ไอเทม เคอเรนซี่ซ้อนได้ /112 ⍟

ไอเทม เคอเรนซี่ซ้อนได้ /112 ⍟

Iconชื่อ
CurrencyWeaponQualityBlacksmith's Whetstone
ขนาดกอง: 1 / 20
พัฒนาคุณภาพของอาวุธ
CurrencyIdentificationScroll of Wisdom
ขนาดกอง: 1 / 40
ตรวจสอบไอเท็ม
CurrencyRerollRareChaos Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
สุ่มม็อดไอเท็มแรร์ใหม่
CurrencyArmourQualityArmourer's Scrap
ขนาดกอง: 1 / 40
พัฒนาคุณภาพของเกราะ
CurrencyDuplicateMirror of Kalandra
ขนาดกอง: 1 / 10
สร้างมิเรอร์จำลองของไอเท็ม
CurrencyUpgradeToRareOrb of Alchemy
ขนาดกอง: 1 / 10
อัพเกรดไอเทมธรรมดาเป็นระดับแรร์
CurrencyUpgradeRandomlyOrb of Chance
ขนาดกอง: 1 / 20
อัพเกรดไอเท็มปกติเป็นระดับความหายากแบบสุ่ม
CurrencyPassiveSkillRefundOrb of Regret
ขนาดกอง: 1 / 40
ให้แต้มรับคืนพาสซีฟสกิล
RegretOrbOrb of Unmaking
ขนาดกอง: 1 / 40
ให้แต้มรับคืนพาสซีฟสมุดแผนที่
CurrencyUpgradeToMagicOrb of Transmutation
ขนาดกอง: 1 / 40
อัพเกรดไอเท็มปกติเป็นแมจิคไอเท็ม
CurrencyRerollMagicOrb of Alteration
ขนาดกอง: 1 / 20
หลอมแมจิคไอเท็มเพื่อสุ่มคุณสมบัติใหม่
CurrencyConvertToNormalOrb of Scouring
ขนาดกอง: 1 / 30
ลบคุณสมบัติทั้งหมดออกจากไอเท็ม
CurrencyAddModToRareExalted Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
เสริมพลังให้กับแรร์ไอเทม เพื่อสุ่มคุณสมบัติใหม่หนึ่งอย่าง
CurrencyUpgradeMagicToRareRegal Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
อัพเกรด Magic Item เป็น Rare Item
CurrencyAddModToMagicOrb of Augmentation
ขนาดกอง: 1 / 30
เสริมพลังให้กับแมจิคไอเท็มเพื่อสุ่มคุณสมบัติใหม่หนึ่งอย่าง
CurrencyPortalPortal Scroll
ขนาดกอง: 1 / 40
สร้างพอร์ทัลไปยังเมือง
CurrencyFlaskQualityGlassblower's Bauble
ขนาดกอง: 1 / 20
พัฒนาคุณภาพของขวด
CurrencyGemQualityGemcutter's Prism
ขนาดกอง: 1 / 20
พัฒนาคุณภาพของเจ็ม
CurrencyRerollSocketColoursChromatic Orb
ขนาดกอง: 1 / 20
หลอมสีของซอคเก็ทบนไอเท็มใหม่
CurrencyRerollSocketLinksOrb of Fusing
ขนาดกอง: 1 / 20
หลอมลิงก์ระหว่างซอคเก็ทบนไอเท็มใหม่
CurrencyRerollSocketNumbersJeweller's Orb
ขนาดกอง: 1 / 20
หลอมจำนวนซอคเก็ทบนไอเท็มใหม่
CurrencyModValuesDivine Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
สุ่มค่าตัวเลขของคุณสมบัติบนไอเท็ม
CurrencyImplicitModBlessed Orb
ขนาดกอง: 1 / 20
สุ่มค่าตัวเลขของคุณสมบัติติดตัวบนไอเท็ม
CurrencyMapQualityCartographer's Chisel
ขนาดกอง: 1 / 20
พัฒนาคุณภาพของแผนที่
CurrencyIdentificationFragmentScroll Fragment
ขนาดกอง: 1 / 5
CurrencyUpgradeToMagicShardTransmutation Shard
ขนาดกอง: 1 / 20
CurrencyRerollMagicShardAlteration Shard
ขนาดกอง: 1 / 20
CurrencyUpgradeToRareShardAlchemy Shard
ขนาดกอง: 1 / 20
