สกิน ออร่า /3 ⍟

Iconชื่อ
Celestial Aura Effect I
แคช
ออร่าของคุณกลายเป็น Celestial

Celestial Aura Effect I
Celestial Aura Effect II
แคช
ออร่าของคุณกลายเป็น Celestial

Celestial Aura Effect II
Celestial Aura Effect III
แคช
ออร่าของคุณกลายเป็น Celestial

Celestial Aura Effect III