FallofOriath ซีรี่ส์ของแฟชั่น /38 ⍟

FallofOriath ซีรี่ส์ของแฟชั่น /38 ⍟

Iconชื่อ
Oriath Weapon Effect
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่มเอฟเฟค Oriath ใส่อาวุธที่ใช้
Outlaw Weapon Effect
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่มเอฟเฟค Outlaw ใส่อาวุธที่ใช้
Legion Weapon Effect
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่มเอฟเฟค Legion ใส่อาวุธที่ใช้
Eclipse Weapon Effect
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่มเอฟเฟค Eclipse ใส่อาวุธที่ใช้
Beast Weapon Effect
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่มเอฟเฟค Beast ใส่อาวุธที่ใช้
Kitava Weapon Effect
ขนาดกอง: 1 / 20
เพิ่มเอฟเฟค Kitava ใส่อาวุธที่ใช้
Plague Doctor Helmet
เปลี่ยนสกินหมวกที่สวมเป็น Plague Doctor Helmet
Oriath Portrait Frame
ใส่กรอบรูปถ่าย Oriath ให้ตัวละครนี้
Outlaw Portrait Frame
ใส่กรอบรูปถ่าย Outlaw ให้ตัวละครนี้
Legion Portrait Frame
ใส่กรอบรูปถ่าย Legion ให้ตัวละครนี้
Eclipse Portrait Frame
ใส่กรอบรูปถ่าย Eclipse ให้ตัวละครนี้
Beast Portrait Frame
ใส่กรอบรูปถ่าย Beast ให้ตัวละครนี้
Kitava Portrait Frame
ใส่กรอบรูปถ่าย Kitava ให้ตัวละครนี้
Outlaw Helmet
เปลี่ยนสกินหมวกที่สวมเป็น Outlaw helmet
Outlaw Boots
เปลี่ยนสกินรองเท้าที่สวมเป็น Outlaw Boots
Outlaw Gloves
เปลี่ยนสกินถุงมือที่สวมเป็น Outlaw gloves
Outlaw Body Armour
เปลี่ยนสกินชุดเกราะที่สวมเป็น Outlaw body armour
Outlaw Cloak
ติด Outlaw Cloak ให้ชุดเกราะที่สวม
Legion Helmet
เปลี่ยนสกินหมวกที่สวมเป็น Legion helmet
Legion Boots
เปลี่ยนสกินรองเท้าที่สวมเป็น Legion Boots
Legion Gloves
เปลี่ยนสกินถุงมือที่สวมเป็น Legion gloves
Legion Body Armour
เปลี่ยนสกินเกราะที่สวมเป็น Legion body armour
Legion Cloak
ติด Legion Cloak ให้ชุดเกราะที่สวม
Eclipse Helmet
เปลี่ยนสกินหมวกที่สวมเป็น Eclipse helmet
Eclipse Boots
เปลี่ยนสกินรองเท้าที่สวมเป็น Eclipse Boots
Eclipse Gloves
เปลี่ยนสกินถุงมือที่สวมเป็น Eclipse gloves
Eclipse Body Armour
เปลี่ยนสกินเกราะที่สวมเป็น Eclipse body armour
Eclipse Cloak
ติด Eclipse Cloak ให้ชุดเกราะที่สวม
Beast Helmet
เปลี่ยนสกินหมวกที่สวมเป็น Beast helmet
Beast Boots
เปลี่ยนสกินรองเท้าที่สวมเป็น Beast Boots
Beast Gloves
เปลี่ยนสกินถุงมือที่สวมเป็น Beast gloves
Beast Body Armour
เปลี่ยนสกินเกราะที่สวมเป็น Beast body armour
Beast Cloak
ติด Beast Cloak ให้ชุดเกราะที่สวม
Kitava Helmet
เปลี่ยนสกินหมวกที่สวมเป็น Kitava helmet
Kitava Boots
เปลี่ยนสกินรองเท้าที่สวมเป็น Kitava Boots
Kitava Gloves
เปลี่ยนสกินถุงมือที่สวมเป็น Kitava gloves
Kitava Body Armour
เปลี่ยนสกินเกราะที่สวมเป็น Kitava body armour
Kitava Cloak
ติด Kitava Cloak ใส่ชุดเกราะ