หินสกิลเสริม เจ็ม /171

หินสกิลเสริม เจ็ม /171

กระสุน กับดัก กายภาพ การเวลา คำราม คำสาป ชิ่ง ตราเวทย์ ทุ่นระเบิด ธนู น้ำแข็ง ประชิด พื้นที่ ฟาด ฟาดพื้น มิเนียน สนับสนุน ออกเอง ออร่า เคลื่อนที่ เคออส เวทย์ แชนเนล โจมตี โทเทม ไฟ ไฟฟ้า
ชื่อ
Added Fire Damage Support (8)
ไฟ, กายภาพ, สนับสนุน
Inspiration Support (31)
สนับสนุน
Knockback Support (8)
สนับสนุน
Life Leech Support (31)
สนับสนุน
Stun Support (8)
สนับสนุน
Melee Physical Damage Support (18)
ประชิด, กายภาพ, สนับสนุน, โจมตี
Increased Duration Support (31)
สนับสนุน, การเวลา
Cold to Fire Support (18)
น้ำแข็ง, ไฟ, สนับสนุน
Elemental Damage with Attacks Support (18)
โจมตี, สนับสนุน
Bloodlust Support (18)
โจมตี, กายภาพ, สนับสนุน, ประชิด
Life Gain on Hit Support (8)
โจมตี, สนับสนุน
Blood Magic Support (31)
สนับสนุน
Iron Grip Support (18)
กระสุน, กายภาพ, สนับสนุน
Iron Will Support (18)
เวทย์, สนับสนุน
Damage on Full Life Support (18)
โจมตี, สนับสนุน
Spell Totem Support (8)
สนับสนุน, เวทย์, โทเทม
Ballista Totem Support (8)
ธนู, กระสุน, สนับสนุน, โทเทม
Fire Penetration Support (31)
ไฟ, สนับสนุน
Multistrike Support (38)
โจมตี, ประชิด, สนับสนุน
Melee Splash Support (8)
สนับสนุน, ประชิด, โจมตี, ฟาด, พื้นที่
Burning Damage Support (31)
ไฟ, สนับสนุน
Cast on Melee Kill Support (38)
สนับสนุน, ประชิด, โจมตี, เวทย์, ออกเอง
Empower Support (1)
สนับสนุน
Endurance Charge on Melee Stun Support (18)
สนับสนุน, ประชิด, โจมตี
Less Duration Support (31)
สนับสนุน, การเวลา
Cast when Damage Taken Support (38)
สนับสนุน, เวทย์, ออกเอง
Generosity Support (31)
สนับสนุน, ออร่า
Fortify Support (31)
โจมตี, สนับสนุน, ประชิด
Chance to Bleed Support (1)
โจมตี, กายภาพ, สนับสนุน
Maim Support (8)
โจมตี, กายภาพ, สนับสนุน
Brutality Support (38)
กายภาพ, สนับสนุน
Ruthless Support (1)
สนับสนุน, ประชิด, โจมตี
Ancestral Call Support (4)
สนับสนุน, ประชิด, โจมตี, ฟาด
Multiple Totems Support (38)
โทเทม, สนับสนุน
Shockwave Support (18)
สนับสนุน, ประชิด, โจมตี, พื้นที่
Pulverise Support (31)
พื้นที่, สนับสนุน, ประชิด, โจมตี
Rage Support (18)
สนับสนุน, ประชิด, โจมตี
Awakened Added Fire Damage Support (72)
ไฟ, กายภาพ, สนับสนุน
Awakened Ancestral Call Support (72)
สนับสนุน, ประชิด, โจมตี, ฟาด
Awakened Brutality Support (72)
กายภาพ, สนับสนุน
Awakened Burning Damage Support (72)
ไฟ, สนับสนุน
Awakened Fire Penetration Support (72)
ไฟ, สนับสนุน
Awakened Generosity Support (72)
สนับสนุน, ออร่า
Awakened Melee Physical Damage Support (72)
ประชิด, กายภาพ, สนับสนุน, โจมตี
Awakened Melee Splash Support (72)
สนับสนุน, ประชิด, โจมตี, ฟาด, พื้นที่
Awakened Multistrike Support (72)
โจมตี, ประชิด, สนับสนุน
Fist of War Support (38)
ฟาดพื้น, โจมตี, ประชิด, พื้นที่, สนับสนุน
Urgent Orders Support (31)
คำราม, สนับสนุน
ชื่อ
Faster Attacks Support (18)
โจมตี, สนับสนุน
Greater Multiple Projectiles Support (38)
สนับสนุน, กระสุน
Lesser Multiple Projectiles Support (8)
สนับสนุน, กระสุน
Greater Volley Support (38)
สนับสนุน, กระสุน
Faster Projectiles Support (31)
