ไอเทม หมวก /66 ⍟

ไอเทม หมวก /66 ⍟

Iconชื่อ
Iron Hat
หมวก
เกราะ: 9
ต้องการ 9 Str

Iron Hat
Cone Helmet
หมวก
เกราะ: 38
ต้องการ เลเวล 7, 21 Str

Cone Helmet
Barbute Helmet
หมวก
เกราะ: 92
ต้องการ เลเวล 18, 42 Str

Barbute Helmet
Close Helmet
หมวก
เกราะ: 130
ต้องการ เลเวล 26, 58 Str

Close Helmet
Gladiator Helmet
หมวก
เกราะ: 174
ต้องการ เลเวล 35, 75 Str

Gladiator Helmet
Reaver Helmet
หมวก
เกราะ: 198
ต้องการ เลเวล 40, 85 Str

Reaver Helmet
Siege Helmet
หมวก
เกราะ: 237
ต้องการ เลเวล 48, 101 Str

Siege Helmet
Samite Helmet
หมวก
เกราะ: 276
ต้องการ เลเวล 55, 114 Str

Samite Helmet
Ezomyte Burgonet
หมวก
เกราะ: 346
ต้องการ เลเวล 60, 138 Str

Ezomyte Burgonet
Royal Burgonet
หมวก
เกราะ: 377
ต้องการ เลเวล 65, 148 Str

Royal Burgonet
Eternal Burgonet
หมวก
เกราะ: 373
ต้องการ เลเวล 69, 138 Str

Eternal Burgonet
Leather Cap
หมวก
อัตราการหลบหลีก: 19
ต้องการ เลเวล 3, 13 Dex

Leather Cap
Tricorne
หมวก
อัตราการหลบหลีก: 53
ต้องการ เลเวล 10, 27 Dex

Tricorne
Leather Hood
หมวก
อัตราการหลบหลีก: 101
ต้องการ เลเวล 20, 46 Dex

Leather Hood
Wolf Pelt
หมวก
อัตราการหลบหลีก: 150
ต้องการ เลเวล 30, 66 Dex

Wolf Pelt
Hunter Hood
หมวก
อัตราการหลบหลีก: 203
ต้องการ เลเวล 41, 87 Dex

Hunter Hood
Noble Tricorne
หมวก
อัตราการหลบหลีก: 232
ต้องการ เลเวล 47, 99 Dex

Noble Tricorne
Ursine Pelt
หมวก
อัตราการหลบหลีก: 276
ต้องการ เลเวล 55, 114 Dex

Ursine Pelt
Silken Hood
หมวก
อัตราการหลบหลีก: 346
ต้องการ เลเวล 60, 138 Dex

Silken Hood
Sinner Tricorne
หมวก
อัตราการหลบหลีก: 369
ต้องการ เลเวล 64, 138 Dex

Sinner Tricorne
Lion Pelt
หมวก
อัตราการหลบหลีก: 380
ต้องการ เลเวล 70, 150 Dex

Lion Pelt
Vine Circlet
หมวก
โล่พลังงาน: 6
ต้องการ เลเวล 3, 13 Int

Vine Circlet
Iron Circlet
หมวก
โล่พลังงาน: 10
ต้องการ เลเวล 8, 23 Int

Iron Circlet
Torture Cage
หมวก
โล่พลังงาน: 19
ต้องการ เลเวล 17, 40 Int

Torture Cage
Tribal Circlet
หมวก
โล่พลังงาน: 27
ต้องการ เลเวล 26, 58 Int

Tribal Circlet
Bone Circlet
หมวก
โล่พลังงาน: 34
ต้องการ เลเวล 34, 73 Int

Bone Circlet
Lunaris Circlet
หมวก
โล่พลังงาน: 38
ต้องการ เลเวล 39, 83 Int

Lunaris Circlet
Steel Circlet
หมวก
โล่พลังงาน: 46
ต้องการ เลเวล 48, 101 Int

Steel Circlet
Necromancer Circlet
หมวก
โล่พลังงาน: 52
ต้องการ เลเวล 54, 112 Int

Necromancer Circlet
Solaris Circlet
หมวก
โล่พลังงาน: 57
ต้องการ เลเวล 59, 122 Int

Solaris Circlet
Mind Cage
หมวก
โล่พลังงาน: 69
ต้องการ เลเวล 65, 138 Int

Mind Cage
Hubris Circlet
หมวก
โล่พลังงาน: 76
ต้องการ เลเวล 69, 154 Int

Hubris Circlet
Battered Helm
หมวก
เกราะ: 13
อัตราการหลบหลีก: 13
ต้องการ เลเวล 4, 8 Str, 8 Dex

Battered Helm
Sallet
หมวก
เกราะ: 37
อัตราการหลบหลีก: 37
ต้องการ เลเวล 13, 18 Str, 18 Dex

Sallet
Visored Sallet
หมวก
เกราะ: 64
อัตราการหลบหลีก: 64
ต้องการ เลเวล 23, 28 Str, 28 Dex

Visored Sallet
Gilded Sallet
หมวก
เกราะ: 90
อัตราการหลบหลีก: 90
ต้องการ เลเวล 33, 38 Str, 38 Dex

Gilded Sallet
Secutor Helm
หมวก
เกราะ: 98
อัตราการหลบหลีก: 98
ต้องการ เลเวล 36, 42 Str, 42 Dex

