Legion ซีรี่ส์ของแฟชั่น /22 ⍟

Legion ซีรี่ส์ของแฟชั่น /22 ⍟

Iconชื่อ
Cult of Darkness Portrait Frame
สินค้าแฟชั่น
ใส่กรอบ Cult of Darkness ให้รูปตัวละครของคุณ
「Legion」Limited Drop

Cult of Darkness Portrait Frame
Cult of Darkness Weapon Effect
สินค้าแฟชั่น
เพิ่มเอฟเฟค Cult of Darkness Weapon ให้กับอาวุธใดๆ ที่ใส่
「Legion」Limited Drop

Cult of Darkness Weapon Effect
Cult of Apocalypse Portrait Frame
สินค้าแฟชั่น
ใส่กรอบ Cult of Apocalypse ให้รูปตัวละครของคุณ
「Legion」Limited Drop

Cult of Apocalypse Portrait Frame
Cult of Apocalypse Hood
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินหมวกที่สวมเป็น Cult of Apocalypse Hood
「Legion」Limited Drop

Cult of Apocalypse Hood
Cult of Apocalypse Helmet
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินหมวกที่สวมเป็น Cult of Apocalypse Helmet
「Legion」Limited Drop

Cult of Apocalypse Helmet
Cult of Apocalypse Boots
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินรองเท้าที่สวมเป็น Cult of Apocalypse Boots
「Legion」Limited Drop

Cult of Apocalypse Boots
Cult of Apocalypse Gloves
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินถุงมือที่สวมเป็น Cult of Apocalypse Gloves
「Legion」Limited Drop

Cult of Apocalypse Gloves
Cult of Apocalypse Body Armour
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินเสื้อเกราะที่สวมเป็น Cult of Apocalypse Body Armour
「Legion」Limited Drop

Cult of Apocalypse Body Armour
Blood Knight Portrait Frame
สินค้าแฟชั่น
ใส่กรอบ Blood Knight ให้รูปตัวละครของคุณ
「Legion」Limited Drop

Blood Knight Portrait Frame
Blood Knight Wings
สินค้าแฟชั่น
เพิ่มเอฟเฟค Blood Knight Wings ให้กับเสื้อเกราะใดๆ ที่ใส่
「Legion」Limited Drop

Blood Knight Wings
Blood Knight Weapon Effect
สินค้าแฟชั่น
เพิ่มเอฟเฟค Blood Knight Weapon ให้กับอาวุธใดๆ ที่ใส่
「Legion」Limited Drop

Blood Knight Weapon Effect
Blood Guardian Helmet
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินหมวกที่สวมเป็น Blood Guardian Helmet
「Legion」Limited Drop

Blood Guardian Helmet
Blood Guardian Boots
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินรองเท้าที่สวมเป็น Blood Guardian Boots
「Legion」Limited Drop

Blood Guardian Boots
Blood Guardian Gloves
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินถุงมือที่สวมเป็น Blood Guardian Gloves
「Legion」Limited Drop

Blood Guardian Gloves
Blood Guardian Body Armour
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินเสื้อเกราะที่สวมเป็น Blood Guardian Body Armour
「Legion」Limited Drop

Blood Guardian Body Armour
Blood Guardian Portrait Frame
สินค้าแฟชั่น
ใส่กรอบ Blood Guardian ให้รูปตัวละครของคุณ
「Legion」Limited Drop

Blood Guardian Portrait Frame
Monolith Crown
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินหมวกที่สวมเป็น Monolith Helmet
「Legion」Limited Drop

Monolith Crown
Monolith Aura Effect
แคช
ออร่าของคุณกลายเป็น Monolith
「Legion」Limited Drop

Monolith Aura Effect
Monolith Wings
สินค้าแฟชั่น
เพิ่มเอฟเฟค Monolith Wings ให้กับเสื้อเกราะใดๆ ที่ใส่
「Legion」Limited Drop

Monolith Wings
Legion Brimmed Hat
สินค้าแฟชั่น
เปลี่ยนสกินหมวกที่สวมเป็น Legion Brimmed Hat

Legion Brimmed Hat
Legion Portal Effect
สินค้าแฟชั่น
พอร์ทัลของตัวละครจะใช้เอฟเฟค Legion


Legion Portal Effect
Cult of Darkness Pet
สินค้าแฟชั่น
เรียกสัตว์เลี้ยงของคุณ
「Legion」Limited Drop

Cult of Darkness Pet