Please consider supporting us by disabling your ad blocker.
Aetheric Fossil
Stackable Currency
ขนาดกอง: 1
เพิ่มม็อดนักเวท ออกม็อดโจมตีน้อยลง
ใส่ลงใน Resonator เพื่อเพิ่มผลกระทบต่อการคราฟ
Aetheric Fossil
Drop Model Viewer
DropLevel1
BaseTypeAetheric Fossil
ClassStackable Currency
TypeMetadata/Items/Currency/CurrencyDelveCraftingCasterMods

Aetheric Fossil

เลเวลPre/SufDescriptionSpawn Weight
1Prefixสกิลที่ใส่ไว้ จะเพิ่มความเสียหาย เวทย์ อีก 40% Claws Daggers Wands One Hand Swords Thrusting One Hand Swords One Hand Axes One Hand Maces Sceptres
1Prefixสกิลที่ใส่ไว้ จะเพิ่มความเสียหาย เวทย์ อีก 20% Bows Staves Two Hand Swords Two Hand Axes Two Hand Maces
1Suffixเจมที่ใส่ไว้จะมีซัพ Arcane Surge เลเวล 1 Body Armours
1Suffixเพิ่มความเร็วในการร่าย ให้เจมที่ใส่ไว้ 18% Gloves
1Suffixลดมานาในการใช้สกิลเวทที่ใส่ไว้ลง 20% Boots Helmets Shields
1Suffixโอกาสในการหลบหลีกการรบกวนขณะร่าย (15–20)% Jewel Abyss Jewel