Search:

ขวานสองมือ /22 ⍟

Iconชื่อ
Stone Axe
ขวานสองมือ
ความเสียหายทางกายภาพ: 10-17
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 4, 17 Str, 8 Dex

Stone Axe
Jade Chopper
ขวานสองมือ
ความเสียหายทางกายภาพ: 16-25
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.25
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 9, 31 Str, 9 Dex

Jade Chopper
Woodsplitter
ขวานสองมือ
ความเสียหายทางกายภาพ: 16-33
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 13, 36 Str, 17 Dex

Woodsplitter
Poleaxe
ขวานสองมือ
ความเสียหายทางกายภาพ: 25-37
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 18, 44 Str, 25 Dex

Poleaxe
Double Axe
ขวานสองมือ
ความเสียหายทางกายภาพ: 31-51
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.25
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 23, 62 Str, 27 Dex

Double Axe
Gilded Axe
ขวานสองมือ
ความเสียหายทางกายภาพ: 37-50
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 28, 64 Str, 37 Dex

Gilded Axe
Shadow Axe
ขวานสองมือ
ความเสียหายทางกายภาพ: 42-62
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.25
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 33, 80 Str, 37 Dex

Shadow Axe
Dagger Axe
ขวานสองมือ
ความเสียหายทางกายภาพ: 45-71
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.2
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 36, 89 Str, 43 Dex
เพิ่มโอกาสคลิติคอล 50%
Dagger Axe
Jasper Chopper
ขวานสองมือ
ความเสียหายทางกายภาพ: 50-78
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.15
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 37, 100 Str, 29 Dex

Jasper Chopper
Timber Axe
ขวานสองมือ
ความเสียหายทางกายภาพ: 41-85
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.25
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 41, 97 Str, 45 Dex

Timber Axe
Headsman Axe
ขวานสองมือ
ความเสียหายทางกายภาพ: 53-79
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 45, 99 Str, 57 Dex

Headsman Axe
Labrys
ขวานสองมือ
ความเสียหายทางกายภาพ: 63-105
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.2
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 49, 122 Str, 53 Dex

Labrys
Noble Axe
ขวานสองมือ
ความเสียหายทางกายภาพ: 65-88
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 52, 113 Str, 65 Dex

Noble Axe
Abyssal Axe
ขวานสองมือ
ความเสียหายทางกายภาพ: 69-104
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.25
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 55, 128 Str, 60 Dex

Abyssal Axe
Talon Axe
ขวานสองมือ
ความเสียหายทางกายภาพ: 75-118
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.2
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 59, 140 Str, 67 Dex
เพิ่มโอกาสคลิติคอล 50%
Talon Axe
Karui Chopper
ขวานสองมือ
ความเสียหายทางกายภาพ: 80-125
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.15
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 58, 151 Str, 43 Dex

Karui Chopper
Sundering Axe
ขวานสองมือ
ความเสียหายทางกายภาพ: 62-128
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.25
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 60, 149 Str, 76 Dex

Sundering Axe
Ezomyte Axe
ขวานสองมือ
ความเสียหายทางกายภาพ: 72-108
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 62, 140 Str, 86 Dex

Ezomyte Axe
Vaal Axe
ขวานสองมือ
ความเสียหายทางกายภาพ: 79-131
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.2
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 64, 158 Str, 76 Dex

Vaal Axe
Despot Axe
ขวานสองมือ
ความเสียหายทางกายภาพ: 76-103
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 66, 140 Str, 86 Dex

Despot Axe
Void Axe
ขวานสองมือ
ความเสียหายทางกายภาพ: 76-114
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.25
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 68, 149 Str, 76 Dex

Void Axe
Fleshripper
ขวานสองมือ
ความเสียหายทางกายภาพ: 80-125
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.2
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 70, 156 Str, 84 Dex
เพิ่มโอกาสคลิติคอล 50%
Fleshripper