เมล็ดพันธุ์ Harvest Mod /48 ⍟

เมล็ดพันธุ์ Harvest Mod /48 ⍟

TierไอเทมDescription
1เมล็ด Ursaling อันเกรี้ยวกราดหลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว จะเผยสูตรการคราฟม็อด นักเวทย์ แบบสุ่ม
 • สุ่มม็อด ชนิด นักเวทย์ ลงในไอเทมระดับ ธรรมดา หรือ เมจิก โดยจะสุ่มม็อดบนไอเทมใหม่หมดทุกม็อดและเปลี่ยนไอเทมให้เป็นระดับ แรร์
 • สุ่มม็อด ชนิด นักเวทย์ ลงในไอเทมระดับ แรร์ โดยจะสุ่มม็อดบนไอเทมใหม่หมดทุกม็อด
 • ลบม็อดที่ไม่ใช่ นักเวทย์ แบบสุ่มออกจากไอเทมหนึ่งม็อด จากนั้นใส่ม็อด นักเวทย์ ลงไปหนึ่งม็อด
 • ลบม็อดที่ไม่ใช่ นักเวทย์ แบบสุ่มออกจากไอเทมหนึ่งม็อด จากนั้นใส่ม็อด นักเวทย์ ลงไปหนึ่งม็อด
 • เพิ่มม็อด นักเวทย์ หนึ่งม็อด ให้กับไอเทมประเภท เมจิก หรือ แรร์
 • เพิ่มม็อด นักเวทย์ หนึ่งม็อด ให้กับไอเทมประเภท เมจิก หรือ แรร์
 • ลบม็อด นักเวทย์ แบบสุ่มออกจากไอเทมหนึ่งม็อด
 • สุ่มเลข ของม็อด นักเวทย์ แบบสุ่ม ของไอเทมระดับ เมจิก หรือ แรร์
 • ลบม็อด นักเวทย์ แบบสุ่มออกจากไอเทมหนึ่งม็อด จากนั้นใส่ม็อด นักเวทย์ ลงไปหนึ่งม็อด
 • สุ่มม็อด ชนิด นักเวทย์ ลงในไอเทมระดับ แรร์ โดยจะสุ่มม็อดบนไอเทมใหม่หมดทุกม็อด ซึ่งม็อด นักเวทย์ นั้นจะพบได้ง่ายขึ้นมาก
 • เพิ่มม็อด นักเวทย์ หนึ่งม็อดซึ่งโชคดีในการสุ่มค่าตัวเลขของม็อด ให้กับไอเทมระดับ เมจิก หรือ แรร์
 • 1เมล็ด Hellion อันเกรี้ยวกราดหลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว จะเผยสูตรการคราฟม็อด กายภาพ แบบสุ่ม
 • สุ่มม็อด ชนิด กายภาพ ลงในไอเทมระดับ ธรรมดา หรือ เมจิก โดยจะสุ่มม็อดบนไอเทมใหม่หมดทุกม็อดและเปลี่ยนไอเทมให้เป็นระดับ แรร์
 • สุ่มม็อด ชนิด กายภาพ ลงในไอเทมระดับ แรร์ โดยจะสุ่มม็อดบนไอเทมใหม่หมดทุกม็อด
 • ลบม็อดที่ไม่ใช่ กายภาพ แบบสุ่มออกจากไอเทมหนึ่งม็อด จากนั้นใส่ม็อด กายภาพ ลงไปหนึ่งม็อด
 • ลบม็อดที่ไม่ใช่ กายภาพ แบบสุ่มออกจากไอเทมหนึ่งม็อด จากนั้นใส่ม็อด กายภาพ ลงไปหนึ่งม็อด
 • เพิ่มม็อด กายภาพ หนึ่งม็อด ให้กับไอเทมระดับ เมจิก หรือ แรร์
 • เพิ่มม็อด กายภาพ หนึ่งม็อด ให้กับไอเทมระดับ เมจิก หรือ แรร์
 • ลบม็อด กายภาพ แบบสุ่มออกจากไอเทมหนึ่งม็อด
 • สุ่มเลข ของม็อด กายภาพ แบบสุ่ม ของไอเทมระดับ เมจิก หรือ แรร์
 • ลบม็อด กายภาพ แบบสุ่มออกจากไอเทมหนึ่งม็อด จากนั้นใส่ม็อด กายภาพ ลงไปหนึ่งม็อด
 • สุ่มม็อด ชนิด กายภาพ ลงในไอเทมระดับ แรร์ โดยจะสุ่มม็อดบนไอเทมใหม่หมดทุกม็อด ซึ่งม็อด กายภาพ นั้นจะพบได้ง่ายขึ้นมาก
 • เพิ่มม็อด กายภาพ หนึ่งม็อดซึ่งโชคดีในการสุ่มค่าตัวเลขของม็อด ให้กับไอเทมระดับ เมจิก หรือ แรร์
 • 1เมล็ด Thornwolf อันเกรี้ยวกราดหลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว จะเผยสูตร สีรู
 • เปลี่ยนสีรูบนไอเทม หนึ่ง รูที่ไม่ใช่สี แดง ให้กลายเป็นสี แดง
 • เปลี่ยนสีรูบนไอเทม หนึ่ง รูที่ไม่ใช่สี ฟ้า ให้กลายเป็นสี ฟ้า
 • เปลี่ยนสีรูบนไอเทม หนึ่ง รูที่ไม่ใช่สี เขียว ให้กลายเป็นสี เขียว
 • เปลี่ยนสีรูบนไอเทม หนึ่ง รูที่ไม่ใช่สี แดง ให้กลายเป็นสี แดง
 • เปลี่ยนสีรูบนไอเทม หนึ่ง รูที่ไม่ใช่สี ฟ้า ให้กลายเป็นสี ฟ้า
 • เปลี่ยนสีรูบนไอเทม หนึ่ง รูที่ไม่ใช่สี เขียว ให้กลายเป็นสี เขียว
 • เปลี่ยนสีรูบนไอเทม สอง รูแบบสุ่มให้กลายเป็นสี แดง และ ฟ้า
 • เปลี่ยนสีรูบนไอเทม สอง รูแบบสุ่มให้กลายเป็นสี แดง และ เขียว
 • เปลี่ยนสีรูบนไอเทม สอง รูแบบสุ่มให้กลายเป็นสี ฟ้า และ เขียว
 • เปลี่ยนสีรูบนไอเทม สาม รูแบบสุ่มให้กลายเป็นสี แดง, เขียว และ ฟ้า
 • เปลี่ยนสีรูบนไอเทม หนึ่ง รูแบบสุ่มให้กลายเป็นสี ขาว
 • 1เมล็ด Ape อันเกรี้ยวกราดหลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว จะเผยสูตรการคราฟม็อด ไฟ แบบสุ่ม
 • สุ่มม็อด ชนิด ไฟ ลงในไอเทมระดับ ธรรมดา หรือ เมจิก โดยจะสุ่มม็อดบนไอเทมใหม่หมดทุกม็อดและเปลี่ยนไอเทมให้เป็นระดับ แรร์
 • สุ่มม็อด ชนิด ไฟ ลงในไอเทมระดับ แรร์ โดยจะสุ่มม็อดบนไอเทมใหม่หมดทุกม็อด
 • ลบม็อดที่ไม่ใช่ ไฟ แบบสุ่มออกจากไอเทมหนึ่งม็อด จากนั้นใส่ม็อด ไฟ ลงไปหนึ่งม็อด
 • ลบม็อดที่ไม่ใช่ ไฟ แบบสุ่มออกจากไอเทมหนึ่งม็อด จากนั้นใส่ม็อด ไฟ ลงไปหนึ่งม็อด
 • เพิ่มม็อด ไฟ หนึ่งม็อด ให้กับไอเทมระดับ เมจิก หรือ แรร์
 • เพิ่มม็อด ไฟ หนึ่งม็อด ให้กับไอเทมระดับ เมจิก หรือ แรร์
 • ลบม็อด ไฟ แบบสุ่มออกจากไอเทมหนึ่งม็อด
 • สุ่มเลข ของม็อด ไฟ แบบสุ่ม ของไอเทมระดับ เมจิก หรือ แรร์
 • ลบม็อด ไฟ แบบสุ่มออกจากไอเทมหนึ่งม็อด จากนั้นใส่ม็อด ไฟ ลงไปหนึ่งม็อด
 • สุ่มม็อด ชนิด ไฟ ลงในไอเทมระดับ แรร์ โดยจะสุ่มม็อดบนไอเทมใหม่หมดทุกม็อด ซึ่งม็อด ไฟ นั้นจะพบได้ง่ายขึ้นมาก
 • เพิ่มม็อด ไฟ หนึ่งม็อดซึ่งโชคดีในการสุ่มค่าตัวเลขของม็อด ให้กับไอเทมระดับ เมจิก หรือ แรร์
 • 1เมล็ด Hatchling อันเกรี้ยวกราดReveals a random Currency crafting effect with improved outcome chances when Harvested
 • สุ่มเจาะรูบนไอเทมใหม่ 10 ครั้ง และใช้ครั้งที่ได้จำนวนรูมากที่สุด
 • สุ่มเชื่อมรูบนไอเทมใหม่ 10 ครั้ง และใช้ครั้งที่ได้จำนวนเชื่อมมากที่สุด
 • สุ่มเปลี่ยนสีรูบนไอเทมใหม่ 10 ครั้ง และใช้ครั้งที่ได้รูสีที่ออกยากจำนวนมากที่สุด
 • เพิ่ม คุณภาพ ของ ขวดยา ขึ้นเป็นอย่างน้อย 10% การคราฟนี้มีผลมากขึ้นหากไอเทมที่ใช้มีระดับความหายากต่ำ คุณภาพที่มีได้สูงสุดคือ 20%
 • เพิ่ม คุณภาพ ของ หิน ขึ้นเป็นอย่างน้อย 10% คุณภาพที่มีได้สูงสุดคือ 20%
 • สุ่มอัพเกรดไอเทมระดับ ธรรมดา 10 ครั้ง และใช้ครั้งที่ได้ระดับที่หายากที่สุด
 • สุ่มม็อดบนไอเทมแรร์ใหม่ 10 ครั้ง และใช้ครั้งที่ได้ระดับม็อดเฉลี่ยสูงที่สุด
 • ใส่ มลทิน ให้ไอเทมจำนวน 10 ครั้ง หรือจนกว่ามันจะได้ม็อดติดไอเทม
 • 2เมล็ดพันธุ์ Bristlebeast อันเกรี้ยวกราดReveals a random crafting effect that changes the element of Elemental Resistance modifiers when Harvested
 • เปลี่ยนม็อด ต้านทานไฟ หนึ่งม็อดให้กลายเป็นม็อด ต้านทานน้ำแข็ง ที่คล้ายกันในระดับเดียวกัน
 • เปลี่ยนม็อด ต้านทานน้ำแข็ง หนึ่งม็อดให้กลายเป็นม็อด ต้านทานสายฟ้า ที่คล้ายกันในระดับเดียวกัน
 • เปลี่ยนม็อด ต้านทานสายฟ้า หนึ่งม็อดให้กลายเป็นม็อด ต้านทานไฟ ที่คล้ายกันในระดับเดียวกัน
 • เปลี่ยนม็อด ต้านทานไฟ หนึ่งม็อดให้กลายเป็นม็อด ต้านทานสายฟ้า ที่คล้ายกันในระดับเดียวกัน
 • เปลี่ยนม็อด ต้านทานน้ำแข็ง หนึ่งม็อดให้กลายเป็นม็อด ต้านทานไฟ ที่คล้ายกันในระดับเดียวกัน
 • เปลี่ยนม็อด ต้านทานสายฟ้า หนึ่งม็อดให้กลายเป็นม็อด ต้านทานน้ำแข็ง ที่คล้ายกันในระดับเดียวกัน
 • 2เมล็ดพันธุ์ Snap Hound อันเกรี้ยวกราดReveals a currency item exchange, trading three of a certain type of currency for other currency items when Harvested
 • แลก Chaos Orb 3 อันเป็น Divine Orb 1 อัน
 • แลก Orb of Transmutation 3 อันเป็น Orb of Alchemy 3 อัน
 • แลก Blessed Orb 3 อันเป็น Orb of Alteration 6 อัน
 • แลก Orb of Alchemy 3 อันเป็น Cartographer's Chisel 6 อัน
 • แลก Chromatic Orb 3 อันเป็น Gemcutter's Prism 6 อัน
 • แลก Jeweller's Orb 3 อันเป็น Orb of Fusing 6 อัน
 • แลก Orb of Augmentation 3 อันเป็น Regal Orb 3 อัน
 • แลก Scroll of Wisdom 3 อันเป็น Orb of Chance 6 อัน
 • แลก Simple Sextant 3 อันเป็น Prime Sextant 3 อัน
 • แลก Prime Sextant 3 อันเป็น Awakened Sextant 3 อัน
 • แลก Orb of Scouring 3 อันเป็น Orb of Annulment 3 อัน
 • แลก Orb of Alteration 3 อันเป็น Chaos Orb 3 อัน
 • แลก Vaal Orb 3 อันเป็น Orb of Regret 6 อัน
 • แลก Cartographer's Chisel 3 อันเป็น Vaal Orb 3 อัน
 • 2เมล็ดพันธุ์ Homunculus อันเกรี้ยวกราดแลกเปลี่ยน ฟอสซิล, เอสเซ้นส์, Delirium Orbs, น้ำมัน หรือ ตัวเร่งปฏิกิริยา
 • เปลี่ยน Fossil หนึ่งกองให้เป็น Fossil ชนิดอื่น
 • เปลี่ยน Essence หนึ่งกองให้เป็น Essence ชนิดอื่นในระดับเดียวกัน
 • เปลี่ยน Delirium Orb หนึ่งกองให้เป็น Delirium Orb ชนิดอื่น
 • เปลี่ยน น้ำมัน หนึ่งกองให้เป็น น้ำมัน สีอื่น
 • เปลี่ยน Catalyst หนึ่งกองให้เป็น Catalyst ชนิดอื่น
 • 2เมล็ดพันธุ์ Chieftain อันเกรี้ยวกราดAllows you to Sacrifice a Map to influence Zana's crafting options when Harvested
 • สังเวย แผนที่ จากนั้น เพิ่มตัวเลือกโต๊ะเปิดแผนที่ฟรี 1 ครั้ง
 • สังเวย แผนที่ จากนั้น เพิ่มตัวเลือกโต๊ะเปิดแผนที่ Infused Anarchy ฟรี 1 ครั้ง
 • สังเวย แผนที่ จากนั้น เพิ่มตัวเลือกโต๊ะเปิดแผนที่ Infused Nemesis ฟรี 1 ครั้ง
