Search:

ไอเทม หินสกิลใช้งาน /310

Iconชื่อ
Spectral Shield Throw
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 12

Spectral Shield Throw
Fireball
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 5

Fireball
Ice Nova
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 12

Ice Nova
Leap Slam
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 10

Leap Slam
Charged Dash
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 28

Charged Dash
Blade Flurry
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 28

Blade Flurry
Sweep
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 12

Sweep
Discorectangle Slam
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 12

Discorectangle Slam
Ground Slam
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 5

Ground Slam
Cleave
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 5

Cleave
Shield Charge
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 10

Shield Charge
Enduring Cry
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 10

Enduring Cry
Double Strike
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 5

Double Strike
Lacerate
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 12

Lacerate
Elemental Hit
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 12

Elemental Hit
Immortal Call
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 34

Immortal Call
Dual Strike
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 5

Dual Strike
Whirling Blades
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 10

Whirling Blades
Frenzy
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 16

Frenzy
Cold Snap
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 16

Cold Snap
Raise Zombie
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 5

Raise Zombie
Detonate Dead
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 5

Detonate Dead
Volatile Dead
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 12

Volatile Dead
Unearth
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 10

Unearth
Snipe
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 11

Snipe
Caustic Arrow
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 5

Caustic Arrow
Creeping Frost
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 12

Creeping Frost
Ice Shot
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 5

Ice Shot
Static Strike
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 12

Static Strike
Split Arrow
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 5

Split Arrow
Damage Infusion
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 14

Damage Infusion
Blood Rage
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 16

Blood Rage
Icefire
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 14

Icefire
Ignite
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 14

Ignite
Righteous Fire
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 16

Righteous Fire
Fire Weapon
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 14

Fire Weapon
Discharge
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 28

Discharge
Portal
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 10

Portal
Riptide
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 28

Riptide
Backstab
หินสกิลใช้งาน

Backstab
Flicker Strike
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 10

Flicker Strike
Spark
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 5

Spark
Ice Spear
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 12

Ice Spear
Raise Spectre
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 28

Raise Spectre
Infernal Blow
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 12

Infernal Blow
Glacial Hammer
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 5

Glacial Hammer
Frost Wall
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 5

Frost Wall
Freezing Pulse
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 5

Freezing Pulse
Shock Nova
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 28

Shock Nova
New Shock Nova
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 28

New Shock Nova
Viper Strike
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 5

Viper Strike
Old Phase Run
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 34

Old Phase Run
Phase Run
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 34

Phase Run
Explosive Arrow
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 28

Explosive Arrow
Temporal Chains
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 24

Temporal Chains
Elemental Weakness
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 24

Elemental Weakness
Warlord's Mark
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 24

Warlord's Mark
Punishment
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 24

Punishment
NewPunishment
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 24

NewPunishment
Enfeeble
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 24

Enfeeble
Assassin's Mark
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 24

Assassin's Mark
Projectile Weakness
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 24

Projectile Weakness
Despair
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 24

Despair
Lightning Warp
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 10

Lightning Warp
Summon Skeletons
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 10

Summon Skeletons
Summon Skeletons Channelled
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 10

Summon Skeletons Channelled
Riposte
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 5

Riposte
Vengeance
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 24

Vengeance
Reckoning
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 5

Reckoning
Heavy Strike
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 5

Heavy Strike
Dominating Blow
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 28

Dominating Blow
Rain of Arrows
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 12

Rain of Arrows
Firestorm
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 12

Firestorm
Lightning Strike
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 12

Lightning Strike
Tempest Shield
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 16

Tempest Shield
Molten Shell
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 5

Molten Shell
Power Siphon
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 12

Power Siphon
Blade Trap
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 4

Blade Trap
Puncture
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 5

Puncture
Lightning Arrow
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 12

Lightning Arrow
Arc
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 12

Arc
Haste
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 24

Haste
Purity of Elements
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 24

Purity of Elements
Vitality
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 24

