจะสุ่มม็อดบนไอเทมใหม่หมดทุกม็อด ซึ่งม็อด โจมตี นั้นจะพบได้ง่ายขึ้นมาก
 • CurrencyAddModToRareเพิ่มม็อด โจมตี หนึ่งม็อดซึ่งโชคดีในการสุ่มค่าตัวเลขของม็อด ให้กับไอเทม
 • 1WetaT1Green{Reveals} a random {Life} modifier crafting effect when Harvested
 • CurrencyUpgradeToRareสุ่มม็อด ชนิด พลังชีวิต ลงในไอเทมระดับ ธรรมดา หรือ เมจิก โดยจะสุ่มม็อดบนไอเทมใหม่หมดทุกม็อดและเปลี่ยนไอเทมให้เป็นระดับ แรร์
 • CurrencyRerollRareสุ่มม็อด ชนิด พลังชีวิต ลงในไอเทมระดับ แรร์ โดยจะสุ่มม็อดบนไอเทมใหม่หมดทุกม็อด
 • ลบม็อดที่ไม่ใช่ พลังชีวิต แบบสุ่มออกจากไอเทมหนึ่งม็อด จากนั้นใส่ม็อด พลังชีวิต ลงไปหนึ่งม็อด
 • ลบม็อดที่ไม่ใช่ พลังชีวิต แบบสุ่มออกจากไอเทมหนึ่งม็อด จากนั้นใส่ม็อด พลังชีวิต ลงไปหนึ่งม็อด
 • CurrencyAddModToRareเพิ่มม็อด พลังชีวิต หนึ่งม็อด ให้กับไอเทม
 • CurrencyAddModToRareเพิ่มม็อด พลังชีวิต หนึ่งม็อด ให้กับไอเทม
 • AnnullOrbลบม็อด พลังชีวิต แบบสุ่มออกจากไอเทมหนึ่งม็อด
 • CurrencyModValuesสุ่มเลข ของม็อด พลังชีวิต แบบสุ่ม ของไอเทมระดับ เมจิก หรือ แรร์
 • ลบม็อด พลังชีวิต แบบสุ่มออกจากไอเทมหนึ่งม็อด จากนั้นใส่ม็อด พลังชีวิต ลงไปหนึ่งม็อด
 • CurrencyRerollRareสุ่มม็อด ชนิด พลังชีวิต ลงในไอเทมระดับ แรร์ โดยจะสุ่มม็อดบนไอเทมใหม่หมดทุกม็อด ซึ่งม็อด พลังชีวิต นั้นจะพบได้ง่ายขึ้นมาก
 • CurrencyAddModToRareเพิ่มม็อด พลังชีวิต หนึ่งม็อดซึ่งโชคดีในการสุ่มค่าตัวเลขของม็อด ให้กับไอเทม
 • 1ParasiteT1Green{Reveals} a random {Socket number} crafting effect when Harvested
 • CurrencyRerollSocketNumbersทำให้ไอเทมมี 3 รู
 • CurrencyRerollSocketNumbersทำให้ไอเทมมี 4 รู
 • CurrencyRerollSocketNumbersทำให้ไอเทมมี 5 รู
 • CurrencyRerollSocketNumbersทำให้ไอเทมมี 6 รู
 • 1ScorpionT1Green{Reveals} a random {Cold} modifier crafting effect when Harvested
 • CurrencyUpgradeToRareสุ่มม็อด ชนิด น้ำแข็ง ลงในไอเทมระดับ ธรรมดา หรือ เมจิก โดยจะสุ่มม็อดบนไอเทมใหม่หมดทุกม็อดและเปลี่ยนไอเทมให้เป็นระดับ แรร์
 • CurrencyRerollRareสุ่มม็อด ชนิด น้ำแข็ง ลงในไอเทมระดับ แรร์ โดยจะสุ่มม็อดบนไอเทมใหม่หมดทุกม็อด
 • ลบม็อดที่ไม่ใช่ น้ำแข็ง แบบสุ่มออกจากไอเทมหนึ่งม็อด จากนั้นใส่ม็อด น้ำแข็ง ลงไปหนึ่งม็อด
 • ลบม็อดที่ไม่ใช่ น้ำแข็ง แบบสุ่มออกจากไอเทมหนึ่งม็อด จากนั้นใส่ม็อด น้ำแข็ง ลงไปหนึ่งม็อด
 • CurrencyAddModToRareเพิ่มม็อด น้ำแข็ง หนึ่งม็อด ให้กับไอเทม
 • CurrencyAddModToRareเพิ่มม็อด น้ำแข็ง หนึ่งม็อด ให้กับไอเทม
 • AnnullOrbลบม็อด น้ำแข็ง แบบสุ่มออกจากไอเทมหนึ่งม็อด
 • CurrencyModValuesสุ่มเลข ของม็อด น้ำแข็ง แบบสุ่ม ของไอเทมระดับ เมจิก หรือ แรร์
 • ลบม็อด น้ำแข็ง แบบสุ่มออกจากไอเทมหนึ่งม็อด จากนั้นใส่ม็อด น้ำแข็ง ลงไปหนึ่งม็อด
