หินสกิลเสริม เจ็ม /172

หินสกิลเสริม เจ็ม /172

กระสุน กับดัก กายภาพ การเวลา คำราม คำสาป ชิ่ง ตราเวทย์ ทุ่นระเบิด ธนู น้ำแข็ง ประชิด พื้นที่ ฟาด ฟาดพื้น มิเนียน สนับสนุน ออกเอง ออร่า เคลื่อนที่ เคออส เวทย์ แชนเนล โจมตี โทเทม ไฟ ไฟฟ้า
ชื่อ
AddedFireDamageAdded Fire Damage Support (8)
ไฟ, กายภาพ, สนับสนุน
ReducedManaCostInspiration Support (31)
สนับสนุน
KnockbackKnockback Support (8)
สนับสนุน
LifeLeechLife Leech Support (31)
สนับสนุน
StunStun Support (8)
สนับสนุน
IncreasedPhysicalDamageMelee Physical Damage Support (18)
ประชิด, กายภาพ, สนับสนุน, โจมตี
IncreasedDurationIncreased Duration Support (31)
สนับสนุน, การเวลา
ColdtoFireCold to Fire Support (18)
น้ำแข็ง, ไฟ, สนับสนุน
WeaponElementalDamageElemental Damage with Attacks Support (18)
โจมตี, สนับสนุน
BloodlustBloodlust Support (18)
โจมตี, กายภาพ, สนับสนุน, ประชิด
LifeonHitLife Gain on Hit Support (8)
โจมตี, สนับสนุน
BloodMagicBlood Magic Support (31)
สนับสนุน
IronGripIron Grip Support (18)
กระสุน, กายภาพ, สนับสนุน
IronWillIron Will Support (18)
เวทย์, สนับสนุน
MeleeDamageonFullLifeDamage on Full Life Support (18)
โจมตี, สนับสนุน
TotemSpell Totem Support (8)
สนับสนุน, เวทย์, โทเทม
RangedAttackTotemBallista Totem Support (8)
ธนู, กระสุน, สนับสนุน, โทเทม
FirePenetrationFire Penetration Support (31)
ไฟ, สนับสนุน
multipleattacksMultistrike Support (38)
โจมตี, ประชิด, สนับสนุน
SplashMelee Splash Support (8)
สนับสนุน, ประชิด, โจมตี, ฟาด, พื้นที่
IncreasedBurnDurationBurning Damage Support (31)
ไฟ, สนับสนุน
CastOnMeleeKillCast on Melee Kill Support (38)
สนับสนุน, ประชิด, โจมตี, เวทย์, ออกเอง
EmpowerEmpower Support (1)
สนับสนุน
EnduranceChargeStunEndurance Charge on Melee Stun Support (18)
สนับสนุน, ประชิด, โจมตี
ReduceDurationLess Duration Support (31)
สนับสนุน, การเวลา
CastOnDmgTakenCast when Damage Taken Support (38)
สนับสนุน, เวทย์, ออกเอง
GenerositySupportGenerosity Support (31)
สนับสนุน, ออร่า
FortifyGemFortify Support (31)
โจมตี, สนับสนุน, ประชิด
ChanceToBleedChance to Bleed Support (1)
โจมตี, กายภาพ, สนับสนุน
MaimMaim Support (8)
โจมตี, กายภาพ, สนับสนุน
BrutalityBrutality Support (38)
กายภาพ, สนับสนุน
RuthlessRuthless Support (1)
สนับสนุน, ประชิด, โจมตี
MirageStrikeAncestral Call Support (4)
สนับสนุน, ประชิด, โจมตี, ฟาด
MultipleTotemsMultiple Totems Support (38)
โทเทม, สนับสนุน
ShockwaveShockwave Support (18)
สนับสนุน, ประชิด, โจมตี, พื้นที่
PulverizePulverise Support (31)
พื้นที่, สนับสนุน, ประชิด, โจมตี
RageSupportRage Support (18)
สนับสนุน, ประชิด, โจมตี
AddedFireDamagePlusAwakened Added Fire Damage Support (72)
ไฟ, กายภาพ, สนับสนุน
MirageStrikePlusAwakened Ancestral Call Support (72)
สนับสนุน, ประชิด, โจมตี, ฟาด
BrutalityPlusAwakened Brutality Support (72)
กายภาพ, สนับสนุน
IncreasedBurnDurationPlusAwakened Burning Damage Support (72)
ไฟ, สนับสนุน
FirePenetrationPlusAwakened Fire Penetration Support (72)