 • สังเวย แผนที่ จากนั้น เพิ่มตัวเลือกโต๊ะเปิดแผนที่ Infused Domination ฟรี 1 ครั้ง
 • สังเวย แผนที่ จากนั้น เพิ่มตัวเลือกโต๊ะเปิดแผนที่ Infused Bloodlines ฟรี 1 ครั้ง
 • สังเวย แผนที่ จากนั้น เพิ่มตัวเลือกโต๊ะเปิดแผนที่ Infused Rampage ฟรี 1 ครั้ง
 • สังเวย แผนที่ จากนั้น เพิ่มตัวเลือกโต๊ะเปิดแผนที่ Infused Ambush ฟรี 1 ครั้ง
 • สังเวย แผนที่ จากนั้น เพิ่มตัวเลือกโต๊ะเปิดแผนที่ Infused Harbinger ฟรี 1 ครั้ง
 • สังเวย แผนที่ จากนั้น เพิ่มตัวเลือกโต๊ะเปิดแผนที่ Infused Perandus ฟรี 1 ครั้ง
 • 2เมล็ดพันธุ์ Spikeback อันเกรี้ยวกราดReveals a random crafting effect that reforges a Rare item a certain way when Harvested
 • สุ่มม็อด ของไอเทมระดับ แรร์ ใหม่โดยเก็บม็อด Prefix เอาไว้ทั้งหมด
 • สุ่มม็อด ของไอเทมระดับ แรร์ ใหม่โดยเก็บม็อด Suffix เอาไว้ทั้งหมด
 • สุ่มม็อด ของไอเทมระดับ แรร์ ใหม่โดยม็อดที่สุ่มมาใหม่นั้นจะมีโอกาสเป็นชนิดเดียวกัน น้อยลง
 • สุ่มม็อด ของไอเทมระดับ แรร์ ใหม่โดยม็อดที่สุ่มมาใหม่นั้นจะมีโอกาสเป็นชนิดเดียวกัน มากขึ้น
 • 3หัวพันธุ์ Bristle Matron อันเกรี้ยวกราดAllows you to sacrifice a Map to gain additional Atlas missions when Harvested
 • สังเวย แผนที่ จากนั้น จะได้รับ ภารกิจสมุดแผนที่ของ อัลวา จำนวน 3 ภารกิจ
 • สังเวย แผนที่ จากนั้น จะได้รับ ภารกิจสมุดแผนที่ของ นิโค จำนวน 3 ภารกิจ
 • สังเวย แผนที่ จากนั้น จะได้รับ ภารกิจสมุดแผนที่ของ ไอนาร์ จำนวน 3 ภารกิจ
 • สังเวย แผนที่ จากนั้น จะได้รับ ภารกิจสมุดแผนที่ของ จุน จำนวน 3 ภารกิจ
 • สังเวย แผนที่ จากนั้น จะได้รับ ภารกิจสมุดแผนที่ของ ซานะ จำนวน 3 ภารกิจ
 • สังเวย แผนที่ จากนั้น จะได้รับ ภารกิจสมุดแผนที่ ของทุกมาสเตอร์คนละ 1 ภารกิจ
 • 3หัวพันธุ์ Hellion Alpha อันเกรี้ยวกราดAllows you to sacrifice a Weapon or Armour to create Jewellery or Jewels when Harvested
 • สังเวย อาวุธ หรือ เกราะ จากนั้นสร้าง เข็มขัด ที่มีม็อดคล้ายกันขึ้นมาหนึ่งชิ้น
 • สังเวย อาวุธ หรือ เกราะ จากนั้นสร้าง แหวน ที่มีม็อดคล้ายกันขึ้นมาหนึ่งชิ้น
 • สังเวย อาวุธ หรือ เกราะ จากนั้นสร้าง สร้อย ที่มีม็อดคล้ายกันขึ้นมาหนึ่งชิ้น
 • สังเวย อาวุธ หรือ เกราะ จากนั้นสร้าง จิวเวล ที่มีม็อดคล้ายกันขึ้นมาหนึ่งชิ้น
 • 3หัวพันธุ์ Thornmaw อันเกรี้ยวกราดAllows you to Sacrifice a Map to create items for the Atlas when Harvested
 • สังเวย แผนที่ระดับขาว หรือ แผนที่ระดับเหลือง จากนั้น สร้างชิ้นส่วนแผนที่ ตามระดับของแผนที่
 • สังเวย แผนที่ระดับขาว หรือ แผนที่ระดับเหลือง จากนั้น สร้างชิ้นส่วนแผนที่ ตามระดับของแผนที่
 • สังเวย แผนที่ระดับแดง จากนั้น สร้างชิ้นส่วนแผนที่ ตามระดับของแผนที่
 • สังเวย แผนที่ จากนั้น สร้างเงินตราแผนที่ ตามระดับของแผนที่
 • สังเวย แผนที่ จากนั้น สร้าง Scarab หนึ่งชิ้น ตามระดับสีของแผนที่
 • สังเวย แผนที่ระดับ 14 หรือสูงกว่า จากนั้นสร้าง แผนที่ ที่มีการเผชิญหน้ากับ การ์เดี้ยนของเอลเดอร์
 • สังเวย แผนที่ระดับ 14 หรือสูงกว่า จากนั้นสร้าง แผนที่ ที่มีการเผชิญหน้ากับ การ์เดี้ยนของเชปเปอร์
 • สังเวย แผนที่ระดับ 14 หรือสูงกว่า จากนั้นสร้าง แผนที่ยูนิค Synthesis
 • 3หัวพันธุ์ Brambleback อันเกรี้ยวกราดหลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว จะเผยสูตร เปลี่ยนผลของคุณภาพบนอาวุธ
 • ใส่เอนแชน ให้ อาวุธ: คุณภาพจะไม่เพิ่มความเสียหายกายภาพของอุปกรณ์, เพิ่มคริติคอล 1% ต่อคุณภาพทุกๆ 4%
 • ใส่เอนแชน ให้ อาวุธ: คุณภาพจะไม่เพิ่มความเสียหายกายภาพของอุปกรณ์, มอบม็อด เพิ่มความแม่นยำ 1% ต่อคุณภาพทุกๆ 2%
 • ใส่เอนแชน ให้ อาวุธ: คุณภาพจะไม่เพิ่มความเสียหายกายภาพของอุปกรณ์, เพิ่มความเร็วในการโจมตี 1% ต่อคุณภาพทุกๆ 8%
 • ใส่เอนแชน ให้ อาวุธประชิด: คุณภาพจะไม่เพิ่มความเสียหายกายภาพของอุปกรณ์, ระยะอาวุธ +1 ต่อคุณภาพทุกๆ 10%
 • ใส่เอนแชน ให้ อาวุธ: คุณภาพจะไม่เพิ่มความเสียหายกายภาพของอุปกรณ์, มอบม็อด เพิ่มความเสียหายธาตุ 1% ต่อคุณภาพทุกๆ 2%
 • ใส่เอนแชน ให้ อาวุธ: คุณภาพจะไม่เพิ่มความเสียหายกายภาพของอุปกรณ์, มอบม็อด เพิ่มพื้นที่ส่งผล 1% ต่อคุณภาพทุกๆ 4%
 • 3หัวพันธุ์ Infestation Queen อันเกรี้ยวกราดCauses other seeds to offer an additional crafting outcome. This effect is limited to one per harvest when Harvested
  4Thornfruit อันเกรี้ยวกราดReveal a random crafting effect that locks a random modifier on an item when Harvested
 • ใส่ความ แตกร้าว ให้กับม็อดเดิมแบบสุ่มหนึ่งม็อด บนไอเทมที่มีม็อดอย่างน้อย 5 อย่าง ไม่สามารถคราฟกับไอเทมที่ มีอิทธิพล, ไอเทมสังเคราะห์, ไอเทมแตกร้าว ได้
 • ใส่ความ แตกร้าว ให้กับม็อดเดิมชนิด Suffix แบบสุ่มหนึ่งม็อด บนไอเทมที่มี Prefix อย่างน้อย 3 อย่าง ไม่สามารถคราฟกับไอเทมที่ มีอิทธิพล, ไอเทมสังเคราะห์, ไอเทมแตกร้าว ได้
 • ใส่ความ แตกร้าว ให้กับม็อดเดิมชนิด Prefix แบบสุ่มหนึ่งม็อด บนไอเทมที่มี Prefix อย่างน้อย 3 อย่าง ไม่สามารถคราฟกับไอเทมที่ มีอิทธิพล, ไอเทมสังเคราะห์, ไอเทมแตกร้าว ได้
 • 1เมล็ด Arachnid อันสดใสหลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว จะเผยสูตรการคราฟม็อด โจมตี แบบสุ่ม
 • สุ่มม็อด ชนิด โจมตี ลงในไอเทมระดับ ธรรมดา หรือ เมจิก โดยจะสุ่มม็อดบนไอเทมใหม่หมดทุกม็อดและเปลี่ยนไอเทมให้เป็นระดับ แรร์
 • สุ่มม็อด ชนิด โจมตี ลงในไอเทมระดับ แรร์ โดยจะสุ่มม็อดบนไอเทมใหม่หมดทุกม็อด
 • ลบม็อดที่ไม่ใช่ โจมตี แบบสุ่มออกจากไอเทมหนึ่งม็อด จากนั้นใส่ม็อด โจมตี ลงไปหนึ่งม็อด
 • ลบม็อดที่ไม่ใช่ โจมตี แบบสุ่มออกจากไอเทมหนึ่งม็อด จากนั้นใส่ม็อด โจมตี ลงไปหนึ่งม็อด
 • เพิ่มม็อด โจมตี หนึ่งม็อด ให้กับไอเทม
 • เพิ่มม็อด โจมตี หนึ่งม็อด ให้กับไอเทม
 • ลบม็อด โจมตี แบบสุ่มออกจากไอเทมหนึ่งม็อด
 • สุ่มเลข ของม็อด โจมตี แบบสุ่ม ของไอเทมระดับ เมจิก หรือ แรร์
 • ลบม็อด โจมตี แบบสุ่มออกจากไอเทมหนึ่งม็อด จากนั้นใส่ม็อด โจมตี ลงไปหนึ่งม็อด
 • สุ่มม็อด ชนิด โจมตี ลงในไอเทมระดับ แรร์ โดยจะสุ่มม็อดบนไอเทมใหม่หมดทุกม็อด ซึ่งม็อด โจมตี นั้นจะพบได้ง่ายขึ้นมาก
 • เพิ่มม็อด โจมตี หนึ่งม็อดซึ่งโชคดีในการสุ่มค่าตัวเลขของม็อด ให้กับไอเทม
 • 1เมล็ด Weta อันสดใสหลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว จะเผยสูตรการคราฟม็อด พลังชีวิต แบบสุ่ม
 • สุ่มม็อด ชนิด พลังชีวิต ลงในไอเทมระดับ ธรรมดา หรือ เมจิก โดยจะสุ่มม็อดบนไอเทมใหม่หมดทุกม็อดและเปลี่ยนไอเทมให้เป็นระดับ แรร์
 • สุ่มม็อด ชนิด พลังชีวิต ลงในไอเทมระดับ แรร์ โดยจะสุ่มม็อดบนไอเทมใหม่หมดทุกม็อด
 • ลบม็อดที่ไม่ใช่ พลังชีวิต แบบสุ่มออกจากไอเทมหนึ่งม็อด จากนั้นใส่ม็อด พลังชีวิต ลงไปหนึ่งม็อด
 • ลบม็อดที่ไม่ใช่ พลังชีวิต แบบสุ่มออกจากไอเทมหนึ่งม็อด จากนั้นใส่ม็อด พลังชีวิต ลงไปหนึ่งม็อด
 • เพิ่มม็อด พลังชีวิต หนึ่งม็อด ให้กับไอเทม
 • เพิ่มม็อด พลังชีวิต หนึ่งม็อด ให้กับไอเทม
 • ลบม็อด พลังชีวิต แบบสุ่มออกจากไอเทมหนึ่งม็อด
 • สุ่มเลข ของม็อด พลังชีวิต แบบสุ่ม ของไอเทมระดับ เมจิก หรือ แรร์
 • ลบม็อด พลังชีวิต แบบสุ่มออกจากไอเทมหนึ่งม็อด จากนั้นใส่ม็อด พลังชีวิต ลงไปหนึ่งม็อด
 • สุ่มม็อด ชนิด พลังชีวิต ลงในไอเทมระดับ แรร์ โดยจะสุ่มม็อดบนไอเทมใหม่หมดทุกม็อด ซึ่งม็อด พลังชีวิต นั้นจะพบได้ง่ายขึ้นมาก
 • เพิ่มม็อด พลังชีวิต หนึ่งม็อดซึ่งโชคดีในการสุ่มค่าตัวเลขของม็อด ให้กับไอเทม
 • 1เมล็ด Leech อันสดใสหลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว จะเผยสูตร เจาะรู
 • ทำให้ไอเทมมี 3 รู
 • ทำให้ไอเทมมี 4 รู
 • ทำให้ไอเทมมี 5 รู
 • ทำให้ไอเทมมี 6 รู
 • 1เมล็ด Scorpion อันสดใสหลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว จะเผยสูตรการคราฟม็อด น้ำแข็ง แบบสุ่ม
 • สุ่มม็อด ชนิด น้ำแข็ง ลงในไอเทมระดับ ธรรมดา หรือ เมจิก โดยจะสุ่มม็อดบนไอเทมใหม่หมดทุกม็อดและเปลี่ยนไอเทมให้เป็นระดับ แรร์
 • สุ่มม็อด ชนิด น้ำแข็ง ลงในไอเทมระดับ แรร์ โดยจะสุ่มม็อดบนไอเทมใหม่หมดทุกม็อด
 • ลบม็อดที่ไม่ใช่ น้ำแข็ง แบบสุ่มออกจากไอเทมหนึ่งม็อด จากนั้นใส่ม็อด น้ำแข็ง ลงไปหนึ่งม็อด
 • ลบม็อดที่ไม่ใช่ น้ำแข็ง แบบสุ่มออกจากไอเทมหนึ่งม็อด จากนั้นใส่ม็อด น้ำแข็ง ลงไปหนึ่งม็อด
 • เพิ่มม็อด น้ำแข็ง หนึ่งม็อด ให้กับไอเทม
 • เพิ่มม็อด น้ำแข็ง หนึ่งม็อด ให้กับไอเทม
 • ลบม็อด น้ำแข็ง แบบสุ่มออกจากไอเทมหนึ่งม็อด
 • สุ่มเลข ของม็อด น้ำแข็ง แบบสุ่ม ของไอเทมระดับ เมจิก หรือ แรร์