 • CurrencyRerollRareสุ่มม็อด ชนิด น้ำแข็ง ลงในไอเทมระดับ แรร์ โดยจะสุ่มม็อดบนไอเทมใหม่หมดทุกม็อด ซึ่งม็อด น้ำแข็ง นั้นจะพบได้ง่ายขึ้นมาก
 • CurrencyAddModToRareเพิ่มม็อด น้ำแข็ง หนึ่งม็อดซึ่งโชคดีในการสุ่มค่าตัวเลขของม็อด ให้กับไอเทม
 • 1ThornSpiderT1Green{Reveals} a random {Speed} modifier crafting effect when Harvested
 • CurrencyUpgradeToRareสุ่มม็อด ชนิด ความเร็ว ลงในไอเทมระดับ ธรรมดา หรือ เมจิก โดยจะสุ่มม็อดบนไอเทมใหม่หมดทุกม็อดและเปลี่ยนไอเทมให้เป็นระดับ แรร์
 • CurrencyRerollRareสุ่มม็อด ชนิด ความเร็ว ลงในไอเทมระดับ แรร์ โดยจะสุ่มม็อดบนไอเทมใหม่หมดทุกม็อด
 • ลบม็อดที่ไม่ใช่ ความเร็ว แบบสุ่มออกจากไอเทมหนึ่งม็อด จากนั้นใส่ม็อด ความเร็ว ลงไปหนึ่งม็อด
 • ลบม็อดที่ไม่ใช่ ความเร็ว แบบสุ่มออกจากไอเทมหนึ่งม็อด จากนั้นใส่ม็อด ความเร็ว ลงไปหนึ่งม็อด
 • CurrencyAddModToRareเพิ่มม็อด ความเร็ว หนึ่งม็อด ให้กับไอเทม
 • CurrencyAddModToRareเพิ่มม็อด ความเร็ว หนึ่งม็อด ให้กับไอเทม
 • AnnullOrbลบม็อด ความเร็ว แบบสุ่มออกจากไอเทมหนึ่งม็อด
 • CurrencyModValuesสุ่มเลข ของม็อด ความเร็ว แบบสุ่ม ของไอเทมระดับ เมจิก หรือ แรร์
 • ลบม็อด ความเร็ว แบบสุ่มออกจากไอเทมหนึ่งม็อด จากนั้นใส่ม็อด ความเร็ว ลงไปหนึ่งม็อด
 • CurrencyRerollRareสุ่มม็อด ชนิด ความเร็ว ลงในไอเทมระดับ แรร์ โดยจะสุ่มม็อดบนไอเทมใหม่หมดทุกม็อด ซึ่งม็อด ความเร็ว นั้นจะพบได้ง่ายขึ้นมาก
 • CurrencyAddModToRareเพิ่มม็อด ความเร็ว หนึ่งม็อดซึ่งโชคดีในการสุ่มค่าตัวเลขของม็อด ให้กับไอเทม
 • 2SabreSpiderT2Green{Reveals} a random {Gem} crafting effect when Harvested
 • เปลี่ยน หินสกิล ให้กลายเป็นหินอื่น โดยเก็บค่าประสบการณ์และคุณภาพของหินไว้เท่าที่เป็นไปได้
 • สังเวย หินสกิล ที่มีมลทิน หรือ หินเสริม ที่มีมลทิน เพื่อนำ 20% ของคุณภาพที่หินเม็ดนั้นมีมาเปลี่ยนเป็น Gemcutter's Prism
 • สังเวย หินสกิล ที่มีมลทิน หรือ หินเสริม ที่มีมลทิน เพื่อนำ 30% ของคุณภาพที่หินเม็ดนั้นมีมาเปลี่ยนเป็น Gemcutter's Prism
 • สังเวย หินสกิล ที่มีมลทิน หรือ หินเสริม ที่มีมลทิน เพื่อนำ 40% ของคุณภาพที่หินเม็ดนั้นมีมาเปลี่ยนเป็น Gemcutter's Prism
 • สังเวย หินสกิล ที่มีมลทิน หรือ หินเสริม ที่มีมลทิน เพื่อนำ 50% ของคุณภาพที่หินเม็ดนั้นมีมาเปลี่ยนเป็น Gemcutter's Prism
 • สังเวย หินสกิล ที่มีมลทิน หรือ หินเสริม ที่มีมลทิน เพื่อนำ 20% ของค่าประสบการณ์ที่หินเม็ดนั้นมีมาเก็บไว้ใน Facetor's Lens
 • สังเวย หินสกิล ที่มีมลทิน หรือ หินเสริม ที่มีมลทิน เพื่อนำ 30% ของค่าประสบการณ์ที่หินเม็ดนั้นมีมาเก็บไว้ใน Facetor's Lens
 • สังเวย หินสกิล ที่มีมลทิน หรือ หินเสริม ที่มีมลทิน เพื่อนำ 40% ของค่าประสบการณ์ที่หินเม็ดนั้นมีมาเก็บไว้ใน Facetor's Lens
 • สังเวย หินสกิล ที่มีมลทิน หรือ หินเสริม ที่มีมลทิน เพื่อนำ 50% ของค่าประสบการณ์ที่หินเม็ดนั้นมีมาเก็บไว้ใน Facetor's Lens