Vitality
Discipline
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 24

Discipline
Grace
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 24

Grace
Determination
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 24

Determination
Anger
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 24

Anger
Hatred
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 24

Hatred
Wrath
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 24

Wrath
Burning Arrow
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 5

Burning Arrow
Clarity
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 10

Clarity
Shockwave Totem
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 28

Shockwave Totem
Rejuvenation Totem
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 5

Rejuvenation Totem
Icicle Mine
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 12

Icicle Mine
Conversion Trap
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 5

Conversion Trap
Bear Trap
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 5

Bear Trap
Fire Trap
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 12

Fire Trap
Decoy Totem
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 5

Decoy Totem
Devouring Totem
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 5

Devouring Totem
Ethereal Knives
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 5

Ethereal Knives
Old Arctic Armour
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 16

Old Arctic Armour
Arctic Armour
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 16

Arctic Armour
Holy Flame Totem
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 5

Holy Flame Totem
Flammability
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 24

Flammability
Frostbite
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 24

Frostbite
Conductivity
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 24

Conductivity
Incinerate
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 12

Incinerate
Cyclone
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 28

Cyclone
Searing Bond
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 12

Searing Bond
Reave
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 12

Reave
Lightning Trap
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 12

Lightning Trap
Smoke Mine
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 10

Smoke Mine
Animate Guardian
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 28

Animate Guardian
Spectral Throw
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 5

Spectral Throw
Animate Weapon
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 5

Animate Weapon
Purity of Fire
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 24

Purity of Fire
Vaal Impurity of Fire
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 24

Vaal Impurity of Fire
Purity of Ice
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 24

Purity of Ice
Vaal Impurity of Ice
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 24

Vaal Impurity of Ice
Purity of Lightning
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 24

Purity of Lightning
Vaal Impurity of Lightning
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 24

Vaal Impurity of Lightning
Storm Call
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 12

Storm Call
Flameblast
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 28

Flameblast
Barrage
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 12

Barrage
Ball Lightning
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 28

Ball Lightning
Vortex Mine
หินสกิลใช้งาน

Vortex Mine
Wildfire
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 4

Wildfire
Summon Raging Spirit
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 5

Summon Raging Spirit
Flame Surge
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 12

Flame Surge
Desecrate
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 16

Desecrate
Flesh Offering
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 12

Flesh Offering
Bone Offering
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 12

Bone Offering
Spirit Offering
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 12

Spirit Offering
Glacial Cascade
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 28

Glacial Cascade
Convocation
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 24

Convocation
Vaal Fireball
หินสกิลใช้งาน

Vaal Fireball
Vaal Arc
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 12

Vaal Arc
Vaal Spark
หินสกิลใช้งาน

Vaal Spark
Vaal Burning Arrow
หินสกิลใช้งาน

Vaal Burning Arrow
Vaal Molten Shell
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 4

Vaal Molten Shell
Vaal Lightning Warp
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 10

Vaal Lightning Warp
Vaal Immortal Call
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 34

Vaal Immortal Call
Vaal Power Siphon
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 12

Vaal Power Siphon
Vaal Cyclone
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 28

Vaal Cyclone
Vaal Ice Nova
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 12

Vaal Ice Nova
Wand Teleport
หินสกิลใช้งาน

Wand Teleport
Vaal Detonate Dead
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 4

Vaal Detonate Dead
Vaal Ground Slam
หินสกิลใช้งาน

Vaal Ground Slam
Vaal Rain of Arrows
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 12

Vaal Rain of Arrows
Vaal Cold Snap
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 16

Vaal Cold Snap
Vaal Spectral Throw
หินสกิลใช้งาน

Vaal Spectral Throw
Vaal Lightning Strike
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 12

Vaal Lightning Strike
Vaal Heavy Strike
หินสกิลใช้งาน

Vaal Heavy Strike
Vaal Double Strike
หินสกิลใช้งาน

Vaal Double Strike
Vaal Glacial Hammer
หินสกิลใช้งาน

Vaal Glacial Hammer
Vaal Summon Skeletons
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 10

Vaal Summon Skeletons
Vaal Storm Call
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 12

Vaal Storm Call
Vaal Reave
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 12

