Weeping Essence of Hatred

Weeping Essence of Hatred
เคอเรนซี่ซ้อนได้
ขนาดกอง: 9
Essence Tier: 3
Drop Level: 30
Quiver: ต้านทาน น้ำแข็ง +(18–23)%
Helmet: ต้านทาน น้ำแข็ง +(18–23)%
BodyArmour: ต้านทาน น้ำแข็ง +(18–23)%
Boots: ต้านทาน น้ำแข็ง +(18–23)%
Gloves: ต้านทาน น้ำแข็ง +(18–23)%
Bow: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (15–20) ถึง (30–35)
Wand: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (15–20) ถึง (30–35)
Staff: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (28–37) ถึง (56–65)
TwoHandSword: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (28–37) ถึง (56–65)
TwoHandAxe: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (28–37) ถึง (56–65)
TwoHandMace: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (28–37) ถึง (56–65)
Claw: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (15–20) ถึง (30–35)
Dagger: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (15–20) ถึง (30–35)
OneHandSword: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (15–20) ถึง (30–35)
ThrustingOneHandSword: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (15–20) ถึง (30–35)
OneHandAxe: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (15–20) ถึง (30–35)
OneHandMace: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (15–20) ถึง (30–35)
Sceptre: เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (15–20) ถึง (30–35)
Belt: ต้านทาน น้ำแข็ง +(18–23)%
Amulet: เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (15–18)%
Ring: เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (15–18)%
Shield: ต้านทาน น้ำแข็ง +(18–23)%
คลิกขวาไอเทมนี้ แล้วคลิกซ้ายที่ไอเทมธรรมดาเพื่อใช้งาน
Weeping Essence of Hatred
Drop Model Viewer
DropLevel 26
BaseType Weeping Essence of Hatred
Class เคอเรนซี่ซ้อนได้
TypeMetadata/Items/Currency/CurrencyEssenceHatred3
SoundAudio/Sound Effects/ItemSounds/orb_use.ogg
Tagsessence, currency

Essence /4

DescriptionGeneration
ต้านทาน น้ำแข็ง +(18–23)%Suffix
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (15–20) ถึง (30–35)Prefix
เสริมความเสียหาย น้ำแข็ง (28–37) ถึง (56–65)Prefix
เพิ่มความเสียหาย น้ำแข็ง (15–18)%Suffix

ไอเทม