 • ลบม็อด น้ำแข็ง แบบสุ่มออกจากไอเทมหนึ่งม็อด จากนั้นใส่ม็อด น้ำแข็ง ลงไปหนึ่งม็อด
 • สุ่มม็อด ชนิด น้ำแข็ง ลงในไอเทมระดับ แรร์ โดยจะสุ่มม็อดบนไอเทมใหม่หมดทุกม็อด ซึ่งม็อด น้ำแข็ง นั้นจะพบได้ง่ายขึ้นมาก
 • เพิ่มม็อด น้ำแข็ง หนึ่งม็อดซึ่งโชคดีในการสุ่มค่าตัวเลขของม็อด ให้กับไอเทม
 • 1เมล็ด Thornweaver อันสดใสหลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว จะเผยสูตรการคราฟม็อด ความเร็ว แบบสุ่ม
 • สุ่มม็อด ชนิด ความเร็ว ลงในไอเทมระดับ ธรรมดา หรือ เมจิก โดยจะสุ่มม็อดบนไอเทมใหม่หมดทุกม็อดและเปลี่ยนไอเทมให้เป็นระดับ แรร์
 • สุ่มม็อด ชนิด ความเร็ว ลงในไอเทมระดับ แรร์ โดยจะสุ่มม็อดบนไอเทมใหม่หมดทุกม็อด
 • ลบม็อดที่ไม่ใช่ ความเร็ว แบบสุ่มออกจากไอเทมหนึ่งม็อด จากนั้นใส่ม็อด ความเร็ว ลงไปหนึ่งม็อด
 • ลบม็อดที่ไม่ใช่ ความเร็ว แบบสุ่มออกจากไอเทมหนึ่งม็อด จากนั้นใส่ม็อด ความเร็ว ลงไปหนึ่งม็อด
 • เพิ่มม็อด ความเร็ว หนึ่งม็อด ให้กับไอเทม
 • เพิ่มม็อด ความเร็ว หนึ่งม็อด ให้กับไอเทม
 • ลบม็อด ความเร็ว แบบสุ่มออกจากไอเทมหนึ่งม็อด
 • สุ่มเลข ของม็อด ความเร็ว แบบสุ่ม ของไอเทมระดับ เมจิก หรือ แรร์
 • ลบม็อด ความเร็ว แบบสุ่มออกจากไอเทมหนึ่งม็อด จากนั้นใส่ม็อด ความเร็ว ลงไปหนึ่งม็อด
 • สุ่มม็อด ชนิด ความเร็ว ลงในไอเทมระดับ แรร์ โดยจะสุ่มม็อดบนไอเทมใหม่หมดทุกม็อด ซึ่งม็อด ความเร็ว นั้นจะพบได้ง่ายขึ้นมาก
 • เพิ่มม็อด ความเร็ว หนึ่งม็อดซึ่งโชคดีในการสุ่มค่าตัวเลขของม็อด ให้กับไอเทม
 • 2เมล็ดพันธุ์ Razorleg อันสดใสหลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว จะเผยสูตร คราฟหิน
 • เปลี่ยน หินสกิล ให้กลายเป็นหินอื่น โดยเก็บค่าประสบการณ์และคุณภาพของหินไว้เท่าที่เป็นไปได้
 • สังเวย หินสกิล ที่มีมลทิน หรือ หินเสริม ที่มีมลทิน เพื่อนำ 20% ของคุณภาพที่หินเม็ดนั้นมีมาเปลี่ยนเป็น Gemcutter's Prism
 • สังเวย หินสกิล ที่มีมลทิน หรือ หินเสริม ที่มีมลทิน เพื่อนำ 30% ของคุณภาพที่หินเม็ดนั้นมีมาเปลี่ยนเป็น Gemcutter's Prism
 • สังเวย หินสกิล ที่มีมลทิน หรือ หินเสริม ที่มีมลทิน เพื่อนำ 40% ของคุณภาพที่หินเม็ดนั้นมีมาเปลี่ยนเป็น Gemcutter's Prism
 • สังเวย หินสกิล ที่มีมลทิน หรือ หินเสริม ที่มีมลทิน เพื่อนำ 50% ของคุณภาพที่หินเม็ดนั้นมีมาเปลี่ยนเป็น Gemcutter's Prism
 • สังเวย หินสกิล ที่มีมลทิน หรือ หินเสริม ที่มีมลทิน เพื่อนำ 20% ของค่าประสบการณ์ที่หินเม็ดนั้นมีมาเก็บไว้ใน Facetor's Lens
 • สังเวย หินสกิล ที่มีมลทิน หรือ หินเสริม ที่มีมลทิน เพื่อนำ 30% ของค่าประสบการณ์ที่หินเม็ดนั้นมีมาเก็บไว้ใน Facetor's Lens
 • สังเวย หินสกิล ที่มีมลทิน หรือ หินเสริม ที่มีมลทิน เพื่อนำ 40% ของค่าประสบการณ์ที่หินเม็ดนั้นมีมาเก็บไว้ใน Facetor's Lens
 • สังเวย หินสกิล ที่มีมลทิน หรือ หินเสริม ที่มีมลทิน เพื่อนำ 50% ของค่าประสบการณ์ที่หินเม็ดนั้นมีมาเก็บไว้ใน Facetor's Lens
 • พยายามใส่ อเวคเคน ให้กับ หินเสริมเลเวล 20 ที่สามารถอเวคเคนได้ โดยมีโอกาสสำเร็จ 5% ซึ่งถ้าไม่สำเร็จไอเทมจะถูกทำลาย
 • 2เมล็ดพันธุ์ Sapsucker อันสดใสAllows you to change a Map into other Maps when Harvested
 • เปลี่ยน ไอเทมยูนิค Harbinger หรือ ชิ้นส่วนยูนิค ให้เป็น แผนที่ Beachhead แบบสุ่ม
 • สังเวย แผนที่ จากนั้น สร้างแผนที่ระดับต่ำลงมาหนึ่งระดับเป็นจำนวนมาก
 • สังเวย แผนที่ที่มีมลทิน จากนั้น สร้างแผนที่ที่มีมลทินขึ้นมาใหม่ที่มีระดับแผนที่และความหายากเท่ากัน
 • 2เมล็ดพันธุ์ Parasite อันสดใสAllows you to add an Implicit modifier to certain Jewel types when Harvested
 • เปลี่ยน ม็อดติดไอเทม ของ จิวเวล Cobalt, Crimson, Viridian หรือ Prismatic ใหม่
 • เปลี่ยน ม็อดติดไอเทม ของ จิวเวล Abyss หรือ Timeless ใหม่
 • เปลี่ยน ม็อดติดไอเทม ของ คลัสเตอร์จิวเวล ใหม่
 • 2เมล็ดพันธุ์ Striketail อันสดใสหลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว จะเผยสูตร เอนแชนขวดยา
 • ใส่เอนแชน ให้ ขวดยา: เพิ่มระยะเวลาส่งผล แต่ผลของม็อดจะลดลงทุกครั้งที่ใช้งาน
 • ใส่เอนแชน ให้ ขวดยา: เพิ่มผลของยา แต่ผลของม็อดจะลดลงทุกครั้งที่ใช้งาน
 • ใส่เอนแชน ให้ ขวดยา: เพิ่มจำนวนชาร์จสูงสุด แต่ผลของม็อดจะลดลงทุกครั้งที่ใช้งาน
 • ใส่เอนแชน ให้ ขวดยา: ลดการใช้งานชาร์จ แต่ผลของม็อดจะลดลงทุกครั้งที่ใช้งาน
 • 2เมล็ดพันธุ์ Nestback อันสดใสหลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว จะเผยสูตร เอนแชนแผนที่
 • ใส่เอนแชน ให้ แผนที่ ที่ไม่ใช่ระดับยูนิค: มอบม็อด "แผนที่จะมีม็อดพิเศษจากโต๊ะเปิดแผนที่แบบสุ่มหนึ่งม็อด"
 • ใส่เอนแชน ให้ แผนที่ ที่ไม่ใช่ระดับยูนิค: มอบม็อด "ไม่ลดจำนวนครั้งการใช้งานของ Sextant"
 • ใส่เอนแชน ให้ แผนที่ ที่ไม่ใช่ระดับยูนิค: มอบม็อด "แผนที่จะมีพื้นที่ย่อยวาล์หนึ่งแห่ง"
 • ใส่เอนแชน ให้ แผนที่ ที่ไม่ใช่ระดับยูนิค: มอบม็อด "บอสประจำแผนที่จะรายล้อมไปด้วยวิญญาณที่ทุกข์ทรมาน"
 • 3หัวพันธุ์ Whipleg อันสดใสReveals a currency item exchange, trading ten of a certain type of currency for other currency items when Harvested
 • แลก Chaos Orb 10 อันเป็น Exalted Orb 1 อัน
 • แลก Orb of Transmutation 10 อันเป็น Orb of Alchemy 10 อัน
 • แลก Blessed Orb 10 อันเป็น Orb of Alteration 20 อัน
 • แลก Orb of Alchemy 10 อันเป็น Cartographer's Chisel 20 อัน
 • แลก Chromatic Orb 10 อันเป็น Gemcutter's Prism 20 อัน
 • แลก Jeweller's Orb 10 อันเป็น Orb of Fusing 20 อัน
 • แลก Orb of Augmentation 10 อันเป็น Regal Orb 10 อัน
 • แลก Scroll of Wisdom 10 อันเป็น Orb of Chance 20 อัน
 • แลก Simple Sextant 10 อันเป็น Prime Sextant 10 อัน
 • แลก Prime Sextant 10 อันเป็น Awakened Sextant 10 อัน
 • แลก Orb of Scouring 10 อันเป็น Orb of Annulment 10 อัน
 • แลก Orb of Alteration 10 อันเป็น Chaos Orb 10 อัน
 • แลก Vaal Orb 10 อันเป็น Orb of Regret 20 อัน
 • แลก Cartographer's Chisel 10 อันเป็น Vaal Orb 10 อัน
 • 3หัวพันธุ์ Watcher อันสดใสAllows you to enhance specialised Currency a certain way when Harvested
 • อัพเกรด ระดับของ Essence หนึ่งชิ้น
 • แลก Resonator 1 อันเป็น Fossil 1 อัน หรือจะแลกสลับกันก็ได้ ระดับความหายากของไอเทมที่นำมาแลกจะเพิ่มโอกาสได้ไอเทมที่หายากมากขึ้น
 • อัพเกรด น้ำมัน หนึ่งหลอด ให้กลายเป็น น้ำมัน ระดับสูงขึ้นหนึ่งระดับ
 • อัพเกรด Engineer's Orb หนึ่งเม็ด ให้กลายเป็น Infused Engineer's Orb
 • 3หัวพันธุ์ Vulture อันสดใสAllows you to modify a Scarab a certain way when Harvested
 • เปลี่ยน Scarab ให้เป็น Scarab ชิ้นอื่นในระดับเดียวกัน
 • พยายาม อัพเกรด Scarab หนึ่งชิ้นให้มีระดับสูงขึ้น และมีโอกาสเล็กน้อยที่จะกลายเป็นระดับ Winged
 • แยก Scarab ให้กลายเป็น Scarab ระดับต่ำลงมาจำนวนสองชิ้น
 • 3หัวพันธุ์ Abberarach อันสดใสAllows you to upgrade an Offering to the Goddess when Harvested
 • เปลี่ยน Offering to the Goddess ให้เป็น Tribute to the Goddess
 • เปลี่ยน Offering to the Goddess ให้เป็น Gift to the Goddess
 • เปลี่ยน Offering to the Goddess ให้เป็น Dedication to the Goddess
 • 3หัวพันธุ์ Devourer อันสดใสAdds 10 random Wild and Primal harvest outcomes. This effect is limited to one per harvest when Harvested
  4Scalefruit อันสดใสAllows you to give an item a Synthesised implicit modifier when Harvested
 • สังเคราะห์ ไอเทมหนึ่งชิ้น ให้มีม็อดสังเคราะห์แบบสุ่ม ไม่สามารถคราฟกับ ไอเทมยูนิค, ไอเทมมีอิทธิพล, ไอเทมสังเคราะห์, ไอเทมแตกร้าว ได้
 • 1เมล็ด Rhoa อันเก่าแก่หลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว จะเผยสูตรการคราฟม็อด ป้องกัน แบบสุ่ม
 • สุ่มม็อด ชนิด ป้องกัน ลงในไอเทมระดับ ธรรมดา หรือ เมจิก โดยจะสุ่มม็อดบนไอเทมใหม่หมดทุกม็อดและเปลี่ยนไอเทมให้เป็นระดับ แรร์
 • สุ่มม็อด ชนิด ป้องกัน ลงในไอเทมระดับ แรร์ โดยจะสุ่มม็อดบนไอเทมใหม่หมดทุกม็อด
 • ลบม็อดที่ไม่ใช่ ป้องกัน แบบสุ่มออกจากไอเทมหนึ่งม็อด จากนั้นใส่ม็อด ป้องกัน ลงไปหนึ่งม็อด
 • ลบม็อดที่ไม่ใช่ ป้องกัน แบบสุ่มออกจากไอเทมหนึ่งม็อด จากนั้นใส่ม็อด ป้องกัน ลงไปหนึ่งม็อด
 • เพิ่มม็อด ป้องกัน หนึ่งม็อด ให้กับไอเทม
 • เพิ่มม็อด ป้องกัน หนึ่งม็อด ให้กับไอเทม
 • ลบม็อด ป้องกัน แบบสุ่มออกจากไอเทมหนึ่งม็อด
 • สุ่มเลข ของม็อด ป้องกัน แบบสุ่ม ของไอเทมระดับ เมจิก หรือ แรร์
