Search:

ไม้พลอง /13 ⍟

Iconชื่อ
Gnarled Branch
ไม้พลอง
ความเสียหายทางกายภาพ: 8-17
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 4, 12 Str, 12 Int
โอกาสบล็อค การโจมตี +18% ขณะถือ ไม้พลอง
Gnarled Branch
Primitive Staff
ไม้พลอง
ความเสียหายทางกายภาพ: 9-27
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6.2%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 9, 20 Str, 20 Int
โอกาสบล็อค การโจมตี +18% ขณะถือ ไม้พลอง
Primitive Staff
Long Staff
ไม้พลอง
ความเสียหายทางกายภาพ: 21-35
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 18, 35 Str, 35 Int
โอกาสบล็อค การโจมตี +18% ขณะถือ ไม้พลอง
Long Staff
Royal Staff
ไม้พลอง
ความเสียหายทางกายภาพ: 23-70
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6.5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.15
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 28, 51 Str, 51 Int
โอกาสบล็อค การโจมตี +18% ขณะถือ ไม้พลอง
Royal Staff
Crescent Staff
ไม้พลอง
ความเสียหายทางกายภาพ: 35-73
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6%
การโจมตีต่อวินาที: 1.2
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 36, 66 Str, 66 Int
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง 80%
Crescent Staff
Woodful Staff
ไม้พลอง
ความเสียหายทางกายภาพ: 29-88
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6.2%
การโจมตีต่อวินาที: 1.15
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 37, 65 Str, 65 Int
โอกาสบล็อค การโจมตี +18% ขณะถือ ไม้พลอง
Woodful Staff
Quarterstaff
ไม้พลอง
ความเสียหายทางกายภาพ: 44-73
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 45, 78 Str, 78 Int
โอกาสบล็อค การโจมตี +18% ขณะถือ ไม้พลอง
Quarterstaff
Highborn Staff
ไม้พลอง
ความเสียหายทางกายภาพ: 42-125
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6.5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.15
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 52, 89 Str, 89 Int
โอกาสบล็อค การโจมตี +18% ขณะถือ ไม้พลอง
Highborn Staff
Moon Staff
ไม้พลอง
ความเสียหายทางกายภาพ: 57-118
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6%
การโจมตีต่อวินาที: 1.2
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 57, 101 Str, 101 Int
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง 80%
Moon Staff
Primordial Staff
ไม้พลอง
ความเสียหายทางกายภาพ: 47-141
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6.2%
การโจมตีต่อวินาที: 1.15
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 58, 99 Str, 99 Int
โอกาสบล็อค การโจมตี +18% ขณะถือ ไม้พลอง
Primordial Staff
Lathi
ไม้พลอง
ความเสียหายทางกายภาพ: 62-103
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 62, 113 Str, 113 Int
โอกาสบล็อค การโจมตี +18% ขณะถือ ไม้พลอง
Lathi
Imperial Staff
ไม้พลอง
ความเสียหายทางกายภาพ: 49-147
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 7%
การโจมตีต่อวินาที: 1.15
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 66, 113 Str, 113 Int
โอกาสบล็อค การโจมตี +18% ขณะถือ ไม้พลอง
Imperial Staff
Eclipse Staff
ไม้พลอง
ความเสียหายทางกายภาพ: 60-125
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6%
การโจมตีต่อวินาที: 1.2
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 70, 117 Str, 117 Int
เพิ่มโอกาสคลิติคอล ทุกอย่าง 100%
Eclipse Staff