ไบล์ท Monster /173 ⍟

ไบล์ท Monster /173 ⍟

ชื่อModifiersSpectre
ฐานสร้างป้อมN
Chilling Tower Mk Iblight_tower_damage_+%_final_vs_cold_monster [-99]
N
Chilling Tower Mk IIblight_tower_damage_+%_final_vs_cold_monster [-99]
N
Chilling Tower Mk IIIblight_tower_damage_+%_final_vs_cold_monster [-99]
N
Freezebolt Towerblight_tower_damage_+%_final_vs_cold_monster [-99]
N
Glacial Cage Towerblight_tower_damage_+%_final_vs_cold_monster [-99]
N
Shock Nova Tower Mk Iblight_tower_damage_+%_final_vs_lightning_monster [-99]
N
Shock Nova Tower Mk IIblight_tower_damage_+%_final_vs_lightning_monster [-99]
N
Shock Nova Tower Mk IIIblight_tower_damage_+%_final_vs_lightning_monster [-99]
N
Lightning Storm Towerblight_tower_damage_+%_final_vs_lightning_monster [-99]
N
Arc Towerblight_tower_damage_+%_final_vs_lightning_monster [-99]
N
Empowering Tower Mk IN
Empowering Tower Mk IIN
Empowering Tower Mk IIIN
Imbuing TowerN
Smothering TowerN
Seismic Tower Mk Iblight_tower_damage_+%_final_vs_physical_monster [-99]
N
Seismic Tower Mk IIblight_tower_damage_+%_final_vs_physical_monster [-99]
N
Seismic Tower Mk IIIblight_tower_damage_+%_final_vs_physical_monster [-99]
N
Temporal Towerblight_tower_damage_+%_final_vs_physical_monster [-99]
N
Stone Gaze Towerblight_tower_damage_+%_final_vs_physical_monster [-99]
N
Summoning Tower Mk IN
Summoning Tower Mk IIN
Summoning Tower Mk IIIN
Scout TowerN
Sentinel TowerN
Fireball Tower Mk Iblight_tower_damage_+%_final_vs_fire_monster [-99]
N
Fireball Tower Mk IIblight_tower_damage_+%_final_vs_fire_monster [-99]
N
Fireball Tower Mk IIIblight_tower_damage_+%_final_vs_fire_monster [-99]
N
Flamethrower Towerblight_tower_damage_+%_final_vs_fire_monster [-99]
N
Meteor Towerblight_tower_damage_+%_final_vs_fire_monster [-99]
N
Summoned SoldierN
Summoned ScoutN
Summoned SentinelN
Blighted Hellionทนทานต่อป้อม ไฟ
monster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [0]
monster_dropped_item_rarity_+% [0]
monster_no_map_drops [1]
N
Blighted Burned Hellionทนทานต่อป้อม ไฟ
monster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [0]
monster_dropped_item_rarity_+% [0]
monster_no_map_drops [1]
N
Blighted Hellionทนทานต่อป้อม ไฟ
monster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [0]
monster_dropped_item_rarity_+% [0]
monster_no_map_drops [0]
N
Knucklegnawทนทานต่อป้อม ไฟ
monster_slain_experience_+% [100]
monster_dropped_item_quantity_+% [1500]
monster_dropped_item_rarity_+% [2000]
unique_boss_curse_effect_on_self_+%_final [-33]
cannot_be_knocked_back [1]
N
DaemonN
Blighted Frenzyhoundทนทานต่อป้อม ไฟ
monster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [0]
monster_dropped_item_rarity_+% [0]
monster_no_map_drops [1]
N
Blighted Petrelphase_through_objects [1]
suppress_phasing_visual [1]
ทนทานต่อป้อม ไฟ
monster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [0]
monster_dropped_item_rarity_+% [0]
monster_no_map_drops [1]
N
Blighted Fireทนทานต่อป้อม ไฟ
monster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [0]
monster_dropped_item_rarity_+% [0]
monster_no_map_drops [1]
N
Blighted FireN
Blighted Cinder Elementalทนทานต่อป้อม ไฟ
monster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [0]
monster_dropped_item_rarity_+% [0]
monster_no_map_drops [0]
N
Sporeplumeทนทานต่อป้อม ไฟ
monster_slain_experience_+% [100]
monster_dropped_item_quantity_+% [1500]
monster_dropped_item_rarity_+% [2000]
unique_boss_curse_effect_on_self_+%_final [-33]
cannot_be_knocked_back [1]
cannot_have_affliction_mods [1]
N
Blighted Incineratorระเบิดเมื่อพลังชีวิตเหลือน้อย
ทนทานต่อป้อม ไฟ
monster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [0]
