Harbinger เจ็ม /17

Harbinger เจ็ม /17

กระจาย กายภาพ การเวลา ชิ่ง ประชิด พื้นที่ มิเนียน สนับสนุน เคลื่อนที่ เคออส เวทย์ แชนเนล โจมตี ไฟ ไฟฟ้า
ชื่อ
BrutalityBrutality Support (38)
กายภาพ, สนับสนุน
ChanceToBleedChance to Bleed Support (1)
โจมตี, กายภาพ, สนับสนุน
MaimMaim Support (8)
โจมตี, กายภาพ, สนับสนุน
RuthlessRuthless Support (1)
สนับสนุน, ประชิด, โจมตี
ชื่อ
ChargedDashGemCharged Dash (28)
เคลื่อนที่, พื้นที่, แชนเนล, โจมตี, ไฟฟ้า, ประชิด
DeadlyAilmentsDeadly Ailments Support (18)
สนับสนุน
LesserPoisonLesser Poison Support (1)
เคออส, สนับสนุน
OnslaughtOnslaught Support (1)
สนับสนุน
VileToxinsVile Toxins Support (38)
สนับสนุน
ชื่อ
ArcaneSurgeArcane Surge Support (1)
สนับสนุน, เวทย์, การเวลา
SkeletalChainsDark Pact (28)
มิเนียน, เวทย์, พื้นที่, ชิ่ง, เคออส, กระจาย
DecayDecay Support (38)
เคออส, สนับสนุน
EfficacyEfficacy Support (31)
สนับสนุน, การเวลา
IgniteProliferationIgnite Proliferation Support (38)
ไฟ, สนับสนุน, พื้นที่
ImmolateImmolate Support (38)
ไฟ, สนับสนุน
StormBurstStorm Burst (12)
พื้นที่, เวทย์, ไฟฟ้า, แชนเนล, การเวลา, กายภาพ
UnboundAilmentsUnbound Ailments Support (8)
สนับสนุน