Unrevealed เจ็ม /54

Search:
กระจาย กระสุน กับดัก กายภาพ การเวลา คำสาป ชิ่ง ตั้งรับ ทุ่นระเบิด ธนู น้ำแข็ง ประชิด พื้นที่ ฟาด ฟาดพื้น มิเนียน วาล์ สนับสนุน สาส์น ออกเอง เคลื่อนที่ เดินทาง เวทย์ แชนเนล โจมตี โทเทม ไฟ ไฟฟ้า
ชื่อ
Discorectangle Slam (28)
โจมตี,พื้นที่,ประชิด
Vaal Sweep (12)
วาล์,โจมตี,พื้นที่,กายภาพ,ประชิด
Vaal Immortal Call (34)
วาล์,เวทย์,การเวลา,ตั้งรับ
Item Quantity Support (24)
สนับสนุน
NewPunishment (24)
เวทย์,พื้นที่,การเวลา,คำสาป,กายภาพ
Vaal Heavy Strike (1)
วาล์,โจมตี,ประชิด,ฟาด
... (1)
โจมตี,ประชิด,ฟาด
Herald of Blood (16)
เวทย์,พื้นที่,การเวลา,สาส์น
Touch of God (28)
โจมตี,พื้นที่,ไฟฟ้า,ฟาดพื้น,ประชิด
Ancestral Blademaster (12)
โจมตี,โทเทม,พื้นที่,ประชิด
Lesser Reduced Mana Cost Support (1)
สนับสนุน
Infernal Sweep (28)
โจมตี,พื้นที่,ไฟ,ประชิด
Rending Steel (12)
โจมตี,พื้นที่,กายภาพ,ประชิด
[DNT] Quick Block (1)
โจมตี,การเวลา,พื้นที่,ประชิด,ธนู
DNT Blitz (1)
โจมตี,ประชิด,ฟาด,กายภาพ
[DNT] Slice And Dice (1)
โจมตี,ประชิด,ฟาด,กายภาพ
ชื่อ
Snipe (5)
โจมตี,กระสุน,ธนู
Backstab (1)
โจมตี,ประชิด,ฟาด
Old Phase Run (34)
เวทย์,การเวลา,เคลื่อนที่,กายภาพ,เดินทาง
Vaal FireTrap (1)
กับดัก,วาล์,เวทย์,การเวลา,พื้นที่,ไฟ
Old Arctic Armour (16)
เวทย์,การเวลา,น้ำแข็ง
Split Projectiles Support (24)
สนับสนุน,กระสุน
Return Projectiles Support (24)
สนับสนุน,กระสุน
Vortex Mine (1)
ทุ่นระเบิด,เวทย์,พื้นที่,การเวลา
New Blade Vortex (12)
เวทย์,พื้นที่,การเวลา,กายภาพ
Shadow Blades (1)
เวทย์,กระสุน
[DNT] Replicate (18)
ออกเอง,มิเนียน,เวทย์,การเวลา
[DNT] Serpent Strike (28)
โจมตี,ประชิด,ฟาด,เคลื่อนที่
[DNT] Coiling Assault (12)
โจมตี,เคลื่อนที่,กระสุน
DNT Projectile Portal (1)
เวทย์,การเวลา
[DNT]Blood Whirl (28)
โจมตี,พื้นที่,เคลื่อนที่,แชนเนล,กายภาพ,ประชิด
ชื่อ
Icefire (1)
เวทย์,พื้นที่,กระสุน
Riptide (28)
เวทย์,พื้นที่,กระสุน,น้ำแข็ง
Damage Infusion (2)
เวทย์,พื้นที่
Ignite (14)
เวทย์,การเวลา,ไฟ
Fire Weapon (5)
เวทย์,การเวลา,ไฟ
New Shock Nova (28)
เวทย์,พื้นที่,ไฟฟ้า,กระจาย
Vaal Lightning Warp (10)
วาล์,เวทย์,พื้นที่,การเวลา,ไฟฟ้า,เคลื่อนที่,เดินทาง
Wildfire (4)
เวทย์,ชิ่ง,พื้นที่,ไฟ
Lightning Circle (1)
เวทย์,พื้นที่,ไฟฟ้า
Lightning Channel (1)
เวทย์,พื้นที่,ไฟฟ้า
Static Tether (1)
เวทย์,กระสุน,พื้นที่,การเวลา
Righteous Lightning (16)
เวทย์,พื้นที่,ไฟฟ้า
Elemental Projectiles (1)
เวทย์,พื้นที่
Summon Skeletons Channelled (10)
เวทย์,มิเนียน,การเวลา,แชนเนล
Vaal Flesh Offering (12)
วาล์,เวทย์,การเวลา,มิเนียน
DNT Handcast Rapid Fire (38)
สนับสนุน
[DNT] Bone Armour (70)
เวทย์,การเวลา,ตั้งรับ,มิเนียน
ชื่อ
Wand Teleport (10)
เวทย์,กระสุน,เคลื่อนที่
WIP Support (1)
สนับสนุน,ออกเอง
Blade Trap (1)
โจมตี,พื้นที่,กระสุน,ธนู
Vaal Soul Harvesting (38)
สนับสนุน
Spectral Spinning Weapon (1)
เวทย์,กระสุน,แชนเนล,พื้นที่
Capture Monster (1)