monster_dropped_item_rarity_+% [0]
monster_no_map_drops [1]
N
Hazarat, the Propagatorโยน Fire Bombs
ระเบิดเมื่อพลังชีวิตเหลือน้อย
ทนทานต่อป้อม ไฟ
monster_slain_experience_+% [100]
monster_dropped_item_quantity_+% [1500]
monster_dropped_item_rarity_+% [2000]
unique_boss_curse_effect_on_self_+%_final [-33]
cannot_be_knocked_back [1]
N
Blighted Brineทนทานต่อป้อม น้ำแข็ง
monster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [0]
monster_dropped_item_rarity_+% [0]
monster_no_map_drops [1]
N
Blighted Brineทนทานต่อป้อม น้ำแข็ง
monster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [0]
monster_dropped_item_rarity_+% [0]
monster_no_map_drops [0]
N
Blighted Icy Manifestationทนทานต่อป้อม น้ำแข็ง
monster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [0]
monster_dropped_item_rarity_+% [0]
monster_no_map_drops [1]
N
Blighted Maelströmทนทานต่อป้อม น้ำแข็ง
monster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [0]
monster_dropped_item_rarity_+% [0]
monster_no_map_drops [0]
N
Blighted Frozen Titanทนทานต่อป้อม น้ำแข็ง
monster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [0]
monster_dropped_item_rarity_+% [0]
monster_no_map_drops [1]
N
Sharnathทนทานต่อป้อม น้ำแข็ง
monster_slain_experience_+% [100]
monster_dropped_item_quantity_+% [1500]
monster_dropped_item_rarity_+% [2000]
unique_boss_curse_effect_on_self_+%_final [-33]
cannot_be_knocked_back [1]
N
Blighted Frostwingphase_through_objects [1]
suppress_phasing_visual [1]
ทนทานต่อป้อม น้ำแข็ง
ไม่สามารถหนาวสั่น
ไม่สามารถถูกแช่แข็ง
หลีกเลี่ยงการลุกไหม้
หลีกเลี่ยงการถูกช็อต
monster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [0]
monster_dropped_item_rarity_+% [0]
monster_no_map_drops [1]
N
Blighted Wolf Alphaทนทานต่อป้อม น้ำแข็ง
ไม่สามารถหนาวสั่น
ไม่สามารถถูกแช่แข็ง
หลีกเลี่ยงการลุกไหม้
หลีกเลี่ยงการถูกช็อต
monster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [0]
monster_dropped_item_rarity_+% [0]
monster_no_map_drops [1]
N
Ystral, Winter Stalkerทนทานต่อป้อม น้ำแข็ง
ไม่สามารถหนาวสั่น
ไม่สามารถถูกแช่แข็ง
หลีกเลี่ยงการลุกไหม้
หลีกเลี่ยงการถูกช็อต
monster_slain_experience_+% [100]
monster_dropped_item_quantity_+% [1500]
monster_dropped_item_rarity_+% [2000]
unique_boss_curse_effect_on_self_+%_final [-33]
cannot_be_knocked_back [1]
N
Blighted Rattlerทนทานต่อป้อม น้ำแข็ง
สร้างความเสียหาย ไฟฟ้า
หลีกเลี่ยงการหนาวสั่น
หลีกเลี่ยงการถูกแช่แข็ง
หลีกเลี่ยงการลุกไหม้
ไม่สามารถถูกช็อต
monster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [0]
monster_dropped_item_rarity_+% [0]
monster_no_map_drops [1]
N
Blighted Rumblerทนทานต่อป้อม น้ำแข็ง
สร้างความเสียหาย ไฟฟ้า
หลีกเลี่ยงการหนาวสั่น
หลีกเลี่ยงการถูกแช่แข็ง
หลีกเลี่ยงการลุกไหม้
ไม่สามารถถูกช็อต
monster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [0]
monster_dropped_item_rarity_+% [0]
monster_no_map_drops [1]
N
Blighted Thundercallerทนทานต่อป้อม น้ำแข็ง
หลีกเลี่ยงการหนาวสั่น
หลีกเลี่ยงการถูกแช่แข็ง
หลีกเลี่ยงการลุกไหม้
ไม่สามารถถูกช็อต
monster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [0]
monster_dropped_item_rarity_+% [0]
monster_no_map_drops [1]
N
Blighted Condemnedทนทานต่อป้อม น้ำแข็ง
หลีกเลี่ยงการหนาวสั่น
หลีกเลี่ยงการถูกแช่แข็ง
หลีกเลี่ยงการลุกไหม้
ไม่สามารถถูกช็อต
monster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [0]
monster_dropped_item_rarity_+% [0]
monster_no_map_drops [0]
N
Blighted Tangleทนทานต่อป้อม น้ำแข็ง
หลีกเลี่ยงการหนาวสั่น
หลีกเลี่ยงการถูกแช่แข็ง
หลีกเลี่ยงการลุกไหม้
ไม่สามารถถูกช็อต
monster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [0]
monster_dropped_item_rarity_+% [0]
monster_no_map_drops [0]
N
Ephrexis, Blight Striderปลุก Undead