Vaal Reave
Molten Strike
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 5

Molten Strike
Vaal Clarity
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 10

Vaal Clarity
Vaal Grace
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 24

Vaal Grace
Vaal Discipline
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 24

Vaal Discipline
Vaal Haste
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 24

Vaal Haste
Vaal FireTrap
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 5

Vaal FireTrap
Vaal Sweep
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 12

Vaal Sweep
Vaal Righteous Fire
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 16

Vaal Righteous Fire
Vaal Breach
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 10

Vaal Breach
...
หินสกิลใช้งาน

...
Vaal Flameblast
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 28

Vaal Flameblast
Pyroclast Mine
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 28

Pyroclast Mine
Tornado Shot
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 28

Tornado Shot
Vaal Lightning Trap
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 12

Vaal Lightning Trap
Herald of Blood
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 16

Herald of Blood
Herald of Ash
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 16

Herald of Ash
Herald of Ice
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 16

Herald of Ice
Herald of Thunder
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 16

Herald of Thunder
Herald of Agony
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 16

Herald of Agony
Herald of Purity
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 16

Herald of Purity
Poacher's Mark
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 24

Poacher's Mark
Lightning Tendrils
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 5

Lightning Tendrils
Lightning Circle
หินสกิลใช้งาน

Lightning Circle
Lightning Channel
หินสกิลใช้งาน

Lightning Channel
Mirror Arrow
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 10

Mirror Arrow
Blink Arrow
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 10

Blink Arrow
Kinetic Blast
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 28

Kinetic Blast
Touch of God
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 31

Touch of God
Summon Chaos Golem
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 34

Summon Chaos Golem
Summon Ice Golem
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 34

Summon Ice Golem
Summon Flame Golem
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 34

Summon Flame Golem
Summon Lightning Golem
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 34

Summon Lightning Golem
Ice Crash
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 28

Ice Crash
Rallying Cry
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 24

Rallying Cry
Infernal Cry
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 24

Infernal Cry
Seismic Cry
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 16

Seismic Cry
Detonate Mines
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 8

Detonate Mines
Flame Dash
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 10

Flame Dash
Frost Blades
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 5

Frost Blades
Vigilant Strike
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 5

Vigilant Strike
Magma Orb
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 5

Magma Orb
Ice Trap
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 28

Ice Trap
Wild Strike
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 28

Wild Strike
Galvanic Arrow
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 5

Galvanic Arrow
Blast Rain
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 28

Blast Rain
Bladefall
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 28

Bladefall
Siege Ballista
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 12

Siege Ballista
Static Tether
หินสกิลใช้งาน

Static Tether
Blade Vortex
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 12

Blade Vortex
New Blade Vortex
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 12

New Blade Vortex
Vaal Blade Vortex
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 12

Vaal Blade Vortex
Frost Bomb
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 5

Frost Bomb
Orb of Storms
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 5

Orb of Storms
Summon Stone Golem
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 34

Summon Stone Golem
Righteous Lightning
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 16

Righteous Lightning
Earthquake
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 28

Earthquake
Contagion
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 5

Contagion
Wither
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 10

Wither
Blight
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 5

Blight
Essence Drain
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 12

Essence Drain
Shadow Blades
หินสกิลใช้งาน

Shadow Blades
Sunder
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 12

Sunder
Frostbolt
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 5

Frostbolt
Vortex
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 28

Vortex
Ancestral Protector
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 5

Ancestral Protector
Ancestral Blademaster
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 12

Ancestral Blademaster
Ancestral Warchief
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 28

Ancestral Warchief
Scorching Ray
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 12

Scorching Ray
Dark Pact
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 28

Dark Pact
Storm Burst
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 12

Storm Burst
Infernal Sweep
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 12

Infernal Sweep
Cremation
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 28

Cremation
Bodyswap
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 10

Bodyswap
Spectral Spinning Weapon
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 10

Spectral Spinning Weapon
Tectonic Slam
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 28

Tectonic Slam
Vulnerability
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 24

Vulnerability
Capture Monster
หินสกิลใช้งาน

Capture Monster
Explosive Trap
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 5