CurrencyRhoaFeatherAlbino Rhoa Feather
ขนาดกอง: 1 / 10
CurrencyImprintOrbEternal Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
สร้างอิมพรินท์ของไอเท็มเพื่อเรียกคืนได้ในภายหลัง อิมพรินท์ไม่สามารถใช้กับไอเทมแตกร้าวได้
CurrencyImprintImprint
เรียกคืนไอเทมที่สร้างอิมพรินท์ไว้กลับไปเป็นสถานะดั้งเดิมก่อนการทำอิมพรินท์ สามารถใช้กับไอเทมแตกร้าวได้
CurrencyVaalVaal Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
คอร์รัปต์ไอเท็ม ปรับเปลี่ยนในรูปแบบที่คาดเดาไม่ได้
EnchantmentEnchant
ขนาดกอง: 1 / 9
เพิ่มเอนแชนให้กับไอเทม หรือเปลี่ยนอันเดิมหากมีอยู่แล้ว
IncursionItemCorruptionCorrupt
IncursionItemCorruptionCorrupt
CurrencyCoinPerandus Coin
ขนาดกอง: 1 / 1000
SilverObolSilver Coin
ขนาดกอง: 1 / 30
ProphecyOrbRedProphecy
BestiaryOrbEmptyBestiary Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
เก็บสัตว์ไว้ในไอเท็มเพื่อแลกเปลี่ยนได้
BestiaryOrbFullImprinted Bestiary Orb
AlternateSkillGemCurrencyPrime Regrading Lens
ขนาดกอง: 1 / 20
เปลี่ยนชนิดของคุณภาพหินสกิลให้กลายเป็นคุณภาพชนิดอื่น และมีระดับคุณภาพแบบสุ่ม
AlternateSupportGemCurrencySecondary Regrading Lens
ขนาดกอง: 1 / 20
เปลี่ยนชนิดของคุณภาพหินเสริมให้กลายเป็นคุณภาพชนิดอื่น และมีระดับคุณภาพแบบสุ่ม
DivineEnchantBodyArmourCurrencyTempering Orb
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงเอนแชนบนอาวุธหนึ่งชิ้น กระบวนการนี้อาจทำให้รูของอาวุธถูกเปลี่ยนแปลง
DivineEnchantWeaponCurrencyTailoring Orb
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงเอนแชนบนเสื้อเกราะหนึ่งชิ้น กระบวนการนี้อาจทำให้รูของเสื้อเกราะถูกเปลี่ยนแปลง
AtlasRadiusTier1Simple Sextant
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่มหรือเปลี่ยนม็อดบน อัญมณีผู้พิทักษ์
AtlasRadiusTier2Prime Sextant
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่มหรือเปลี่ยนม็อดบน อัญมณีผู้พิทักษ์
AtlasRadiusTier3Awakened Sextant
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่มหรือเปลี่ยนม็อดบน อัญมณีผู้พิทักษ์
AtlasRadiusTier4Elevated Sextant
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่มหรือเปลี่ยนม็อดบน อัญมณีผู้พิทักษ์
SealWhiteApprentice Cartographer's Seal
ขนาดกอง: 1 / 10
ยังไม่เสร็จสมบูรณ์แผนที่สีขาวบนสมุดแผนที่โลก
SealYellowJourneyman Cartographer's Seal
ขนาดกอง: 1 / 10
ยังไม่เสร็จสมบูรณ์แผนที่สีเหลืองหรือสีขาวบนสมุดแผนที่โลก
SealRedMaster Cartographer's Seal
ขนาดกอง: 1 / 10
ยังไม่เสร็จสมบูรณ์แผนที่ต่างๆ บนสมุดแผนที่โลก
AtlasDowngradeUnshaping Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
อัพเกรดไอเทมธรรมดาให้เป็นไอเทมแรร์ รับรองคุณสมบัติพิเศษ 1 อย่าง
BreachShardFireSplinter of Xoph