ทนทานต่อป้อม น้ำแข็ง
หลีกเลี่ยงการหนาวสั่น
หลีกเลี่ยงการถูกแช่แข็ง
หลีกเลี่ยงการลุกไหม้
ไม่สามารถถูกช็อต
monster_slain_experience_+% [100]
monster_dropped_item_quantity_+% [1500]
monster_dropped_item_rarity_+% [2000]
unique_boss_curse_effect_on_self_+%_final [-33]
cannot_be_knocked_back [1]
N
Blighted Dreadwheelทนทานต่อป้อม น้ำแข็ง
สร้างความเสียหาย ไฟฟ้า
หลีกเลี่ยงการหนาวสั่น
หลีกเลี่ยงการถูกแช่แข็ง
หลีกเลี่ยงการลุกไหม้
ไม่สามารถถูกช็อต
monster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [0]
monster_dropped_item_rarity_+% [0]
monster_no_map_drops [1]
N
Blighted Minerทนทานต่อป้อม ไฟฟ้า
monster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [0]
monster_dropped_item_rarity_+% [0]
monster_no_map_drops [1]
cannot_be_knocked_back [1]
immune_to_petrification [1]
unaffected_by_temporal_tower [1]
N
Blighted Lanternbearerทนทานต่อป้อม ไฟฟ้า
ignite_art_variation [1]
monster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [0]
monster_dropped_item_rarity_+% [0]
monster_no_map_drops [0]
cannot_be_knocked_back [1]
immune_to_petrification [1]
unaffected_by_temporal_tower [1]
N
Blighted Goliathทนทานต่อป้อม ไฟฟ้า
monster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [0]
monster_dropped_item_rarity_+% [0]
monster_no_map_drops [0]
cannot_be_knocked_back [1]
immune_to_petrification [1]
unaffected_by_temporal_tower [1]
N
Blighted Beastทนทานต่อป้อม ไฟฟ้า
monster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [0]
monster_dropped_item_rarity_+% [0]
monster_no_map_drops [1]
cannot_be_knocked_back [1]
immune_to_petrification [1]
unaffected_by_temporal_tower [1]
N
Scree, the Infectedทนทานต่อป้อม ไฟฟ้า
monster_slain_experience_+% [100]
monster_dropped_item_quantity_+% [1500]
monster_dropped_item_rarity_+% [2000]
unique_boss_curse_effect_on_self_+%_final [-33]
cannot_be_knocked_back [1]
immune_to_petrification [1]
unaffected_by_temporal_tower [1]
N
Blighted Shardทนทานต่อป้อม ไฟฟ้า
cannot_be_knocked_back [1]
immune_to_petrification [1]
unaffected_by_temporal_tower [1]
N
Blighted Shriekerทนทานต่อป้อม ไฟฟ้า
phase_through_objects [1]
suppress_phasing_visual [1]
cannot_be_knocked_back [1]
immune_to_petrification [1]
unaffected_by_temporal_tower [1]
N
Blighted Risenmonster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [0]
monster_dropped_item_rarity_+% [0]
monster_no_map_drops [1]
N
Blighted Risenสร้างพื้นพิษเมื่อตาย
monster_caustic_cloud_on_death_base_area_of_effect_radius [12]
monster_ground_effect_on_death_base_duration_ms [3000]
monster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [0]
monster_dropped_item_rarity_+% [0]
monster_no_map_drops [1]
N
Blighted FreakN
Blighted Deadmonster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [0]
monster_dropped_item_rarity_+% [0]
monster_no_map_drops [1]
N
Lathaniel, the Mindlessmonster_slain_experience_+% [100]
monster_dropped_item_quantity_+% [1500]
monster_dropped_item_rarity_+% [2000]
unique_boss_curse_effect_on_self_+%_final [-33]
cannot_be_knocked_back [1]
N
Blighted Rhoa Scavengermonster_base_type_attack_cast_speed_+%_and_damage_-%_final [11]
monster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [0]
monster_dropped_item_rarity_+% [0]
monster_no_map_drops [1]
N
Blighted Great Rhoamonster_base_type_attack_cast_speed_+%_and_damage_-%_final [11]
monster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [0]
monster_dropped_item_rarity_+% [0]
monster_no_map_drops [1]
N
Blighted Murk Runnermonster_base_type_attack_cast_speed_+%_and_damage_-%_final [11]
Charge
monster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [0]
monster_dropped_item_rarity_+% [0]
