Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

Scorched Fossil

เลเวลPre/SufDescriptionSpawn Weight
1Prefixความเสียหายเจาะทะลุความต้านทานทางไฟ (7–10)% Claws Daggers Wands One Hand Swords Thrusting One Hand Swords One Hand Axes One Hand Maces Sceptres
1Prefixความเสียหายเจาะทะลุความต้านทานทางไฟ (16–20)% Bows Staves Two Hand Swords Two Hand Axes Two Hand Maces
1Prefixความเสียหายเจาะทะลุความต้านทานทางไฟ 1% Jewel Abyss Jewel
1Prefixโอกาสที่จะหล่บการโจมตีไฟเมื่อถูกโจมตี (8–10)% Quivers Body Armours Shields
1Prefixเพิ่มความเสียหายไฟ (20–25) ถึง (26–35) Gloves
1Prefixเพิ่มเลเวลของเจ็มไฟที่ใส่ขึ้น +2 Boots
1Prefixดูดความเสียหายทางไฟ 0.2% ไปเป็นพลังชีวิต Rings
1Suffixศัตรูที่อยู่ใกล้ มีค่าต้านทานไฟ -9%
เพิ่มความต้านทานทางไฟขึ้น -9%
Helmets
1Prefixเพิ่มความเสียหายทางไฟขึ้น (20–30)% Amulets Belts

Frigid Fossil

เลเวลPre/SufDescriptionSpawn Weight
1Prefixความเสียหายเจาะทะลุความต้านทานทางน้ำแข็ง (7–10)% Claws Daggers Wands One Hand Swords Thrusting One Hand Swords One Hand Axes One Hand Maces Sceptres
1Prefixความเสียหายเจาะทะลุความต้านทานทางน้ำแข็ง (16–20)% Bows Staves Two Hand Swords Two Hand Axes Two Hand Maces
1Prefixความเสียหายเจาะทะลุความต้านทานทางน้ำแข็ง 1% Jewel Abyss Jewel
1Prefixโอกาสที่จะหล่บการโจมตีน้ำแข็งเมื่อถูกโจมตี (6–10)% Quivers Body Armours Shields
1Prefixเพิ่มความเสียหายน้ำแข็ง (20–25) ถึง (26–35) Gloves
1Prefixเพิ่มเลเวลของเจ็มน้ำแข็งที่ใส่ขึ้น +2 Boots
1Prefixดูดความเสียหายทางน้ำแข็ง 0.2% ไปเป็นพลังชีวิต Rings
1Suffixศัตรูที่อยู่ใกล้ มีค่าต้านทานน้ำแข็ง -9%
เพิ่มความต้านทานทางน้ำแข็งขึ้น -9%
Helmets
1Prefixเพิ่มความเสียหายทางน้ำแข็งขึ้น (20–30)% Amulets Belts

Metallic Fossil

เลเวลPre/SufDescriptionSpawn Weight
1Prefixความเสียหายเจาะทะลุความต้านทานทางสายฟ้า (7–10)% Claws Daggers Wands One Hand Swords Thrusting One Hand Swords One Hand Axes One Hand Maces Sceptres
1Prefixความเสียหายเจาะทะลุความต้านทานทางสายฟ้า (16–20)% Bows Staves Two Hand Swords Two Hand Axes Two Hand Maces
1Prefixความเสียหายเจาะทะลุความต้านทานทางสายฟ้า 1% Jewel Abyss Jewel
1Prefixโอกาสที่จะหล่บการโจมตีสายฟ้าเมื่อถูกโจมตี (6–10)% Quivers Body Armours Shields
1Prefixเพิ่มความเสียหายสายฟ้า 1 ถึง (48–60) Gloves
1Prefixเพิ่มเลเวลของเจ็มสายฟ้าที่ใส่ขึ้น +2 Boots
1Prefixดูดความเสียหายทางสายฟ้า 0.2% ไปเป็นพลังชีวิต Rings
1Suffixศัตรูที่อยู่ใกล้ มีค่าต้านทานไฟฟ้า -9%
เพิ่มความต้านทานทางสายฟ้าขึ้น -9%
Helmets
1Prefixเพิ่มความเสียหายทางสายฟ้าขึ้น (20–30)% Amulets Belts

Jagged Fossil

เลเวลPre/SufDescriptionSpawn Weight
1Suffixมีโอกาสข่มขู่ศัตรู 15% เป็นเวลา 4 วินาที เมื่อปะทะ Claws Daggers Wands One Hand Swords Thrusting One Hand Swords One Hand Axes One Hand Maces Bows Staves Two Hand Swords Two Hand Axes Two Hand Maces Sceptres Fishing Rods
1Suffixความเสียหายกายภาพที่ได้รับ (-75–-50) Body Armours
1Prefixลดความเสียหายทางกายภาพที่เพิ่มขึ้นลง (3–5)% Quivers Shields
1Suffixลดความเสียหายทางกายภาพที่ได้รับเพิ่มขึ้น (3–5)% หากโดนระหว่างเคลื่อนที่ Boots
1Prefixเพิ่มความเสียหายกายภาพ (6–8) ถึง (9–11) Gloves
1Prefixดูดความเสียหายทางกายภาพ 0.2% ไปเป็นพลังชีวิต Rings
1Suffixศัตรูที่อยู่ใกล้ ได้รับความเสียหายจากกายภาพเพิ่มขึ้น 9%
รับความเสียหายทางกายภาพเพิ่มขึ้น 9%
Helmets
1Prefixเพิ่มค่าโจมตีกายภาพทั่วไป (20–30)% Amulets Belts
1Prefixลดความเสียหายกายภาพต่อเนื่องที่ได้รับลง (1–2)% Jewel Abyss Jewel

Aberrant Fossil

เลเวลPre/SufDescriptionSpawn Weight
1Suffixสาปศัตรูด้วย Despair เลเวล 10 เมื่อโจมตีโดน Claws Daggers Wands One Hand Swords Thrusting One Hand Swords One Hand Axes One Hand Maces Sceptres
1Suffixสาปศัตรูด้วย Despair เลเวล 10 เมื่อโจมตีโดน Bows Staves Two Hand Swords Two Hand Axes Two Hand Maces
1Prefixเพิ่มความต้านทานทางคาออสขึ้น +(20–35)% abyss_jewel
jewel
quiver
shield
body_armour
boots
gloves
default
1Suffixมีค่าป้องกันการโจมตีธาตุคาออสตามเวลา +(30–40)% Quivers Body Armours Shields
1Prefixเพิ่มความเสียหายเคออส (15–20) ถึง (21–30) Gloves
1Prefixเพิ่มเลเวลของเจ็มคาออสที่ใส่ขึ้น +2 Boots
1Prefixดูดความเสียหายทางคาออส 0.2% ไปเป็นพลังชีวิต Rings
1Suffixศัตรูที่อยู่ใกล้ มีค่าต้านทานเคออส -9%
เพิ่มความต้านทานทางคาออสขึ้น -9%
Helmets
1Prefixเพิ่มความเสียหายทางคาออสขึ้น (20–30)% Amulets Belts
1Suffixเพิ่มความเสียหายทางคาออสขึ้น (13–19)% Jewel Abyss Jewel

Pristine Fossil

เลเวลPre/SufDescriptionSpawn Weight
1Suffixเพิ่มความเสียหายขึ้น (50–60)% ขณะพลังชีวิตเต็ม Claws Daggers Wands One Hand Swords Thrusting One Hand Swords One Hand Axes One Hand Maces Bows Staves Two Hand Swords Two Hand Axes Two Hand Maces Sceptres Fishing Rods
1Prefixเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด +(25–40)
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (3–5)%
Body Armours
1Prefixเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด +(15–25)
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (2–3)%
Gloves Boots Helmets Shields
1Suffix1% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที Quivers Gloves Boots Body Armours Helmets Shields
1Suffixเพิ่มการฟื้นฟูพลังชีวิตจากขวดขึ้น (20–30)% Amulets Rings Belts
1Prefix0.3% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที Jewel Abyss Jewel

Dense Fossil

เลเวลPre/SufDescriptionSpawn Weight
1Suffixเกราะ +500 ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้ One Hand Swords Thrusting One Hand Swords One Hand Axes One Hand Maces Sceptres
1Suffixเกราะ +1000 ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้ Staves Two Hand Swords Two Hand Axes Two Hand Maces
1Suffixเกราะ +(250–300) ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้ Jewel Abyss Jewel
1Suffixหลบหลีก +500 ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้ Claws Daggers One Hand Swords Thrusting One Hand Swords One Hand Axes
1Suffixหลบหลีก +1000 ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้ Bows Two Hand Swords Two Hand Axes
1Suffixหลบหลีก +(250–300) ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้ Jewel Abyss Jewel
1Suffixฟื้นฟูโล่พลังงาน 0.5% ต่อวินาที ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้ Claws Daggers Wands Sceptres
1Suffixฟื้นฟูโล่พลังงาน 1% ต่อวินาที ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้ Staves
1Suffixฟื้นฟูโล่พลังงาน 0.3% ต่อวินาที ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้ Jewel Abyss Jewel
1Suffixเพิ่มเกราะขึ้น (25–50)% abyss_jewel
jewel
str_armour
default
1Suffixเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (25–50)% abyss_jewel
jewel
dex_armour
default
1Suffixเพิ่มโล่พลังงานขึ้น (25–50)% abyss_jewel
jewel
int_armour
default
1Suffixเพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (25–50)% abyss_jewel
jewel
str_dex_armour
default
1Suffixเพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (25–50)% abyss_jewel
jewel
str_int_armour
default
1Suffixเพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (25–50)% abyss_jewel
jewel
dex_int_armour
default
1Suffixเพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (25–50)% abyss_jewel
jewel
str_dex_int_armour
default
1Suffixเพิ่มโล่พลังจากเสื้อเกราะขึ้น (10–16)% Amulets Rings Belts
1Suffixมีโอกาส 20% ที่จะคํานวณเกราะสองเท่าเมื่อโดนปะทะ Amulets Rings Belts
1Suffixมีโอกาสหลบการโจมตี +(1–2)% Amulets Rings Quivers Belts
1Prefixเพิ่มค่า Global Defences (4–6)% Jewel Abyss Jewel

Corroded Fossil

เลเวลPre/SufDescriptionSpawn Weight
1Prefixพิษจากอาวุธนี้มีโอกาส 60% ที่จะทำความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 100% Claws Daggers Wands One Hand Swords Thrusting One Hand Swords One Hand Axes One Hand Maces Bows Staves Two Hand Swords Two Hand Axes Two Hand Maces Sceptres Fishing Rods
1Prefixเลือดออกจากอาวุธนี้มีโอกาส 60% ที่จะทำความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 100% Claws Daggers Wands One Hand Swords Thrusting One Hand Swords One Hand Axes One Hand Maces Bows Staves Two Hand Swords Two Hand Axes Two Hand Maces Sceptres Fishing Rods
1Suffixมีโอกาสรอดไม่โดนพิษ 50% Boots Body Armours Helmets Shields
1Suffixมีโอกาสรอดจากสถานะเลือดไหล 50% Boots Body Armours Helmets Shields
1Suffixความเสียหายจากสถานะเจ็บป่วยมากขึ้น (30–40)% Amulets Rings Quivers Belts
1Suffixความเสียหายจากสถานะเจ็บป่วยมากขึ้น (15–20)% Jewel Abyss Jewel
1Prefixเพิ่มความเสียหายกายภาพต่อศัตรูที่ติดพิษ (7–11) ถึง (12–18) Gloves
1Prefixเพิ่มความเสียหายกายภาพต่อศัตรูที่เลือดไหล (7–11) ถึง (12–18) Gloves

