Wailing Essence of Hatred

Wailing Essence of Hatred
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ขนาดกอง: 9
Essence Tier: 4
Drop Level: 48
Quiver: ต้านทาน น้ำแข็ง +(24–29)%
Helmet: ต้านทาน น้ำแข็ง +(24–29)%
BodyArmour: ต้านทาน น้ำแข็ง +(24–29)%
Boots: ต้านทาน น้ำแข็ง +(24–29)%
Gloves: ต้านทาน น้ำแข็ง +(24–29)%
Bow: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (23–32) ถึง (48–55)
Wand: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (23–32) ถึง (48–55)
Staff: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (43–59) ถึง (89–102)
TwoHandSword: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (43–59) ถึง (89–102)
TwoHandAxe: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (43–59) ถึง (89–102)
TwoHandMace: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (43–59) ถึง (89–102)
Claw: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (23–32) ถึง (48–55)
Dagger: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (23–32) ถึง (48–55)
OneHandSword: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (23–32) ถึง (48–55)
ThrustingOneHandSword: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (23–32) ถึง (48–55)
OneHandAxe: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (23–32) ถึง (48–55)
OneHandMace: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (23–32) ถึง (48–55)
Sceptre: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (23–32) ถึง (48–55)
Belt: ต้านทาน น้ำแข็ง +(24–29)%
Amulet: เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (19–22)%
Ring: เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (19–22)%
Shield: ต้านทาน น้ำแข็ง +(24–29)%
คลิกขวาไอเทมนี้ แล้วคลิกซ้ายที่ไอเทมธรรมดาเพื่อใช้งาน
Wailing Essence of Hatred
Drop Model Viewer
DropLevel 42
BaseType Wailing Essence of Hatred
Class เคอเรนซี่ซ้อนได้
TypeMetadata/Items/Currency/CurrencyEssenceHatred4
SoundAudio/Sound Effects/ItemSounds/orb_use.ogg
Tagsessence, currency

Essence /4

DescriptionGeneration
ต้านทาน น้ำแข็ง +(24–29)%Suffix
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (23–32) ถึง (48–55)Prefix
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (43–59) ถึง (89–102)Prefix
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (19–22)%Suffix

ไอเทม