monster_no_map_drops [1]
N
Blighted Bone Rhoamonster_base_type_attack_cast_speed_+%_and_damage_-%_final [11]
monster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [0]
monster_dropped_item_rarity_+% [0]
monster_no_map_drops [1]
N
Blighted Zombie Rhoamonster_base_type_attack_cast_speed_+%_and_damage_-%_final [11]
monster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [0]
monster_dropped_item_rarity_+% [0]
monster_no_map_drops [0]
N
Rattleback, Hollow Matriarchmonster_base_type_attack_cast_speed_+%_and_damage_-%_final [11]
monster_slain_experience_+% [100]
monster_dropped_item_quantity_+% [1500]
monster_dropped_item_rarity_+% [2000]
unique_boss_curse_effect_on_self_+%_final [-33]
cannot_be_knocked_back [1]
N
Blighted Ink Spinnerจะไม่สนใจป้อม อัญเชิญ
monster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [0]
monster_dropped_item_rarity_+% [0]
monster_no_map_drops [1]
N
Blighted Cave Arachจะไม่สนใจป้อม อัญเชิญ
monster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [0]
monster_dropped_item_rarity_+% [0]
monster_no_map_drops [1]
N
Blighted Tarantulaจะไม่สนใจป้อม อัญเชิญ
ใช้ Viper Strike
monster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [0]
monster_dropped_item_rarity_+% [0]
monster_no_map_drops [1]
N
Blighted Leaping Spiderจะไม่สนใจป้อม อัญเชิญ
ใช้ Flicker Strike
monster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [0]
monster_dropped_item_rarity_+% [0]
monster_no_map_drops [1]
N
Blighted Virulent Spiderจะไม่สนใจป้อม อัญเชิญ
monster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [0]
monster_dropped_item_rarity_+% [0]
monster_no_map_drops [1]
N
Blighted Hatchlingจะไม่สนใจป้อม อัญเชิญ
monster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [0]
monster_dropped_item_rarity_+% [0]
monster_no_map_drops [1]
N
Blighted Swarmerจะไม่สนใจป้อม อัญเชิญ
monster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [0]
monster_dropped_item_rarity_+% [0]
monster_no_map_drops [1]
N
Mishne, Stipecrawlerจะไม่สนใจป้อม อัญเชิญ
monster_slain_experience_+% [100]
monster_dropped_item_quantity_+% [1500]
monster_dropped_item_rarity_+% [2000]
unique_boss_curse_effect_on_self_+%_final [-33]
cannot_be_knocked_back [1]
global_poison_on_hit [1]
base_poison_duration_+% [100]
N
Blighted Arachnidจะไม่สนใจป้อม อัญเชิญ
monster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [0]
monster_dropped_item_rarity_+% [0]
monster_no_map_drops [1]
N
Unstable Risenmonster_no_drops_or_experience [1]
N
Blighted Miscreationmonster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [0]
monster_dropped_item_rarity_+% [0]
monster_no_map_drops [1]
N
Gangrel, the Mangledmonster_slain_experience_+% [100]
monster_dropped_item_quantity_+% [1500]
monster_dropped_item_rarity_+% [2000]
unique_boss_curse_effect_on_self_+%_final [-33]
cannot_be_knocked_back [1]
N
Blighted Devoteemonster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [0]
monster_dropped_item_rarity_+% [0]
monster_no_map_drops [1]
N
Blighted Punisherอาจทำศัตรูติดสเตตัส Vulnerability หากโดน
monster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [0]
monster_dropped_item_rarity_+% [0]
monster_no_map_drops [1]
N
Blighted Impalerสร้างความเสียหาย ไฟ
main_hand_base_maximum_attack_distance [Array]
monster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [0]
monster_dropped_item_rarity_+% [0]
monster_no_map_drops [1]
N
Blighted Thugบล็อคการโจมตี
base_block_%_damage_taken [10]
monster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [0]
monster_dropped_item_rarity_+% [0]
monster_no_map_drops [1]
N
Blighted Thugใช้ Puncture
บล็อคการโจมตี
base_block_%_damage_taken [10]
