Pristine Fossil

Pristine Fossil
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ขนาดกอง: 20
เพิ่มม็อดพลังชีวิต ไม่ออกม็อด เกราะ, โล่พลังงาน หรือ หลบหลีก
ใส่ลงใน Resonator เพื่อเพิ่มผลกระทบต่อการคราฟ
Pristine Fossil
Drop Model Viewer
DropLevel 1
BaseType Pristine Fossil
Class เคอเรนซี่ซ้อนได้
TypeMetadata/Items/Currency/CurrencyDelveCraftingLife
Tagscurrency
  • ค่าป้องกัน x0%
  • flat_life_regen x10%
  • พลังชีวิต x1000%

ไอเทม