 • ลบม็อด ป้องกัน แบบสุ่มออกจากไอเทมหนึ่งม็อด จากนั้นใส่ม็อด ป้องกัน ลงไปหนึ่งม็อด
 • สุ่มม็อด ป้องกัน ลงในไอเทมระดับ แรร์ โดยจะสุ่มม็อดบนไอเทมใหม่หมดทุกม็อด ซึ่งม็อด ป้องกัน นั้นจะพบได้ง่ายขึ้นมาก
 • เพิ่มม็อด ป้องกัน หนึ่งม็อดซึ่งโชคดีในการสุ่มค่าตัวเลขของม็อด ให้กับไอเทม
 • 1เมล็ด Dustspitter อันเก่าแก่หลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว จะเผยสูตรการคราฟม็อด สายฟ้า แบบสุ่ม
 • สุ่มม็อด ชนิด สายฟ้า ลงในไอเทมระดับ ธรรมดา หรือ เมจิก โดยจะสุ่มม็อดบนไอเทมใหม่หมดทุกม็อดและเปลี่ยนไอเทมให้เป็นระดับ แรร์
 • สุ่มม็อด ชนิด สายฟ้า ลงในไอเทมระดับ แรร์ โดยจะสุ่มม็อดบนไอเทมใหม่หมดทุกม็อด
 • ลบม็อดที่ไม่ใช่ สายฟ้า แบบสุ่มออกจากไอเทมหนึ่งม็อด จากนั้นใส่ม็อด สายฟ้า ลงไปหนึ่งม็อด
 • ลบม็อดที่ไม่ใช่ สายฟ้า แบบสุ่มออกจากไอเทมหนึ่งม็อด จากนั้นใส่ม็อด สายฟ้า ลงไปหนึ่งม็อด
 • เพิ่มม็อด สายฟ้า หนึ่งม็อด ให้กับไอเทม
 • เพิ่มม็อด สายฟ้า หนึ่งม็อด ให้กับไอเทม
 • ลบม็อด สายฟ้า แบบสุ่มออกจากไอเทมหนึ่งม็อด
 • สุ่มเลข ของม็อด สายฟ้า แบบสุ่ม ของไอเทมระดับ เมจิก หรือ แรร์
 • ลบม็อด สายฟ้า แบบสุ่มออกจากไอเทมหนึ่งม็อด จากนั้นใส่ม็อด สายฟ้า ลงไปหนึ่งม็อด
 • สุ่มม็อด ชนิด สายฟ้า ลงในไอเทมระดับ แรร์ โดยจะสุ่มม็อดบนไอเทมใหม่หมดทุกม็อด ซึ่งม็อด สายฟ้า นั้นจะพบได้ง่ายขึ้นมาก
 • เพิ่มม็อด สายฟ้า หนึ่งม็อดซึ่งโชคดีในการสุ่มค่าตัวเลขของม็อด ให้กับไอเทม
 • 1เมล็ด Feasting Horror อันเก่าแก่หลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว จะเผยสูตร เชื่อมรู
 • เชื่อมรูบนไอเทมใหม่ให้ได้ 3 เชื่อม
 • เชื่อมรูบนไอเทมใหม่ให้ได้ 4 เชื่อม
 • เชื่อมรูบนไอเทมใหม่ให้ได้ 5 เชื่อม
 • เชื่อมรูบนไอเทมใหม่ให้ได้ 6 เชื่อม
 • 1เมล็ด Maw อันเก่าแก่หลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว จะเผยสูตรการคราฟม็อด เคออส แบบสุ่ม
 • สุ่มม็อด ชนิด เคออส ลงในไอเทมระดับ ธรรมดา หรือ เมจิก โดยจะสุ่มม็อดบนไอเทมใหม่หมดทุกม็อดและเปลี่ยนไอเทมให้เป็นระดับ แรร์
 • สุ่มม็อด ชนิด เคออส ลงในไอเทมระดับ แรร์ โดยจะสุ่มม็อดบนไอเทมใหม่หมดทุกม็อด
 • ลบม็อดที่ไม่ใช่ เคออส แบบสุ่มออกจากไอเทมหนึ่งม็อด จากนั้นใส่ม็อด เคออส ลงไปหนึ่งม็อด
 • ลบม็อดที่ไม่ใช่ เคออส แบบสุ่มออกจากไอเทมหนึ่งม็อด จากนั้นใส่ม็อด เคออส ลงไปหนึ่งม็อด
 • เพิ่มม็อด เคออส หนึ่งม็อด ให้กับไอเทม
 • เพิ่มม็อด เคออส หนึ่งม็อด ให้กับไอเทม
 • ลบม็อด เคออส แบบสุ่มออกจากไอเทมหนึ่งม็อด
 • สุ่มเลข ของม็อด เคออส แบบสุ่ม ของไอเทมระดับ เมจิก หรือ แรร์
 • ลบม็อด เคออส แบบสุ่มออกจากไอเทมหนึ่งม็อด จากนั้นใส่ม็อด เคออส ลงไปหนึ่งม็อด
 • สุ่มม็อด ชนิด เคออส ลงในไอเทมระดับ แรร์ โดยจะสุ่มม็อดบนไอเทมใหม่หมดทุกม็อด ซึ่งม็อด เคออส นั้นจะพบได้ง่ายขึ้นมาก
 • เพิ่มม็อด เคออส หนึ่งม็อดซึ่งโชคดีในการสุ่มค่าตัวเลขของม็อด ให้กับไอเทม
 • 1เมล็ด Cleaveling อันเก่าแก่หลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว จะเผยสูตร เปลี่ยนไอเทมยูนิค
 • เปลี่ยน ยูนิค ให้เป็น ไอเทมยูนิค ชิ้นอื่นแบบสุ่ม
 • เปลี่ยน ยูนิค ให้เป็น อาวุธยูนิค แบบสุ่ม
 • เปลี่ยน ยูนิค ให้เป็น เกราะยูนิค แบบสุ่ม
 • เปลี่ยน ยูนิค ให้เป็น แหวน, สร้อย, เข็มขัด ยูนิคแบบสุ่ม
 • เปลี่ยน อาวุธยูนิค ให้เป็น อาวุธยูนิค ชนิดเดียวกันชิ้นอื่น
 • เปลี่ยน เกราะยูนิค ให้เป็น เกราะยูนิค ชนิดเดียวกันชิ้นอื่น
 • เปลี่ยน แหวน, สร้อย, เข็มขัด ยูนิค ให้เป็น ไอเทมยูนิค ชนิดเดียวกันชิ้นอื่น
 • เปลี่ยน จิวเวลยูนิค ให้เป็น จิวเวลยูนิค ชิ้นอื่น
 • 2เมล็ดพันธุ์ Rhex อันเก่าแก่หลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว จะเผยสูตร แลกไพ่พยากรณ์เป็นชนิดอื่น
 • เปลี่ยน ไพ่พยากรณ์ ให้เป็น ไพ่พยากรณ์ แบบสุ่ม
 • สังเวย ไพ่พยากรณ์ จำนวนแบบสุ่มแต่ไม่เกินครึ่งกองเพื่อสร้าง ไพ่พยากรณ์ใบเดิม สุ่มจำนวนที่ได้รับตั้งแต่ 0 ใบไปจนถึงสองเท่าของจำนวนที่สังเวย
 • สังเวย ไพ่พยากรณ์ หนึ่งกองเพื่อสร้าง ไพ่พยากรณ์ใบอื่น ตามจำนวนที่สังเวยไป
 • 2เมล็ดพันธุ์ Dustcrab อันเก่าแก่Allows you to exchange certain Map Fragments for another of the same type when Harvested
 • เปลี่ยน ชิ้นส่วน Sacrifice หรือ ชิ้นส่วน Mortal ให้เป็น ชิ้นส่วน ชนิดเดียวกันชิ้นอื่น
 • เปลี่ยน Shaper Fragment ให้เป็น Shaper Fragment แบบสุ่ม
 • เปลี่ยน Elder Fragment ให้เป็น Elder Fragment ชนิดเดียวกัน แบบสุ่ม
 • 2เมล็ดพันธุ์ Viper อันเก่าแก่หลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว จะเผยสูตรการคราฟม็อด คริติคอล แบบสุ่ม
 • สุ่มม็อด ชนิด คริติคอล ลงในไอเทมระดับ ธรรมดา หรือ เมจิก โดยจะสุ่มม็อดบนไอเทมใหม่หมดทุกม็อดและเปลี่ยนไอเทมให้เป็นระดับ แรร์
 • สุ่มม็อด ชนิด คริติคอล ลงในไอเทมระดับ แรร์ โดยจะสุ่มม็อดบนไอเทมใหม่หมดทุกม็อด
 • ลบม็อดที่ไม่ใช่ คริติคอล แบบสุ่มออกจากไอเทมหนึ่งม็อด จากนั้นใส่ม็อด คริติคอล ลงไปหนึ่งม็อด
 • ลบม็อดที่ไม่ใช่ คริติคอล แบบสุ่มออกจากไอเทมหนึ่งม็อด จากนั้นใส่ม็อด คริติคอล ลงไปหนึ่งม็อด
 • เพิ่มม็อด คริติคอล หนึ่งม็อด ให้กับไอเทม
 • เพิ่มม็อด คริติคอล หนึ่งม็อด ให้กับไอเทม
 • ลบม็อด คริติคอล แบบสุ่มออกจากไอเทมหนึ่งม็อด
 • สุ่มเลข ของม็อด คริติคอล แบบสุ่ม ของไอเทมระดับ เมจิก หรือ แรร์
 • ลบม็อด คริติคอล แบบสุ่มออกจากไอเทมหนึ่งม็อด จากนั้นใส่ม็อด คริติคอล ลงไปหนึ่งม็อด
 • สุ่มม็อด ชนิด คริติคอล ลงในไอเทมระดับ แรร์ โดยจะสุ่มม็อดบนไอเทมใหม่หมดทุกม็อด ซึ่งม็อด คริติคอล นั้นจะพบได้ง่ายขึ้นมาก
 • เพิ่มม็อด คริติคอล หนึ่งม็อดซึ่งโชคดีในการสุ่มค่าตัวเลขของม็อด ให้กับไอเทม
 • 2เมล็ดพันธุ์ Chimeral อันเก่าแก่Reveals a random crafting effect that upgrades a Normal or Magic item's Rarity when Harvested
 • อัพเกรด ไอเทมระดับ เมจิก ให้กลายเป็นระดับ แรร์ และเพิ่มม็อดใหม่แบบสุ่มเข้ามา 2 ม็อด
 • อัพเกรด ไอเทมระดับ เมจิก ให้กลายเป็นระดับ แรร์ และเพิ่มม็อดใหม่แบบสุ่มเข้ามา 3 ม็อด
 • อัพเกรด ไอเทมระดับ เมจิก ให้กลายเป็นระดับ แรร์ และเพิ่มม็อดใหม่แบบสุ่มเข้ามา 4 ม็อด
 • อัพเกรด ไอเทมระดับ ธรรทดา ให้กลายเป็นระดับ เมจิก และเพิ่ม ม็อดระดับสูง ใหม่แบบสุ่มเข้ามา 1 ม็อด
 • อัพเกรด ไอเทมระดับ ธรรทดา ให้กลายเป็นระดับ เมจิก และเพิ่ม ม็อดระดับสูง ใหม่แบบสุ่มเข้ามา 2 ม็อด
 • อัพเกรด ไอเทมระดับ เมจิก ให้กลายเป็นระดับ แรร์ และเพิ่ม ม็อดระดับสูง ใหม่แบบสุ่มเข้ามา 2 ม็อด
 • อัพเกรด ไอเทมระดับ เมจิก ให้กลายเป็นระดับ แรร์ และเพิ่ม ม็อดระดับสูง ใหม่แบบสุ่มเข้ามา 3 ม็อด
 • อัพเกรด ไอเทมระดับ เมจิก ให้กลายเป็นระดับ แรร์ และเพิ่ม ม็อดระดับสูง ใหม่แบบสุ่มเข้ามา 4 ม็อด
 • 2เมล็ดพันธุ์ Scrabbler อันเก่าแก่Allows you to modify an item, resulting in Lucky modifier values when Harvested
 • สุ่มม็อด ของไอเทมระดับ แรร์ ใหม่โดยเก็บม็อด Prefix เอาไว้ทั้งหมด และม็อดที่สุ่มมาใหม่นั้นจะมีความ โชคดี เป็นพิเศษ
 • สุ่มม็อด ของไอเทมระดับ แรร์ ใหม่โดยเก็บม็อด Suffix เอาไว้ทั้งหมด และม็อดที่สุ่มมาใหม่นั้นจะมีความ โชคดี เป็นพิเศษ
 • สุ่มระดับ ของม็อด Prefix, ม็อด Suffix และ ม็อดติดไอเทม บนไอเทมระดับ เมจิก หรือ แรร์ ทุกม็อดใหม่ โดยระดับที่สุ่มมาใหม่นั้นจะมีความ โชคดี เป็นพิเศษ
 • เพิ่มม็อด ทุกชนิด หนึ่งม็อดซึ่งโชคดีในการสุ่มค่าตัวเลขของม็อด ให้กับไอเทมระดับ แรร์
 • สุ่มระดับ ของม็อด Prefix บนไอเทมระดับ เมจิก หรือ แรร์ ทุกม็อดใหม่ โดยระดับที่สุ่มมาใหม่นั้นจะมีความ โชคดี เป็นพิเศษ
 • สุ่มระดับ ของม็อด Suffix บนไอเทมระดับ เมจิก หรือ แรร์ ทุกม็อดใหม่ โดยระดับที่สุ่มมาใหม่นั้นจะมีความ โชคดี เป็นพิเศษ
 • 3หัวพันธุ์ Rhex Matriarch อันเก่าแก่Allows you to exchange Splinters, Breachstones or Emblems for others of the same type when Harvested
 • เปลี่ยน กุญแจ Pale Court ให้เป็น กุญแจ Pale Court แบบสุ่ม
 • เปลี่ยน Breach Splinters หรือ Breachstone หนึ่งกองให้เป็น Splinters หรือ Breachstone ชนิดอื่น
 • เปลี่ยน Timeless Splinters หนึ่งกอง หรือ Timeless Emblem ให้เป็น Splinter หรือ Emblem ชนิดอื่น
 • 3หัวพันธุ์ Crushclaw อันเก่าแก่Allows you to exchange a Unique, Bestiary or Harbinger item for a related item when Harvested
 • เปลี่ยน ไอเทมยูนิค ให้เป็น เหรียญเพแรนดัส ยิ่งไอเทมหายากเท่าไหร่ก็จะได้เหรียญมากเท่านั้น
