Church ซีรี่ส์ของแฟชั่น /13 ⍟

Church ซีรี่ส์ของแฟชั่น /13 ⍟

Iconชื่อ
Decrepit Fence
ของตกแต่งที่ซ่อน
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ

Decrepit Fence
Winged Statue
ของตกแต่งที่ซ่อน
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ

Winged Statue
Tombstone
ของตกแต่งที่ซ่อน
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ

Tombstone
Tomb
ของตกแต่งที่ซ่อน
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ

Tomb
Church Pillar
ของตกแต่งที่ซ่อน
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ

Church Pillar
Large Pillar
ของตกแต่งที่ซ่อน
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ

Large Pillar
Church Wall Gate
ของตกแต่งที่ซ่อน
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ

Church Wall Gate
Large Church Wall Arch
ของตกแต่งที่ซ่อน
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ

Large Church Wall Arch
Fellshrine Ruins
ของตกแต่งที่ซ่อน
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ

Fellshrine Ruins
Church Wall
ของตกแต่งที่ซ่อน
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ

Church Wall
Cathedral Debris
ของตกแต่งที่ซ่อน
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ

Cathedral Debris
Cathedral Podium
ของตกแต่งที่ซ่อน
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ

Cathedral Podium
Cathedral Tiles
ของตกแต่งที่ซ่อน
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ

Cathedral Tiles