Breach เจ็ม /2

Breach เจ็ม /2

วาล์ สนับสนุน ออกเอง เวทย์ แชนเนล
ชื่อ
Cast while Channelling Support (38)
สนับสนุน, แชนเนล, เวทย์, ออกเอง
ชื่อ
Vaal Breach (10)
วาล์, เวทย์