 • พยายามใส่ อเวคเคน ให้กับ หินเสริมเลเวล 20 ที่สามารถอเวคเคนได้ โดยมีโอกาสสำเร็จ 5% ซึ่งถ้าไม่สำเร็จไอเทมจะถูกทำลาย
 • 2HuhuGrubT2GreenAllows you to {change} a {Map} into other Maps when Harvested
 • เปลี่ยน ไอเทมยูนิค Harbinger หรือ ชิ้นส่วนยูนิค ให้เป็น แผนที่ Beachhead แบบสุ่ม
 • สังเวย แผนที่ จากนั้น สร้างแผนที่ระดับต่ำลงมาหนึ่งระดับเป็นจำนวนมาก
 • สังเวย แผนที่ที่มีมลทิน จากนั้น สร้างแผนที่ที่มีมลทินขึ้นมาใหม่ที่มีระดับแผนที่และความหายากเท่ากัน
 • 2ParasiteT2GreenAllows you to {add} an {Implicit modifier} to certain Jewel types when Harvested
 • เปลี่ยน ม็อดติดไอเทม ของ จิวเวล Cobalt, Crimson, Viridian หรือ Prismatic ใหม่
 • เปลี่ยน ม็อดติดไอเทม ของ จิวเวล Abyss หรือ Timeless ใหม่
 • เปลี่ยน ม็อดติดไอเทม ของ คลัสเตอร์จิวเวล ใหม่
 • 2ScorpionT2Green{Reveals} a random {Flask Enchantment} that depletes as it is used when Harvested
 • ใส่เอนแชน ให้ ขวดยา: เพิ่มระยะเวลาส่งผล แต่ผลของม็อดจะลดลงทุกครั้งที่ใช้งาน
 • ใส่เอนแชน ให้ ขวดยา: เพิ่มผลของยา แต่ผลของม็อดจะลดลงทุกครั้งที่ใช้งาน
 • ใส่เอนแชน ให้ ขวดยา: เพิ่มจำนวนชาร์จสูงสุด แต่ผลของม็อดจะลดลงทุกครั้งที่ใช้งาน
 • ใส่เอนแชน ให้ ขวดยา: ลดการใช้งานชาร์จ แต่ผลของม็อดจะลดลงทุกครั้งที่ใช้งาน
 • 2PlagueSpiderT2Green{Reveals} a random {Map Enchantment} when Harvested
 • ใส่เอนแชน ให้ แผนที่ ที่ไม่ใช่ระดับยูนิค: มอบม็อด "แผนที่จะมีม็อดพิเศษจากโต๊ะเปิดแผนที่แบบสุ่มหนึ่งม็อด"
 • ใส่เอนแชน ให้ แผนที่ ที่ไม่ใช่ระดับยูนิค: มอบม็อด "ไม่ลดจำนวนครั้งการใช้งานของ Sextant"
 • ใส่เอนแชน ให้ แผนที่ ที่ไม่ใช่ระดับยูนิค: มอบม็อด "แผนที่จะมีพื้นที่ย่อยวาล์หนึ่งแห่ง"
 • ใส่เอนแชน ให้ แผนที่ ที่ไม่ใช่ระดับยูนิค: มอบม็อด "บอสประจำแผนที่จะรายล้อมไปด้วยวิญญาณที่ทุกข์ทรมาน"
 • 3BlackstriderT3Green{Reveals} a {currency} item exchange, trading ten of a certain type of {currency} for other {currency} items when Harvested
 • แลก Chaos Orb 10 อันเป็น Exalted Orb 1 อัน
 • แลก Orb of Transmutation 10 อันเป็น Orb of Alchemy 10 อัน
 • แลก Blessed Orb 10 อันเป็น Orb of Alteration 20 อัน
 • แลก Orb of Alchemy 10 อันเป็น Cartographer's Chisel 20 อัน
 • แลก Chromatic Orb 10 อันเป็น Gemcutter's Prism 20 อัน
 • แลก Jeweller's Orb 10 อันเป็น Orb of Fusing 20 อัน
 • แลก Orb of Augmentation 10 อันเป็น Regal Orb 10 อัน
 • แลก Scroll of Wisdom 10 อันเป็น Orb of Chance 20 อัน
 • แลก Simple Sextant 10 อันเป็น Prime Sextant 10 อัน
 • แลก Prime Sextant 10 อันเป็น Awakened Sextant 10 อัน
 • แลก Orb of Scouring 10 อันเป็น Orb of Annulment 10 อัน