Prismatic Fossil

เลเวลPre/SufDescriptionSpawn Weight
1Prefixการโจมตีด้วยอาวุธนี้จะเจาะจะลุ (16–20)% ความต้านทานธาตุ Claws Daggers Wands One Hand Swords Thrusting One Hand Swords One Hand Axes One Hand Maces Bows Staves Two Hand Swords Two Hand Axes Two Hand Maces Sceptres Fishing Rods
1Prefixเพิ่มความเสียหายทางธาตุขึ้น (40–60)% Claws Daggers Wands One Hand Swords Thrusting One Hand Swords One Hand Axes One Hand Maces Sceptres
1Prefixเพิ่มความเสียหายทางธาตุขึ้น (80–120)% Bows Staves Two Hand Swords Two Hand Axes Two Hand Maces
1Suffixร่นเวลาติดสถานะเจ็บป่วยของผู้เล่นลง (20–30)% Gloves Boots Body Armours Helmets Shields
1Prefixเจาะต้านทานธาตุ (3–5)% Amulets Quivers
1Suffixเพิ่มความเสียหายทางธาตุขึ้น (25–30)% Rings Belts
1Prefixเจาะต้านทานธาตุ 1% Jewel Abyss Jewel

Aetheric Fossil

เลเวลPre/SufDescriptionSpawn Weight
1Prefixสกิลที่ได้รับซัพจะสร้างความเสียหายด้วยเวทเพิ่มขึ้นอีก 40% Claws Daggers Wands One Hand Swords Thrusting One Hand Swords One Hand Axes One Hand Maces Sceptres
1Prefixสกิลที่ได้รับซัพจะสร้างความเสียหายด้วยเวทเพิ่มขึ้นอีก 20% Bows Staves Two Hand Swords Two Hand Axes Two Hand Maces
1Suffixเจมที่ใส่อยู่ในช่องจะได้รับซัพ Arcane Surge เลเวล 1 Body Armours
1Suffixสกิลเวทที่ใส่ไว้เพิ่มความเร็วในการร่ายขึ้นอีก 18% Gloves
1Suffixลดมานาในการใช้สกิลเวทที่ใส่ไว้ลง 20% Boots Helmets Shields
1Suffixโอกาสในการหลบหลีกการรบกวนขณะร่าย (15–20)% Jewel Abyss Jewel

Serrated Fossil

เลเวลPre/SufDescriptionSpawn Weight
1Prefixสกิลที่ได้รับซัพจะสร้างความเสียหายด้วยการโจมตีเพิ่มขึ้นอีก 40% Claws Daggers Wands One Hand Swords Thrusting One Hand Swords One Hand Axes One Hand Maces Sceptres
1Prefixสกิลที่ได้รับซัพจะสร้างความเสียหายด้วยการโจมตีเพิ่มขึ้นอีก 20% Bows Staves Two Hand Swords Two Hand Axes Two Hand Maces
1Suffixเจมที่ใส่อยู่ในช่องจะได้รับซัพ Maim เลเวล 1 Body Armours
1Suffixสกิลโจมตีที่ใส่ไว้เพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้นอีก 18% Gloves
1Suffixสกิลโจมตีที่ใส่ไว้ ใช้มานาสุทธิ -15 Boots Body Armours Helmets Shields
1Suffixดูดความเสียหาย 0.3% ไปเป็นพลังชีวิต Jewel Abyss Jewel

Lucent Fossil

เลเวลPre/SufDescriptionSpawn Weight
1Suffixฟื้นฟูมานา 0.4% ต่อวินาที ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้ Claws Daggers Wands One Hand Swords Thrusting One Hand Swords One Hand Axes One Hand Maces Shields Sceptres
1Suffixฟื้นฟูมานา 0.8% ต่อวินาที ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้ Bows Staves Two Hand Swords Two Hand Axes Two Hand Maces
1Suffix(5–10)% ความเสียหายที่ได้รับจากมานาก่อนพลังชีวิต Body Armours
1Suffixเพิ่มอัตราฟื้นฟูมานา (50–70)% ขณะเคลื่อนที่ Boots
1Suffixได้รับมานา +(2–4) ต่อศัตรูที่โดนคุณโจมตี Gloves
1Suffixฟื้นฟูมานา 0.5% ต่อวินาที Helmets
1Suffixเพิ่มอัตราค่าฟื้นฟูมานา (8–12)% Amulets Belts
1Suffixลดมานาในการใช้สกิลลง (4–6)% Rings
1Suffixเพิ่มมานาสูงสุด (20–30)% Quivers
1Suffix(2–3)% ของดาเมจที่ได้รับ จะเปลี่ยนเป็น Mana ภายใน 4 วินาที หลังโดนโจมตี Jewel Abyss Jewel

Shuddering Fossil

เลเวลPre/SufDescriptionSpawn Weight
1Suffixมีโอกาส 10% ที่จะได้ Onslaught เป็นเวลา 4 วินาทีหากฆ่าได้ Claws Daggers Wands One Hand Swords Thrusting One Hand Swords One Hand Axes One Hand Maces Shields Sceptres
1Suffixมีโอกาส 20% ที่จะได้ Onslaught เป็นเวลา 4 วินาทีหากฆ่าได้ Bows Staves Two Hand Swords Two Hand Axes Two Hand Maces
1Suffixมีโอกาส (15–20)% ที่จะได้รับ Frenzy Charge เมื่อโดนปะทะ Body Armours
1Suffixเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (4–6)% ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้ Boots
1Suffixเพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่ายขึ้น (5–10)% ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้ Gloves
1Suffixไม่สนค่าความเคลื่อนที่ใดๆจากเกราะ Helmets
1Suffixไม่ติดสถานะ หนาวเย็น และ แช่แข็ง ขณะเคลื่อนที่ Amulets
1Suffixมีโอกาสที่จะได้รับ Onslaught (15–20)% เมื่อคุณใช้ยา Belts
1Suffixไม่ติดสถานะ ช็อค และ ลุกไหม้ ขณะเคลื่อนที่ Rings
1Suffixมีโอกาส (3–5)% ในการได้รับเฟรนซี่ชาร์จเมื่อคุณโจมตีโดนศัตรูที่หายากหรือศัตรูเฉพาะ Quivers
1Suffixมีโอกาสที่จะได้รับ Onslaught (5–10)% เมื่อคุณใช้ยา Jewel Abyss Jewel

Bound Fossil

เลเวลPre/SufDescriptionSpawn Weight
1Suffixสกิลออร่าของคุณ ให้ความเสียหายเพิ่มขึ้น 2% แก่คุณและเพื่อน Claws Daggers Wands One Hand Swords Thrusting One Hand Swords One Hand Axes One Hand Maces Sceptres
1Suffixสกิลออร่าของคุณ ให้ความเสียหายเพิ่มขึ้น 4% แก่คุณและเพื่อน Bows Staves Two Hand Swords Two Hand Axes Two Hand Maces
1Prefixมิเนียนสร้างความเสียหายเพิ่ม (30–44)% Claws Daggers Wands One Hand Swords Thrusting One Hand Swords One Hand Axes One Hand Maces Sceptres
25Prefixมิเนียนสร้างความเสียหายเพิ่ม (45–59)% Claws Daggers Wands One Hand Swords Thrusting One Hand Swords One Hand Axes One Hand Maces Sceptres
50Prefixมิเนียนสร้างความเสียหายเพิ่ม (60–74)% Claws Daggers Wands One Hand Swords Thrusting One Hand Swords One Hand Axes One Hand Maces Sceptres
75Prefixมิเนียนสร้างความเสียหายเพิ่ม (75–80)% Claws Daggers Wands One Hand Swords Thrusting One Hand Swords One Hand Axes One Hand Maces Sceptres
1Prefixมิเนียนสร้างความเสียหายเพิ่ม (51–70)% Bows Staves Two Hand Swords Two Hand Axes Two Hand Maces
25Prefixมิเนียนสร้างความเสียหายเพิ่ม (71–90)% Bows Staves Two Hand Swords Two Hand Axes Two Hand Maces
50Prefixมิเนียนสร้างความเสียหายเพิ่ม (91–110)% Bows Staves Two Hand Swords Two Hand Axes Two Hand Maces
75Prefixมิเนียนสร้างความเสียหายเพิ่ม (111–130)% Bows Staves Two Hand Swords Two Hand Axes Two Hand Maces
1Prefixมิเนียนสร้างความเสียหายเพิ่ม (20–30)% Gloves
74Suffixเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของมิเนียนขึ้น (15–30)% Amulets Rings Quivers
74Suffixเพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของมิเนียนขึ้น (20–30)% Belts Body Armours Shields
1Suffixเพิ่มจำนวนซอมบี้มากสุด 0
เพิ่มจำนวนโครงกระดูกมากสุด 0
เพิ่มจำนวนสเปคเตอร์มากสุด +1
Boots
1Suffixเพิ่มการแสดงผลของออร่าบนตัวคุณขึ้น (20–25)% Body Armours
1Suffixลดมานาสำรองลง (4–5)% Helmets
1Prefixมิเนียนสร้างความเสียหายเพิ่ม (14–16)% Abyss Jewel
1Suffixมิเนียนความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้น (4–6)%
มิเนียนมีความเร็วในการร่ายเพิ่มขึ้น (4–6)%
Jewel

Perfect Fossil

Enchanted Fossil

Encrusted Fossil

Faceted Fossil

เลเวลPre/SufDescriptionSpawn Weight
1Suffixเพิ่มเลเวลของเจ็ม Strength ที่ใส่ขึ้น +1 Claws Daggers Wands One Hand Swords Thrusting One Hand Swords One Hand Axes One Hand Maces Bows Staves Two Hand Swords Two Hand Axes Two Hand Maces Sceptres
1Suffixเพิ่มเลเวลของเจ็ม Dexterity ที่ใส่ขึ้น +1 Claws Daggers Wands One Hand Swords Thrusting One Hand Swords One Hand Axes One Hand Maces Bows Staves Two Hand Swords Two Hand Axes Two Hand Maces Sceptres
1Suffixเพิ่มเลเวลของเจ็ม Intelligence ที่ใส่ขึ้น +1 Claws Daggers Wands One Hand Swords Thrusting One Hand Swords One Hand Axes One Hand Maces Bows Staves Two Hand Swords Two Hand Axes Two Hand Maces Sceptres

Bloodstained Fossil

เลเวลPre/SufDescriptionSpawn Weight
1Suffixลดจำนวนโซลที่ใช้กับสกิลวาลลง 20% Claws Daggers Wands One Hand Swords Thrusting One Hand Swords One Hand Axes One Hand Maces Sceptres
1Suffixลดจำนวนโซลที่ใช้กับสกิลวาลลง 40% Bows Staves Two Hand Swords Two Hand Axes Two Hand Maces
1Suffixโอกาส (5–8)% ที่จะได้รับ Vaal Soul เพิ่มเมื่อสังหารBoots Body Armours Helmets Shields
1Suffixโอกาส (3–5)% ที่จะได้รับ Vaal Soul เพิ่มเมื่อสังหารJewel Abyss Jewel
1Suffixเพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของสกิล Vaal ขึ้น (80–120)%Quivers Gloves
1Suffixเพิ่มระยะเวลาการแสดงผลของสกิล Vaal ขึ้น (15–25)%Amulets
1Suffixเพิ่มความเสียหายจากสกิล Vaal ขึ้น (20–40)%Rings Belts

Hollow Fossil

เลเวลPre/SufDescriptionSpawn Weight
1Suffixมีช่อง Abyssal 1 ช่องClaws Daggers Wands One Hand Swords Thrusting One Hand Swords One Hand Axes One Hand Maces Bows Staves Two Hand Swords Two Hand Axes Two Hand Maces Gloves Boots Body Armours Helmets Sceptres Fishing Rods