 • เปลี่ยน ไอเทมยูนิค Bestiary หรือไอเทมที่มี Aspect ให้เป็น เหยื่อ ชนิดเดียวกัน
 • เปลี่ยน ไอเทมยูนิค Harbinger หรือ ชิ้นส่วนยูนิค ให้เป็น แผนที่ Beachhead แบบสุ่ม
 • 3หัวพันธุ์ Blisterlord อันเก่าแก่หลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว จะทำให้คุณสามารถใส่อิทธิพลบางชนิดลงในไอเทมที่ยังไม่มีอิทธิพลได้
 • ใส่ม็อด อิทธิพล ให้กับ อาวุธ ระดับ ธรรมดา, เมจิก, แรร์ ที่ยังไม่มีอิทธิพลใดๆ
 • ใส่ม็อด อิทธิพล ให้กับ เกราะ ระดับ ธรรมดา, เมจิก, แรร์ ที่ยังไม่มีอิทธิพลใดๆ
 • ใส่ม็อด อิทธิพล ให้กับ เครื่องประดับ ระดับ ธรรมดา, เมจิก, แรร์ ที่ยังไม่มีอิทธิพลใดๆ
 • 3หัวพันธุ์ Cystcaller อันเก่าแก่Reveals a random Body Armour Enchantment that replaces Quality's effect when Harvested
 • ใส่เอนแชน ให้ ชุดเกราะ: คุณภาพจะไม่เพิ่มการป้องกันของอุปกรณ์, มอบม็อด ค่า พลังชีวิตสูงสุด +1 ต่อคุณภาพทุกๆ 2%
 • ใส่เอนแชน ให้ ชุดเกราะ: คุณภาพจะไม่เพิ่มการป้องกันของอุปกรณ์, มอบม็อด ค่า มานาสูงสุด +1 ต่อคุณภาพทุกๆ 2%
 • ใส่เอนแชน ให้ ชุดเกราะ: คุณภาพจะไม่เพิ่มการป้องกันของอุปกรณ์, มอบม็อด ค่า Strength +1 ต่อคุณภาพทุกๆ 2%
 • ใส่เอนแชน ให้ ชุดเกราะ: คุณภาพจะไม่เพิ่มการป้องกันของอุปกรณ์, มอบม็อด ค่า Dexterity +1 ต่อคุณภาพทุกๆ 2%
 • ใส่เอนแชน ให้ ชุดเกราะ: คุณภาพจะไม่เพิ่มการป้องกันของอุปกรณ์, มอบม็อด ค่า Intelligence +1 ต่อคุณภาพทุกๆ 2%
 • ใส่เอนแชน ให้ ชุดเกราะ: คุณภาพจะไม่เพิ่มการป้องกันของอุปกรณ์, มอบม็อด ต้านทาน ไฟ 1% ต่อคุณภาพทุกๆ 2%
 • ใส่เอนแชน ให้ ชุดเกราะ: คุณภาพจะไม่เพิ่มการป้องกันของอุปกรณ์, มอบม็อด ต้านทาน น้ำแข็ง 1% ต่อคุณภาพทุกๆ 2%
 • ใส่เอนแชน ให้ ชุดเกราะ: คุณภาพจะไม่เพิ่มการป้องกันของอุปกรณ์, มอบม็อด ต้านทาน สายฟ้า 1% ต่อคุณภาพทุกๆ 2%
 • 3หัวพันธุ์ Reborn อันเก่าแก่Doubles the Lifeforce granted by other seeds. This effect is limited to one per harvest when Harvested
  4Blisterfruit อันเก่าแก่Reveals a random crafting effect for Influenced items when Harvested
 • ลบม็อด ที่ไม่ใช่อิธิพล แบบสุ่มออกจากไอเทมหนึ่งม็อด จากนั้นใส่ม็อด อิธิพล ลงไปหนึ่งม็อด
 • เพิ่มม็อด อิธิพล หนึ่งม็อด ให้กับไอเทม
 • ลบม็อด อิธิพล แบบสุ่มออกจากไอเทมหนึ่งม็อด
 • สุ่มเลข ของม็อด อิธิพล แบบสุ่ม ของไอเทมระดับ เมจิก หรือ แรร์
 • ลบม็อด อิธิพล แบบสุ่มออกจากไอเทมหนึ่งม็อด จากนั้นใส่ม็อด อิธิพล ลงไปหนึ่งม็อด
 • สุ่มม็อด อิธิพล ลงในไอเทมระดับ แรร์ โดยจะสุ่มม็อดบนไอเทมใหม่หมดทุกม็อด ซึ่งม็อด อิธิพล นั้นจะพบได้ง่ายขึ้นมาก
 • เพิ่มม็อด อิธิพล หนึ่งม็อดซึ่งโชคดีในการสุ่มค่าตัวเลขของม็อด ให้กับไอเทม
 • ไอเทม ตัวเร่งเมล็ดพันธุ์ /9 ⍟

  ไอเทม ตัวเร่งเมล็ดพันธุ์ /9 ⍟

  Iconชื่อ
  ดอกตูมแห่งโชคลาภ
  รัศมี: 5
  จำนวนการเพิ่มพลังให้เมล็ดพันธุ์คงเหลือ: 50
  Seeds in radius give the rarest of 2 chosen Crafting Options when Harvested
  ดอกบานแห่งโชคลาภ
  รัศมี: 5
  จำนวนการเพิ่มพลังให้เมล็ดพันธุ์คงเหลือ: 100
  Seeds in radius give the rarest of 3 chosen Crafting Options when Harvested
  ดอกบานสะพรั่งแห่งโชคลาภ
  รัศมี: 5
  จำนวนการเพิ่มพลังให้เมล็ดพันธุ์คงเหลือ: 150
  Seeds in radius give the rarest of 4 chosen Crafting Options when Harvested
  ดอกตูมแห่งชีวิต
  รัศมี: 5
  จำนวนการเพิ่มพลังให้เมล็ดพันธุ์คงเหลือ: 50
  Seeds in radius produce 100% more Lifeforce when Harvested
  ดอกบานแห่งชีวิต
  รัศมี: 5
  จำนวนการเพิ่มพลังให้เมล็ดพันธุ์คงเหลือ: 100
  Seeds in radius produce 150% more Lifeforce when Harvested
  ดอกบานสะพรั่งแห่งชีวิต
  รัศมี: 5
  จำนวนการเพิ่มพลังให้เมล็ดพันธุ์คงเหลือ: 150
  Seeds in radius produce 200% more Lifeforce when Harvested
  ดอกตูมแห่งการคราฟ
  รัศมี: 5
  จำนวนการเพิ่มพลังให้เมล็ดพันธุ์คงเหลือ: 50
  Seeds in radius have 20% chance to generate additional Crafting Options when Harvested
  ดอกบานแห่งการคราฟ
  รัศมี: 5
  จำนวนการเพิ่มพลังให้เมล็ดพันธุ์คงเหลือ: 100
  Seeds in radius have 30% chance to generate additional Crafting Options when Harvested
  ดอกบานสะพรั่งแห่งการคราฟ
  รัศมี: 5
  จำนวนการเพิ่มพลังให้เมล็ดพันธุ์คงเหลือ: 150
  Seeds in radius have 40% chance to generate additional Crafting Options when Harvested
  ไอเทม เมล็ดพันธุ์ Harvest /48 ⍟

  ไอเทม เมล็ดพันธุ์ Harvest /48 ⍟

  Iconชื่อ
  เมล็ด Ursaling อันเกรี้ยวกราด
  ขนาดกอง: 1 / 100
  ระดับเมล็ดพันธุ์: 1
  เสกมอนสเตอร์เลเวล 68 ออกมาเมื่อทำการเก็บเกี่ยว
  เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วจะได้รับพลังแห่งชีวิตอัน เกรี้ยวกราด สดๆจำนวน 8 หน่วย
  สามารถเก็บเกี่ยวได้หลังจากรอบการเติบโตผ่านไป 3 รอบ
  หลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว จะเผยสูตรการคราฟม็อด นักเวทย์ แบบสุ่ม
  เมล็ด Hellion อันเกรี้ยวกราด
  ขนาดกอง: 1 / 100
  ระดับเมล็ดพันธุ์: 1
  เสกมอนสเตอร์เลเวล 68 ออกมาเมื่อทำการเก็บเกี่ยว
  เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วจะได้รับพลังแห่งชีวิตอัน เกรี้ยวกราด สดๆจำนวน 8 หน่วย
  สามารถเก็บเกี่ยวได้หลังจากรอบการเติบโตผ่านไป 3 รอบ
  หลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว จะเผยสูตรการคราฟม็อด กายภาพ แบบสุ่ม
  เมล็ด Thornwolf อันเกรี้ยวกราด
  ขนาดกอง: 1 / 100
  ระดับเมล็ดพันธุ์: 1
  เสกมอนสเตอร์เลเวล 68 ออกมาเมื่อทำการเก็บเกี่ยว
  เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วจะได้รับพลังแห่งชีวิตอัน เกรี้ยวกราด สดๆจำนวน 8 หน่วย
  สามารถเก็บเกี่ยวได้หลังจากรอบการเติบโตผ่านไป 3 รอบ
  หลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว จะเผยสูตร สีรู
  เมล็ด Ape อันเกรี้ยวกราด
  ขนาดกอง: 1 / 100
  ระดับเมล็ดพันธุ์: 1
  เสกมอนสเตอร์เลเวล 68 ออกมาเมื่อทำการเก็บเกี่ยว
  เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วจะได้รับพลังแห่งชีวิตอัน เกรี้ยวกราด สดๆจำนวน 8 หน่วย
  สามารถเก็บเกี่ยวได้หลังจากรอบการเติบโตผ่านไป 3 รอบ
  หลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว จะเผยสูตรการคราฟม็อด ไฟ แบบสุ่ม
  เมล็ด Hatchling อันเกรี้ยวกราด
  ขนาดกอง: 1 / 100
  ระดับเมล็ดพันธุ์: 1
  เสกมอนสเตอร์เลเวล 68 ออกมาเมื่อทำการเก็บเกี่ยว
  เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วจะได้รับพลังแห่งชีวิตอัน เกรี้ยวกราด สดๆจำนวน 8 หน่วย
  สามารถเก็บเกี่ยวได้หลังจากรอบการเติบโตผ่านไป 6 รอบ
  Reveals a random Currency crafting effect with improved outcome chances when Harvested
  เมล็ดพันธุ์ Bristlebeast อันเกรี้ยวกราด
  ขนาดกอง: 1 / 100
  ระดับเมล็ดพันธุ์: 2
  เสกมอนสเตอร์เลเวล 68 ออกมาเมื่อทำการเก็บเกี่ยว
  เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วจะได้รับพลังแห่งชีวิตอัน เกรี้ยวกราด สดๆจำนวน 106 หน่วย
  สามารถเก็บเกี่ยวได้หลังจากรอบการเติบโตผ่านไป 6 รอบ
  ต้องใช้พลังแห่งชีวิตอัน สดใส จำนวน 24 หน่วย ต่อรอบการเติบโตหนึ่งรอบ
  ต้องมีเมล็ดพันธุ์อัน เกรี้ยวกราด ระดับ 1 ขึ้นไปปลูกไว้ติดกับมันเป็นจำนวน 4 ต้นจึงจะโต
  Reveals a random crafting effect that changes the element of Elemental Resistance modifiers when Harvested
  เมล็ดพันธุ์ Snap Hound อันเกรี้ยวกราด
  ขนาดกอง: 1 / 100
  ระดับเมล็ดพันธุ์: 2
  เสกมอนสเตอร์เลเวล 68 ออกมาเมื่อทำการเก็บเกี่ยว
  เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วจะได้รับพลังแห่งชีวิตอัน เกรี้ยวกราด สดๆจำนวน 106 หน่วย
  สามารถเก็บเกี่ยวได้หลังจากรอบการเติบโตผ่านไป 6 รอบ
  ต้องใช้พลังแห่งชีวิตอัน เก่าแก่ จำนวน 24 หน่วย ต่อรอบการเติบโตหนึ่งรอบ
  ต้องมีเมล็ดพันธุ์อัน เกรี้ยวกราด ระดับ 1 ขึ้นไปปลูกไว้ติดกับมันเป็นจำนวน 4 ต้นจึงจะโต
  Reveals a currency item exchange, trading three of a certain type of currency for other currency items when Harvested
  เมล็ดพันธุ์ Homunculus อันเกรี้ยวกราด
  ขนาดกอง: 1 / 100
  ระดับเมล็ดพันธุ์: 2
  เสกมอนสเตอร์เลเวล 68 ออกมาเมื่อทำการเก็บเกี่ยว
  เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วจะได้รับพลังแห่งชีวิตอัน เกรี้ยวกราด สดๆจำนวน 106 หน่วย
  สามารถเก็บเกี่ยวได้หลังจากรอบการเติบโตผ่านไป 7 รอบ