ขนาดกอง: 1 / 100
BreachShardColdSplinter of Tul
ขนาดกอง: 1 / 100
BreachShardLightningSplinter of Esh
ขนาดกอง: 1 / 100
BreachShardPhysicalSplinter of Uul-Netol
ขนาดกอง: 1 / 100
BreachShardChaosSplinter of Chayula
ขนาดกอง: 1 / 100
BreachUpgraderFireBlessing of Xoph
ขนาดกอง: 1 / 10
อัพเกรดไอเท็ม Unique จาก Breach ให้ทรงพลังยิ่งขึ้น
BreachUpgraderColdBlessing of Tul
ขนาดกอง: 1 / 10
อัพเกรดไอเท็ม Unique จาก Breach ให้ทรงพลังยิ่งขึ้น
BreachUpgraderLightningBlessing of Esh
ขนาดกอง: 1 / 10
อัพเกรดไอเท็ม Unique จาก Breach ให้ทรงพลังยิ่งขึ้น
BreachUpgraderPhysicalBlessing of Uul-Netol
ขนาดกอง: 1 / 10
อัพเกรดไอเท็ม Unique จาก Breach ให้ทรงพลังยิ่งขึ้น
BreachUpgraderChaosBlessing of Chayula
ขนาดกอง: 1 / 10
อัพเกรดไอเท็ม Unique จาก Breach ให้ทรงพลังยิ่งขึ้น
KaruiShardTimeless Karui Splinter
ขนาดกอง: 1 / 100
MarakethShardTimeless Maraketh Splinter
ขนาดกอง: 1 / 100
EternalEmpireShardTimeless Eternal Empire Splinter
ขนาดกอง: 1 / 100
TemplarShardTimeless Templar Splinter
ขนาดกอง: 1 / 100
VaalShardTimeless Vaal Splinter
ขนาดกอง: 1 / 100
DeliriumSplinterSimulacrum Splinter
ขนาดกอง: 1 / 300
AnnullOrbOrb of Annulment
ขนาดกอง: 1 / 20
ลบม็อดหนึ่งอย่างออกจากไอเท็มแบบสุ่ม
BindingOrbOrb of Binding
ขนาดกอง: 1 / 20
อัพเกรดไอเท็ม Normal ให้เป็น Rare และมีเส้นเชื่อมโยงได้สูงสุด 4
HorizonOrbOrb of Horizons
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้าง map ที่เป็น tier เดียวกัน
HarbingerOrbHarbinger's Orb
ขนาดกอง: 1 / 20
สร้าง map ที่เป็น tier สูงกว่า
EngineersOrbEngineer's Orb
ขนาดกอง: 1 / 20
เสริมคุณภาพของกล่องนิรภัย
InfusedEngineersOrbInfused Engineer's Orb
ขนาดกอง: 1 / 20
เสริมคุณภาพของกล่องนิรภัยอย่างมาก และเสริมความแข็งแกร่งให้กับมอนสเตอร์ที่ปกปักรักษากล่อง
AncientOrbAncient Orb
ขนาดกอง: 1 / 20
ทำให้ไอเท็ม Unique เป็นไอเท็มเดียวกันในคลาส
AnnullShardAnnulment Shard
ขนาดกอง: 1 / 20
BindingShardBinding Shard
ขนาดกอง: 1 / 20
HorizonShardHorizon Shard
ขนาดกอง: 1 / 20
HarbingerShardHarbinger's Shard
ขนาดกอง: 1 / 20
EngineersShardEngineer's Shard
ขนาดกอง: 1 / 20
AncientShardAncient Shard
ขนาดกอง: 1 / 20
ChaosShardChaos Shard
ขนาดกอง: 1 / 20
MirrorShardMirror Shard
ขนาดกอง: 1 / 20
ExaltedShardExalted Shard
ขนาดกอง: 1 / 20
RegalShardRegal Shard
ขนาดกอง: 1 / 20
VialArchitectsHandVial of Dominance
ขนาดกอง: 1 / 10
VialSpiritDrinkerVial of Summoning
ขนาดกอง: 1 / 10
VialSlumberVial of Awakening
ขนาดกอง: 1 / 10
VialDanceOfferedVial of the Ritual
ขนาดกอง: 1 / 10
VialStoryVaalVial of Fate
ขนาดกอง: 1 / 10
VialCowardsChainsVial of Consequence