สนับสนุน, กระสุน
Added Cold Damage Support (8)
น้ำแข็ง, สนับสนุน
Additional Accuracy Support (8)
โจมตี, สนับสนุน
Mana Leech Support (31)
สนับสนุน
Pierce Support (1)
สนับสนุน, กระสุน
Trap Support (8)
สนับสนุน, กับดัก
Culling Strike Support (18)
สนับสนุน
Point Blank Support (18)
กระสุน, โจมตี, สนับสนุน
Chance to Flee Support (8)
สนับสนุน
Blind Support (8)
สนับสนุน
Cold Penetration Support (31)
น้ำแข็ง, สนับสนุน
Chain Support (38)
สนับสนุน, ชิ่ง, กระสุน
Fork Support (31)
สนับสนุน, กระสุน
Cast On Critical Strike Support (38)
ออกเอง, สนับสนุน, เวทย์
Multiple Traps Support (8)
สนับสนุน, กับดัก
Slower Projectiles Support (31)
สนับสนุน, กระสุน
Cast on Death Support (38)
สนับสนุน, เวทย์, ออกเอง
Enhance Support (1)
สนับสนุน
Vicious Projectiles Support (18)
กระสุน, โจมตี, กายภาพ, เคออส, สนับสนุน
Block Chance Reduction Support (18)
สนับสนุน, การเวลา
Ice Bite Support (31)
น้ำแข็ง, สนับสนุน
Hypothermia Support (31)
น้ำแข็ง, สนับสนุน
Trap and Mine Damage Support (18)
สนับสนุน, กับดัก, ทุ่นระเบิด
Poison Support (31)
เคออส, สนับสนุน
Void Manipulation Support (8)
เคออส, สนับสนุน
Swift Affliction Support (31)
สนับสนุน, การเวลา
Cluster Traps Support (38)
กับดัก, สนับสนุน
Advanced Traps Support (31)
กับดัก, สนับสนุน
Lesser Poison Support (1)
เคออส, สนับสนุน
Deadly Ailments Support (18)
สนับสนุน
Vile Toxins Support (38)
สนับสนุน
Onslaught Support (1)
สนับสนุน
Volley Support (4)
สนับสนุน, กระสุน
Mirage Archer Support (4)
ธนู, โจมตี, สนับสนุน, การเวลา
Charged Traps Support (31)
สนับสนุน, กับดัก
Withering Touch Support (38)
เคออส, กายภาพ, โจมตี, สนับสนุน, การเวลา
Close Combat Support (18)
สนับสนุน, ประชิด, โจมตี, การเวลา
Impale Support (31)
โจมตี, กายภาพ, สนับสนุน
Nightblade Support (18)
โจมตี, สนับสนุน
Swift Assembly Support (4)
สนับสนุน, กับดัก, ทุ่นระเบิด
Arrow Nova Support (8)
ธนู, โจมตี, สนับสนุน, กระสุน
Barrage Support (38)
ธนู, โจมตี, สนับสนุน, กระสุน
Awakened Added Cold Damage Support (72)
น้ำแข็ง, สนับสนุน
Awakened Arrow Nova Support (72)
ธนู, โจมตี, สนับสนุน, กระสุน
Awakened Cast On Critical Strike Support (72)
สนับสนุน, เวทย์, ออกเอง
Awakened Chain Support (72)
สนับสนุน, ชิ่ง, กระสุน
Awakened Cold Penetration Support (72)
น้ำแข็ง, สนับสนุน
Awakened Deadly Ailments Support (72)
สนับสนุน
Awakened Fork Support (72)
สนับสนุน, กระสุน
Awakened Greater Multiple Projectiles Support (72)
สนับสนุน, กระสุน
Awakened Swift Affliction Support (72)
สนับสนุน, การเวลา
Awakened Void Manipulation Support (72)
เคออส, สนับสนุน
Awakened Vicious Projectiles Support (72)
กระสุน, โจมตี, กายภาพ, เคออส, สนับสนุน
Second Wind Support (31)
สนับสนุน
ชื่อ
Increased Area of Effect Support (38)
สนับสนุน, พื้นที่
Added Lightning Damage Support (8)
ไฟฟ้า, สนับสนุน
Increased Critical Strikes Support (8)
สนับสนุน
Increased Critical Damage Support (18)
สนับสนุน
Added Chaos Damage Support (31)
เคออส, สนับสนุน
Item Rarity Support (31)
สนับสนุน
Faster Casting Support (18)
สนับสนุน, เวทย์