  ต้องใช้พลังแห่งชีวิตอัน สดใส จำนวน 24 หน่วย ต่อรอบการเติบโตหนึ่งรอบ
  ต้องมีเมล็ดพันธุ์อัน เกรี้ยวกราด ระดับ 1 ขึ้นไปปลูกไว้ติดกับมันเป็นจำนวน 4 ต้นจึงจะโต
  แลกเปลี่ยน ฟอสซิล, เอสเซ้นส์, Delirium Orbs, น้ำมัน หรือ ตัวเร่งปฏิกิริยา
  เมล็ดพันธุ์ Chieftain อันเกรี้ยวกราด
  ขนาดกอง: 1 / 100
  ระดับเมล็ดพันธุ์: 2
  เสกมอนสเตอร์เลเวล 68 ออกมาเมื่อทำการเก็บเกี่ยว
  เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วจะได้รับพลังแห่งชีวิตอัน เกรี้ยวกราด สดๆจำนวน 106 หน่วย
  สามารถเก็บเกี่ยวได้หลังจากรอบการเติบโตผ่านไป 8 รอบ
  ต้องใช้พลังแห่งชีวิตอัน เก่าแก่ จำนวน 24 หน่วย ต่อรอบการเติบโตหนึ่งรอบ
  ต้องมีเมล็ดพันธุ์อัน เกรี้ยวกราด ระดับ 1 ขึ้นไปปลูกไว้ติดกับมันเป็นจำนวน 4 ต้นจึงจะโต
  Allows you to Sacrifice a Map to influence Zana's crafting options when Harvested
  เมล็ดพันธุ์ Spikeback อันเกรี้ยวกราด
  ขนาดกอง: 1 / 100
  ระดับเมล็ดพันธุ์: 2
  เสกมอนสเตอร์เลเวล 68 ออกมาเมื่อทำการเก็บเกี่ยว
  เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วจะได้รับพลังแห่งชีวิตอัน เกรี้ยวกราด สดๆจำนวน 106 หน่วย
  สามารถเก็บเกี่ยวได้หลังจากรอบการเติบโตผ่านไป 9 รอบ
  ต้องใช้พลังแห่งชีวิตอัน สดใส จำนวน 24 หน่วย ต่อรอบการเติบโตหนึ่งรอบ
  ต้องมีเมล็ดพันธุ์อัน เกรี้ยวกราด ระดับ 1 ขึ้นไปปลูกไว้ติดกับมันเป็นจำนวน 4 ต้นจึงจะโต
  Reveals a random crafting effect that reforges a Rare item a certain way when Harvested
  หัวพันธุ์ Bristle Matron อันเกรี้ยวกราด
  ขนาดกอง: 1 / 100
  ระดับเมล็ดพันธุ์: 3
  เสกมอนสเตอร์เลเวล 68 ออกมาเมื่อทำการเก็บเกี่ยว
  เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วจะได้รับพลังแห่งชีวิตอัน เกรี้ยวกราด สดๆจำนวน 422 หน่วย
  สามารถเก็บเกี่ยวได้หลังจากรอบการเติบโตผ่านไป 9 รอบ
  ต้องใช้พลังแห่งชีวิตอัน สดใส จำนวน 39 หน่วย ต่อรอบการเติบโตหนึ่งรอบ
  ต้องใช้พลังแห่งชีวิตอัน เก่าแก่ จำนวน 39 หน่วย ต่อรอบการเติบโตหนึ่งรอบ
  ต้องมีเมล็ดพันธุ์อัน เกรี้ยวกราด ระดับ 2 ขึ้นไปปลูกไว้ติดกับมันเป็นจำนวน 4 ต้นจึงจะโต
  Allows you to sacrifice a Map to gain additional Atlas missions when Harvested
  หัวพันธุ์ Hellion Alpha อันเกรี้ยวกราด
  ขนาดกอง: 1 / 100
  ระดับเมล็ดพันธุ์: 3
  เสกมอนสเตอร์เลเวล 68 ออกมาเมื่อทำการเก็บเกี่ยว
  เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วจะได้รับพลังแห่งชีวิตอัน เกรี้ยวกราด สดๆจำนวน 422 หน่วย
  สามารถเก็บเกี่ยวได้หลังจากรอบการเติบโตผ่านไป 9 รอบ
  ต้องใช้พลังแห่งชีวิตอัน สดใส จำนวน 39 หน่วย ต่อรอบการเติบโตหนึ่งรอบ
  ต้องใช้พลังแห่งชีวิตอัน เก่าแก่ จำนวน 39 หน่วย ต่อรอบการเติบโตหนึ่งรอบ
  ต้องมีเมล็ดพันธุ์อัน เกรี้ยวกราด ระดับ 2 ขึ้นไปปลูกไว้ติดกับมันเป็นจำนวน 4 ต้นจึงจะโต
  Allows you to sacrifice a Weapon or Armour to create Jewellery or Jewels when Harvested
  หัวพันธุ์ Thornmaw อันเกรี้ยวกราด
  ขนาดกอง: 1 / 100
  ระดับเมล็ดพันธุ์: 3
  เสกมอนสเตอร์เลเวล 68 ออกมาเมื่อทำการเก็บเกี่ยว
  เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วจะได้รับพลังแห่งชีวิตอัน เกรี้ยวกราด สดๆจำนวน 422 หน่วย
  สามารถเก็บเกี่ยวได้หลังจากรอบการเติบโตผ่านไป 10 รอบ
  ต้องใช้พลังแห่งชีวิตอัน สดใส จำนวน 39 หน่วย ต่อรอบการเติบโตหนึ่งรอบ
  ต้องใช้พลังแห่งชีวิตอัน เก่าแก่ จำนวน 39 หน่วย ต่อรอบการเติบโตหนึ่งรอบ
  ต้องมีเมล็ดพันธุ์อัน เกรี้ยวกราด ระดับ 2 ขึ้นไปปลูกไว้ติดกับมันเป็นจำนวน 4 ต้นจึงจะโต
  Allows you to Sacrifice a Map to create items for the Atlas when Harvested
  หัวพันธุ์ Brambleback อันเกรี้ยวกราด
  ขนาดกอง: 1 / 100
  ระดับเมล็ดพันธุ์: 3
  เสกมอนสเตอร์เลเวล 68 ออกมาเมื่อทำการเก็บเกี่ยว
  เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วจะได้รับพลังแห่งชีวิตอัน เกรี้ยวกราด สดๆจำนวน 422 หน่วย
  สามารถเก็บเกี่ยวได้หลังจากรอบการเติบโตผ่านไป 11 รอบ
  ต้องใช้พลังแห่งชีวิตอัน สดใส จำนวน 39 หน่วย ต่อรอบการเติบโตหนึ่งรอบ
  ต้องใช้พลังแห่งชีวิตอัน เก่าแก่ จำนวน 39 หน่วย ต่อรอบการเติบโตหนึ่งรอบ
  ต้องมีเมล็ดพันธุ์อัน เกรี้ยวกราด ระดับ 2 ขึ้นไปปลูกไว้ติดกับมันเป็นจำนวน 4 ต้นจึงจะโต
  หลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว จะเผยสูตร เปลี่ยนผลของคุณภาพบนอาวุธ
  หัวพันธุ์ Infestation Queen อันเกรี้ยวกราด
  ขนาดกอง: 1 / 100
  ระดับเมล็ดพันธุ์: 3
  เสกมอนสเตอร์เลเวล 68 ออกมาเมื่อทำการเก็บเกี่ยว
  เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วจะได้รับพลังแห่งชีวิตอัน เกรี้ยวกราด สดๆจำนวน 422 หน่วย
  สามารถเก็บเกี่ยวได้หลังจากรอบการเติบโตผ่านไป 12 รอบ
  ต้องใช้พลังแห่งชีวิตอัน สดใส จำนวน 39 หน่วย ต่อรอบการเติบโตหนึ่งรอบ
  ต้องใช้พลังแห่งชีวิตอัน เก่าแก่ จำนวน 39 หน่วย ต่อรอบการเติบโตหนึ่งรอบ
  ต้องมีเมล็ดพันธุ์อัน เกรี้ยวกราด ระดับ 2 ขึ้นไปปลูกไว้ติดกับมันเป็นจำนวน 4 ต้นจึงจะโต
  Causes other seeds to offer an additional crafting outcome. This effect is limited to one per harvest when Harvested
  Thornfruit อันเกรี้ยวกราด
  ขนาดกอง: 1 / 100
  ระดับเมล็ดพันธุ์: 4
  เสกมอนสเตอร์เลเวล 68 ออกมาเมื่อทำการเก็บเกี่ยว
  เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วจะได้รับพลังแห่งชีวิตอัน เกรี้ยวกราด สดๆจำนวน 1688 หน่วย
  สามารถเก็บเกี่ยวได้หลังจากรอบการเติบโตผ่านไป 15 รอบ
  ต้องใช้พลังแห่งชีวิตอัน เกรี้ยวกราด จำนวน 62 หน่วย ต่อรอบการเติบโตหนึ่งรอบ
  ต้องใช้พลังแห่งชีวิตอัน สดใส จำนวน 125 หน่วย ต่อรอบการเติบโตหนึ่งรอบ
  ต้องใช้พลังแห่งชีวิตอัน เก่าแก่ จำนวน 62 หน่วย ต่อรอบการเติบโตหนึ่งรอบ
  ต้องมีเมล็ดพันธุ์อัน เกรี้ยวกราด ระดับ 3 ขึ้นไปปลูกไว้ติดกับมันเป็นจำนวน 4 ต้นจึงจะโต
  Reveal a random crafting effect that locks a random modifier on an item when Harvested
  เมล็ด Arachnid อันสดใส
  ขนาดกอง: 1 / 100
  ระดับเมล็ดพันธุ์: 1
  เสกมอนสเตอร์เลเวล 68 ออกมาเมื่อทำการเก็บเกี่ยว
  เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วจะได้รับพลังแห่งชีวิตอัน สดใส สดๆจำนวน 8 หน่วย
  สามารถเก็บเกี่ยวได้หลังจากรอบการเติบโตผ่านไป 3 รอบ
  หลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว จะเผยสูตรการคราฟม็อด โจมตี แบบสุ่ม
  เมล็ด Weta อันสดใส
  ขนาดกอง: 1 / 100
  ระดับเมล็ดพันธุ์: 1
  เสกมอนสเตอร์เลเวล 68 ออกมาเมื่อทำการเก็บเกี่ยว
  เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วจะได้รับพลังแห่งชีวิตอัน สดใส สดๆจำนวน 8 หน่วย
  สามารถเก็บเกี่ยวได้หลังจากรอบการเติบโตผ่านไป 3 รอบ
  หลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว จะเผยสูตรการคราฟม็อด พลังชีวิต แบบสุ่ม
  เมล็ด Leech อันสดใส
  ขนาดกอง: 1 / 100
  ระดับเมล็ดพันธุ์: 1
  เสกมอนสเตอร์เลเวล 68 ออกมาเมื่อทำการเก็บเกี่ยว
  เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วจะได้รับพลังแห่งชีวิตอัน สดใส สดๆจำนวน 8 หน่วย
  สามารถเก็บเกี่ยวได้หลังจากรอบการเติบโตผ่านไป 3 รอบ
  หลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว จะเผยสูตร เจาะรู
  เมล็ด Scorpion อันสดใส
  ขนาดกอง: 1 / 100
  ระดับเมล็ดพันธุ์: 1
  เสกมอนสเตอร์เลเวล 68 ออกมาเมื่อทำการเก็บเกี่ยว
  เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วจะได้รับพลังแห่งชีวิตอัน สดใส สดๆจำนวน 8 หน่วย
  สามารถเก็บเกี่ยวได้หลังจากรอบการเติบโตผ่านไป 3 รอบ
  หลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว จะเผยสูตรการคราฟม็อด น้ำแข็ง แบบสุ่ม
  เมล็ด Thornweaver อันสดใส
  ขนาดกอง: 1 / 100
  ระดับเมล็ดพันธุ์: 1
  เสกมอนสเตอร์เลเวล 68 ออกมาเมื่อทำการเก็บเกี่ยว
  เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วจะได้รับพลังแห่งชีวิตอัน สดใส สดๆจำนวน 8 หน่วย
  สามารถเก็บเกี่ยวได้หลังจากรอบการเติบโตผ่านไป 6 รอบ
  หลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว จะเผยสูตรการคราฟม็อด ความเร็ว แบบสุ่ม
  เมล็ดพันธุ์ Razorleg อันสดใส
  ขนาดกอง: 1 / 100
  ระดับเมล็ดพันธุ์: 2
  เสกมอนสเตอร์เลเวล 68 ออกมาเมื่อทำการเก็บเกี่ยว
  เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วจะได้รับพลังแห่งชีวิตอัน สดใส สดๆจำนวน 106 หน่วย