 • แลก Orb of Alteration 10 อันเป็น Chaos Orb 10 อัน
 • แลก Vaal Orb 10 อันเป็น Orb of Regret 20 อัน
 • แลก Cartographer's Chisel 10 อันเป็น Vaal Orb 10 อัน
 • 3SquidT3GreenAllows you to {enhance} specialised {Currency} a certain way when Harvested
 • อัพเกรด ระดับของ Essence หนึ่งชิ้น
 • แลก Resonator 1 อันเป็น Fossil 1 อัน หรือจะแลกสลับกันก็ได้ ระดับความหายากของไอเทมที่นำมาแลกจะเพิ่มโอกาสได้ไอเทมที่หายากมากขึ้น
 • อัพเกรด น้ำมัน หนึ่งหลอด ให้กลายเป็น น้ำมัน ระดับสูงขึ้นหนึ่งระดับ
 • อัพเกรด Engineer's Orb หนึ่งเม็ด ให้กลายเป็น Infused Engineer's Orb
 • 3VultureParasiteT3GreenAllows you to {modify} a {Scarab} a certain way when Harvested
 • เปลี่ยน Scarab ให้เป็น Scarab ชิ้นอื่นในระดับเดียวกัน
 • พยายาม อัพเกรด Scarab หนึ่งชิ้นให้มีระดับสูงขึ้น และมีโอกาสเล็กน้อยที่จะกลายเป็นระดับ Winged
 • แยก Scarab ให้กลายเป็น Scarab ระดับต่ำลงมาจำนวนสองชิ้น
 • 3PlatedScorpionT3GreenAllows you to {upgrade} an {Offering to the Goddess} when Harvested
 • เปลี่ยน Offering to the Goddess ให้เป็น Tribute to the Goddess
 • เปลี่ยน Offering to the Goddess ให้เป็น Gift to the Goddess
 • เปลี่ยน Offering to the Goddess ให้เป็น Dedication to the Goddess
 • 3DevourerT3Green{Adds} 10 random Wild and Primal harvest outcomes.
  4CatBoss
  ilv: 100
  Allows you to give an item a {Synthesised implicit modifier} when Harvested
 • สังเคราะห์ ไอเทมหนึ่งชิ้น ให้มีม็อดสังเคราะห์แบบสุ่ม ไม่สามารถคราฟกับ ไอเทมยูนิค, ไอเทมมีอิทธิพล, ไอเทมสังเคราะห์, ไอเทมแตกร้าว ได้
 • 1RhoaT1Blue{Reveals} a random {Defence} modifier crafting effect when Harvested
 • CurrencyUpgradeToRareสุ่มม็อด ชนิด ป้องกัน ลงในไอเทมระดับ ธรรมดา หรือ เมจิก โดยจะสุ่มม็อดบนไอเทมใหม่หมดทุกม็อดและเปลี่ยนไอเทมให้เป็นระดับ แรร์
 • CurrencyRerollRareสุ่มม็อด ชนิด ป้องกัน ลงในไอเทมระดับ แรร์ โดยจะสุ่มม็อดบนไอเทมใหม่หมดทุกม็อด
 • ลบม็อดที่ไม่ใช่ ป้องกัน แบบสุ่มออกจากไอเทมหนึ่งม็อด จากนั้นใส่ม็อด ป้องกัน ลงไปหนึ่งม็อด
 • ลบม็อดที่ไม่ใช่ ป้องกัน แบบสุ่มออกจากไอเทมหนึ่งม็อด จากนั้นใส่ม็อด ป้องกัน ลงไปหนึ่งม็อด
 • CurrencyAddModToRareเพิ่มม็อด ป้องกัน หนึ่งม็อด ให้กับไอเทม
 • CurrencyAddModToRareเพิ่มม็อด ป้องกัน หนึ่งม็อด ให้กับไอเทม
 • AnnullOrbลบม็อด ป้องกัน แบบสุ่มออกจากไอเทมหนึ่งม็อด
 • CurrencyModValuesสุ่มเลข ของม็อด ป้องกัน แบบสุ่ม ของไอเทมระดับ เมจิก หรือ แรร์
 • ลบม็อด ป้องกัน แบบสุ่มออกจากไอเทมหนึ่งม็อด จากนั้นใส่ม็อด ป้องกัน ลงไปหนึ่งม็อด
 • CurrencyRerollRareสุ่มม็อด ป้องกัน ลงในไอเทมระดับ แรร์ โดยจะสุ่มม็อดบนไอเทมใหม่หมดทุกม็อด ซึ่งม็อด ป้องกัน นั้นจะพบได้ง่ายขึ้นมาก