ไฟ, สนับสนุน
GenerosityPlusAwakened Generosity Support (72)
สนับสนุน, ออร่า
IncreasedPhyscialDamagePlusAwakened Melee Physical Damage Support (72)
ประชิด, กายภาพ, สนับสนุน, โจมตี
SplashPlusAwakened Melee Splash Support (72)
สนับสนุน, ประชิด, โจมตี, ฟาด, พื้นที่
MultipleAttacksPlusAwakened Multistrike Support (72)
โจมตี, ประชิด, สนับสนุน
FistOfWarGemFist of War Support (38)
ฟาดพื้น, โจมตี, ประชิด, พื้นที่, สนับสนุน
UrgentOrdersSupportUrgent Orders Support (31)
คำราม, สนับสนุน
ชื่อ
FasterAttacksFaster Attacks Support (18)
โจมตี, สนับสนุน
GreaterMultipleProjectilesGreater Multiple Projectiles Support (38)
สนับสนุน, กระสุน
LesserMultipleProjectilesLesser Multiple Projectiles Support (8)
สนับสนุน, กระสุน
GreaterVolleySupportGreater Volley Support (38)
สนับสนุน, กระสุน
FasterProjectilesFaster Projectiles Support (31)
สนับสนุน, กระสุน
AddedColdDamageAdded Cold Damage Support (8)
น้ำแข็ง, สนับสนุน
IncreasedAccuracyAdditional Accuracy Support (8)
โจมตี, สนับสนุน
ManaLeechMana Leech Support (31)
สนับสนุน
PiercePierce Support (1)
สนับสนุน, กระสุน
TrapTrap Support (8)
สนับสนุน, กับดัก
CullingStrikeCulling Strike Support (18)
สนับสนุน
PointBlankPoint Blank Support (18)
กระสุน, โจมตี, สนับสนุน
ChancetoFleeChance to Flee Support (8)
สนับสนุน
BlindBlind Support (8)
สนับสนุน
ColdPenetrationCold Penetration Support (31)
น้ำแข็ง, สนับสนุน
chainChain Support (38)
สนับสนุน, ชิ่ง, กระสุน
ForkFork Support (31)
สนับสนุน, กระสุน
CastOnCritCast On Critical Strike Support (38)
ออกเอง, สนับสนุน, เวทย์
MultiTrapMultiple Traps Support (8)
สนับสนุน, กับดัก
SlowerProjectilesSlower Projectiles Support (31)
สนับสนุน, กระสุน
CastOnDeathCast on Death Support (38)
สนับสนุน, เวทย์, ออกเอง
enhanceEnhance Support (1)
สนับสนุน
RangedPhysicalAttackDamageVicious Projectiles Support (18)
กระสุน, โจมตี, กายภาพ, เคออส, สนับสนุน
BreakBlockBlock Chance Reduction Support (18)
สนับสนุน, การเวลา
FrenzyChargeOnShatterIce Bite Support (31)
น้ำแข็ง, สนับสนุน
DamageAgainstChilledHypothermia Support (31)
น้ำแข็ง, สนับสนุน
TrapAndMineDamageTrap and Mine Damage Support (18)
สนับสนุน, กับดัก, ทุ่นระเบิด
PoisonPoison Support (31)
เคออส, สนับสนุน
VoidManipulationVoid Manipulation Support (8)
เคออส, สนับสนุน
SupportRapidDecayGemSwift Affliction Support (31)
สนับสนุน, การเวลา
ClusterTrapCluster Traps Support (38)
กับดัก, สนับสนุน
TrapCooldownRecoveryAdvanced Traps Support (31)
กับดัก, สนับสนุน
LesserPoisonLesser Poison Support (1)
เคออส, สนับสนุน
DeadlyAilmentsDeadly Ailments Support (18)
สนับสนุน
VileToxinsVile Toxins Support (38)
สนับสนุน
OnslaughtOnslaught Support (1)
สนับสนุน
ParallelProjectileVolley Support (4)
สนับสนุน, กระสุน
MirageArcherMirage Archer Support (4)
ธนู, โจมตี, สนับสนุน, การเวลา
PowerFrenzyChargeCharged Traps Support (31)
สนับสนุน, กับดัก
WitherGemSupportWithering Touch Support (38)
เคออส, กายภาพ, โจมตี, สนับสนุน, การเวลา