Secutor Helm
Fencer Helm
หมวก
เกราะ: 117
อัตราการหลบหลีก: 117
ต้องการ เลเวล 43, 49 Str, 49 Dex

Fencer Helm
Lacquered Helmet
หมวก
เกราะ: 138
อัตราการหลบหลีก: 138
ต้องการ เลเวล 51, 57 Str, 57 Dex

Lacquered Helmet
Fluted Bascinet
หมวก
เกราะ: 160
อัตราการหลบหลีก: 160
ต้องการ เลเวล 58, 64 Str, 64 Dex

Fluted Bascinet
Pig-Faced Bascinet
หมวก
เกราะ: 229
อัตราการหลบหลีก: 159
ต้องการ เลเวล 63, 85 Str, 62 Dex

Pig-Faced Bascinet
Nightmare Bascinet
หมวก
เกราะ: 162
อัตราการหลบหลีก: 233
ต้องการ เลเวล 67, 62 Str, 85 Dex

Nightmare Bascinet
Rusted Coif
หมวก
เกราะ: 16
โล่พลังงาน: 4
ต้องการ เลเวล 5, 9 Str, 9 Int

Rusted Coif
Soldier Helmet
หมวก
เกราะ: 34
โล่พลังงาน: 8
ต้องการ เลเวล 12, 16 Str, 16 Int

Soldier Helmet
Great Helmet
หมวก
เกราะ: 61
โล่พลังงาน: 13
ต้องการ เลเวล 22, 27 Str, 27 Int

Great Helmet
Crusader Helmet
หมวก
เกราะ: 85
โล่พลังงาน: 17
ต้องการ เลเวล 31, 36 Str, 36 Int

Crusader Helmet
Aventail Helmet
หมวก
เกราะ: 101
โล่พลังงาน: 20
ต้องการ เลเวล 37, 42 Str, 42 Int

Aventail Helmet
Zealot Helmet
หมวก
เกราะ: 119
โล่พลังงาน: 24
ต้องการ เลเวล 44, 50 Str, 50 Int

Zealot Helmet
Great Crown
หมวก
เกราะ: 143
โล่พลังงาน: 28
ต้องการ เลเวล 53, 59 Str, 59 Int

Great Crown
Magistrate Crown
หมวก
เกราะ: 160
โล่พลังงาน: 31
ต้องการ เลเวล 58, 64 Str, 64 Int

Magistrate Crown
Prophet Crown
หมวก
เกราะ: 224
โล่พลังงาน: 30
ต้องการ เลเวล 63, 85 Str, 62 Int

Prophet Crown
Praetor Crown
หมวก
เกราะ: 161
โล่พลังงาน: 48
ต้องการ เลเวล 68, 62 Str, 91 Int

Praetor Crown
Scare Mask
หมวก
อัตราการหลบหลีก: 13
โล่พลังงาน: 4
ต้องการ เลเวล 4, 8 Dex, 8 Int

Scare Mask
Plague Mask
หมวก
อัตราการหลบหลีก: 29
โล่พลังงาน: 7
ต้องการ เลเวล 10, 14 Dex, 14 Int

Plague Mask
Iron Mask
หมวก
อัตราการหลบหลีก: 48
โล่พลังงาน: 10
ต้องการ เลเวล 17, 21 Dex, 21 Int

Iron Mask
Festival Mask
หมวก
อัตราการหลบหลีก: 77
โล่พลังงาน: 16
ต้องการ เลเวล 28, 33 Dex, 33 Int

Festival Mask
Golden Mask
หมวก
อัตราการหลบหลีก: 96
โล่พลังงาน: 19
ต้องการ เลเวล 35, 40 Dex, 40 Int

Golden Mask
Raven Mask
หมวก
อัตราการหลบหลีก: 104
โล่พลังงาน: 21
ต้องการ เลเวล 38, 44 Dex, 44 Int

Raven Mask
Callous Mask
หมวก
อัตราการหลบหลีก: 122
โล่พลังงาน: 24
ต้องการ เลเวล 45, 51 Dex, 51 Int

Callous Mask
Regicide Mask
หมวก
อัตราการหลบหลีก: 141
โล่พลังงาน: 28
ต้องการ เลเวล 52, 58 Dex, 58 Int

Regicide Mask
Harlequin Mask
หมวก
อัตราการหลบหลีก: 157
โล่พลังงาน: 31
ต้องการ เลเวล 57, 64 Dex, 64 Int

Harlequin Mask
Vaal Mask
หมวก
อัตราการหลบหลีก: 207
โล่พลังงาน: 36
ต้องการ เลเวล 62, 79 Dex, 72 Int

Vaal Mask
Deicide Mask
หมวก
อัตราการหลบหลีก: 190
โล่พลังงาน: 45
ต้องการ เลเวล 67, 73 Dex, 88 Int

Deicide Mask
Golden Wreath
หมวก
ต้องการ เลเวล 12
ค่า คุณสมบัติทั้งหมด +(16–24)
Golden Wreath
Golden Visage
หมวก
ต้องการ เลเวล 12
ต้านทาน ทุกธาตุ +(8–16)%
Golden Visage
Bone Helmet
หมวก
เกราะ: 197
โล่พลังงาน: 38
ต้องการ เลเวล 73, 76 Str, 76 Int
เพิ่มความเสียหายของ มิเนียน (15–20)%
Bone Helmet