Prophecy เพแรนดัส แรมเพจ
เจิม คลัสเตอร์จิวเวล The Pantheon ไอเทม ตารางพาสซีฟ Fossil ตัวเร่งปฏิกิริยา Delirium Orb ซแคแร็บ Breachstone Emblem Timeless Jewel ไพ่พยากรณ์
Gore ธีมของสินค้าแฟชั่น /57

Gore ธีมของสินค้าแฟชั่น /57

Iconชื่อ
Extra Gore
ขนาดกอง: 1 / 20
ความเสียหายกายภาพและการทำคริติคอลของคุณจะมีเลือดพุ่งมากกว่าปกติ
First Blood
ขนาดกอง: 1 / 20
ความเสียหายกายภาพและการทำคริติคอลของคุณจะมีเลือดเพิ่มเติมมากกว่าปกติ
First Blood Weapon Effect
ขนาดกอง: 1 / 20
ติด เอฟเฟคอาวุธ First Blood ให้กับอาวุธที่สวมใส่
Gore Glacial Cascade Effect
ขนาดกอง: 1 / 20
สกิล เยือกแข็งเรียงหลั่น (Glacial Cascade) ของคุณจะกลายเป็น กลุ่มเขี้ยวปีศาจพุ่งขึ้นมาจากใต้ดิน
Gore Footprints Effect
ขนาดกอง: 1 / 20
ติด รอยเท้าเปื้อนเลือด ให้กับรองเท้าที่สวมใส่
Gore Skull
ขนาดกอง: 1 / 20
เปลี่ยนสกิน หมวก ที่สวมใส่เป็น กะโหลกที่เต็มไปด้วยเลือด
Gore Helmet
เปลี่ยนสกิน หมวก ที่สวมใส่เป็น หมวก Gore
Gore Boots
เปลี่ยนสกิน รองเท้า ที่สวมใส่เป็น รองเท้า Gore
Gore Gloves
เปลี่ยนสกิน ถุงมือ ที่สวมใส่เป็น ถุงมือ Gore
Gore Body Armour
เปลี่ยนสกิน เสื้อเกราะ ที่สวมใส่เป็น เสื้อเกราะ Gore
Gore Sunder Effect
ขนาดกอง: 1 / 20
Sunder ของคุณเปลี่ยนเป็นเอฟเฟค gory
Gore Earthquake Effect
ขนาดกอง: 1 / 20
Earthquake ของคุณเปลี่ยนเป็นเอฟเฟค gory
Gore Lightning Arrow Effect
ขนาดกอง: 1 / 20
Lightning Arrow ของคุณเปลี่ยนเป็นเอฟเฟค gory
Gore Portal Effect
วาร์ปที่ตัวละครนี้สร้างจะใช้ เอฟเฟค Gore
Blood Raven Raging Spirit Effect
ขนาดกอง: 1 / 20
Raging Spirits ของคุณ กลายเป็น Blood Ravens
Gore Raven Wings
ติด ปีก Gore ให้กับเสื้อเกราะที่สวมใส่
Gore Herald Effect
ขนาดกอง: 1 / 20
Herald of Ash, Herald of Thunder หรือ Herald of Ice ของคุณกลายเป็นเอฟเฟค gory
Gore Character Effect
ติด เอฟเฟคตัวละคร Gore ให้กับเข็มขัดของคุณ
Gore Lacerate Effect
Lacerate ของผู้เล่นจะมีเอฟเฟคนองเลือด
Raven Demon Wings
ติด ปีก Raven Demon ให้กับเสื้อเกราะที่สวมใส่
Gore Stormbind Effect
Stormbind จะมีเอฟเฟค Gore
Undead Outcast Helmet
เปลี่ยนสกิน หมวก ที่สวมใส่เป็น หมวก Undead Outcast
Sword Through Helmet Attachment
ติด แฟชั่นติดหมวก Sword Through ให้กับหมวกของคุณ
Guillotine Portal Effect
วาร์ปที่ตัวละครนี้สร้างจะใช้ เอฟเฟควาร์ป Guillotine
Gore Weta Pet
เรียกสัตว์เลี้ยงของคุณออกมา
Bloodworm Pet
เรียกสัตว์เลี้ยงของคุณออกมา
Fresh Giblets
Master: อัลวา Lv5
Favour: 2570
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Old Giblets
Master: อัลวา Lv4
Favour: 3170
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Severed Heads
Master: อัลวา Lv6
Favour: 4090
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Hung Corpse
Master: ไอนาร์ Lv5
Favour: 2570
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Impaled Corpse
Master: ไอนาร์ Lv4
Favour: 1220
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Emaciated Corpse
Master: อัลวา Lv5
Favour: 2570
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Cavia Porcellus
Master: อัลวา Lv5
Favour: 6760
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Bloody Corpse
Master: อัลวา Lv5
Favour: 2570
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Disembodied Corpse
Master: อัลวา Lv5
Favour: 2570
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Emaciated Corpse Pile
Master: อัลวา Lv6
Favour: 10720
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Cavia Porcellus Pile
Master: อัลวา Lv7
Favour: 35890
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Bloody Corpse Pile
Master: อัลวา Lv7
Favour: 15320
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Covered Corpses
Master: อัลวา Lv6
Favour: 4090
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Impaling Spike
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Body Bag
Master: อัลวา Lv5
Favour: 6760
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Sacrificial Shrine
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Belly Ground Spikes
Master: อัลวา Lv6
Favour: 10720
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Impaled Monster
Master: อัลวา Lv6
Favour: 25560
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Flesh Glob
Master: อัลวา Lv6
Favour: 10720
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Blood and Bone
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Pitbull Corpse
Master: ไอนาร์ Lv3
Favour: 710
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Head Platter
Master: อัลวา Lv5
Favour: 2570
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Malachai Heart
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Pooling Blood
Master: อัลวา Lv5
Favour: 6760
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Corpse Cart
Master: ซานะ Lv6
Favour: 10720
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Corpse Crane
Master: ซานะ Lv7
Favour: 35890
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Dead Slave
Master: ซานะ Lv4
Favour: 1220
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Monster Corpse
Master: ไอนาร์ Lv1
Favour: 910
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Corpse Sculpture
Master: จุน Lv6
Favour: 25560
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Blood Pool Kit
Master: จุน Lv3
Favour: 710
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ
Blood Plane
Master: อัลวา Lv3
Favour: 330
วางของตกแต่งในที่ซ่อนของคุณ