Fractured Fossil

Glyphic Fossil

Tangled Fossil

เลเวลPre/SufDescriptionSpawn Weight
1Prefixความเสียหายเจาะทะลุความต้านทานทางไฟ (7–10)% Claws Daggers Wands One Hand Swords Thrusting One Hand Swords One Hand Axes One Hand Maces Sceptres
1Prefixความเสียหายเจาะทะลุความต้านทานทางไฟ (16–20)% Bows Staves Two Hand Swords Two Hand Axes Two Hand Maces
1Prefixความเสียหายเจาะทะลุความต้านทานทางไฟ 1% Jewel Abyss Jewel
1Prefixโอกาสที่จะหล่บการโจมตีไฟเมื่อถูกโจมตี (8–10)% Quivers Body Armours Shields
1Prefixเพิ่มความเสียหายไฟ (20–25) ถึง (26–35) Gloves
1Prefixเพิ่มเลเวลของเจ็มไฟที่ใส่ขึ้น +2 Boots
1Prefixดูดความเสียหายทางไฟ 0.2% ไปเป็นพลังชีวิต Rings
1Suffixศัตรูที่อยู่ใกล้ มีค่าต้านทานไฟ -9%
เพิ่มความต้านทานทางไฟขึ้น -9%
Helmets
1Prefixเพิ่มความเสียหายทางไฟขึ้น (20–30)% Amulets Belts
1Prefixความเสียหายเจาะทะลุความต้านทานทางน้ำแข็ง (7–10)% Claws Daggers Wands One Hand Swords Thrusting One Hand Swords One Hand Axes One Hand Maces Sceptres
1Prefixความเสียหายเจาะทะลุความต้านทานทางน้ำแข็ง (16–20)% Bows Staves Two Hand Swords Two Hand Axes Two Hand Maces
1Prefixความเสียหายเจาะทะลุความต้านทานทางน้ำแข็ง 1% Jewel Abyss Jewel
1Prefixโอกาสที่จะหล่บการโจมตีน้ำแข็งเมื่อถูกโจมตี (6–10)% Quivers Body Armours Shields
1Prefixเพิ่มความเสียหายน้ำแข็ง (20–25) ถึง (26–35) Gloves
1Prefixเพิ่มเลเวลของเจ็มน้ำแข็งที่ใส่ขึ้น +2 Boots
1Prefixดูดความเสียหายทางน้ำแข็ง 0.2% ไปเป็นพลังชีวิต Rings
1Suffixศัตรูที่อยู่ใกล้ มีค่าต้านทานน้ำแข็ง -9%
เพิ่มความต้านทานทางน้ำแข็งขึ้น -9%
Helmets
1Prefixเพิ่มความเสียหายทางน้ำแข็งขึ้น (20–30)% Amulets Belts
1Prefixความเสียหายเจาะทะลุความต้านทานทางสายฟ้า (7–10)% Claws Daggers Wands One Hand Swords Thrusting One Hand Swords One Hand Axes One Hand Maces Sceptres
1Prefixความเสียหายเจาะทะลุความต้านทานทางสายฟ้า (16–20)% Bows Staves Two Hand Swords Two Hand Axes Two Hand Maces
1Prefixความเสียหายเจาะทะลุความต้านทานทางสายฟ้า 1% Jewel Abyss Jewel
1Prefixโอกาสที่จะหล่บการโจมตีสายฟ้าเมื่อถูกโจมตี (6–10)% Quivers Body Armours Shields
1Prefixเพิ่มความเสียหายสายฟ้า 1 ถึง (48–60) Gloves
1Prefixเพิ่มเลเวลของเจ็มสายฟ้าที่ใส่ขึ้น +2 Boots
1Prefixดูดความเสียหายทางสายฟ้า 0.2% ไปเป็นพลังชีวิต Rings
1Suffixศัตรูที่อยู่ใกล้ มีค่าต้านทานไฟฟ้า -9%
เพิ่มความต้านทานทางสายฟ้าขึ้น -9%
Helmets
1Prefixเพิ่มความเสียหายทางสายฟ้าขึ้น (20–30)% Amulets Belts
1Suffixมีโอกาสข่มขู่ศัตรู 15% เป็นเวลา 4 วินาที เมื่อปะทะ Claws Daggers Wands One Hand Swords Thrusting One Hand Swords One Hand Axes One Hand Maces Bows Staves Two Hand Swords Two Hand Axes Two Hand Maces Sceptres Fishing Rods
1Suffixความเสียหายกายภาพที่ได้รับ (-75–-50) Body Armours
1Prefixลดความเสียหายทางกายภาพที่เพิ่มขึ้นลง (3–5)% Quivers Shields
1Suffixลดความเสียหายทางกายภาพที่ได้รับเพิ่มขึ้น (3–5)% หากโดนระหว่างเคลื่อนที่ Boots
1Prefixเพิ่มความเสียหายกายภาพ (6–8) ถึง (9–11) Gloves
1Prefixดูดความเสียหายทางกายภาพ 0.2% ไปเป็นพลังชีวิต Rings
1Suffixศัตรูที่อยู่ใกล้ ได้รับความเสียหายจากกายภาพเพิ่มขึ้น 9%
รับความเสียหายทางกายภาพเพิ่มขึ้น 9%
Helmets
1Prefixเพิ่มค่าโจมตีกายภาพทั่วไป (20–30)% Amulets Belts
1Prefixลดความเสียหายกายภาพต่อเนื่องที่ได้รับลง (1–2)% Jewel Abyss Jewel
1Suffixสาปศัตรูด้วย Despair เลเวล 10 เมื่อโจมตีโดน Claws Daggers Wands One Hand Swords Thrusting One Hand Swords One Hand Axes One Hand Maces Sceptres
1Suffixสาปศัตรูด้วย Despair เลเวล 10 เมื่อโจมตีโดน Bows Staves Two Hand Swords Two Hand Axes Two Hand Maces
1Prefixเพิ่มความต้านทานทางคาออสขึ้น +(20–35)% abyss_jewel
jewel
quiver
shield
body_armour
boots
gloves
default
1Suffixมีค่าป้องกันการโจมตีธาตุคาออสตามเวลา +(30–40)% Quivers Body Armours Shields
1Prefixเพิ่มความเสียหายเคออส (15–20) ถึง (21–30) Gloves
1Prefixเพิ่มเลเวลของเจ็มคาออสที่ใส่ขึ้น +2 Boots
1Prefixดูดความเสียหายทางคาออส 0.2% ไปเป็นพลังชีวิต Rings
1Suffixศัตรูที่อยู่ใกล้ มีค่าต้านทานเคออส -9%
เพิ่มความต้านทานทางคาออสขึ้น -9%
Helmets
1Prefixเพิ่มความเสียหายทางคาออสขึ้น (20–30)% Amulets Belts
1Suffixเพิ่มความเสียหายทางคาออสขึ้น (13–19)% Jewel Abyss Jewel
1Suffixเพิ่มความเสียหายขึ้น (50–60)% ขณะพลังชีวิตเต็ม Claws Daggers Wands One Hand Swords Thrusting One Hand Swords One Hand Axes One Hand Maces Bows Staves Two Hand Swords Two Hand Axes Two Hand Maces Sceptres Fishing Rods
1Prefixเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด +(25–40)
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (3–5)%
Body Armours
1Prefixเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด +(15–25)
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (2–3)%
Gloves Boots Helmets Shields
1Suffix1% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที Quivers Gloves Boots Body Armours Helmets Shields
1Suffixเพิ่มการฟื้นฟูพลังชีวิตจากขวดขึ้น (20–30)% Amulets Rings Belts
1Suffixเกราะ +500 ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้ One Hand Swords Thrusting One Hand Swords One Hand Axes One Hand Maces Sceptres
1Prefix0.3% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที Jewel Abyss Jewel
1Suffixเกราะ +1000 ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้ Staves Two Hand Swords Two Hand Axes Two Hand Maces
1Suffixเกราะ +(250–300) ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้ Jewel Abyss Jewel
1Suffixหลบหลีก +500 ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้ Claws Daggers One Hand Swords Thrusting One Hand Swords One Hand Axes
1Suffixหลบหลีก +1000 ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้ Bows Two Hand Swords Two Hand Axes
1Suffixหลบหลีก +(250–300) ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้ Jewel Abyss Jewel
1Suffixฟื้นฟูโล่พลังงาน 0.5% ต่อวินาที ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้ Claws Daggers Wands Sceptres
1Suffixฟื้นฟูโล่พลังงาน 1% ต่อวินาที ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้ Staves
1Suffixฟื้นฟูโล่พลังงาน 0.3% ต่อวินาที ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้ Jewel Abyss Jewel
1Suffixเพิ่มเกราะขึ้น (25–50)% abyss_jewel
jewel
str_armour
default
1Suffixเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (25–50)% abyss_jewel
jewel
dex_armour
default
1Suffixเพิ่มโล่พลังงานขึ้น (25–50)% abyss_jewel
jewel
int_armour
default
1Suffixเพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (25–50)% abyss_jewel
jewel
str_dex_armour
default
1Suffixเพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (25–50)% abyss_jewel
jewel
str_int_armour
default
1Suffixเพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (25–50)% abyss_jewel
jewel
dex_int_armour
default
1Suffixเพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (25–50)% abyss_jewel
jewel
str_dex_int_armour
default
1Suffixเพิ่มโล่พลังจากเสื้อเกราะขึ้น (10–16)% Amulets Rings Belts
1Suffixมีโอกาส 20% ที่จะคํานวณเกราะสองเท่าเมื่อโดนปะทะ Amulets Rings Belts
1Suffixมีโอกาสหลบการโจมตี +(1–2)% Amulets Rings Quivers Belts
1Prefixเพิ่มค่า Global Defences (4–6)% Jewel Abyss Jewel
1Prefixพิษจากอาวุธนี้มีโอกาส 60% ที่จะทำความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 100% Claws Daggers Wands One Hand Swords Thrusting One Hand Swords One Hand Axes One Hand Maces Bows Staves Two Hand Swords Two Hand Axes Two Hand Maces Sceptres Fishing Rods
1Prefixเลือดออกจากอาวุธนี้มีโอกาส 60% ที่จะทำความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 100% Claws Daggers Wands One Hand Swords Thrusting One Hand Swords One Hand Axes One Hand Maces Bows Staves Two Hand Swords Two Hand Axes Two Hand Maces Sceptres Fishing Rods
1Suffixมีโอกาสรอดไม่โดนพิษ 50% Boots Body Armours Helmets Shields
1Suffixมีโอกาสรอดจากสถานะเลือดไหล 50% Boots Body Armours Helmets Shields