Explosive Trap
Siphoning Trap
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 10

Siphoning Trap
Flamethrower Trap
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 28

Flamethrower Trap
Lightning Spire Trap
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 28

Lightning Spire Trap
Seismic Trap
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 28

Seismic Trap
Vaal Flesh Offering
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 12

Vaal Flesh Offering
Vaal Earthquake
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 28

Vaal Earthquake
Vaal Blight
หินสกิลใช้งาน

Vaal Blight
Vaal Ancestral Warchief
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 28

Vaal Ancestral Warchief
Consecrated Path
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 28

Consecrated Path
Smite
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 5

Smite
Scourge Arrow
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 28

Scourge Arrow
Toxic Rain
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 12

Toxic Rain
Summon Holy Relic
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 5

Summon Holy Relic
Winter Orb
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 28

Winter Orb
Rending Steel
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 12

Rending Steel
Lancing Steel
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 28

Lancing Steel
Storm Brand
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 12

Storm Brand
War Banner
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 5

War Banner
Dread Banner
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 24

Dread Banner
Shattering Steel
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 12

Shattering Steel
Armageddon Brand
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 28

Armageddon Brand
Brand Recall
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 16

Brand Recall
Purifying Flame
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 5

Purifying Flame
Soulrend
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 28

Soulrend
Bane
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 24

Bane
Stormbind
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 28

Stormbind
Divine Ire
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 28

Divine Ire
Wave of Conviction
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 16

Wave of Conviction
Zealotry
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 24

Zealotry
Malevolence
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 24

Malevolence
Steelskin
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 5

Steelskin
[DNT] Bone Armour
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 5

[DNT] Bone Armour
Dash
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 5

Dash
[DNT] Quick Block
หินสกิลใช้งาน

[DNT] Quick Block
[DNT] Replicate
หินสกิลใช้งาน

[DNT] Replicate
Bladestorm
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 28

Bladestorm
Blood and Sand
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 5

Blood and Sand
Berserk
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 34

Berserk
Perforate
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 5

Perforate
Chain Hook
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 12

Chain Hook
DNT Blitz
หินสกิลใช้งาน

DNT Blitz
Frostblink
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 5

Frostblink
Precision
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 10

Precision
Flesh and Stone
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 16

Flesh and Stone
[DNT] Slice And Dice
หินสกิลใช้งาน

[DNT] Slice And Dice
Pride
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 24

Pride
Cobra Lash
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 5

Cobra Lash
Summon Carrion Golem
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 34

Summon Carrion Golem
Withering Step
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 10

Withering Step
Plague Bearer
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 24

Plague Bearer
[DNT] Serpent Strike
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 28

[DNT] Serpent Strike
Stormblast Mine
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 5

Stormblast Mine
Summon Skitterbots
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 16

Summon Skitterbots
Pestilent Strike
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 28

Pestilent Strike
Venom Gyre
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 12

Venom Gyre
Shrapnel Ballista
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 5

Shrapnel Ballista
Ensnaring Arrow
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 16

Ensnaring Arrow
Artillery Ballista
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 28

Artillery Ballista
DNT Projectile Portal
หินสกิลใช้งาน

DNT Projectile Portal
Spellslinger
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 24

Spellslinger
Arcane Cloak
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 16

Arcane Cloak
Kinetic Bolt
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 5

Kinetic Bolt
Blade Blast
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 16

Blade Blast
[DNT]Blood Whirl
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 28

[DNT]Blood Whirl
[DNT] Coiling Assault
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 10

[DNT] Coiling Assault
Elemental Projectiles
หินสกิลใช้งาน

Elemental Projectiles
Arcanist Brand
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 38

Arcanist Brand
Intimidating Cry
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 10

Intimidating Cry
Ancestral Cry
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 16

Ancestral Cry
Penance Brand
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 28

Penance Brand
Wintertide Brand
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 12

Wintertide Brand
Earthshatter
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 12

Earthshatter
General's Cry
หินสกิลใช้งาน
ต้องการ เลเวล 24

General's Cry