Scroll of Wisdom
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ขนาดกอง: 40
ตรวจสอบไอเท็ม
คลิกขวาที่ไอเท็มนี้ และคลิกซ้ายบนไอเท็มที่ยังไม่ได้ตรวจสอบเพื่อใช้งาน
Scroll of Wisdom
Drop Model Viewer
DropLevel 1
BaseType Scroll of Wisdom
Class เคอเรนซี่ซ้อนได้
TypeMetadata/Items/Currency/CurrencyIdentification
SoundAudio/Sound Effects/ItemSounds/scroll.ogg
Tagscurrency

ไอเทม