1Suffixความเสียหายจากสถานะเจ็บป่วยมากขึ้น (30–40)% Amulets Rings Quivers Belts
1Suffixความเสียหายจากสถานะเจ็บป่วยมากขึ้น (15–20)% Jewel Abyss Jewel
1Prefixเพิ่มความเสียหายกายภาพต่อศัตรูที่ติดพิษ (7–11) ถึง (12–18) Gloves
1Prefixเพิ่มความเสียหายกายภาพต่อศัตรูที่เลือดไหล (7–11) ถึง (12–18) Gloves
1Prefixการโจมตีด้วยอาวุธนี้จะเจาะจะลุ (16–20)% ความต้านทานธาตุ Claws Daggers Wands One Hand Swords Thrusting One Hand Swords One Hand Axes One Hand Maces Bows Staves Two Hand Swords Two Hand Axes Two Hand Maces Sceptres Fishing Rods
1Prefixเพิ่มความเสียหายทางธาตุขึ้น (40–60)% Claws Daggers Wands One Hand Swords Thrusting One Hand Swords One Hand Axes One Hand Maces Sceptres
1Prefixเพิ่มความเสียหายทางธาตุขึ้น (80–120)% Bows Staves Two Hand Swords Two Hand Axes Two Hand Maces
1Suffixร่นเวลาติดสถานะเจ็บป่วยของผู้เล่นลง (20–30)% Gloves Boots Body Armours Helmets Shields
1Prefixเจาะต้านทานธาตุ (3–5)% Amulets Quivers
1Suffixเพิ่มความเสียหายทางธาตุขึ้น (25–30)% Rings Belts
1Prefixเจาะต้านทานธาตุ 1% Jewel Abyss Jewel
1Prefixสกิลที่ได้รับซัพจะสร้างความเสียหายด้วยเวทเพิ่มขึ้นอีก 40% Claws Daggers Wands One Hand Swords Thrusting One Hand Swords One Hand Axes One Hand Maces Sceptres
1Prefixสกิลที่ได้รับซัพจะสร้างความเสียหายด้วยเวทเพิ่มขึ้นอีก 20% Bows Staves Two Hand Swords Two Hand Axes Two Hand Maces
1Suffixเจมที่ใส่อยู่ในช่องจะได้รับซัพ Arcane Surge เลเวล 1 Body Armours
1Suffixสกิลเวทที่ใส่ไว้เพิ่มความเร็วในการร่ายขึ้นอีก 18% Gloves
1Suffixลดมานาในการใช้สกิลเวทที่ใส่ไว้ลง 20% Boots Helmets Shields
1Suffixโอกาสในการหลบหลีกการรบกวนขณะร่าย (15–20)% Jewel Abyss Jewel
1Prefixสกิลที่ได้รับซัพจะสร้างความเสียหายด้วยการโจมตีเพิ่มขึ้นอีก 40% Claws Daggers Wands One Hand Swords Thrusting One Hand Swords One Hand Axes One Hand Maces Sceptres
1Prefixสกิลที่ได้รับซัพจะสร้างความเสียหายด้วยการโจมตีเพิ่มขึ้นอีก 20% Bows Staves Two Hand Swords Two Hand Axes Two Hand Maces
1Suffixเจมที่ใส่อยู่ในช่องจะได้รับซัพ Maim เลเวล 1 Body Armours
1Suffixสกิลโจมตีที่ใส่ไว้เพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้นอีก 18% Gloves
1Suffixสกิลโจมตีที่ใส่ไว้ ใช้มานาสุทธิ -15 Boots Body Armours Helmets Shields
1Suffixดูดความเสียหาย 0.3% ไปเป็นพลังชีวิต Jewel Abyss Jewel
1Suffixฟื้นฟูมานา 0.4% ต่อวินาที ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้ Claws Daggers Wands One Hand Swords Thrusting One Hand Swords One Hand Axes One Hand Maces Shields Sceptres
1Suffixฟื้นฟูมานา 0.8% ต่อวินาที ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้ Bows Staves Two Hand Swords Two Hand Axes Two Hand Maces
1Suffix(5–10)% ความเสียหายที่ได้รับจากมานาก่อนพลังชีวิต Body Armours
1Suffixเพิ่มอัตราฟื้นฟูมานา (50–70)% ขณะเคลื่อนที่ Boots
1Suffixได้รับมานา +(2–4) ต่อศัตรูที่โดนคุณโจมตี Gloves
1Suffixฟื้นฟูมานา 0.5% ต่อวินาที Helmets
1Suffixเพิ่มอัตราค่าฟื้นฟูมานา (8–12)% Amulets Belts
1Suffixลดมานาในการใช้สกิลลง (4–6)% Rings
1Suffixเพิ่มมานาสูงสุด (20–30)% Quivers
1Suffix(2–3)% ของดาเมจที่ได้รับ จะเปลี่ยนเป็น Mana ภายใน 4 วินาที หลังโดนโจมตี Jewel Abyss Jewel
1Suffixมีโอกาส 10% ที่จะได้ Onslaught เป็นเวลา 4 วินาทีหากฆ่าได้ Claws Daggers Wands One Hand Swords Thrusting One Hand Swords One Hand Axes One Hand Maces Shields Sceptres
1Suffixมีโอกาส 20% ที่จะได้ Onslaught เป็นเวลา 4 วินาทีหากฆ่าได้ Bows Staves Two Hand Swords Two Hand Axes Two Hand Maces
1Suffixมีโอกาส (15–20)% ที่จะได้รับ Frenzy Charge เมื่อโดนปะทะ Body Armours
1Suffixเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (4–6)% ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้ Boots
1Suffixเพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่ายขึ้น (5–10)% ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้ Gloves
1Suffixไม่สนค่าความเคลื่อนที่ใดๆจากเกราะ Helmets
1Suffixไม่ติดสถานะ หนาวเย็น และ แช่แข็ง ขณะเคลื่อนที่ Amulets
1Suffixมีโอกาสที่จะได้รับ Onslaught (15–20)% เมื่อคุณใช้ยา Belts
1Suffixไม่ติดสถานะ ช็อค และ ลุกไหม้ ขณะเคลื่อนที่ Rings
1Suffixมีโอกาส (3–5)% ในการได้รับเฟรนซี่ชาร์จเมื่อคุณโจมตีโดนศัตรูที่หายากหรือศัตรูเฉพาะ Quivers
1Suffixมีโอกาสที่จะได้รับ Onslaught (5–10)% เมื่อคุณใช้ยา Jewel Abyss Jewel
1Suffixสกิลออร่าของคุณ ให้ความเสียหายเพิ่มขึ้น 2% แก่คุณและเพื่อน Claws Daggers Wands One Hand Swords Thrusting One Hand Swords One Hand Axes One Hand Maces Sceptres
1Suffixสกิลออร่าของคุณ ให้ความเสียหายเพิ่มขึ้น 4% แก่คุณและเพื่อน Bows Staves Two Hand Swords Two Hand Axes Two Hand Maces
1Prefixมิเนียนสร้างความเสียหายเพิ่ม (30–44)% Claws Daggers Wands One Hand Swords Thrusting One Hand Swords One Hand Axes One Hand Maces Sceptres
25Prefixมิเนียนสร้างความเสียหายเพิ่ม (45–59)% Claws Daggers Wands One Hand Swords Thrusting One Hand Swords One Hand Axes One Hand Maces Sceptres
50Prefixมิเนียนสร้างความเสียหายเพิ่ม (60–74)% Claws Daggers Wands One Hand Swords Thrusting One Hand Swords One Hand Axes One Hand Maces Sceptres
75Prefixมิเนียนสร้างความเสียหายเพิ่ม (75–80)% Claws Daggers Wands One Hand Swords Thrusting One Hand Swords One Hand Axes One Hand Maces Sceptres
1Prefixมิเนียนสร้างความเสียหายเพิ่ม (51–70)% Bows Staves Two Hand Swords Two Hand Axes Two Hand Maces
25Prefixมิเนียนสร้างความเสียหายเพิ่ม (71–90)% Bows Staves Two Hand Swords Two Hand Axes Two Hand Maces
50Prefixมิเนียนสร้างความเสียหายเพิ่ม (91–110)% Bows Staves Two Hand Swords Two Hand Axes Two Hand Maces
75Prefixมิเนียนสร้างความเสียหายเพิ่ม (111–130)% Bows Staves Two Hand Swords Two Hand Axes Two Hand Maces
1Prefixมิเนียนสร้างความเสียหายเพิ่ม (20–30)% Gloves
74Suffixเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของมิเนียนขึ้น (15–30)% Amulets Rings Quivers
74Suffixเพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของมิเนียนขึ้น (20–30)% Belts Body Armours Shields
1Suffixเพิ่มจำนวนซอมบี้มากสุด 0
เพิ่มจำนวนโครงกระดูกมากสุด 0
เพิ่มจำนวนสเปคเตอร์มากสุด +1
Boots
1Suffixเพิ่มการแสดงผลของออร่าบนตัวคุณขึ้น (20–25)% Body Armours
1Suffixลดมานาสำรองลง (4–5)% Helmets
1Prefixมิเนียนสร้างความเสียหายเพิ่ม (14–16)% Abyss Jewel
1Suffixมิเนียนความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้น (4–6)%
มิเนียนมีความเร็วในการร่ายเพิ่มขึ้น (4–6)%
Jewel
1Suffixเพิ่มเลเวลของเจ็ม Strength ที่ใส่ขึ้น +1 Claws Daggers Wands One Hand Swords Thrusting One Hand Swords One Hand Axes One Hand Maces Bows Staves Two Hand Swords Two Hand Axes Two Hand Maces Sceptres
1Suffixเพิ่มเลเวลของเจ็ม Dexterity ที่ใส่ขึ้น +1 Claws Daggers Wands One Hand Swords Thrusting One Hand Swords One Hand Axes One Hand Maces Bows Staves Two Hand Swords Two Hand Axes Two Hand Maces Sceptres
1Suffixเพิ่มเลเวลของเจ็ม Intelligence ที่ใส่ขึ้น +1 Claws Daggers Wands One Hand Swords Thrusting One Hand Swords One Hand Axes One Hand Maces Bows Staves Two Hand Swords Two Hand Axes Two Hand Maces Sceptres
1Suffixมีช่อง Abyssal 1 ช่องClaws Daggers Wands One Hand Swords Thrusting One Hand Swords One Hand Axes One Hand Maces Bows Staves Two Hand Swords Two Hand Axes Two Hand Maces Gloves Boots Body Armours Helmets Sceptres Fishing Rods
1Suffixลดจำนวนโซลที่ใช้กับสกิลวาลลง 20% Claws Daggers Wands One Hand Swords Thrusting One Hand Swords One Hand Axes One Hand Maces Sceptres
1Suffixลดจำนวนโซลที่ใช้กับสกิลวาลลง 40% Bows Staves Two Hand Swords Two Hand Axes Two Hand Maces
1Suffixโอกาส (5–8)% ที่จะได้รับ Vaal Soul เพิ่มเมื่อสังหารBoots Body Armours Helmets Shields
1Suffixโอกาส (3–5)% ที่จะได้รับ Vaal Soul เพิ่มเมื่อสังหารJewel Abyss Jewel
1Suffixเพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของสกิล Vaal ขึ้น (80–120)%Quivers Gloves
1Suffixเพิ่มระยะเวลาการแสดงผลของสกิล Vaal ขึ้น (15–25)%Amulets
1Suffixเพิ่มความเสียหายจากสกิล Vaal ขึ้น (20–40)%Rings Belts