  สามารถเก็บเกี่ยวได้หลังจากรอบการเติบโตผ่านไป 6 รอบ
  ต้องใช้พลังแห่งชีวิตอัน เกรี้ยวกราด จำนวน 24 หน่วย ต่อรอบการเติบโตหนึ่งรอบ
  ต้องมีเมล็ดพันธุ์อัน สดใส ระดับ 1 ขึ้นไปปลูกไว้ติดกับมันเป็นจำนวน 4 ต้นจึงจะโต
  หลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว จะเผยสูตร คราฟหิน
  เมล็ดพันธุ์ Sapsucker อันสดใส
  ขนาดกอง: 1 / 100
  ระดับเมล็ดพันธุ์: 2
  เสกมอนสเตอร์เลเวล 68 ออกมาเมื่อทำการเก็บเกี่ยว
  เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วจะได้รับพลังแห่งชีวิตอัน สดใส สดๆจำนวน 106 หน่วย
  สามารถเก็บเกี่ยวได้หลังจากรอบการเติบโตผ่านไป 6 รอบ
  ต้องใช้พลังแห่งชีวิตอัน เก่าแก่ จำนวน 24 หน่วย ต่อรอบการเติบโตหนึ่งรอบ
  ต้องมีเมล็ดพันธุ์อัน สดใส ระดับ 1 ขึ้นไปปลูกไว้ติดกับมันเป็นจำนวน 4 ต้นจึงจะโต
  Allows you to change a Map into other Maps when Harvested
  เมล็ดพันธุ์ Parasite อันสดใส
  ขนาดกอง: 1 / 100
  ระดับเมล็ดพันธุ์: 2
  เสกมอนสเตอร์เลเวล 68 ออกมาเมื่อทำการเก็บเกี่ยว
  เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วจะได้รับพลังแห่งชีวิตอัน สดใส สดๆจำนวน 106 หน่วย
  สามารถเก็บเกี่ยวได้หลังจากรอบการเติบโตผ่านไป 7 รอบ
  ต้องใช้พลังแห่งชีวิตอัน เกรี้ยวกราด จำนวน 24 หน่วย ต่อรอบการเติบโตหนึ่งรอบ
  ต้องมีเมล็ดพันธุ์อัน สดใส ระดับ 1 ขึ้นไปปลูกไว้ติดกับมันเป็นจำนวน 4 ต้นจึงจะโต
  Allows you to add an Implicit modifier to certain Jewel types when Harvested
  เมล็ดพันธุ์ Striketail อันสดใส
  ขนาดกอง: 1 / 100
  ระดับเมล็ดพันธุ์: 2
  เสกมอนสเตอร์เลเวล 68 ออกมาเมื่อทำการเก็บเกี่ยว
  เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วจะได้รับพลังแห่งชีวิตอัน สดใส สดๆจำนวน 106 หน่วย
  สามารถเก็บเกี่ยวได้หลังจากรอบการเติบโตผ่านไป 8 รอบ
  ต้องใช้พลังแห่งชีวิตอัน เก่าแก่ จำนวน 24 หน่วย ต่อรอบการเติบโตหนึ่งรอบ
  ต้องมีเมล็ดพันธุ์อัน สดใส ระดับ 1 ขึ้นไปปลูกไว้ติดกับมันเป็นจำนวน 4 ต้นจึงจะโต
  หลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว จะเผยสูตร เอนแชนขวดยา
  เมล็ดพันธุ์ Nestback อันสดใส
  ขนาดกอง: 1 / 100
  ระดับเมล็ดพันธุ์: 2
  เสกมอนสเตอร์เลเวล 68 ออกมาเมื่อทำการเก็บเกี่ยว
  เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วจะได้รับพลังแห่งชีวิตอัน สดใส สดๆจำนวน 106 หน่วย
  สามารถเก็บเกี่ยวได้หลังจากรอบการเติบโตผ่านไป 9 รอบ
  ต้องใช้พลังแห่งชีวิตอัน เกรี้ยวกราด จำนวน 24 หน่วย ต่อรอบการเติบโตหนึ่งรอบ
  ต้องมีเมล็ดพันธุ์อัน สดใส ระดับ 1 ขึ้นไปปลูกไว้ติดกับมันเป็นจำนวน 4 ต้นจึงจะโต
  หลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว จะเผยสูตร เอนแชนแผนที่
  หัวพันธุ์ Whipleg อันสดใส
  ขนาดกอง: 1 / 100
  ระดับเมล็ดพันธุ์: 3
  เสกมอนสเตอร์เลเวล 68 ออกมาเมื่อทำการเก็บเกี่ยว
  เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วจะได้รับพลังแห่งชีวิตอัน สดใส สดๆจำนวน 422 หน่วย
  สามารถเก็บเกี่ยวได้หลังจากรอบการเติบโตผ่านไป 9 รอบ
  ต้องใช้พลังแห่งชีวิตอัน เกรี้ยวกราด จำนวน 39 หน่วย ต่อรอบการเติบโตหนึ่งรอบ
  ต้องใช้พลังแห่งชีวิตอัน เก่าแก่ จำนวน 39 หน่วย ต่อรอบการเติบโตหนึ่งรอบ
  ต้องมีเมล็ดพันธุ์อัน สดใส ระดับ 2 ขึ้นไปปลูกไว้ติดกับมันเป็นจำนวน 4 ต้นจึงจะโต
  Reveals a currency item exchange, trading ten of a certain type of currency for other currency items when Harvested
  หัวพันธุ์ Watcher อันสดใส
  ขนาดกอง: 1 / 100
  ระดับเมล็ดพันธุ์: 3
  เสกมอนสเตอร์เลเวล 68 ออกมาเมื่อทำการเก็บเกี่ยว
  เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วจะได้รับพลังแห่งชีวิตอัน สดใส สดๆจำนวน 422 หน่วย
  สามารถเก็บเกี่ยวได้หลังจากรอบการเติบโตผ่านไป 9 รอบ
  ต้องใช้พลังแห่งชีวิตอัน เกรี้ยวกราด จำนวน 39 หน่วย ต่อรอบการเติบโตหนึ่งรอบ
  ต้องใช้พลังแห่งชีวิตอัน เก่าแก่ จำนวน 39 หน่วย ต่อรอบการเติบโตหนึ่งรอบ
  ต้องมีเมล็ดพันธุ์อัน สดใส ระดับ 2 ขึ้นไปปลูกไว้ติดกับมันเป็นจำนวน 4 ต้นจึงจะโต
  Allows you to enhance specialised Currency a certain way when Harvested
  หัวพันธุ์ Vulture อันสดใส
  ขนาดกอง: 1 / 100
  ระดับเมล็ดพันธุ์: 3
  เสกมอนสเตอร์เลเวล 68 ออกมาเมื่อทำการเก็บเกี่ยว
  เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วจะได้รับพลังแห่งชีวิตอัน สดใส สดๆจำนวน 422 หน่วย
  สามารถเก็บเกี่ยวได้หลังจากรอบการเติบโตผ่านไป 10 รอบ
  ต้องใช้พลังแห่งชีวิตอัน เกรี้ยวกราด จำนวน 39 หน่วย ต่อรอบการเติบโตหนึ่งรอบ
  ต้องใช้พลังแห่งชีวิตอัน เก่าแก่ จำนวน 39 หน่วย ต่อรอบการเติบโตหนึ่งรอบ
  ต้องมีเมล็ดพันธุ์อัน สดใส ระดับ 2 ขึ้นไปปลูกไว้ติดกับมันเป็นจำนวน 4 ต้นจึงจะโต
  Allows you to modify a Scarab a certain way when Harvested
  หัวพันธุ์ Abberarach อันสดใส
  ขนาดกอง: 1 / 100
  ระดับเมล็ดพันธุ์: 3
  เสกมอนสเตอร์เลเวล 68 ออกมาเมื่อทำการเก็บเกี่ยว
  เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วจะได้รับพลังแห่งชีวิตอัน สดใส สดๆจำนวน 422 หน่วย
  สามารถเก็บเกี่ยวได้หลังจากรอบการเติบโตผ่านไป 11 รอบ
  ต้องใช้พลังแห่งชีวิตอัน เกรี้ยวกราด จำนวน 39 หน่วย ต่อรอบการเติบโตหนึ่งรอบ
  ต้องใช้พลังแห่งชีวิตอัน เก่าแก่ จำนวน 39 หน่วย ต่อรอบการเติบโตหนึ่งรอบ
  ต้องมีเมล็ดพันธุ์อัน สดใส ระดับ 2 ขึ้นไปปลูกไว้ติดกับมันเป็นจำนวน 4 ต้นจึงจะโต
  Allows you to upgrade an Offering to the Goddess when Harvested
  หัวพันธุ์ Devourer อันสดใส
  ขนาดกอง: 1 / 100
  ระดับเมล็ดพันธุ์: 3
  เสกมอนสเตอร์เลเวล 68 ออกมาเมื่อทำการเก็บเกี่ยว
  เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วจะได้รับพลังแห่งชีวิตอัน สดใส สดๆจำนวน 422 หน่วย
  สามารถเก็บเกี่ยวได้หลังจากรอบการเติบโตผ่านไป 12 รอบ
  ต้องใช้พลังแห่งชีวิตอัน เกรี้ยวกราด จำนวน 39 หน่วย ต่อรอบการเติบโตหนึ่งรอบ
  ต้องใช้พลังแห่งชีวิตอัน เก่าแก่ จำนวน 39 หน่วย ต่อรอบการเติบโตหนึ่งรอบ
  ต้องมีเมล็ดพันธุ์อัน สดใส ระดับ 2 ขึ้นไปปลูกไว้ติดกับมันเป็นจำนวน 4 ต้นจึงจะโต
  Adds 10 random Wild and Primal harvest outcomes. This effect is limited to one per harvest when Harvested
  Scalefruit อันสดใส
  ขนาดกอง: 1 / 100
  ระดับเมล็ดพันธุ์: 4
  เสกมอนสเตอร์เลเวล 68 ออกมาเมื่อทำการเก็บเกี่ยว
  เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วจะได้รับพลังแห่งชีวิตอัน สดใส สดๆจำนวน 1688 หน่วย
  สามารถเก็บเกี่ยวได้หลังจากรอบการเติบโตผ่านไป 15 รอบ
  ต้องใช้พลังแห่งชีวิตอัน เกรี้ยวกราด จำนวน 62 หน่วย ต่อรอบการเติบโตหนึ่งรอบ
  ต้องใช้พลังแห่งชีวิตอัน สดใส จำนวน 62 หน่วย ต่อรอบการเติบโตหนึ่งรอบ
  ต้องใช้พลังแห่งชีวิตอัน เก่าแก่ จำนวน 125 หน่วย ต่อรอบการเติบโตหนึ่งรอบ
  ต้องมีเมล็ดพันธุ์อัน สดใส ระดับ 3 ขึ้นไปปลูกไว้ติดกับมันเป็นจำนวน 4 ต้นจึงจะโต
  Allows you to give an item a Synthesised implicit modifier when Harvested
  เมล็ด Rhoa อันเก่าแก่
  ขนาดกอง: 1 / 100
  ระดับเมล็ดพันธุ์: 1
  เสกมอนสเตอร์เลเวล 68 ออกมาเมื่อทำการเก็บเกี่ยว
  เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วจะได้รับพลังแห่งชีวิตอัน เก่าแก่ สดๆจำนวน 8 หน่วย
  สามารถเก็บเกี่ยวได้หลังจากรอบการเติบโตผ่านไป 3 รอบ
  หลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว จะเผยสูตรการคราฟม็อด ป้องกัน แบบสุ่ม
  เมล็ด Dustspitter อันเก่าแก่
  ขนาดกอง: 1 / 100
  ระดับเมล็ดพันธุ์: 1
  เสกมอนสเตอร์เลเวล 68 ออกมาเมื่อทำการเก็บเกี่ยว
  เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วจะได้รับพลังแห่งชีวิตอัน เก่าแก่ สดๆจำนวน 8 หน่วย
  สามารถเก็บเกี่ยวได้หลังจากรอบการเติบโตผ่านไป 3 รอบ
  หลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว จะเผยสูตรการคราฟม็อด สายฟ้า แบบสุ่ม
  เมล็ด Feasting Horror อันเก่าแก่
  ขนาดกอง: 1 / 100
  ระดับเมล็ดพันธุ์: 1
  เสกมอนสเตอร์เลเวล 68 ออกมาเมื่อทำการเก็บเกี่ยว
  เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วจะได้รับพลังแห่งชีวิตอัน เก่าแก่ สดๆจำนวน 8 หน่วย
  สามารถเก็บเกี่ยวได้หลังจากรอบการเติบโตผ่านไป 3 รอบ
  หลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว จะเผยสูตร เชื่อมรู
  เมล็ด Maw อันเก่าแก่
  ขนาดกอง: 1 / 100