 • CurrencyAddModToRareเพิ่มม็อด ป้องกัน หนึ่งม็อดซึ่งโชคดีในการสุ่มค่าตัวเลขของม็อด ให้กับไอเทม
 • 1SandspitterT1Blue{Reveals} a random {Lightning} modifier crafting effect when Harvested
 • CurrencyUpgradeToRareสุ่มม็อด ชนิด สายฟ้า ลงในไอเทมระดับ ธรรมดา หรือ เมจิก โดยจะสุ่มม็อดบนไอเทมใหม่หมดทุกม็อดและเปลี่ยนไอเทมให้เป็นระดับ แรร์
 • CurrencyRerollRareสุ่มม็อด ชนิด สายฟ้า ลงในไอเทมระดับ แรร์ โดยจะสุ่มม็อดบนไอเทมใหม่หมดทุกม็อด
 • ลบม็อดที่ไม่ใช่ สายฟ้า แบบสุ่มออกจากไอเทมหนึ่งม็อด จากนั้นใส่ม็อด สายฟ้า ลงไปหนึ่งม็อด
 • ลบม็อดที่ไม่ใช่ สายฟ้า แบบสุ่มออกจากไอเทมหนึ่งม็อด จากนั้นใส่ม็อด สายฟ้า ลงไปหนึ่งม็อด
 • CurrencyAddModToRareเพิ่มม็อด สายฟ้า หนึ่งม็อด ให้กับไอเทม
 • CurrencyAddModToRareเพิ่มม็อด สายฟ้า หนึ่งม็อด ให้กับไอเทม
 • AnnullOrbลบม็อด สายฟ้า แบบสุ่มออกจากไอเทมหนึ่งม็อด
 • CurrencyModValuesสุ่มเลข ของม็อด สายฟ้า แบบสุ่ม ของไอเทมระดับ เมจิก หรือ แรร์
 • ลบม็อด สายฟ้า แบบสุ่มออกจากไอเทมหนึ่งม็อด จากนั้นใส่ม็อด สายฟ้า ลงไปหนึ่งม็อด
 • CurrencyRerollRareสุ่มม็อด ชนิด สายฟ้า ลงในไอเทมระดับ แรร์ โดยจะสุ่มม็อดบนไอเทมใหม่หมดทุกม็อด ซึ่งม็อด สายฟ้า นั้นจะพบได้ง่ายขึ้นมาก
 • CurrencyAddModToRareเพิ่มม็อด สายฟ้า หนึ่งม็อดซึ่งโชคดีในการสุ่มค่าตัวเลขของม็อด ให้กับไอเทม
 • 1RegurgitatorT1Blue{Reveals} a random {Socket link} crafting effect when Harvested
 • CurrencyRerollSocketLinksเชื่อมรูบนไอเทมใหม่ให้ได้ 3 เชื่อม
 • CurrencyRerollSocketLinksเชื่อมรูบนไอเทมใหม่ให้ได้ 4 เชื่อม
 • CurrencyRerollSocketLinksเชื่อมรูบนไอเทมใหม่ให้ได้ 5 เชื่อม
 • CurrencyRerollSocketLinksเชื่อมรูบนไอเทมใหม่ให้ได้ 6 เชื่อม
 • 1FrogT1Blue{Reveals} a random {Chaos} modifier crafting effect when Harvested
 • CurrencyUpgradeToRareสุ่มม็อด ชนิด เคออส ลงในไอเทมระดับ ธรรมดา หรือ เมจิก โดยจะสุ่มม็อดบนไอเทมใหม่หมดทุกม็อดและเปลี่ยนไอเทมให้เป็นระดับ แรร์
 • CurrencyRerollRareสุ่มม็อด ชนิด เคออส ลงในไอเทมระดับ แรร์ โดยจะสุ่มม็อดบนไอเทมใหม่หมดทุกม็อด
 • ลบม็อดที่ไม่ใช่ เคออส แบบสุ่มออกจากไอเทมหนึ่งม็อด จากนั้นใส่ม็อด เคออส ลงไปหนึ่งม็อด
 • ลบม็อดที่ไม่ใช่ เคออส แบบสุ่มออกจากไอเทมหนึ่งม็อด จากนั้นใส่ม็อด เคออส ลงไปหนึ่งม็อด
 • CurrencyAddModToRareเพิ่มม็อด เคออส หนึ่งม็อด ให้กับไอเทม
 • CurrencyAddModToRareเพิ่มม็อด เคออส หนึ่งม็อด ให้กับไอเทม
 • AnnullOrbลบม็อด เคออส แบบสุ่มออกจากไอเทมหนึ่งม็อด
 • CurrencyModValuesสุ่มเลข ของม็อด เคออส แบบสุ่ม ของไอเทมระดับ เมจิก หรือ แรร์
 • ลบม็อด เคออส แบบสุ่มออกจากไอเทมหนึ่งม็อด จากนั้นใส่ม็อด เคออส ลงไปหนึ่งม็อด
 • CurrencyRerollRareสุ่มม็อด ชนิด เคออส ลงในไอเทมระดับ แรร์ โดยจะสุ่มม็อดบนไอเทมใหม่หมดทุกม็อด ซึ่งม็อด เคออส นั้นจะพบได้ง่ายขึ้นมาก