Sanctified Fossil

Gilded Fossil

เลเวลPre/SufDescriptionSpawn Weight
1Uniqueไอเท็มขายให้ร้านค้าได้ค่าตอบแทนมากขึ้นเยอะLife Flasks Mana Flasks Hybrid Flasks Amulets Rings Claws Daggers Wands One Hand Swords Thrusting One Hand Swords One Hand Axes One Hand Maces Bows Staves Two Hand Swords Two Hand Axes Two Hand Maces Quivers Belts Gloves Boots Body Armours Helmets Shields Sceptres Utility Flasks Critical Utility Flasks Maps Fishing Rods Jewel Abyss Jewel
1Uniqueไอเท็มขายให้ร้านค้าได้ค่าตอบแทนมากขึ้นเยอะLife Flasks Mana Flasks Hybrid Flasks Amulets Rings Claws Daggers Wands One Hand Swords Thrusting One Hand Swords One Hand Axes One Hand Maces Bows Staves Two Hand Swords Two Hand Axes Two Hand Maces Quivers Belts Gloves Boots Body Armours Helmets Shields Sceptres Utility Flasks Critical Utility Flasks Maps Fishing Rods Jewel Abyss Jewel
1Uniqueไอเท็มขายให้ร้านค้าได้ค่าตอบแทนมากขึ้นเยอะLife Flasks Mana Flasks Hybrid Flasks Amulets Rings Claws Daggers Wands One Hand Swords Thrusting One Hand Swords One Hand Axes One Hand Maces Bows Staves Two Hand Swords Two Hand Axes Two Hand Maces Quivers Belts Gloves Boots Body Armours Helmets Shields Sceptres Utility Flasks Critical Utility Flasks Maps Fishing Rods Jewel Abyss Jewel
1Uniqueไอเท็มขายให้ร้านค้าได้ค่าตอบแทนมากขึ้นเยอะLife Flasks Mana Flasks Hybrid Flasks Amulets Rings Claws Daggers Wands One Hand Swords Thrusting One Hand Swords One Hand Axes One Hand Maces Bows Staves Two Hand Swords Two Hand Axes Two Hand Maces Quivers Belts Gloves Boots Body Armours Helmets Shields Sceptres Utility Flasks Critical Utility Flasks Maps Fishing Rods Jewel Abyss Jewel
1Uniqueไอเท็มขายให้ร้านค้าได้ค่าตอบแทนมากขึ้นเยอะLife Flasks Mana Flasks Hybrid Flasks Amulets Rings Claws Daggers Wands One Hand Swords Thrusting One Hand Swords One Hand Axes One Hand Maces Bows Staves Two Hand Swords Two Hand Axes Two Hand Maces Quivers Belts Gloves Boots Body Armours Helmets Shields Sceptres Utility Flasks Critical Utility Flasks Maps Fishing Rods Jewel Abyss Jewel
1Uniqueไอเท็มขายให้ร้านค้าได้ค่าตอบแทนมากขึ้นเยอะLife Flasks Mana Flasks Hybrid Flasks Amulets Rings Claws Daggers Wands One Hand Swords Thrusting One Hand Swords One Hand Axes One Hand Maces Bows Staves Two Hand Swords Two Hand Axes Two Hand Maces Quivers Belts Gloves Boots Body Armours Helmets Shields Sceptres Utility Flasks Critical Utility Flasks Maps Fishing Rods Jewel Abyss Jewel
1Uniqueไอเท็มขายให้ร้านค้าได้ค่าตอบแทนมากขึ้นเยอะLife Flasks Mana Flasks Hybrid Flasks Amulets Rings Claws Daggers Wands One Hand Swords Thrusting One Hand Swords One Hand Axes One Hand Maces Bows Staves Two Hand Swords Two Hand Axes Two Hand Maces Quivers Belts Gloves Boots Body Armours Helmets Shields Sceptres Utility Flasks Critical Utility Flasks Maps Fishing Rods Jewel Abyss Jewel
1Uniqueไอเท็มขายให้ร้านค้าได้ค่าตอบแทนมากขึ้นเยอะLife Flasks Mana Flasks Hybrid Flasks Amulets Rings Claws Daggers Wands One Hand Swords Thrusting One Hand Swords One Hand Axes One Hand Maces Bows Staves Two Hand Swords Two Hand Axes Two Hand Maces Quivers Belts Gloves Boots Body Armours Helmets Shields Sceptres Utility Flasks Critical Utility Flasks Maps Fishing Rods Jewel Abyss Jewel
1Uniqueไอเท็มขายให้ร้านค้าได้ค่าตอบแทนมากขึ้นเยอะLife Flasks Mana Flasks Hybrid Flasks Amulets Rings Claws Daggers Wands One Hand Swords Thrusting One Hand Swords One Hand Axes One Hand Maces Bows Staves Two Hand Swords Two Hand Axes Two Hand Maces Quivers Belts Gloves Boots Body Armours Helmets Shields Sceptres Utility Flasks Critical Utility Flasks Maps Fishing Rods Jewel Abyss Jewel

