Please consider supporting us by disabling your ad blocker.
Search:

ไม้พลองสงคราม /9 ⍟

Iconชื่อ
Iron Staff
ไม้พลองสงคราม
ความเสียหายทางกายภาพ: 12-36
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6.4%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 13, 27 Str, 27 Int
โอกาสบล็อค การโจมตี +18% ขณะถือ ไม้พลอง
Iron Staff
Coiled Staff
ไม้พลองสงคราม
ความเสียหายทางกายภาพ: 24-49
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6.2%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 23, 43 Str, 43 Int
โอกาสบล็อค การโจมตี +20% ขณะถือ ไม้พลอง
Coiled Staff
Vile Staff
ไม้พลองสงคราม
ความเสียหายทางกายภาพ: 35-65
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6.1%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 33, 59 Str, 59 Int
โอกาสบล็อค การโจมตี +18% ขณะถือ ไม้พลอง
Vile Staff
Military Staff
ไม้พลองสงคราม
ความเสียหายทางกายภาพ: 33-98
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6.6%
การโจมตีต่อวินาที: 1.25
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 41, 72 Str, 72 Int
โอกาสบล็อค การโจมตี +18% ขณะถือ ไม้พลอง
Military Staff
Serpentine Staff
ไม้พลองสงคราม
ความเสียหายทางกายภาพ: 48-100
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6.3%
การโจมตีต่อวินาที: 1.25
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 49, 85 Str, 85 Int
โอกาสบล็อค การโจมตี +20% ขณะถือ ไม้พลอง
Serpentine Staff
Foul Staff
ไม้พลองสงคราม
ความเสียหายทางกายภาพ: 56-104
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6.1%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 55, 94 Str, 94 Int
โอกาสบล็อค การโจมตี +18% ขณะถือ ไม้พลอง
Foul Staff
Ezomyte Staff
ไม้พลองสงคราม
ความเสียหายทางกายภาพ: 46-137
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 7%
การโจมตีต่อวินาที: 1.25
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 60, 113 Str, 113 Int
โอกาสบล็อค การโจมตี +18% ขณะถือ ไม้พลอง
Ezomyte Staff
Maelström Staff
ไม้พลองสงคราม
ความเสียหายทางกายภาพ: 61-126
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6.5%
การโจมตีต่อวินาที: 1.25
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 64, 113 Str, 113 Int
โอกาสบล็อค การโจมตี +20% ขณะถือ ไม้พลอง
Maelström Staff
Judgement Staff
ไม้พลองสงคราม
ความเสียหายทางกายภาพ: 63-117
โอกาสจู่โจมคริติคอล: 6.3%
การโจมตีต่อวินาที: 1.3
ระยะโจมตีของอาวุธ: 13
ต้องการ เลเวล 68, 113 Str, 113 Int
โอกาสบล็อค การโจมตี +18% ขณะถือ ไม้พลอง
Judgement Staff