 • CurrencyAddModToRareเพิ่มม็อด เคออส หนึ่งม็อดซึ่งโชคดีในการสุ่มค่าตัวเลขของม็อด ให้กับไอเทม
 • 1AntT1Blue{Reveals} a random {Unique} Item transformation effect when Harvested
 • เปลี่ยน ยูนิค ให้เป็น ไอเทมยูนิค ชิ้นอื่นแบบสุ่ม
 • เปลี่ยน ยูนิค ให้เป็น อาวุธยูนิค แบบสุ่ม
 • เปลี่ยน ยูนิค ให้เป็น เกราะยูนิค แบบสุ่ม
 • เปลี่ยน ยูนิค ให้เป็น แหวน, สร้อย, เข็มขัด ยูนิคแบบสุ่ม
 • เปลี่ยน อาวุธยูนิค ให้เป็น อาวุธยูนิค ชนิดเดียวกันชิ้นอื่น
 • เปลี่ยน เกราะยูนิค ให้เป็น เกราะยูนิค ชนิดเดียวกันชิ้นอื่น
 • เปลี่ยน แหวน, สร้อย, เข็มขัด ยูนิค ให้เป็น ไอเทมยูนิค ชนิดเดียวกันชิ้นอื่น
 • เปลี่ยน จิวเวลยูนิค ให้เป็น จิวเวลยูนิค ชิ้นอื่น
 • 2RhexT2BlueAllows you to {sacrifice Divination Cards} to create Divination Cards when Harvested
 • เปลี่ยน ไพ่พยากรณ์ ให้เป็น ไพ่พยากรณ์ แบบสุ่ม
 • สังเวย ไพ่พยากรณ์ จำนวนแบบสุ่มแต่ไม่เกินครึ่งกองเพื่อสร้าง ไพ่พยากรณ์ใบเดิม สุ่มจำนวนที่ได้รับตั้งแต่ 0 ใบไปจนถึงสองเท่าของจำนวนที่สังเวย
 • สังเวย ไพ่พยากรณ์ หนึ่งกองเพื่อสร้าง ไพ่พยากรณ์ใบอื่น ตามจำนวนที่สังเวยไป
 • 2ShieldcrabT2BlueAllows you to {exchange} certain {Map Fragments} for another of the same type when Harvested
 • เปลี่ยน ชิ้นส่วน Sacrifice หรือ ชิ้นส่วน Mortal ให้เป็น ชิ้นส่วน ชนิดเดียวกันชิ้นอื่น
 • เปลี่ยน Shaper Fragment ให้เป็น Shaper Fragment แบบสุ่ม
 • เปลี่ยน Elder Fragment ให้เป็น Elder Fragment ชนิดเดียวกัน แบบสุ่ม
 • 2DevourerSnakeT2Blue{Reveals} a random {Critical} modifier crafting effect when Harvested
 • CurrencyUpgradeToRareสุ่มม็อด ชนิด คริติคอล ลงในไอเทมระดับ ธรรมดา หรือ เมจิก โดยจะสุ่มม็อดบนไอเทมใหม่หมดทุกม็อดและเปลี่ยนไอเทมให้เป็นระดับ แรร์
 • CurrencyRerollRareสุ่มม็อด ชนิด คริติคอล ลงในไอเทมระดับ แรร์ โดยจะสุ่มม็อดบนไอเทมใหม่หมดทุกม็อด
 • ลบม็อดที่ไม่ใช่ คริติคอล แบบสุ่มออกจากไอเทมหนึ่งม็อด จากนั้นใส่ม็อด คริติคอล ลงไปหนึ่งม็อด
 • ลบม็อดที่ไม่ใช่ คริติคอล แบบสุ่มออกจากไอเทมหนึ่งม็อด จากนั้นใส่ม็อด คริติคอล ลงไปหนึ่งม็อด
 • CurrencyAddModToRareเพิ่มม็อด คริติคอล หนึ่งม็อด ให้กับไอเทม
 • CurrencyAddModToRareเพิ่มม็อด คริติคอล หนึ่งม็อด ให้กับไอเทม
 • AnnullOrbลบม็อด คริติคอล แบบสุ่มออกจากไอเทมหนึ่งม็อด
 • CurrencyModValuesสุ่มเลข ของม็อด คริติคอล แบบสุ่ม ของไอเทมระดับ เมจิก หรือ แรร์
 • ลบม็อด คริติคอล แบบสุ่มออกจากไอเทมหนึ่งม็อด จากนั้นใส่ม็อด คริติคอล ลงไปหนึ่งม็อด
 • CurrencyRerollRareสุ่มม็อด ชนิด คริติคอล ลงในไอเทมระดับ แรร์ โดยจะสุ่มม็อดบนไอเทมใหม่หมดทุกม็อด ซึ่งม็อด คริติคอล นั้นจะพบได้ง่ายขึ้นมาก