Delve Mod

ชื่อเลเวลPre/SufDescriptionSpawn Weight
of Crafting1Suffixสามารถคราฟได้หลายครั้งdefault
of Spellcraft1Suffixการสุ่มม็อดจะไม่ออกม็อดการโจมตีdefault
of the Underground1Suffixศัตรูที่อยู่ใกล้ มีค่าต้านทานไฟ -9%
เพิ่มความต้านทานทางไฟขึ้น -9%
Helmets
of the Underground1Suffixศัตรูที่อยู่ใกล้ มีค่าต้านทานน้ำแข็ง -9%
เพิ่มความต้านทานทางน้ำแข็งขึ้น -9%
Helmets
of the Underground1Suffixศัตรูที่อยู่ใกล้ มีค่าต้านทานไฟฟ้า -9%
เพิ่มความต้านทานทางสายฟ้าขึ้น -9%
Helmets
of the Underground1Suffixมีโอกาสข่มขู่ศัตรู 15% เป็นเวลา 4 วินาที เมื่อปะทะ Claws Daggers Wands One Hand Swords Thrusting One Hand Swords One Hand Axes One Hand Maces Bows Staves Two Hand Swords Two Hand Axes Two Hand Maces Sceptres Fishing Rods
of the Underground1Suffixความเสียหายกายภาพที่ได้รับ (-75–-50) Body Armours
of the Underground1Suffixลดความเสียหายทางกายภาพที่ได้รับเพิ่มขึ้น (3–5)% หากโดนระหว่างเคลื่อนที่ Boots
of the Underground1Suffixศัตรูที่อยู่ใกล้ ได้รับความเสียหายจากกายภาพเพิ่มขึ้น 9%
รับความเสียหายทางกายภาพเพิ่มขึ้น 9%
Helmets
of the Underground1Suffixสาปศัตรูด้วย Despair เลเวล 10 เมื่อโจมตีโดน Claws Daggers Wands One Hand Swords Thrusting One Hand Swords One Hand Axes One Hand Maces Sceptres
of the Underground1Suffixสาปศัตรูด้วย Despair เลเวล 10 เมื่อโจมตีโดน Bows Staves Two Hand Swords Two Hand Axes Two Hand Maces
of the Underground1Suffixมีค่าป้องกันการโจมตีธาตุคาออสตามเวลา +(30–40)% Quivers Body Armours Shields
of the Underground1Suffixศัตรูที่อยู่ใกล้ มีค่าต้านทานเคออส -9%
เพิ่มความต้านทานทางคาออสขึ้น -9%
Helmets
of the Underground1Suffixเพิ่มความเสียหายทางคาออสขึ้น (13–19)% Jewel Abyss Jewel
of the Underground1Suffixเพิ่มความเสียหายขึ้น (50–60)% ขณะพลังชีวิตเต็ม Claws Daggers Wands One Hand Swords Thrusting One Hand Swords One Hand Axes One Hand Maces Bows Staves Two Hand Swords Two Hand Axes Two Hand Maces Sceptres Fishing Rods
of the Underground1Suffixเพิ่มความเสียหายขึ้น (100–120)% ขณะพลังชีวิตเต็ม Claws Daggers Wands One Hand Swords Thrusting One Hand Swords One Hand Axes One Hand Maces Bows Staves Two Hand Swords Two Hand Axes Two Hand Maces Sceptres Fishing Rods
of the Underground1Suffix1% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที Quivers Gloves Boots Body Armours Helmets Shields
of the Underground1Suffixเพิ่มการฟื้นฟูพลังชีวิตจากขวดขึ้น (20–30)% Amulets Rings Belts
of the Underground1Suffixเกราะ +500 ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้ One Hand Swords Thrusting One Hand Swords One Hand Axes One Hand Maces Sceptres
of the Underground1Suffixเกราะ +1000 ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้ Staves Two Hand Swords Two Hand Axes Two Hand Maces
of the Underground1Suffixเกราะ +(250–300) ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้ Jewel Abyss Jewel
of the Underground1Suffixหลบหลีก +500 ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้ Claws Daggers One Hand Swords Thrusting One Hand Swords One Hand Axes
of the Underground1Suffixหลบหลีก +1000 ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้ Bows Two Hand Swords Two Hand Axes
of the Underground1Suffixหลบหลีก +(250–300) ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้ Jewel Abyss Jewel
of the Underground1Suffixฟื้นฟูโล่พลังงาน 0.5% ต่อวินาที ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้ Claws Daggers Wands Sceptres
of the Underground1Suffixฟื้นฟูโล่พลังงาน 1% ต่อวินาที ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้ Staves
of the Underground1Suffixฟื้นฟูโล่พลังงาน 0.3% ต่อวินาที ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้ Jewel Abyss Jewel
of the Underground1Suffixเพิ่มเกราะขึ้น (25–50)% abyss_jewel
jewel
str_armour
default
of the Underground1Suffixเพิ่มอัตราการหลบหลีกขึ้น (25–50)% abyss_jewel
jewel
dex_armour
default
of the Underground1Suffixเพิ่มโล่พลังงานขึ้น (25–50)% abyss_jewel
jewel
int_armour
default
of the Underground1Suffixเพิ่มเกราะและการหลบหลีกขึ้น (25–50)% abyss_jewel
jewel
str_dex_armour
default
of the Underground1Suffixเพิ่มเกราะและโล่พลังงานขึ้น (25–50)% abyss_jewel
jewel
str_int_armour
default
of the Underground1Suffixเพิ่มการหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (25–50)% abyss_jewel
jewel
dex_int_armour
default
of the Underground1Suffixเพิ่มเกราะ การหลบหลีกและโล่พลังงานขึ้น (25–50)% abyss_jewel
jewel
str_dex_int_armour
default
of the Underground1Suffixเพิ่มโล่พลังจากเสื้อเกราะขึ้น (10–16)% Amulets Rings Belts
of the Underground1Suffixมีโอกาส 20% ที่จะคํานวณเกราะสองเท่าเมื่อโดนปะทะ Amulets Rings Belts
of the Underground1Suffixมีโอกาสหลบการโจมตี +(1–2)% Amulets Rings Quivers Belts
of the Underground1Suffixมีโอกาสรอดไม่โดนพิษ 50% Boots Body Armours Helmets Shields
of the Underground1Suffixมีโอกาสรอดจากสถานะเลือดไหล 50% Boots Body Armours Helmets Shields
of the Underground1Suffixความเสียหายจากสถานะเจ็บป่วยมากขึ้น (30–40)% Amulets Rings Quivers Belts
of the Underground1Suffixความเสียหายจากสถานะเจ็บป่วยมากขึ้น (15–20)% Jewel Abyss Jewel
of the Underground1Suffixร่นเวลาติดสถานะเจ็บป่วยของผู้เล่นลง (20–30)% Gloves Boots Body Armours Helmets Shields
of the Underground1Suffixเพิ่มความเสียหายทางธาตุขึ้น (25–30)% Rings Belts
of the Underground1Suffixเจมที่ใส่อยู่ในช่องจะได้รับซัพ Arcane Surge เลเวล 1 Body Armours
of the Underground1Suffixสกิลเวทที่ใส่ไว้เพิ่มความเร็วในการร่ายขึ้นอีก 18% Gloves
of the Underground1Suffixลดมานาในการใช้สกิลเวทที่ใส่ไว้ลง 20% Boots Helmets Shields
of the Underground1Suffixโอกาสในการหลบหลีกการรบกวนขณะร่าย (15–20)% Jewel Abyss Jewel
of the Underground1Suffixเจมที่ใส่อยู่ในช่องจะได้รับซัพ Maim เลเวล 1 Body Armours
of the Underground1Suffixสกิลโจมตีที่ใส่ไว้เพิ่มความเร็วในการโจมตีขึ้นอีก 18% Gloves
of the Underground1Suffixสกิลโจมตีที่ใส่ไว้ ใช้มานาสุทธิ -15 Boots Body Armours Helmets Shields
of the Underground1Suffixดูดความเสียหาย 0.3% ไปเป็นพลังชีวิต Jewel Abyss Jewel
of the Underground1Suffixฟื้นฟูมานา 0.4% ต่อวินาที ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้ Claws Daggers Wands One Hand Swords Thrusting One Hand Swords One Hand Axes One Hand Maces Shields Sceptres
of the Underground1Suffixฟื้นฟูมานา 0.8% ต่อวินาที ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้ Bows Staves Two Hand Swords Two Hand Axes Two Hand Maces
of the Underground1Suffix(5–10)% ความเสียหายที่ได้รับจากมานาก่อนพลังชีวิต Body Armours
of the Underground1Suffixเพิ่มอัตราฟื้นฟูมานา (50–70)% ขณะเคลื่อนที่ Boots
of the Underground1Suffixได้รับมานา +(2–4) ต่อศัตรูที่โดนคุณโจมตี Gloves
of the Underground1Suffixฟื้นฟูมานา 0.5% ต่อวินาที Helmets
of the Underground1Suffixเพิ่มอัตราค่าฟื้นฟูมานา (8–12)% Amulets Belts
of the Underground1Suffixลดมานาในการใช้สกิลลง (4–6)% Rings
of the Underground1Suffixเพิ่มมานาสูงสุด (20–30)% Quivers
of the Underground1Suffix(2–3)% ของดาเมจที่ได้รับ จะเปลี่ยนเป็น Mana ภายใน 4 วินาที หลังโดนโจมตี Jewel Abyss Jewel
of the Underground1Suffixมีโอกาส 10% ที่จะได้ Onslaught เป็นเวลา 4 วินาทีหากฆ่าได้ Claws Daggers Wands One Hand Swords Thrusting One Hand Swords One Hand Axes One Hand Maces Shields Sceptres
of the Underground1Suffixมีโอกาส 20% ที่จะได้ Onslaught เป็นเวลา 4 วินาทีหากฆ่าได้ Bows Staves Two Hand Swords Two Hand Axes Two Hand Maces
of the Underground1Suffixมีโอกาส (15–20)% ที่จะได้รับ Frenzy Charge เมื่อโดนปะทะ Body Armours
of the Underground1Suffixเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้น (4–6)% ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้ Boots
of the Underground1Suffixเพิ่มความเร็วในการโจมตีและร่ายขึ้น (5–10)% ถ้าคุณปะทะศัตรูเร็วๆ นี้ Gloves
of the Underground1Suffixไม่สนค่าความเคลื่อนที่ใดๆจากเกราะ Helmets
of the Underground1Suffixไม่ติดสถานะ หนาวเย็น และ แช่แข็ง ขณะเคลื่อนที่ Amulets
of the Underground1Suffixมีโอกาสที่จะได้รับ Onslaught (15–20)% เมื่อคุณใช้ยา Belts
of the Underground1Suffixไม่ติดสถานะ ช็อค และ ลุกไหม้ ขณะเคลื่อนที่ Rings
of the Underground1Suffixมีโอกาส (3–5)% ในการได้รับเฟรนซี่ชาร์จเมื่อคุณโจมตีโดนศัตรูที่หายากหรือศัตรูเฉพาะ Quivers
of the Underground1Suffixมีโอกาสที่จะได้รับ Onslaught (5–10)% เมื่อคุณใช้ยา Jewel Abyss Jewel
of the Underground1Suffixสกิลออร่าของคุณ ให้ความเสียหายเพิ่มขึ้น 2% แก่คุณและเพื่อน Claws Daggers Wands One Hand Swords Thrusting One Hand Swords One Hand Axes One Hand Maces Sceptres
of the Underground1Suffixสกิลออร่าของคุณ ให้ความเสียหายเพิ่มขึ้น 4% แก่คุณและเพื่อน Bows Staves Two Hand Swords Two Hand Axes Two Hand Maces
of the Underground1Suffixเพิ่มจำนวนซอมบี้มากสุด 0
เพิ่มจำนวนโครงกระดูกมากสุด 0
เพิ่มจำนวนสเปคเตอร์มากสุด +1
Boots
of the Underground1Suffixเพิ่มการแสดงผลของออร่าบนตัวคุณขึ้น (20–25)% Body Armours
of the Underground1Suffixลดมานาสำรองลง (4–5)% Helmets
of the Underground1Suffixมิเนียนความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้น (4–6)%
มิเนียนมีความเร็วในการร่ายเพิ่มขึ้น (4–6)%
Jewel
of the Underground1Suffixเพิ่มเลเวลของเจ็ม Strength ที่ใส่ขึ้น +1 Claws Daggers Wands One Hand Swords Thrusting One Hand Swords One Hand Axes One Hand Maces Bows Staves Two Hand Swords Two Hand Axes Two Hand Maces Sceptres
