Abyss เจ็ม /9

Abyss เจ็ม /9

กระสุน กายภาพ การเวลา ธนู ประชิด พื้นที่ ฟาด สนับสนุน เคลื่อนที่ เดินทาง เวทย์ โจมตี ไฟ
ชื่อ
Ancestral Call Support (4)
สนับสนุน, ประชิด, โจมตี, ฟาด
ชื่อ
Cremation (28)
เวทย์, พื้นที่, ไฟ, การเวลา, กระสุน
Mirage Archer Support (4)
ธนู, โจมตี, สนับสนุน, การเวลา
Unearth (10)
เวทย์, กระสุน, พื้นที่, กายภาพ
Volatile Dead (12)
เวทย์, พื้นที่, ไฟ
Volley Support (4)
สนับสนุน, กระสุน
ชื่อ
Bodyswap (10)
เคลื่อนที่, เวทย์, พื้นที่, ไฟ, เดินทาง
Spell Cascade Support (4)
พื้นที่, เวทย์, สนับสนุน
ชื่อ
Storm Barrier Support