ขนาดกอง: 1 / 10
VialSoulCatcherVial of the Ghost
ขนาดกอง: 1 / 10
VialTemperedFleshVial of Transcendence
ขนาดกอง: 1 / 10
VialSacrificialHeartVial of Sacrifice
ขนาดกอง: 1 / 10
HarbingerTokenBeltTime-light Scroll
ขนาดกอง: 1 / 10
อัพเกรด The Flow Untethered ให้ทรงพลังยิ่งขึ้น
HarbingerTokenQuiverFragmentation Scroll
ขนาดกอง: 1 / 10
อัพเกรด The Fracturing Spinner ให้ทรงพลังยิ่งขึ้น
HarbingerTokenHelmDeregulation Scroll
ขนาดกอง: 1 / 10
อัพเกรด The Tempest's Binding ให้ทรงพลังยิ่งขึ้น
HarbingerTokenSwordElectroshock Scroll
ขนาดกอง: 1 / 10
อัพเกรด The Rippling Thoughts ให้ทรงพลังยิ่งขึ้น
HarbingerTokenStaffHaemocombustion Scroll
ขนาดกอง: 1 / 10
อัพเกรด The Enmity Divine ให้ทรงพลังยิ่งขึ้น
HarbingerTokenShieldSpecularity Scroll
ขนาดกอง: 1 / 10
อัพเกรด The Unshattered Will ให้ทรงพลังยิ่งขึ้น
CurrencyGemExperienceFacetor's Lens
นำค่าประสบการณ์ที่สะสมไว้ใส่ลงในหิน เพิ่มได้สูงสุดจนถึงเลเวลสูงสุดของหิน
RitualSplinterRitual Splinter
ขนาดกอง: 1 / 100
EffigyRitual Vessel
ขนาดกอง: 1 / 10
ใช้เก็บมอนสเตอร์ที่คุณสังหารจากแท่นพิธีกรรมในครั้งแรกไว้เพื่อเรียกมันออกมาอีกครั้งในอนาคต
DeckStacked Deck
ขนาดกอง: 1 / 10
สแต็คของ divination cards ที่ไม่รู้จัก
CrusaderOrbCrusader's Exalted Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่มอิทธิพลและเสริมม็อด Crusader หนึ่งม็อดลงในไอเท็มแรร์หนึ่งชิ้น
EyrieOrbRedeemer's Exalted Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่มอิทธิพลและเสริมม็อด Redeemer หนึ่งม็อดลงในไอเท็มแรร์หนึ่งชิ้น
BasiliskOrbHunter's Exalted Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่มอิทธิพลและเสริมม็อด Hunter หนึ่งม็อดลงในไอเท็มแรร์หนึ่งชิ้น
ConquerorOrbWarlord's Exalted Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
เพิ่มอิทธิพลและเสริมม็อด Warlord หนึ่งม็อดลงในไอเท็มแรร์หนึ่งชิ้น
TransferOrbAwakener's Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
ทำลายไอเทมหนึ่งชิ้น และนำอิทธิพลจากไอเทมชิ้นนั้นไปใส่ไอเทมชนิดเดียวกันชิ้นอื่น
ไอเทมชิ้นที่สองจะถูกสร้างขึ้นมาใหม่เป็นไอเทมแรร์ที่มีอิทธิพลทั้งสองชนิดพร้อมกับม็อดใหม่ด้วย
เหรียญกองโจร
ขนาดกอง: 1 / 50000
สร้างประตูวาปไปยังท่าเรือโจรจากเมืองหรือที่ซ่อน
และใช้เป็นเงินตราสำหรับค่าจ้างภายในท่าเรือโจร
MavenOrbMaven's Orb
ขนาดกอง: 1 / 10
สุ่มลบม็อดอิทธิพลออกจากไอเทมหนึ่งม็อดซึ่งไอเทมดังกล่าวจะต้องมีม็อดอิทธิพลเป็นอย่างน้อยสองม็อดขึ้นไป หลังจากนั้นจะทำการสุ่มอัพเกรดม็อดอิทธิพลหนึ่งม็อดให้ดียิ่งขึ้น หากคุณทำการอัพเกรดม็อดที่มีระดับสูงสุดอยู่แล้วจะเป็นการทำให้ม็อดนั้นกลายเป็นม็อดอิทธิพลระดับสูงส่ง
MavenKeyFragmentCrescent Splinter
ขนาดกอง: 1 / 10