 • CurrencyAddModToRareเพิ่มม็อด คริติคอล หนึ่งม็อดซึ่งโชคดีในการสุ่มค่าตัวเลขของม็อด ให้กับไอเทม
 • 2IguanaT2Blue{Reveals} a random crafting effect that {upgrades} a Normal or Magic item's Rarity when Harvested
 • CurrencyUpgradeMagicToRareอัพเกรด ไอเทมระดับ เมจิก ให้กลายเป็นระดับ แรร์ และเพิ่มม็อดใหม่แบบสุ่มเข้ามา 2 ม็อด
 • CurrencyUpgradeMagicToRareอัพเกรด ไอเทมระดับ เมจิก ให้กลายเป็นระดับ แรร์ และเพิ่มม็อดใหม่แบบสุ่มเข้ามา 3 ม็อด
 • CurrencyUpgradeMagicToRareอัพเกรด ไอเทมระดับ เมจิก ให้กลายเป็นระดับ แรร์ และเพิ่มม็อดใหม่แบบสุ่มเข้ามา 4 ม็อด
 • CurrencyUpgradeMagicToRareอัพเกรด ไอเทมระดับ ธรรทดา ให้กลายเป็นระดับ เมจิก และเพิ่ม ม็อดระดับสูง ใหม่แบบสุ่มเข้ามา 1 ม็อด
 • CurrencyUpgradeMagicToRareอัพเกรด ไอเทมระดับ ธรรทดา ให้กลายเป็นระดับ เมจิก และเพิ่ม ม็อดระดับสูง ใหม่แบบสุ่มเข้ามา 2 ม็อด
 • CurrencyUpgradeMagicToRareอัพเกรด ไอเทมระดับ เมจิก ให้กลายเป็นระดับ แรร์ และเพิ่ม ม็อดระดับสูง ใหม่แบบสุ่มเข้ามา 2 ม็อด
 • CurrencyUpgradeMagicToRareอัพเกรด ไอเทมระดับ เมจิก ให้กลายเป็นระดับ แรร์ และเพิ่ม ม็อดระดับสูง ใหม่แบบสุ่มเข้ามา 3 ม็อด
 • CurrencyUpgradeMagicToRareอัพเกรด ไอเทมระดับ เมจิก ให้กลายเป็นระดับ แรร์ และเพิ่ม ม็อดระดับสูง ใหม่แบบสุ่มเข้ามา 4 ม็อด
 • 2SandLeaperT2BlueAllows you to {modify} an item, resulting in {Lucky} modifier values when Harvested
 • สุ่มม็อด ของไอเทมระดับ แรร์ ใหม่โดยเก็บม็อด Prefix เอาไว้ทั้งหมด และม็อดที่สุ่มมาใหม่นั้นจะมีความ โชคดี เป็นพิเศษ
 • สุ่มม็อด ของไอเทมระดับ แรร์ ใหม่โดยเก็บม็อด Suffix เอาไว้ทั้งหมด และม็อดที่สุ่มมาใหม่นั้นจะมีความ โชคดี เป็นพิเศษ
 • สุ่มระดับ ของม็อด Prefix, ม็อด Suffix และ ม็อดติดไอเทม บนไอเทมระดับ เมจิก หรือ แรร์ ทุกม็อดใหม่ โดยระดับที่สุ่มมาใหม่นั้นจะมีความ โชคดี เป็นพิเศษ
 • เพิ่มม็อด ทุกชนิด หนึ่งม็อดซึ่งโชคดีในการสุ่มค่าตัวเลขของม็อด ให้กับไอเทมระดับ แรร์
 • สุ่มระดับ ของม็อด Prefix บนไอเทมระดับ เมจิก หรือ แรร์ ทุกม็อดใหม่ โดยระดับที่สุ่มมาใหม่นั้นจะมีความ โชคดี เป็นพิเศษ
 • สุ่มระดับ ของม็อด Suffix บนไอเทมระดับ เมจิก หรือ แรร์ ทุกม็อดใหม่ โดยระดับที่สุ่มมาใหม่นั้นจะมีความ โชคดี เป็นพิเศษ
 • 3RhexT3Blue
  ilv: 75
  Allows you to {exchange Pale Court Keys, Splinters, Breachstones or Emblems} for others of the same type when Harvested
 • เปลี่ยน กุญแจ Pale Court ให้เป็น กุญแจ Pale Court แบบสุ่ม
 • เปลี่ยน Breach Splinters หรือ Breachstone หนึ่งกองให้เป็น Splinters หรือ Breachstone ชนิดอื่น
 • เปลี่ยน Timeless Splinters หนึ่งกอง หรือ Timeless Emblem ให้เป็น Splinter หรือ Emblem ชนิดอื่น
 • 3NessaCrabT3Blue
  ilv: 82
  Allows you to {exchange} a {Unique, Bestiary or Harbinger} item for a related item when Harvested
