Delve /36 ⍟

Iconชื่อ
Forge Weapon Effect
สินค้าแฟชั่น
เพิ่มเอฟเฟค Forge Weapon Effect ให้กับอาวุธที่ถือ
「Delve」Limited Drop

Forge Weapon Effect
Forge Portrait Frame
สินค้าแฟชั่น
ใส่กรอบ Forge ให้รูปตัวละครของคุณ
「Delve」Limited Drop

Forge Portrait Frame
Dreadforge Portrait Frame
สินค้าแฟชั่น
ใส่กรอบ Dreadforge ให้รูปตัวละครของคุณ
「Delve」Limited Drop

Dreadforge Portrait Frame
Dreadforge Helmet
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินหมวกที่สวมเป็น Dreadforge Helmet
「Delve」Limited Drop

Dreadforge Helmet
Dreadforge Boots
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินรองเท้าที่สวมเป็น Dreadforge Boots
「Delve」Limited Drop

Dreadforge Boots
Dreadforge Gloves
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินถุงมือที่สวมเป็น Dreadforge Gloves
「Delve」Limited Drop

Dreadforge Gloves
Dreadforge Body Armour
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินเสื้อเกราะที่สวมเป็น Dreadforge Body Armour
「Delve」Limited Drop

Dreadforge Body Armour
Stalker Weapon Effect
สินค้าแฟชั่น
เพิ่มเอฟเฟค Stalker ให้กับอาวุธที่ใช้
「Delve」Limited Drop

Stalker Weapon Effect
Stalker Wings
สินค้าแฟชั่น
ติดปีก Stalker Wings ให้กับชุดเกราะที่สวม
「Delve」Limited Drop

Stalker Wings
Stalker Portrait Frame
สินค้าแฟชั่น
ใส่กรอบ Stalker ให้รูปตัวละครของคุณ
「Delve」Limited Drop

Stalker Portrait Frame
Shadowstalker Portrait Frame
สินค้าแฟชั่น
ใส่กรอบ Shadowstalker ให้รูปตัวละครของคุณ
「Delve」Limited Drop

Shadowstalker Portrait Frame
Shadowstalker Helmet
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินหมวกของคุณเป็น Shadowstalker Helmet
「Delve」Limited Drop

Shadowstalker Helmet
Shadowstalker Boots
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินรองเท้าที่สวมเป็น Shadowstalker Boots
「Delve」Limited Drop

Shadowstalker Boots
Shadowstalker Gloves
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินถุงมือที่สวมเป็น Shadowstalker Gloves
「Delve」Limited Drop

Shadowstalker Gloves
Shadowstalker Body Armour
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินชุดเกราะที่สวมเป็น Shadowstalker Body Armour
「Delve」Limited Drop

Shadowstalker Body Armour
Pickaxe
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินดาบสองมือ กระบองสองมือ ขวานสองมือ หรือไม้พลองที่สวมเป็น Pickaxe

Pickaxe
Delve Portal Effect
สินค้าแฟชั่น
พอร์ทัลของตัวละครจะใช้เอฟเฟค Delve
「Delve」Limited Drop

Delve Portal Effect
Azurite Back Attachment
สินค้าแฟชั่น
เพิ่มเอฟเฟค Azurite Back Attachment ให้กับเสื้อเกราะใดๆ ที่ใส่
「Delve」Limited Drop

Azurite Back Attachment
Delve Brimmed Hat
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินหมวกที่สวมเป็น Delve Brimmed hat
「Delve」Limited Drop

Delve Brimmed Hat
Stalker Wings Upgrade 1
สินค้าแฟชั่น
เพิ่มเอฟเฟค Stalker Wings Upgrade 1 back attachment ให้กับเสื้อเกราะใดๆ ที่ใส่

Stalker Wings Upgrade 1
Stalker Wings Upgrade 2
สินค้าแฟชั่น
เพิ่มเอฟเฟค Stalker Wings Upgrade 2 back attachment ให้กับเสื้อเกราะใดๆ ที่ใส่

Stalker Wings Upgrade 2
Stalker Wings Upgrade 3
สินค้าแฟชั่น
เพิ่มเอฟเฟค Stalker Wings Upgrade 3 back attachment ให้กับเสื้อเกราะใดๆ ที่ใส่

Stalker Wings Upgrade 3
Azurite Footprints Effect
สินค้าแฟชั่น
ใส่รอยเท้า Azurite ให้กับรองเท้าของคุณ

Azurite Footprints Effect
Shadowstalker Elemental Hit Effect
แคช
Elemental Hit จะมีเอฟเฟค Shadowstalker

Shadowstalker Elemental Hit Effect
Sulphite Portal Effect
สินค้าแฟชั่น
พอร์ทัลของตัวละครจะใช้เอฟเฟค Sulphite

Sulphite Portal Effect
Forge Lion Pet
สินค้าแฟชั่น
เรียกสัตว์เลี้ยงของคุณ
「Delve」Limited Drop

Forge Lion Pet
Canary Pet
สินค้าแฟชั่น
เรียกสัตว์เลี้ยงของคุณ
「Delve」Limited Drop

Canary Pet
Azurite Bucket
ของตกแต่งที่ซ่อน
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ

Azurite Bucket
Azurite Chunk
ของตกแต่งที่ซ่อน
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ

Azurite Chunk
Azurite Vein
ของตกแต่งที่ซ่อน
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ

Azurite Vein
Azurite Mine Cart
ของตกแต่งที่ซ่อน
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ

Azurite Mine Cart
Mining Equipment
ของตกแต่งที่ซ่อน
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ

Mining Equipment
Mining Machinery
ของตกแต่งที่ซ่อน
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ

Mining Machinery
Sulphite Light
ของตกแต่งที่ซ่อน
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ

Sulphite Light
Sulphite Vein
ของตกแต่งที่ซ่อน
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ

Sulphite Vein
Sulphur Stack
ของตกแต่งที่ซ่อน
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ

Sulphur Stack