Carnage ซีรี่ส์ของแฟชั่น /8 ⍟

Carnage ซีรี่ส์ของแฟชั่น /8 ⍟

Iconชื่อ
Carnage Weapon Effect
สินค้าแฟชั่น
เพิ่มเอฟเฟกต์คาร์เนจให้กับอาวุธ


Carnage Weapon Effect
Carnage Helmet
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินหมวกที่สวมอยู่เป็น Carnage helmet


Carnage Helmet
Carnage Boots
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินรองเท้าที่สวมเป็น Carnage Boots


Carnage Boots
Carnage Gloves
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินถุงมือที่สวมเป็น Carnage gloves


Carnage Gloves
Carnage Body Armour
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินเกราะที่สวมเป็น Carnage body armour


Carnage Body Armour
Carnage Shield
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินโล่ของคุณเป็นโล่ Carnage Shield


Carnage Shield
Carnage Wings
สินค้าแฟชั่น
ติดปีก Carnage Wings ใส่เกราะ


Carnage Wings
Carnage Back Attachment
สินค้าแฟชั่น
ติด Carnage Back Attachment ให้กับชุดเกราะที่สวม

Carnage Back Attachment