Anarchy and Onslaught เจ็ม /3

Anarchy and Onslaught เจ็ม /3

กระสุน กับดัก ประชิด พื้นที่ สนับสนุน เวทย์ โจมตี ไฟฟ้า
ชื่อ
Empower Support (1)
สนับสนุน
ชื่อ
Reave (12)
โจมตี, พื้นที่, ประชิด
ชื่อ
Lightning Trap (12)
กับดัก, เวทย์, กระสุน, ไฟฟ้า