Search:

ไอเทม คทา /25 ⍟

Iconชื่อ
Driftwood Sceptre
คทา
ความเสียหายทางกายภาพ: 5-8
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6%
การโจมตีต่อวินาที: 1.55
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ 8 Str, 8 Int
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 10%
Driftwood Sceptre
Darkwood Sceptre
คทา
ความเสียหายทางกายภาพ: 8-12
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6%
การโจมตีต่อวินาที: 1.5
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 5, 14 Str, 14 Int
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 12%
Darkwood Sceptre
Bronze Sceptre
คทา
ความเสียหายทางกายภาพ: 10-19
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6%
การโจมตีต่อวินาที: 1.4
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 10, 22 Str, 22 Int
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 12%
Bronze Sceptre
Quartz Sceptre
คทา
ความเสียหายทางกายภาพ: 14-22
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6.5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.4
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 15, 25 Str, 35 Int
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 20%
Quartz Sceptre
Iron Sceptre
คทา
ความเสียหายทางกายภาพ: 18-27
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6%
การโจมตีต่อวินาที: 1.4
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 20, 38 Str, 38 Int
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 14%
Iron Sceptre
Ochre Sceptre
คทา
ความเสียหายทางกายภาพ: 17-31
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6%
การโจมตีต่อวินาที: 1.45
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 24, 44 Str, 44 Int
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 16%
Ochre Sceptre
Ritual Sceptre
คทา
ความเสียหายทางกายภาพ: 21-50
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6%
การโจมตีต่อวินาที: 1.2
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 28, 51 Str, 51 Int
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 16%
Ritual Sceptre
Shadow Sceptre
คทา
ความเสียหายทางกายภาพ: 29-44
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6.2%
การโจมตีต่อวินาที: 1.25
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 32, 52 Str, 62 Int
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 22%
Shadow Sceptre
Horned Sceptre
คทา
ความเสียหายทางกายภาพ: 27-50
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 36, 66 Str, 66 Int
เจาะต้านทาน ทุกธาตุ 4%
Horned Sceptre
Grinning Fetish
คทา
ความเสียหายทางกายภาพ: 24-36
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6%
การโจมตีต่อวินาที: 1.5
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 35, 62 Str, 62 Int
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 18%
Grinning Fetish
Sekhem
คทา
ความเสียหายทางกายภาพ: 30-55
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6%
การโจมตีต่อวินาที: 1.25
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 38, 67 Str, 67 Int
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 18%
Sekhem
Crystal Sceptre
คทา
ความเสียหายทางกายภาพ: 35-52
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6.5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.25
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 41, 59 Str, 85 Int
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 30%
Crystal Sceptre
Lead Sceptre
คทา
ความเสียหายทางกายภาพ: 38-57
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6%
การโจมตีต่อวินาที: 1.25
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 44, 77 Str, 77 Int
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 22%
Lead Sceptre
Blood Sceptre
คทา
ความเสียหายทางกายภาพ: 30-55
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6%
การโจมตีต่อวินาที: 1.4
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 47, 81 Str, 81 Int
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 24%
Blood Sceptre
Royal Sceptre
คทา
ความเสียหายทางกายภาพ: 34-80
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6%
การโจมตีต่อวินาที: 1.2
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 50, 86 Str, 86 Int
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 24%
Royal Sceptre
Abyssal Sceptre
คทา
ความเสียหายทางกายภาพ: 45-67
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6.2%
การโจมตีต่อวินาที: 1.25
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 53, 83 Str, 99 Int
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 30%
Abyssal Sceptre
Stag Sceptre
คทา
ความเสียหายทางกายภาพ: 39-72
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 55, 98 Str, 98 Int
เจาะต้านทาน ทุกธาตุ 4%
Stag Sceptre
Karui Sceptre
คทา
ความเสียหายทางกายภาพ: 37-55
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6%
การโจมตีต่อวินาที: 1.5
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 56, 96 Str, 96 Int
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 26%
Karui Sceptre
Tyrant's Sekhem
คทา
ความเสียหายทางกายภาพ: 43-80
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6%
การโจมตีต่อวินาที: 1.25
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 58, 99 Str, 99 Int
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 26%
Tyrant's Sekhem
Opal Sceptre
คทา
ความเสียหายทางกายภาพ: 49-73
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6.5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.25
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 60, 95 Str, 131 Int
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 40%
Opal Sceptre
Platinum Sceptre
คทา
ความเสียหายทางกายภาพ: 51-76
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6%
การโจมตีต่อวินาที: 1.25
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 62, 113 Str, 113 Int
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 30%
Platinum Sceptre
Vaal Sceptre
คทา
ความเสียหายทางกายภาพ: 37-70
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6%
การโจมตีต่อวินาที: 1.4
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 64, 113 Str, 113 Int
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 32%
Vaal Sceptre
Carnal Sceptre
คทา
ความเสียหายทางกายภาพ: 41-95
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6%
การโจมตีต่อวินาที: 1.2
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 66, 113 Str, 113 Int
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 32%
Carnal Sceptre
Void Sceptre
คทา
ความเสียหายทางกายภาพ: 50-76
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6.2%
การโจมตีต่อวินาที: 1.25
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 68, 104 Str, 122 Int
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ 40%
Void Sceptre
Sambar Sceptre
คทา
ความเสียหายทางกายภาพ: 42-78
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 11
ต้องการ เลเวล 70, 121 Str, 113 Int
เจาะต้านทาน ทุกธาตุ 6%
Sambar Sceptre