ไอเทม สัญญาจ้าง /15 ⍟

ไอเทม สัญญาจ้าง /15 ⍟

Iconชื่อ
สัญญาจ้าง: บังเกอร์
สัญญาจ้าง: ดงโจร
สัญญาจ้าง: ห้องทดลอง
สัญญาจ้าง: โกดัง
สัญญาจ้าง: หอสมุดต้องห้าม
สัญญาจ้าง: อุโมงค์
สัญญาจ้าง: มุมมืด
สัญญาจ้าง: หอจดบันทึก
สัญญาจ้าง: แมนชั่น
สัญญาจ้างต้องห้าม
ผู้จ้างวาน: เนเนต
เป้าหมายการโจรกรรม: Jamanra, the Legendary Warrior
ต้องมี โต้มนต์ดำ (ระดับ 2)
ต้องมี เนเนต ผู้ดูลาดเลา
Find Jamanra, Legendary Warrior
สัญญาจ้างหวงห้าม
ผู้จ้างวาน: อิสรา
เป้าหมายการโจรกรรม: Baffling Blueprints
ต้องมี งานช่าง (ระดับ 3)
ต้องมี อิสรา มือช่าง
Destroy "The Unbreakable"
สัญญาจ้างภายในครอบครัว
ผู้จ้างวาน: อาดีย์ยา
เป้าหมายการโจรกรรม: Confront Nashta
ต้องมี การรับรู้ (ระดับ 4)
ต้องมี อาดีย์ยา ผู้หาเส้นทาง
Confront Nashta
สัญญาจ้างศาลเตี้ย
ผู้จ้างวาน: วากาโน
เป้าหมายการโจรกรรม: The Blood Idol
ต้องมี เอากำลังเข้าแลก (ระดับ 3)
Defeat Friedrich Tarollo
สัญญาจ้างทหารเรือ
ผู้จ้างวาน: ฟาวทัส
เป้าหมายการโจรกรรม: Admiral Darnaw
ต้องมี โต้มนต์ดำ (ระดับ 4)
Kill Admiral Darnaw
สัญญาจ้างพยาบาท
ผู้จ้างวาน: คูรัย
เป้าหมายการโจรกรรม: The Vox Twins
ต้องมี สะเดาะกุญแจ (ระดับ 5)
ต้องมี คูรัย ผู้ดูแลทีม
Defeat the Vox Twins