Concentrated Effect Support (18)
สนับสนุน, พื้นที่
Minion Damage Support (8)
สนับสนุน, มิเนียน
Combustion Support (8)
ไฟ, สนับสนุน
Minion Speed Support (18)
เคลื่อนที่, สนับสนุน, มิเนียน
Minion Life Support (18)
สนับสนุน, มิเนียน
Elemental Proliferation Support (1)
น้ำแข็ง, ไฟ, ไฟฟ้า, สนับสนุน, พื้นที่
Blastchain Mine Support (8)
สนับสนุน, ทุ่นระเบิด
Lightning Penetration Support (31)
ไฟฟ้า, สนับสนุน
Elemental Penetration Support (31)
สนับสนุน
Spell Echo Support (38)
เวทย์, สนับสนุน
Power Charge On Critical Support (18)
สนับสนุน
Elemental Army Support (31)
สนับสนุน, มิเนียน
Hextouch Support (38)
ออกเอง, สนับสนุน, คำสาป
Cast when Stunned Support (38)
สนับสนุน, เวทย์, ออกเอง
Enlighten Support (1)
สนับสนุน
Physical to Lightning Support (18)
ไฟฟ้า, กายภาพ, สนับสนุน
Blasphemy Support (31)
สนับสนุน, คำสาป, ออร่า
Innervate Support (31)
ไฟฟ้า, สนับสนุน, การเวลา
Controlled Destruction Support (18)
เวทย์, สนับสนุน
Elemental Focus Support (18)
สนับสนุน
Minefield Support (38)
สนับสนุน, ทุ่นระเบิด
Cast while Channelling Support (38)
สนับสนุน, แชนเนล, เวทย์, ออกเอง
Ignite Proliferation Support (38)
ไฟ, สนับสนุน, พื้นที่
Decay Support (38)
เคออส, สนับสนุน
Efficacy Support (31)
สนับสนุน, การเวลา
Immolate Support (38)
ไฟ, สนับสนุน
Unbound Ailments Support (8)
สนับสนุน
Arcane Surge Support (1)
สนับสนุน, เวทย์, การเวลา
Infused Channelling Support (4)
สนับสนุน, แชนเนล, การเวลา
Spell Cascade Support (4)
พื้นที่, เวทย์, สนับสนุน
Summon Phantasm Support (4)
สนับสนุน, มิเนียน
Charged Mines Support (31)
สนับสนุน, ทุ่นระเบิด
Bonechill Support (38)
น้ำแข็ง, สนับสนุน
Energy Leech Support (31)
สนับสนุน
Intensify Support (31)
พื้นที่, เวทย์, สนับสนุน
Unleash Support (38)
เวทย์, สนับสนุน
Feeding Frenzy Support (31)
สนับสนุน, มิเนียน, การเวลา
Predator Support (18)
สนับสนุน, มิเนียน, เวทย์, การเวลา
Meat Shield Support (31)
สนับสนุน, มิเนียน
High-Impact Mine Support (31)
ทุ่นระเบิด, สนับสนุน, พื้นที่, ออร่า
Awakened Added Chaos Damage Support (72)
เคออส, สนับสนุน
Awakened Added Lightning Damage Support (72)
ไฟฟ้า, สนับสนุน
Awakened Blasphemy Support (72)
สนับสนุน, คำสาป, ออร่า
Awakened Cast While Channelling Support (72)
สนับสนุน, แชนเนล, เวทย์, ออกเอง
Awakened Controlled Destruction Support (72)
เวทย์, สนับสนุน
Awakened Hextouch Support (72)
ออกเอง, สนับสนุน, คำสาป
Awakened Elemental Focus Support (72)
สนับสนุน
Awakened Lightning Penetration Support (72)
ไฟฟ้า, สนับสนุน
Awakened Minion Damage Support (72)
สนับสนุน, มิเนียน
Awakened Spell Cascade Support (72)
พื้นที่, เวทย์, สนับสนุน
Awakened Spell Echo Support (72)
เวทย์, สนับสนุน
Awakened Unbound Ailments Support (72)
สนับสนุน
Awakened Unleash Support (72)
เวทย์, สนับสนุน
Infernal Legion Support (8)
ไฟ, พื้นที่, สนับสนุน, มิเนียน
Archmage Support (31)
ไฟฟ้า, สนับสนุน, เวทย์
Swiftbrand Support (31)
ตราเวทย์, สนับสนุน
Impending Doom Support (31)
สนับสนุน, คำสาป, เวทย์, พื้นที่, เคออส
Pinpoint Support (31)
สนับสนุน, กระสุน, เวทย์