Betrayal เจ็ม /10

Betrayal เจ็ม /10

กระสุน กายภาพ การเวลา ชิ่ง ตราเวทย์ น้ำแข็ง พื้นที่ สนับสนุน ออร่า เวทย์ แชนเนล โจมตี โทเทม ไฟ ไฟฟ้า
ชื่อ
DreadBannerDread Banner (24)
พื้นที่, เวทย์, การเวลา, ออร่า, กายภาพ
MultipleTotemsMultiple Totems Support (38)
โทเทม, สนับสนุน
WarbannerWar Banner (4)
พื้นที่, เวทย์, การเวลา, ออร่า, กายภาพ
ชื่อ
LancingSteelLancing Steel (28)
โจมตี, กระสุน, กายภาพ
ShatteringSteelShattering Steel (12)
โจมตี, กระสุน, พื้นที่, กายภาพ
ชื่อ
ArmageddonBrandArmageddon Brand (28)
เวทย์, พื้นที่, ไฟ, การเวลา, ตราเวทย์
BoneChillSupportBonechill Support (38)
น้ำแข็ง, สนับสนุน
RecallSigilBrand Recall (16)
ตราเวทย์, เวทย์
ConduitSigilStorm Brand (12)
ไฟฟ้า, เวทย์, พื้นที่, ชิ่ง, การเวลา, ตราเวทย์
FrostFuryWinter Orb (28)
น้ำแข็ง, เวทย์, แชนเนล, พื้นที่, การเวลา, กระสุน