CloseCombatClose Combat Support (18)
สนับสนุน, ประชิด, โจมตี, การเวลา
impaleImpale Support (31)
โจมตี, กายภาพ, สนับสนุน
NightbladeNightblade Support (18)
โจมตี, สนับสนุน
TrapMineSupportGemSwift Assembly Support (4)
สนับสนุน, กับดัก, ทุ่นระเบิด
GreenRainSupportGemArrow Nova Support (8)
ธนู, โจมตี, สนับสนุน, กระสุน
GreenBarrageSupportGemBarrage Support (38)
ธนู, โจมตี, สนับสนุน, กระสุน
AddedColdDamagePlusAwakened Added Cold Damage Support (72)
น้ำแข็ง, สนับสนุน
GreenRainPlusAwakened Arrow Nova Support (72)
ธนู, โจมตี, สนับสนุน, กระสุน
CastOnCritPlusAwakened Cast On Critical Strike Support (72)
สนับสนุน, เวทย์, ออกเอง
ChainPlusAwakened Chain Support (72)
สนับสนุน, ชิ่ง, กระสุน
ColdPenetrationPlusAwakened Cold Penetration Support (72)
น้ำแข็ง, สนับสนุน
DeadlyAilmentsPlusAwakened Deadly Ailments Support (72)
สนับสนุน
ForkPlusAwakened Fork Support (72)
สนับสนุน, กระสุน
GreaterMultipleProjectilesPlusAwakened Greater Multiple Projectiles Support (72)
สนับสนุน, กระสุน
SupportRapidDecayPlusAwakened Swift Affliction Support (72)
สนับสนุน, การเวลา
VoidManipulationPlusAwakened Void Manipulation Support (72)
เคออส, สนับสนุน
RangedPhysicalAttackDamagePlusAwakened Vicious Projectiles Support (72)
กระสุน, โจมตี, กายภาพ, เคออส, สนับสนุน
SecondWindSupportSecond Wind Support (31)
สนับสนุน
ชื่อ
IncreasedAOEIncreased Area of Effect Support (38)
สนับสนุน, พื้นที่
AddedLightningDamageAdded Lightning Damage Support (8)
ไฟฟ้า, สนับสนุน
IncreasedCriticalStrikesIncreased Critical Strikes Support (8)
สนับสนุน
IncreasedCriticalDamageIncreased Critical Damage Support (18)
สนับสนุน
AddedChaosDamageAdded Chaos Damage Support (31)
เคออส, สนับสนุน
IncreasedQualityItem Rarity Support (31)
สนับสนุน
FasterCastFaster Casting Support (18)
สนับสนุน, เวทย์
ConcentratedAOEConcentrated Effect Support (18)
สนับสนุน, พื้นที่
MinionDamageMinion Damage Support (8)
สนับสนุน, มิเนียน
ChancetoIgniteCombustion Support (8)
ไฟ, สนับสนุน
MinionSpeedMinion Speed Support (18)
เคลื่อนที่, สนับสนุน, มิเนียน
MinionLifeMinion Life Support (18)
สนับสนุน, มิเนียน
ElementalProliferationElemental Proliferation Support (1)
น้ำแข็ง, ไฟ, ไฟฟ้า, สนับสนุน, พื้นที่
RemoteMineBlastchain Mine Support (8)
สนับสนุน, ทุ่นระเบิด
LightningPenetrationLightning Penetration Support (31)
ไฟฟ้า, สนับสนุน
ElementalPenetrationElemental Penetration Support (31)
สนับสนุน
EchoSpell Echo Support (38)
เวทย์, สนับสนุน
PowerChargesPower Charge On Critical Support (18)
สนับสนุน
SummonsElementalResistsElemental Army Support (31)
สนับสนุน, มิเนียน
CurseOnHitHextouch Support (38)
สนับสนุน, คำสาป, ออกเอง
CastOnStunCast when Stunned Support (38)
สนับสนุน, เวทย์, ออกเอง
EnlightenEnlighten Support (1)
สนับสนุน
PhysicalToLightningPhysical to Lightning Support (18)
ไฟฟ้า, กายภาพ, สนับสนุน
AurifyBlasphemy Support (31)
สนับสนุน, คำสาป, ออร่า