of the Underground1Suffixเพิ่มเลเวลของเจ็ม Dexterity ที่ใส่ขึ้น +1 Claws Daggers Wands One Hand Swords Thrusting One Hand Swords One Hand Axes One Hand Maces Bows Staves Two Hand Swords Two Hand Axes Two Hand Maces Sceptres
of the Underground1Suffixเพิ่มเลเวลของเจ็ม Intelligence ที่ใส่ขึ้น +1 Claws Daggers Wands One Hand Swords Thrusting One Hand Swords One Hand Axes One Hand Maces Bows Staves Two Hand Swords Two Hand Axes Two Hand Maces Sceptres
of the Underground1Suffixมีช่อง Abyssal 1 ช่องClaws Daggers Wands One Hand Swords Thrusting One Hand Swords One Hand Axes One Hand Maces Bows Staves Two Hand Swords Two Hand Axes Two Hand Maces Gloves Boots Body Armours Helmets Sceptres Fishing Rods
of the Underground1Suffixลดจำนวนโซลที่ใช้กับสกิลวาลลง 20% Claws Daggers Wands One Hand Swords Thrusting One Hand Swords One Hand Axes One Hand Maces Sceptres
of the Underground1Suffixลดจำนวนโซลที่ใช้กับสกิลวาลลง 40% Bows Staves Two Hand Swords Two Hand Axes Two Hand Maces
of the Underground1Suffixโอกาส (5–8)% ที่จะได้รับ Vaal Soul เพิ่มเมื่อสังหารBoots Body Armours Helmets Shields
of the Underground1Suffixโอกาส (3–5)% ที่จะได้รับ Vaal Soul เพิ่มเมื่อสังหารJewel Abyss Jewel
of the Underground1Suffixเพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลของสกิล Vaal ขึ้น (80–120)%Quivers Gloves
of the Underground1Suffixเพิ่มระยะเวลาการแสดงผลของสกิล Vaal ขึ้น (15–25)%Amulets
of the Underground1Suffixเพิ่มความเสียหายจากสกิล Vaal ขึ้น (20–40)%Rings Belts
of the Underground74Suffixเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ของมิเนียนขึ้น (15–30)% Amulets Rings Quivers
of the Underground74Suffixเพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของมิเนียนขึ้น (20–30)% Belts Body Armours Shields
of Weaponcraft1Suffixการสุ่มม็อดจะไม่ออกม็อดนักเวท default
Subterranean1Prefixความเสียหายเจาะทะลุความต้านทานทางไฟ (7–10)% Claws Daggers Wands One Hand Swords Thrusting One Hand Swords One Hand Axes One Hand Maces Sceptres
Subterranean1Prefixความเสียหายเจาะทะลุความต้านทานทางไฟ (16–20)% Bows Staves Two Hand Swords Two Hand Axes Two Hand Maces
Subterranean1Prefixความเสียหายเจาะทะลุความต้านทานทางไฟ 1% Jewel Abyss Jewel
Subterranean1Prefixเพิ่มความต้านทานทางไฟขึ้น +(20–35)% quiver
shield
body_armour
boots
gloves
default
Subterranean1Prefixโอกาสที่จะหล่บการโจมตีไฟเมื่อถูกโจมตี (8–10)% Quivers Body Armours Shields
Subterranean1Prefixเพิ่มความเสียหายไฟ (20–25) ถึง (26–35) Gloves
Subterranean1Prefixเพิ่มเลเวลของเจ็มไฟที่ใส่ขึ้น +2 Boots
Subterranean1Prefixดูดความเสียหายทางไฟ 0.2% ไปเป็นพลังชีวิต Rings
Subterranean1Prefixเพิ่มความเสียหายทางไฟขึ้น (20–30)% Amulets Belts
Subterranean1Prefixความเสียหายเจาะทะลุความต้านทานทางน้ำแข็ง (7–10)% Claws Daggers Wands One Hand Swords Thrusting One Hand Swords One Hand Axes One Hand Maces Sceptres
Subterranean1Prefixความเสียหายเจาะทะลุความต้านทานทางน้ำแข็ง (16–20)% Bows Staves Two Hand Swords Two Hand Axes Two Hand Maces
Subterranean1Prefixความเสียหายเจาะทะลุความต้านทานทางน้ำแข็ง 1% Jewel Abyss Jewel
Subterranean1Prefixเพิ่มความต้านทานทางน้ำแข็งขึ้น +(20–35)% quiver
shield
body_armour
boots
gloves
default
Subterranean1Prefixโอกาสที่จะหล่บการโจมตีน้ำแข็งเมื่อถูกโจมตี (6–10)% Quivers Body Armours Shields
Subterranean1Prefixเพิ่มความเสียหายน้ำแข็ง (20–25) ถึง (26–35) Gloves
Subterranean1Prefixเพิ่มเลเวลของเจ็มน้ำแข็งที่ใส่ขึ้น +2 Boots
Subterranean1Prefixดูดความเสียหายทางน้ำแข็ง 0.2% ไปเป็นพลังชีวิต Rings
Subterranean1Prefixเพิ่มความเสียหายทางน้ำแข็งขึ้น (20–30)% Amulets Belts
Subterranean1Prefixความเสียหายเจาะทะลุความต้านทานทางสายฟ้า (7–10)% Claws Daggers Wands One Hand Swords Thrusting One Hand Swords One Hand Axes One Hand Maces Sceptres
Subterranean1Prefixความเสียหายเจาะทะลุความต้านทานทางสายฟ้า (16–20)% Bows Staves Two Hand Swords Two Hand Axes Two Hand Maces
Subterranean1Prefixความเสียหายเจาะทะลุความต้านทานทางสายฟ้า 1% Jewel Abyss Jewel
Subterranean1Prefixเพิ่มความต้านทานทางสายฟ้าขึ้น +(20–35)% quiver
shield
body_armour
boots
gloves
default
Subterranean1Prefixโอกาสที่จะหล่บการโจมตีสายฟ้าเมื่อถูกโจมตี (6–10)% Quivers Body Armours Shields
Subterranean1Prefixเพิ่มความเสียหายสายฟ้า 1 ถึง (48–60) Gloves
Subterranean1Prefixเพิ่มเลเวลของเจ็มสายฟ้าที่ใส่ขึ้น +2 Boots
Subterranean1Prefixดูดความเสียหายทางสายฟ้า 0.2% ไปเป็นพลังชีวิต Rings
Subterranean1Prefixเพิ่มความเสียหายทางสายฟ้าขึ้น (20–30)% Amulets Belts
Subterranean1Prefixลดความเสียหายทางกายภาพที่เพิ่มขึ้นลง (3–5)% Quivers Shields
Subterranean1Prefixเพิ่มความเสียหายกายภาพ (6–8) ถึง (9–11) Gloves
Subterranean1Prefixดูดความเสียหายทางกายภาพ 0.2% ไปเป็นพลังชีวิต Rings
Subterranean1Prefixเพิ่มค่าโจมตีกายภาพทั่วไป (20–30)% Amulets Belts
Subterranean1Prefixลดความเสียหายกายภาพต่อเนื่องที่ได้รับลง (1–2)% Jewel Abyss Jewel
Subterranean1Prefixเพิ่มความต้านทานทางคาออสขึ้น +(20–35)% abyss_jewel
jewel
quiver
shield
body_armour
boots
gloves
default
Subterranean1Prefixเพิ่มความเสียหายเคออส (15–20) ถึง (21–30) Gloves
Subterranean1Prefixเพิ่มเลเวลของเจ็มคาออสที่ใส่ขึ้น +2 Boots
Subterranean1Prefixดูดความเสียหายทางคาออส 0.2% ไปเป็นพลังชีวิต Rings
Subterranean1Prefixเพิ่มความเสียหายทางคาออสขึ้น (20–30)% Amulets Belts
Subterranean1Prefixเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด +(25–40)
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (3–5)%
Body Armours
Subterranean1Prefixเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด +(15–25)
เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด (2–3)%
Gloves Boots Helmets Shields
Subterranean1Prefix0.3% ของค่าฟื้นฟูพลังชีวิตต่อวินาที Jewel Abyss Jewel
Subterranean1Prefixเพิ่มค่า Global Defences (4–6)% Jewel Abyss Jewel
Subterranean1Prefixพิษจากอาวุธนี้มีโอกาส 60% ที่จะทำความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 100% Claws Daggers Wands One Hand Swords Thrusting One Hand Swords One Hand Axes One Hand Maces Bows Staves Two Hand Swords Two Hand Axes Two Hand Maces Sceptres Fishing Rods
Subterranean1Prefixเลือดออกจากอาวุธนี้มีโอกาส 60% ที่จะทำความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 100% Claws Daggers Wands One Hand Swords Thrusting One Hand Swords One Hand Axes One Hand Maces Bows Staves Two Hand Swords Two Hand Axes Two Hand Maces Sceptres Fishing Rods
Subterranean1Prefixเพิ่มความเสียหายกายภาพต่อศัตรูที่ติดพิษ (7–11) ถึง (12–18) Gloves
Subterranean1Prefixเพิ่มความเสียหายกายภาพต่อศัตรูที่เลือดไหล (7–11) ถึง (12–18) Gloves
Subterranean1Prefixการโจมตีด้วยอาวุธนี้จะเจาะจะลุ (16–20)% ความต้านทานธาตุ Claws Daggers Wands One Hand Swords Thrusting One Hand Swords One Hand Axes One Hand Maces Bows Staves Two Hand Swords Two Hand Axes Two Hand Maces Sceptres Fishing Rods
Subterranean1Prefixเพิ่มความเสียหายทางธาตุขึ้น (40–60)% Claws Daggers Wands One Hand Swords Thrusting One Hand Swords One Hand Axes One Hand Maces Sceptres
Subterranean1Prefixเพิ่มความเสียหายทางธาตุขึ้น (80–120)% Bows Staves Two Hand Swords Two Hand Axes Two Hand Maces
Subterranean1Prefixเจาะต้านทานธาตุ (3–5)% Amulets Quivers
Subterranean1Prefixเจาะต้านทานธาตุ 1% Jewel Abyss Jewel
Subterranean1Prefixสกิลที่ได้รับซัพจะสร้างความเสียหายด้วยเวทเพิ่มขึ้นอีก 40% Claws Daggers Wands One Hand Swords Thrusting One Hand Swords One Hand Axes One Hand Maces Sceptres
Subterranean1Prefixสกิลที่ได้รับซัพจะสร้างความเสียหายด้วยเวทเพิ่มขึ้นอีก 20% Bows Staves Two Hand Swords Two Hand Axes Two Hand Maces
Subterranean1Prefixสกิลที่ได้รับซัพจะสร้างความเสียหายด้วยการโจมตีเพิ่มขึ้นอีก 40% Claws Daggers Wands One Hand Swords Thrusting One Hand Swords One Hand Axes One Hand Maces Sceptres
Subterranean1Prefixสกิลที่ได้รับซัพจะสร้างความเสียหายด้วยการโจมตีเพิ่มขึ้นอีก 20% Bows Staves Two Hand Swords Two Hand Axes Two Hand Maces
Subterranean1Prefixมิเนียนสร้างความเสียหายเพิ่ม (30–44)% Claws Daggers Wands One Hand Swords Thrusting One Hand Swords One Hand Axes One Hand Maces Sceptres
Subterranean1Prefixมิเนียนสร้างความเสียหายเพิ่ม (51–70)% Bows Staves Two Hand Swords Two Hand Axes Two Hand Maces
Subterranean1Prefixมิเนียนสร้างความเสียหายเพิ่ม (20–30)% Gloves
Subterranean1Prefixมิเนียนสร้างความเสียหายเพิ่ม (14–16)% Abyss Jewel
Subterranean1Prefixเพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ 20%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น 20%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +10%
ได้รับประสบการณ์เพิ่มขึ้น 0%
มีโอกาสพบเจอไอเทม Corrupted ที่ดรอปในพื้นที่นี้ 10%
พื้นที่นี้มีพวก Vaal อาศัยอยู่
Maps
Subterranean25Prefixมิเนียนสร้างความเสียหายเพิ่ม (45–59)% Claws Daggers Wands One Hand Swords Thrusting One Hand Swords One Hand Axes One Hand Maces Sceptres
Subterranean25Prefixมิเนียนสร้างความเสียหายเพิ่ม (71–90)% Bows Staves Two Hand Swords Two Hand Axes Two Hand Maces
Subterranean50Prefixมิเนียนสร้างความเสียหายเพิ่ม (60–74)% Claws Daggers Wands One Hand Swords Thrusting One Hand Swords One Hand Axes One Hand Maces Sceptres
Subterranean50Prefixมิเนียนสร้างความเสียหายเพิ่ม (91–110)% Bows Staves Two Hand Swords Two Hand Axes Two Hand Maces
Subterranean75Prefixมิเนียนสร้างความเสียหายเพิ่ม (75–80)% Claws Daggers Wands One Hand Swords Thrusting One Hand Swords One Hand Axes One Hand Maces Sceptres
Subterranean75Prefixมิเนียนสร้างความเสียหายเพิ่ม (111–130)% Bows Staves Two Hand Swords Two Hand Axes Two Hand Maces

