Search:

ขวดยาลูกผสม /6 ⍟

Iconชื่อ
Small Hybrid Flask
ขวดยาลูกผสม
ฟื้นฟู 100 พลังชีวิตภายใน 5 วินาที
ฟื้นฟู 70 มานาภายใน 5 วินาที
ใช้ 20 จาก 40 ชาร์จต่อการใช้หนึ่งครั้ง
ต้องการ เลเวล 10

Small Hybrid Flask
Medium Hybrid Flask
ขวดยาลูกผสม
ฟื้นฟู 230 พลังชีวิตภายใน 5 วินาที
ฟื้นฟู 100 มานาภายใน 5 วินาที
ใช้ 20 จาก 40 ชาร์จต่อการใช้หนึ่งครั้ง
ต้องการ เลเวล 20

Medium Hybrid Flask
Large Hybrid Flask
ขวดยาลูกผสม
ฟื้นฟู 510 พลังชีวิตภายใน 5 วินาที
ฟื้นฟู 140 มานาภายใน 5 วินาที
ใช้ 20 จาก 40 ชาร์จต่อการใช้หนึ่งครั้ง
ต้องการ เลเวล 30

Large Hybrid Flask
Colossal Hybrid Flask
ขวดยาลูกผสม
ฟื้นฟู 690 พลังชีวิตภายใน 5 วินาที
ฟื้นฟู 200 มานาภายใน 5 วินาที
ใช้ 20 จาก 40 ชาร์จต่อการใช้หนึ่งครั้ง
ต้องการ เลเวล 40

Colossal Hybrid Flask
Sacred Hybrid Flask
ขวดยาลูกผสม
ฟื้นฟู 1440 พลังชีวิตภายใน 5 วินาที
ฟื้นฟู 400 มานาภายใน 5 วินาที
ใช้ 20 จาก 40 ชาร์จต่อการใช้หนึ่งครั้ง
ต้องการ เลเวล 50

Sacred Hybrid Flask
Hallowed Hybrid Flask
ขวดยาลูกผสม
ฟื้นฟู 1740 พลังชีวิตภายใน 5 วินาที
ฟื้นฟู 480 มานาภายใน 5 วินาที
ใช้ 20 จาก 40 ชาร์จต่อการใช้หนึ่งครั้ง
ต้องการ เลเวล 60

Hallowed Hybrid Flask