 • เปลี่ยน ไอเทมยูนิค ให้เป็น เหรียญเพแรนดัส ยิ่งไอเทมหายากเท่าไหร่ก็จะได้เหรียญมากเท่านั้น
 • เปลี่ยน ไอเทมยูนิค Bestiary หรือไอเทมที่มี Aspect ให้เป็น เหยื่อ ชนิดเดียวกัน
 • เปลี่ยน ไอเทมยูนิค Harbinger หรือ ชิ้นส่วนยูนิค ให้เป็น แผนที่ Beachhead แบบสุ่ม
 • 3KitavaDemonT3Blue
  ilv: 82
  Allows you to {add} a random {Atlas Influence} to a certain type of non-Influenced item when Harvested
 • ใส่ม็อด อิทธิพล ให้กับ อาวุธ ระดับ ธรรมดา, เมจิก, แรร์ ที่ยังไม่มีอิทธิพลใดๆ
 • ใส่ม็อด อิทธิพล ให้กับ เกราะ ระดับ ธรรมดา, เมจิก, แรร์ ที่ยังไม่มีอิทธิพลใดๆ
 • ใส่ม็อด อิทธิพล ให้กับ เครื่องประดับ ระดับ ธรรมดา, เมจิก, แรร์ ที่ยังไม่มีอิทธิพลใดๆ
 • 3GoatmanT3Blue
  ilv: 75
  {Reveals} a random {Body Armour Enchantment} that replaces Quality's effect when Harvested
 • ใส่เอนแชน ให้ ชุดเกราะ: คุณภาพจะไม่เพิ่มการป้องกันของอุปกรณ์, มอบม็อด ค่า พลังชีวิตสูงสุด +1 ต่อคุณภาพทุกๆ 2%
 • ใส่เอนแชน ให้ ชุดเกราะ: คุณภาพจะไม่เพิ่มการป้องกันของอุปกรณ์, มอบม็อด ค่า มานาสูงสุด +1 ต่อคุณภาพทุกๆ 2%
 • ใส่เอนแชน ให้ ชุดเกราะ: คุณภาพจะไม่เพิ่มการป้องกันของอุปกรณ์, มอบม็อด ค่า Strength +1 ต่อคุณภาพทุกๆ 2%
 • ใส่เอนแชน ให้ ชุดเกราะ: คุณภาพจะไม่เพิ่มการป้องกันของอุปกรณ์, มอบม็อด ค่า Dexterity +1 ต่อคุณภาพทุกๆ 2%
 • ใส่เอนแชน ให้ ชุดเกราะ: คุณภาพจะไม่เพิ่มการป้องกันของอุปกรณ์, มอบม็อด ค่า Intelligence +1 ต่อคุณภาพทุกๆ 2%
 • ใส่เอนแชน ให้ ชุดเกราะ: คุณภาพจะไม่เพิ่มการป้องกันของอุปกรณ์, มอบม็อด ต้านทาน ไฟ 1% ต่อคุณภาพทุกๆ 2%
 • ใส่เอนแชน ให้ ชุดเกราะ: คุณภาพจะไม่เพิ่มการป้องกันของอุปกรณ์, มอบม็อด ต้านทาน น้ำแข็ง 1% ต่อคุณภาพทุกๆ 2%
 • ใส่เอนแชน ให้ ชุดเกราะ: คุณภาพจะไม่เพิ่มการป้องกันของอุปกรณ์, มอบม็อด ต้านทาน สายฟ้า 1% ต่อคุณภาพทุกๆ 2%
 • 3LanternMinerT3Blue
  ilv: 75
  Causes other seeds to offer a {Lucky crafting outcome}.
  4BirdBoss
  ilv: 80
  {Reveals} a random crafting effect for Influenced items when Harvested
 • ลบม็อด ที่ไม่ใช่อิธิพล แบบสุ่มออกจากไอเทมหนึ่งม็อด จากนั้นใส่ม็อด อิธิพล ลงไปหนึ่งม็อด
 • CurrencyAddModToRareเพิ่มม็อด อิธิพล หนึ่งม็อด ให้กับไอเทม
 • AnnullOrbลบม็อด อิธิพล แบบสุ่มออกจากไอเทมหนึ่งม็อด
 • CurrencyModValuesสุ่มเลข ของม็อด อิธิพล แบบสุ่ม ของไอเทมระดับ เมจิก หรือ แรร์
 • ลบม็อด อิธิพล แบบสุ่มออกจากไอเทมหนึ่งม็อด จากนั้นใส่ม็อด อิธิพล ลงไปหนึ่งม็อด
 • CurrencyRerollRareสุ่มม็อด อิธิพล ลงในไอเทมระดับ แรร์ โดยจะสุ่มม็อดบนไอเทมใหม่หมดทุกม็อด ซึ่งม็อด อิธิพล นั้นจะพบได้ง่ายขึ้นมาก
 • CurrencyAddModToRareเพิ่มม็อด อิธิพล หนึ่งม็อดซึ่งโชคดีในการสุ่มค่าตัวเลขของม็อด ให้กับไอเทม