Delve Area

ชื่อเลเวลDescriptionSpawn Weight
MapNemesisModOnRaresDelve10เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
Rare Monster มีม็อด Nemesis
Rare Monster เพิ่มขึ้น (40–50)% ตัว
default
MapBloodlinesModOnMagicsDelve_10เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
Magic Monster มีม็อด Bloodline
Magic Monster เพิ่มขึ้น (20–30)% ตัว
default
MapMonsterChainDelve1เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
สกิลของมอนสเตอร์ติดภาวะลูกโซ่เพิ่มขึ้น 1 ครั้ง
default
MapMonsterChainDelve283เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
สกิลของมอนสเตอร์ติดภาวะลูกโซ่เพิ่มขึ้น 2 ครั้ง
default
MapMonsterChainDelve3204เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
สกิลของมอนสเตอร์ติดภาวะลูกโซ่เพิ่มขึ้น 3 ครั้ง
default
MapHexproofDelve30เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
ศัตรูกลายเป็น Hexproof
default
MapPoisoningDelve6เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
มอนสเตอร์ใช้พิษเมื่อโจมตี
default
MapBeyondLeagueRolledDelve83เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
สังหารศัตรูที่อยู่ใกล้จะเรียกศัตรูเข้ามา
default
MapMonsterCannotBeStunnedDelve_1เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
มอนสเตอร์ไม่ติดสถานะ Stun
พลังชีวิตมอนสเตอร์เพิ่มขึ้น 0%
default
MapMonsterMultipleProjectilesDelve1เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
มอนเตอร์มีตำนวนโปรเจคไทล์ไฟเพิ่มเติม 2
default
MapMonsterAreaOfEffectDelve1เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
มอนสเตอร์มีพื้นที่ส่งผลเพิ่มขึ้น 30%
default
MapMonsterAreaOfEffectDelve251เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
มอนสเตอร์มีพื้นที่ส่งผลเพิ่มขึ้น 45%
default
MapMonsterAreaOfEffectDelve3_83เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
มอนสเตอร์มีพื้นที่ส่งผลเพิ่มขึ้น 60%
default
MapMonsterAreaOfEffectDelve4123เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
มอนสเตอร์มีพื้นที่ส่งผลเพิ่มขึ้น 75%
default
MapMonsterAreaOfEffectDelve5204เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
มอนสเตอร์มีพื้นที่ส่งผลเพิ่มขึ้น 100%
default
MapMonsterCriticalStrikesAndDamageDelve1เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
มอนสเตอร์เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลขึ้น (100–150)%
+(20–25)% ที่มอนสเตอร์โจมตีคริดิคอลรุนแรงขึ้น
default
MapMonsterCriticalStrikesAndDamageDelve251เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
มอนสเตอร์เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลขึ้น (151–200)%
+(26–30)% ที่มอนสเตอร์โจมตีคริดิคอลรุนแรงขึ้น
default
MapMonsterCriticalStrikesAndDamageDelve383เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
มอนสเตอร์เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลขึ้น (201–250)%
+(31–35)% ที่มอนสเตอร์โจมตีคริดิคอลรุนแรงขึ้น
default
MapMonsterCriticalStrikesAndDamageDelve4123เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
มอนสเตอร์เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลขึ้น (251–300)%
+(36–40)% ที่มอนสเตอร์โจมตีคริดิคอลรุนแรงขึ้น
default
MapMonsterCriticalStrikesAndDamageDelve5204เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
มอนสเตอร์เพิ่มโอกาสโจมตีติดคริติคอลขึ้น (301–400)%
+(41–45)% ที่มอนสเตอร์โจมตีคริดิคอลรุนแรงขึ้น
default
MapMonsterPhysicalResistanceDelve1เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
มอนสเตอร์กันกายภาพเพิ่มขึ้น 20%
default
MapMonsterPhysicalResistanceDelve283เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
มอนสเตอร์กันกายภาพเพิ่มขึ้น 30%
default
MapMonsterPhysicalResistanceDelve3204เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
มอนสเตอร์กันกายภาพเพิ่มขึ้น 40%
default
MapMonsterLifeDelve1เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
พลังชีวิตมอนสเตอร์เพิ่มขึ้น (20–30)%
default
MapMonsterLifeDelve2_51เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
พลังชีวิตมอนสเตอร์เพิ่มขึ้น (31–40)%
default
MapMonsterLifeDelve383เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
พลังชีวิตมอนสเตอร์เพิ่มขึ้น (41–50)%
default
MapMonsterLifeDelve4123เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
พลังชีวิตมอนสเตอร์เพิ่มขึ้น (51–60)%
default
MapMonsterLifeDelve5204เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
พลังชีวิตมอนสเตอร์เพิ่มขึ้น (61–70)%
default
MapMonsterDamageDelve1เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
มอนสเตอร์สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น (10–14)%
default
MapMonsterDamageDelve251เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
มอนสเตอร์สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น (15–18)%
default
MapMonsterDamageDelve3_83เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
มอนสเตอร์สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น (19–22)%
default
MapMonsterDamageDelve4123เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
มอนสเตอร์สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น (23–26)%
default
MapMonsterDamageDelve5204เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
มอนสเตอร์สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น (27–30)%
default
MapMonsterFireDamageDelve1เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
มอนสเตอร์สร้างความเสียหาย (10–19)% ของความเสียหายเป็นไฟ
default
MapMonsterFireDamageDelve251เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
มอนสเตอร์สร้างความเสียหาย (20–49)% ของความเสียหายเป็นไฟ
default
MapMonsterFireDamageDelve383เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
มอนสเตอร์สร้างความเสียหาย (50–69)% ของความเสียหายเป็นไฟ
default
MapMonsterFireDamageDelve4123เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
มอนสเตอร์สร้างความเสียหาย (70–89)% ของความเสียหายเป็นไฟ
default
MapMonsterFireDamageDelve5204เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
มอนสเตอร์สร้างความเสียหาย (90–110)% ของความเสียหายเป็นไฟ
default
MapMonsterColdDamageDelve1เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
มอนสเตอร์สร้างความเสียหาย (10–19)% ของความเสียหายเป็นน้ำแข็ง
default
MapMonsterColdDamageDelve251เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
มอนสเตอร์สร้างความเสียหาย (20–49)% ของความเสียหายเป็นน้ำแข็ง
default
MapMonsterColdDamageDelve3_83เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
มอนสเตอร์สร้างความเสียหาย (50–69)% ของความเสียหายเป็นน้ำแข็ง
default
MapMonsterColdDamageDelve4123เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
มอนสเตอร์สร้างความเสียหาย (70–89)% ของความเสียหายเป็นน้ำแข็ง
default
MapMonsterColdDamageDelve5204เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
มอนสเตอร์สร้างความเสียหาย (90–110)% ของความเสียหายเป็นน้ำแข็ง
default
MapMonsterLightningDamageDelve1เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
มอนสเตอร์สร้างความเสียหาย (10–19)% ของความเสียหายเป็นสายฟ้า
default
MapMonsterLightningDamageDelve251เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
มอนสเตอร์สร้างความเสียหาย (20–49)% ของความเสียหายเป็นสายฟ้า
default
MapMonsterLightningDamageDelve383เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
มอนสเตอร์สร้างความเสียหาย (50–69)% ของความเสียหายเป็นสายฟ้า
default
MapMonsterLightningDamageDelve4123เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
มอนสเตอร์สร้างความเสียหาย (70–89)% ของความเสียหายเป็นสายฟ้า
default
MapMonsterLightningDamageDelve5204เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
มอนสเตอร์สร้างความเสียหาย (90–110)% ของความเสียหายเป็นสายฟ้า
default
MapMonsterFastDelve1เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่มอนเตอร์ (10–15)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตีของมอนเตอร์ขึ้น (10–15)%
มอนสเตอร์ร่ายเร็วขึ้น (10–15)%
default
MapMonsterFastDelve251เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่มอนเตอร์ (16–20)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตีของมอนเตอร์ขึ้น (16–20)%
มอนสเตอร์ร่ายเร็วขึ้น (16–20)%
default
MapMonsterFastDelve383เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่มอนเตอร์ (21–25)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตีของมอนเตอร์ขึ้น (21–25)%
มอนสเตอร์ร่ายเร็วขึ้น (21–25)%
default
MapMonsterFastDelve4123เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่มอนเตอร์ (26–30)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตีของมอนเตอร์ขึ้น (26–30)%
มอนสเตอร์ร่ายเร็วขึ้น (26–30)%
default
MapMonsterFastDelve5204เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่มอนเตอร์ (31–35)%
เพิ่มความเร็วในการโจมตีของมอนเตอร์ขึ้น (31–35)%
มอนสเตอร์ร่ายเร็วขึ้น (31–35)%
default
MapBurningGroundDelve1เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
พื้นที่มีพื้นลุกไหม้
map_ground_effect_patches_per_100_tiles [20]
map_ground_effect_radius [14]
default
MapBurningGroundDelve283เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
พื้นที่มีพื้นลุกไหม้
map_ground_effect_patches_per_100_tiles [24]
map_ground_effect_radius [16]
default
MapBurningGroundDelve3204เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
พื้นที่มีพื้นลุกไหม้
map_ground_effect_patches_per_100_tiles [28]
map_ground_effect_radius [18]
default
MapChilledGroundDelve1เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
พื้นที่มีพื้นแช่แข็ง
map_ground_effect_patches_per_100_tiles [20]
map_ground_effect_radius [14]
default
MapChilledGroundDelve283เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
พื้นที่มีพื้นแช่แข็ง
map_ground_effect_patches_per_100_tiles [24]
map_ground_effect_radius [16]
default
MapChilledGroundDelve3204เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
พื้นที่มีพื้นแช่แข็ง
map_ground_effect_patches_per_100_tiles [28]
map_ground_effect_radius [18]
default
MapShockedGroundDelve1เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
พื้นที่มีพื้นไฟฟ้าช็อต
map_ground_effect_patches_per_100_tiles [20]
map_ground_effect_radius [14]
default
MapShockedGroundDelve2_83เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
พื้นที่มีพื้นไฟฟ้าช็อต
map_ground_effect_patches_per_100_tiles [24]
map_ground_effect_radius [16]
default
MapShockedGroundDelve3204เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
พื้นที่มีพื้นไฟฟ้าช็อต
map_ground_effect_patches_per_100_tiles [28]
map_ground_effect_radius [18]
default
MapDesecratedGroundDelve1เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
พื้นที่มีพื้นผุพัง
map_ground_effect_patches_per_100_tiles [20]
map_ground_effect_radius [14]
default
MapDesecratedGroundDelve283เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
พื้นที่มีพื้นผุพัง
map_ground_effect_patches_per_100_tiles [24]
map_ground_effect_radius [16]
default
MapDesecratedGroundDelve3_204เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
พื้นที่มีพื้นผุพัง
map_ground_effect_patches_per_100_tiles [28]
map_ground_effect_radius [18]
default
MapMonsterStatusAilmentImmunityDelve1เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
มอนสเตอร์มีโอกาสไม่ติดสถานะเจ็บป่วย 30%
default
MapMonsterStatusAilmentImmunityDelve283เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
มอนสเตอร์มีโอกาสไม่ติดสถานะเจ็บป่วย 40%
default
MapMonsterStatusAilmentImmunityDelve3204เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
มอนสเตอร์มีโอกาสไม่ติดสถานะเจ็บป่วย 50%
default
MapMonstersBaseSelfCriticalMultiplierDelve1เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
มอนสเตอร์ได้รับ (15–20)% ลดความเสียหายพิเศษที่เกิดจาก Critical Strikes
default
MapMonstersBaseSelfCriticalMultiplierDelve251เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
มอนสเตอร์ได้รับ (21–25)% ลดความเสียหายพิเศษที่เกิดจาก Critical Strikes
default
MapMonstersBaseSelfCriticalMultiplierDelve383เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
มอนสเตอร์ได้รับ (26–30)% ลดความเสียหายพิเศษที่เกิดจาก Critical Strikes
default
MapMonstersBaseSelfCriticalMultiplierDelve4123เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
มอนสเตอร์ได้รับ (31–35)% ลดความเสียหายพิเศษที่เกิดจาก Critical Strikes
default
MapMonstersBaseSelfCriticalMultiplierDelve5204เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
มอนสเตอร์ได้รับ (36–40)% ลดความเสียหายพิเศษที่เกิดจาก Critical Strikes
default
MapMonstersCurseEffectOnSelfFinalDelve1เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
ผลของคำสาปที่ใช้กับสัตว์ประหลาดลดลง 25%
default
MapMonstersCurseEffectOnSelfFinalDelve283เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
ผลของคำสาปที่ใช้กับสัตว์ประหลาดลดลง 40%
default
MapMonstersCurseEffectOnSelfFinalDelve3204เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
ผลของคำสาปที่ใช้กับสัตว์ประหลาดลดลง 60%
default
MapMonstersCantBeSlowedOrTauntedDelve1เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
ไม่สามารถทำให้สัตว์ประหลาดมีความช้าลงกว่าความเร็วฐานได้
ไม่สามารถยั่วยุสัตว์ประหลาดได้
default
MapMonstersAllDamageAlwaysIgnitesDelve123เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
ความเสียหายทั้งหมดจากสัตว์ประหลาดจากการโจมตีโดนจะลุกเป็นไฟเสมอ
default
MapMonstersAllResistancesDelve1เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
เพิ่มพลังต้านทานความโกลาหลจากสัตว์ประหลาด +15%
เพิ่มพลังต้านทานธาตุจากสัตว์ประหลาด +20%
default
MapMonstersAllResistancesDelve283เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
เพิ่มพลังต้านทานความโกลาหลจากสัตว์ประหลาด +20%
เพิ่มพลังต้านทานธาตุจากสัตว์ประหลาด +30%
default
MapMonstersAllResistancesDelve3204เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
เพิ่มพลังต้านทานความโกลาหลจากสัตว์ประหลาด +25%
เพิ่มพลังต้านทานธาตุจากสัตว์ประหลาด +40%
default
MapMonstersAvoidPoisonBleedBlindDelve1เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
สัตว์ประหลาดมีโอกาส 30% ในการหลีกเลี่ยงพิษ ตาบอด และเลือดออก
default
MapMonstersAvoidPoisonBleedBlindDelve283เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
สัตว์ประหลาดมีโอกาส 40% ในการหลีกเลี่ยงพิษ ตาบอด และเลือดออก
default
MapMonstersAvoidPoisonBleedBlindDelve3204เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
สัตว์ประหลาดมีโอกาส 50% ในการหลีกเลี่ยงพิษ ตาบอด และเลือดออก
default
MapMonsterAccuracyPlayersUnlockyDodgeDelve51เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
สัตว์ประหลาดมีอัตราความแม่นยำเพิ่มขึ้น (20–25)%
default
MapMonsterAccuracyPlayersUnlockyDodgeDelve283เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
สัตว์ประหลาดมีอัตราความแม่นยำเพิ่มขึ้น (26–30)%
default
MapMonsterAccuracyPlayersUnlockyDodgeDelve3123เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
สัตว์ประหลาดมีอัตราความแม่นยำเพิ่มขึ้น (31–40)%
default
MapMonsterAccuracyPlayersUnlockyDodgeDelve4204เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
สัตว์ประหลาดมีอัตราความแม่นยำเพิ่มขึ้น (41–50)%
default
MapMonstersFrenzyChargeOnHitDelve1เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
มอนสเตอร์มีโอกาสได้ชาร์จ Frenzy (30–60)% หากโจมตีโดน
default
MapMonstersFrenzyChargeOnHitDelve283เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
มอนสเตอร์ได้ชาร์จ Frenzy หากโจมตีโดน
default
MapMonstersEnduranceChargeOnHitDelve_1เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
มอนสเตอร์มีโอกาสได้ชาร์จ Endurance (30–60)% หากโจมตีโดน
default
MapMonstersEnduranceChargeOnHitDelve283เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
มอนสเตอร์ได้ชาร์จ Endurance หากโจมตีโดน
default
MapMonstersPowerChargeOnHitDelve_1เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
มอนสเตอร์มีโอกาสได้ชาร์จ Power (30–60)% หากโจมตีโดน
default
MapMonstersPowerChargeOnHitDelve283เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
มอนสเตอร์ได้ชาร์จ Power หากโจมตีโดน
default
MapMonstersOnslaughtDelve30เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
มอนสเตอร์มี Onslaught
default
MapMonstersChanceToInflictStatusAilmentsDelve1เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
มอนสเตอร์มีโอกาสทำเป้าหมายติดสถานะเจ็บป่วย (10–15)%
default
MapMonstersChanceToInflictStatusAilmentsDelve283เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
มอนสเตอร์มีโอกาสทำเป้าหมายติดสถานะเจ็บป่วย (16–25)%
default
MapMonstersChanceToInflictStatusAilmentsDelve3_204เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
มอนสเตอร์มีโอกาสทำเป้าหมายติดสถานะเจ็บป่วย (26–35)%
default
MapMonstersDropsItemLevelDelve83ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +0%
ไอเทมดรอปจากมอนสเตอร์เป็น (1–3) ที่เลเวลสูงขึ้น
default
MapMonstersPackSizeDelve1ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(10–15)%default
MapMonstersPackSizeDelve21ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(16–20)%default
MapMonstersPackSizeDelve31ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(21–25)%default
MapMonstersPenetrateResistances1เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
ศัตรูเจาะทะลุความต้านทานธาตุ 6%
default
MapMonstersPenetrateResistances283เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
ศัตรูเจาะทะลุความต้านทานธาตุ 9%
default
MapMonstersPenetrateResistances3___204เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
ศัตรูเจาะทะลุความต้านทานธาตุ 12%
default
MapMonstersRemoveChargesOnHit1เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
มอนเตอร์มีโอกาสที่ขโมย Power , Frenzy และ Endurance Charge เมื่อโจมตี 10%
default
MapMonstersRemoveChargesOnHit2_83เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
มอนเตอร์มีโอกาสที่ขโมย Power , Frenzy และ Endurance Charge เมื่อโจมตี 20%
default
MapMonstersRemoveChargesOnHit3_204เพิ่มจำนวนการพบไอเทมในพื้นที่นี้ (5–10)%
เพิ่มระดับไอเทมหายากที่พบในพื้นที่นี้ขึ้น (3–6)%
ขนาดของแพ็คมอนสเตอร์ +(3–6)%
มอนเตอร์มีโอกาสที่ขโมย Power , Frenzy และ Endurance Charge เมื่อโจมตี 30%
default