OnslaughtOnSlayingShockedInnervate Support (31)
ไฟฟ้า, สนับสนุน, การเวลา
ControlledDestructionGemControlled Destruction Support (18)
เวทย์, สนับสนุน
ElementalFocusElemental Focus Support (18)
สนับสนุน
MinefieldMinefield Support (38)
สนับสนุน, ทุ่นระเบิด
CastWhileChannelingCast while Channelling Support (38)
สนับสนุน, แชนเนล, เวทย์, ออกเอง
IgniteProliferationIgnite Proliferation Support (38)
ไฟ, สนับสนุน, พื้นที่
DecayDecay Support (38)
เคออส, สนับสนุน
EfficacyEfficacy Support (8)
สนับสนุน, การเวลา
ImmolateImmolate Support (38)
ไฟ, สนับสนุน
UnboundAilmentsUnbound Ailments Support (8)
สนับสนุน
ArcaneSurgeArcane Surge Support (1)
สนับสนุน, เวทย์, การเวลา
StormBarrierInfused Channelling Support (4)
สนับสนุน, แชนเนล, การเวลา
SpellCascadeSpell Cascade Support (4)
พื้นที่, เวทย์, สนับสนุน
SummonPhantasmSummon Phantasm Support (4)
สนับสนุน, มิเนียน
IntelligencePowerFrenzyChargeCharged Mines Support (31)
สนับสนุน, ทุ่นระเบิด
BoneChillSupportBonechill Support (38)
น้ำแข็ง, สนับสนุน
EnergyShieldLeechsupportEnergy Leech Support (31)
สนับสนุน
SpellFocusSupportIntensify Support (31)
พื้นที่, เวทย์, สนับสนุน
UnleashSupportUnleash Support (38)
เวทย์, สนับสนุน
OffensiveMinionFeeding Frenzy Support (31)
สนับสนุน, มิเนียน, การเวลา
MinionFocusFirePredator Support (18)
สนับสนุน, มิเนียน, เวทย์, การเวลา
DefensiveMinionMeat Shield Support (31)
สนับสนุน, มิเนียน
AltRemoteMineSupportGemHigh-Impact Mine Support (31)
ทุ่นระเบิด, สนับสนุน, พื้นที่, ออร่า
AddedChaosDamagePlusAwakened Added Chaos Damage Support (72)
เคออส, สนับสนุน
AddedLightningDamagePlusAwakened Added Lightning Damage Support (72)
ไฟฟ้า, สนับสนุน
AurifyPlusAwakened Blasphemy Support (72)
สนับสนุน, คำสาป, ออร่า
CastWhileChannelingPlusAwakened Cast While Channelling Support (72)
สนับสนุน, แชนเนล, เวทย์, ออกเอง
ControlledDestructionPlusAwakened Controlled Destruction Support (72)
เวทย์, สนับสนุน
CurseOnHitPlusAwakened Hextouch Support (72)
สนับสนุน, คำสาป, ออกเอง
ElementalFocusPlusAwakened Elemental Focus Support (72)
สนับสนุน
LightningPenetrationPlusAwakened Lightning Penetration Support (72)
ไฟฟ้า, สนับสนุน
MinionDamagePlusAwakened Minion Damage Support (72)
สนับสนุน, มิเนียน
SpellCascadePlusAwakened Spell Cascade Support (72)
พื้นที่, เวทย์, สนับสนุน
EchoPlusAwakened Spell Echo Support (72)
เวทย์, สนับสนุน
UnboundAilmentPlusAwakened Unbound Ailments Support (72)
สนับสนุน
UnleashPlusAwakened Unleash Support (72)
เวทย์, สนับสนุน
InfernalLegionSupportGemInfernal Legion Support (8)
ไฟ, พื้นที่, สนับสนุน, มิเนียน
ManaweaveSupportGemArchmage Support (31)
ไฟฟ้า, สนับสนุน, เวทย์
SwiftbrandSupportGemSwiftbrand Support (31)
ตราเวทย์, สนับสนุน
ViciousHexSupportImpending Doom Support (31)
สนับสนุน, คำสาป, เวทย์, พื้นที่, เคออส
ProjectileIntensityPinpoint Support (31)
สนับสนุน, กระสุน, เวทย์
TrinitySupportGemTrinity Support (18)
สนับสนุน