Ruins ซีรี่ส์ของแฟชั่น /16 ⍟

Ruins ซีรี่ส์ของแฟชั่น /16 ⍟

Iconชื่อ
Sword In Ground
ของตกแต่งที่ซ่อน
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ

Sword In Ground
Stone Pieces
ของตกแต่งที่ซ่อน
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ

Stone Pieces
Stone Shattered Pieces
ของตกแต่งที่ซ่อน
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ

Stone Shattered Pieces
Flat Stone Slabs
ของตกแต่งที่ซ่อน
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ

Flat Stone Slabs
Stacked Stone Slabs
ของตกแต่งที่ซ่อน
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ

Stacked Stone Slabs
Market Debris
ของตกแต่งที่ซ่อน
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ

Market Debris
Market Shelf
ของตกแต่งที่ซ่อน
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ

Market Shelf
Shelf Debris
ของตกแต่งที่ซ่อน
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ

Shelf Debris
Large Shelf
ของตกแต่งที่ซ่อน
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ

Large Shelf
Large Slum Debris
ของตกแต่งที่ซ่อน
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ

Large Slum Debris
Slum Debris
ของตกแต่งที่ซ่อน
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ

Slum Debris
Slum Fence
ของตกแต่งที่ซ่อน
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ

Slum Fence
Damaged Barrels
ของตกแต่งที่ซ่อน
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ

Damaged Barrels
Damaged Cargo
ของตกแต่งที่ซ่อน
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ

Damaged Cargo
Damaged Shelves
ของตกแต่งที่ซ่อน
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ

Damaged Shelves
Decayed Statue
ของตกแต่งที่ซ่อน
สร้างวัตถุในที่ซ่อนตัวของคุณ

Decayed Statue