Search:

ไอเทม ขวดยามานา /12 ⍟

Iconชื่อ
Small Mana Flask
ขวดยามานา
ฟื้นฟู 50 มานาภายใน 3 วินาที
ใช้ 6 จาก 24 ชาร์จต่อการใช้หนึ่งครั้ง

Small Mana Flask
Medium Mana Flask
ขวดยามานา
ฟื้นฟู 70 มานาภายใน 3.5 วินาที
ใช้ 7 จาก 30 ชาร์จต่อการใช้หนึ่งครั้ง
ต้องการ เลเวล 3

Medium Mana Flask
Large Mana Flask
ขวดยามานา
ฟื้นฟู 90 มานาภายใน 4 วินาที
ใช้ 8 จาก 35 ชาร์จต่อการใช้หนึ่งครั้ง
ต้องการ เลเวล 6

Large Mana Flask
Greater Mana Flask
ขวดยามานา
ฟื้นฟู 120 มานาภายใน 4 วินาที
ใช้ 9 จาก 36 ชาร์จต่อการใช้หนึ่งครั้ง
ต้องการ เลเวล 12

Greater Mana Flask
Grand Mana Flask
ขวดยามานา
ฟื้นฟู 170 มานาภายใน 4.5 วินาที
ใช้ 7 จาก 30 ชาร์จต่อการใช้หนึ่งครั้ง
ต้องการ เลเวล 18

Grand Mana Flask
Giant Mana Flask
ขวดยามานา
ฟื้นฟู 250 มานาภายใน 5 วินาที
ใช้ 8 จาก 36 ชาร์จต่อการใช้หนึ่งครั้ง
ต้องการ เลเวล 24

Giant Mana Flask
Colossal Mana Flask
ขวดยามานา
ฟื้นฟู 350 มานาภายใน 5 วินาที
ใช้ 8 จาก 38 ชาร์จต่อการใช้หนึ่งครั้ง
ต้องการ เลเวล 30

Colossal Mana Flask
Sacred Mana Flask
ขวดยามานา
ฟื้นฟู 480 มานาภายใน 5.5 วินาที
ใช้ 7 จาก 35 ชาร์จต่อการใช้หนึ่งครั้ง
ต้องการ เลเวล 36

Sacred Mana Flask
Hallowed Mana Flask
ขวดยามานา
ฟื้นฟู 700 มานาภายใน 6 วินาที
ใช้ 6 จาก 30 ชาร์จต่อการใช้หนึ่งครั้ง
ต้องการ เลเวล 42

Hallowed Mana Flask
Sanctified Mana Flask
ขวดยามานา
ฟื้นฟู 1100 มานาภายใน 6.5 วินาที
ใช้ 7 จาก 35 ชาร์จต่อการใช้หนึ่งครั้ง
ต้องการ เลเวล 50

Sanctified Mana Flask
Divine Mana Flask
ขวดยามานา
ฟื้นฟู 1400 มานาภายใน 5 วินาที
ใช้ 8 จาก 42 ชาร์จต่อการใช้หนึ่งครั้ง
ต้องการ เลเวล 60

Divine Mana Flask
Eternal Mana Flask
ขวดยามานา
ฟื้นฟู 1800 มานาภายใน 7 วินาที
ใช้ 8 จาก 42 ชาร์จต่อการใช้หนึ่งครั้ง
ต้องการ เลเวล 65

Eternal Mana Flask