  ระดับเมล็ดพันธุ์: 1
  เสกมอนสเตอร์เลเวล 68 ออกมาเมื่อทำการเก็บเกี่ยว
  เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วจะได้รับพลังแห่งชีวิตอัน เก่าแก่ สดๆจำนวน 8 หน่วย
  สามารถเก็บเกี่ยวได้หลังจากรอบการเติบโตผ่านไป 3 รอบ
  หลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว จะเผยสูตรการคราฟม็อด เคออส แบบสุ่ม
  เมล็ด Cleaveling อันเก่าแก่
  ขนาดกอง: 1 / 100
  ระดับเมล็ดพันธุ์: 1
  เสกมอนสเตอร์เลเวล 68 ออกมาเมื่อทำการเก็บเกี่ยว
  เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วจะได้รับพลังแห่งชีวิตอัน เก่าแก่ สดๆจำนวน 8 หน่วย
  สามารถเก็บเกี่ยวได้หลังจากรอบการเติบโตผ่านไป 6 รอบ
  หลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว จะเผยสูตร เปลี่ยนไอเทมยูนิค
  เมล็ดพันธุ์ Rhex อันเก่าแก่
  ขนาดกอง: 1 / 100
  ระดับเมล็ดพันธุ์: 2
  เสกมอนสเตอร์เลเวล 68 ออกมาเมื่อทำการเก็บเกี่ยว
  เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วจะได้รับพลังแห่งชีวิตอัน เก่าแก่ สดๆจำนวน 106 หน่วย
  สามารถเก็บเกี่ยวได้หลังจากรอบการเติบโตผ่านไป 6 รอบ
  ต้องใช้พลังแห่งชีวิตอัน เกรี้ยวกราด จำนวน 24 หน่วย ต่อรอบการเติบโตหนึ่งรอบ
  ต้องมีเมล็ดพันธุ์อัน เก่าแก่ ระดับ 1 ขึ้นไปปลูกไว้ติดกับมันเป็นจำนวน 4 ต้นจึงจะโต
  หลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว จะเผยสูตร แลกไพ่พยากรณ์เป็นชนิดอื่น
  เมล็ดพันธุ์ Dustcrab อันเก่าแก่
  ขนาดกอง: 1 / 100
  ระดับเมล็ดพันธุ์: 2
  เสกมอนสเตอร์เลเวล 68 ออกมาเมื่อทำการเก็บเกี่ยว
  เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วจะได้รับพลังแห่งชีวิตอัน เก่าแก่ สดๆจำนวน 106 หน่วย
  สามารถเก็บเกี่ยวได้หลังจากรอบการเติบโตผ่านไป 6 รอบ
  ต้องใช้พลังแห่งชีวิตอัน สดใส จำนวน 24 หน่วย ต่อรอบการเติบโตหนึ่งรอบ
  ต้องมีเมล็ดพันธุ์อัน เก่าแก่ ระดับ 1 ขึ้นไปปลูกไว้ติดกับมันเป็นจำนวน 4 ต้นจึงจะโต
  Allows you to exchange certain Map Fragments for another of the same type when Harvested
  เมล็ดพันธุ์ Viper อันเก่าแก่
  ขนาดกอง: 1 / 100
  ระดับเมล็ดพันธุ์: 2
  เสกมอนสเตอร์เลเวล 68 ออกมาเมื่อทำการเก็บเกี่ยว
  เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วจะได้รับพลังแห่งชีวิตอัน เก่าแก่ สดๆจำนวน 106 หน่วย
  สามารถเก็บเกี่ยวได้หลังจากรอบการเติบโตผ่านไป 7 รอบ
  ต้องใช้พลังแห่งชีวิตอัน เกรี้ยวกราด จำนวน 24 หน่วย ต่อรอบการเติบโตหนึ่งรอบ
  ต้องมีเมล็ดพันธุ์อัน เก่าแก่ ระดับ 1 ขึ้นไปปลูกไว้ติดกับมันเป็นจำนวน 4 ต้นจึงจะโต
  หลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว จะเผยสูตรการคราฟม็อด คริติคอล แบบสุ่ม
  เมล็ดพันธุ์ Chimeral อันเก่าแก่
  ขนาดกอง: 1 / 100
  ระดับเมล็ดพันธุ์: 2
  เสกมอนสเตอร์เลเวล 68 ออกมาเมื่อทำการเก็บเกี่ยว
  เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วจะได้รับพลังแห่งชีวิตอัน เก่าแก่ สดๆจำนวน 106 หน่วย
  สามารถเก็บเกี่ยวได้หลังจากรอบการเติบโตผ่านไป 8 รอบ
  ต้องใช้พลังแห่งชีวิตอัน สดใส จำนวน 24 หน่วย ต่อรอบการเติบโตหนึ่งรอบ
  ต้องมีเมล็ดพันธุ์อัน เก่าแก่ ระดับ 1 ขึ้นไปปลูกไว้ติดกับมันเป็นจำนวน 4 ต้นจึงจะโต
  Reveals a random crafting effect that upgrades a Normal or Magic item's Rarity when Harvested
  เมล็ดพันธุ์ Scrabbler อันเก่าแก่
  ขนาดกอง: 1 / 100
  ระดับเมล็ดพันธุ์: 2
  เสกมอนสเตอร์เลเวล 68 ออกมาเมื่อทำการเก็บเกี่ยว
  เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วจะได้รับพลังแห่งชีวิตอัน เก่าแก่ สดๆจำนวน 106 หน่วย
  สามารถเก็บเกี่ยวได้หลังจากรอบการเติบโตผ่านไป 9 รอบ
  ต้องใช้พลังแห่งชีวิตอัน เกรี้ยวกราด จำนวน 24 หน่วย ต่อรอบการเติบโตหนึ่งรอบ
  ต้องมีเมล็ดพันธุ์อัน เก่าแก่ ระดับ 1 ขึ้นไปปลูกไว้ติดกับมันเป็นจำนวน 4 ต้นจึงจะโต
  Allows you to modify an item, resulting in Lucky modifier values when Harvested
  หัวพันธุ์ Rhex Matriarch อันเก่าแก่
  ขนาดกอง: 1 / 100
  ระดับเมล็ดพันธุ์: 3
  เสกมอนสเตอร์เลเวล 68 ออกมาเมื่อทำการเก็บเกี่ยว
  เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วจะได้รับพลังแห่งชีวิตอัน เก่าแก่ สดๆจำนวน 422 หน่วย
  สามารถเก็บเกี่ยวได้หลังจากรอบการเติบโตผ่านไป 9 รอบ
  ต้องใช้พลังแห่งชีวิตอัน เกรี้ยวกราด จำนวน 39 หน่วย ต่อรอบการเติบโตหนึ่งรอบ
  ต้องใช้พลังแห่งชีวิตอัน สดใส จำนวน 39 หน่วย ต่อรอบการเติบโตหนึ่งรอบ
  ต้องมีเมล็ดพันธุ์อัน เก่าแก่ ระดับ 2 ขึ้นไปปลูกไว้ติดกับมันเป็นจำนวน 4 ต้นจึงจะโต
  Allows you to exchange Splinters, Breachstones or Emblems for others of the same type when Harvested
  หัวพันธุ์ Crushclaw อันเก่าแก่
  ขนาดกอง: 1 / 100
  ระดับเมล็ดพันธุ์: 3
  เสกมอนสเตอร์เลเวล 68 ออกมาเมื่อทำการเก็บเกี่ยว
  เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วจะได้รับพลังแห่งชีวิตอัน เก่าแก่ สดๆจำนวน 422 หน่วย
  สามารถเก็บเกี่ยวได้หลังจากรอบการเติบโตผ่านไป 9 รอบ
  ต้องใช้พลังแห่งชีวิตอัน เกรี้ยวกราด จำนวน 39 หน่วย ต่อรอบการเติบโตหนึ่งรอบ
  ต้องใช้พลังแห่งชีวิตอัน สดใส จำนวน 39 หน่วย ต่อรอบการเติบโตหนึ่งรอบ
  ต้องมีเมล็ดพันธุ์อัน เก่าแก่ ระดับ 2 ขึ้นไปปลูกไว้ติดกับมันเป็นจำนวน 4 ต้นจึงจะโต
  Allows you to exchange a Unique, Bestiary or Harbinger item for a related item when Harvested
  หัวพันธุ์ Blisterlord อันเก่าแก่
  ขนาดกอง: 1 / 100
  ระดับเมล็ดพันธุ์: 3
  เสกมอนสเตอร์เลเวล 68 ออกมาเมื่อทำการเก็บเกี่ยว
  เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วจะได้รับพลังแห่งชีวิตอัน เก่าแก่ สดๆจำนวน 422 หน่วย
  สามารถเก็บเกี่ยวได้หลังจากรอบการเติบโตผ่านไป 10 รอบ
  ต้องใช้พลังแห่งชีวิตอัน เกรี้ยวกราด จำนวน 39 หน่วย ต่อรอบการเติบโตหนึ่งรอบ
  ต้องใช้พลังแห่งชีวิตอัน สดใส จำนวน 39 หน่วย ต่อรอบการเติบโตหนึ่งรอบ
  ต้องมีเมล็ดพันธุ์อัน เก่าแก่ ระดับ 2 ขึ้นไปปลูกไว้ติดกับมันเป็นจำนวน 4 ต้นจึงจะโต
  หลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว จะทำให้คุณสามารถใส่อิทธิพลบางชนิดลงในไอเทมที่ยังไม่มีอิทธิพลได้
  หัวพันธุ์ Cystcaller อันเก่าแก่
  ขนาดกอง: 1 / 100
  ระดับเมล็ดพันธุ์: 3
  เสกมอนสเตอร์เลเวล 68 ออกมาเมื่อทำการเก็บเกี่ยว
  เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วจะได้รับพลังแห่งชีวิตอัน เก่าแก่ สดๆจำนวน 422 หน่วย
  สามารถเก็บเกี่ยวได้หลังจากรอบการเติบโตผ่านไป 11 รอบ
  ต้องใช้พลังแห่งชีวิตอัน เกรี้ยวกราด จำนวน 39 หน่วย ต่อรอบการเติบโตหนึ่งรอบ
  ต้องใช้พลังแห่งชีวิตอัน สดใส จำนวน 39 หน่วย ต่อรอบการเติบโตหนึ่งรอบ
  ต้องมีเมล็ดพันธุ์อัน เก่าแก่ ระดับ 2 ขึ้นไปปลูกไว้ติดกับมันเป็นจำนวน 4 ต้นจึงจะโต
  Reveals a random Body Armour Enchantment that replaces Quality's effect when Harvested
  หัวพันธุ์ Reborn อันเก่าแก่
  ขนาดกอง: 1 / 100
  ระดับเมล็ดพันธุ์: 3
  เสกมอนสเตอร์เลเวล 68 ออกมาเมื่อทำการเก็บเกี่ยว
  เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วจะได้รับพลังแห่งชีวิตอัน เก่าแก่ สดๆจำนวน 422 หน่วย
  สามารถเก็บเกี่ยวได้หลังจากรอบการเติบโตผ่านไป 12 รอบ
  ต้องใช้พลังแห่งชีวิตอัน เกรี้ยวกราด จำนวน 39 หน่วย ต่อรอบการเติบโตหนึ่งรอบ
  ต้องใช้พลังแห่งชีวิตอัน สดใส จำนวน 39 หน่วย ต่อรอบการเติบโตหนึ่งรอบ
  ต้องมีเมล็ดพันธุ์อัน เก่าแก่ ระดับ 2 ขึ้นไปปลูกไว้ติดกับมันเป็นจำนวน 4 ต้นจึงจะโต
  Doubles the Lifeforce granted by other seeds. This effect is limited to one per harvest when Harvested
  Blisterfruit อันเก่าแก่
  ขนาดกอง: 1 / 100
  ระดับเมล็ดพันธุ์: 4
  เสกมอนสเตอร์เลเวล 68 ออกมาเมื่อทำการเก็บเกี่ยว
  เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วจะได้รับพลังแห่งชีวิตอัน เก่าแก่ สดๆจำนวน 1688 หน่วย
  สามารถเก็บเกี่ยวได้หลังจากรอบการเติบโตผ่านไป 15 รอบ
  ต้องใช้พลังแห่งชีวิตอัน เกรี้ยวกราด จำนวน 125 หน่วย ต่อรอบการเติบโตหนึ่งรอบ
  ต้องใช้พลังแห่งชีวิตอัน สดใส จำนวน 62 หน่วย ต่อรอบการเติบโตหนึ่งรอบ
  ต้องใช้พลังแห่งชีวิตอัน เก่าแก่ จำนวน 62 หน่วย ต่อรอบการเติบโตหนึ่งรอบ
  ต้องมีเมล็ดพันธุ์อัน เก่าแก่ ระดับ 3 ขึ้นไปปลูกไว้ติดกับมันเป็นจำนวน 4 ต้นจึงจะโต
  Reveals a random crafting effect for Influenced items when Harvested