monster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [0]
monster_dropped_item_rarity_+% [0]
monster_no_map_drops [1]
N
Blighted Highwaymanบล็อคการโจมตี
base_block_%_damage_taken [10]
monster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [0]
monster_dropped_item_rarity_+% [0]
monster_no_map_drops [1]
N
Blighted Sniperยิง Explosive Arrows
monster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [0]
monster_dropped_item_rarity_+% [0]
monster_no_map_drops [1]
N
Blighted Deadeyeยิง Caustic Arrows
monster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [0]
monster_dropped_item_rarity_+% [0]
monster_no_map_drops [1]
N
Blighted Martyrระเบิด
monster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [0]
monster_dropped_item_rarity_+% [0]
monster_no_map_drops [1]
N
Blighted Madmanระเบิด
N
Stenly, the Rot-Headedระเบิด
monster_slain_experience_+% [100]
monster_dropped_item_quantity_+% [1500]
monster_dropped_item_rarity_+% [2000]
unique_boss_curse_effect_on_self_+%_final [-33]
cannot_be_knocked_back [1]
N
Blighted Spawnmonster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [0]
monster_dropped_item_rarity_+% [0]
monster_no_map_drops [1]
N
Blighted Larvaระเบิด
monster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [0]
monster_dropped_item_rarity_+% [0]
monster_no_map_drops [1]
N
Rosaria, Spore Sirenmonster_base_type_attack_cast_speed_+%_and_damage_-%_final [11]
monster_slain_experience_+% [100]
monster_dropped_item_quantity_+% [1500]
monster_dropped_item_rarity_+% [2000]
unique_boss_curse_effect_on_self_+%_final [-33]
cannot_be_knocked_back [1]
N
Blighted SpawnN
Blighted Stone Crabความเร็ว
monster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [0]
monster_dropped_item_rarity_+% [0]
monster_no_map_drops [1]
N
Blighted Tidal Crabความเร็ว
monster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [0]
monster_dropped_item_rarity_+% [0]
monster_no_map_drops [1]
N
Blighted Spray Crabความเร็ว
monster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [0]
monster_dropped_item_rarity_+% [0]
monster_no_map_drops [1]
N
Blighted Spider Crabความเร็ว
monster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [0]
monster_dropped_item_rarity_+% [0]
monster_no_map_drops [1]
N
Blighted Shield Crabmonster_base_type_attack_cast_speed_+%_and_damage_-%_final [11]
additional_item_drop_slots_when_deleted_on_death [0]
monster_inherent_experience_granted_+%_final_if_deleted_on_death [100]
N
Blighted Peltermonster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [0]
monster_dropped_item_rarity_+% [0]
monster_no_map_drops [1]
N
Blight Lurchermonster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [0]
monster_dropped_item_rarity_+% [0]
monster_no_map_drops [0]
N
Clobberclawmonster_slain_experience_+% [100]
monster_dropped_item_quantity_+% [1500]
monster_dropped_item_rarity_+% [2000]
unique_boss_curse_effect_on_self_+%_final [-33]
cannot_be_knocked_back [1]
N
Blighted Justicarmonster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [0]
monster_dropped_item_rarity_+% [0]
monster_no_map_drops [1]
N
Blighted Wardบล็อคการโจมตี
base_block_%_damage_taken [10]
monster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [0]
monster_dropped_item_rarity_+% [0]
monster_no_map_drops [1]
N
Blighted Guardianmonster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [0]
monster_dropped_item_rarity_+% [0]
monster_no_map_drops [1]
N
Blighted Sisterignite_art_variation [1]
monster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [0]
monster_dropped_item_rarity_+% [0]
monster_no_map_drops [1]
N
Blighted Stalkermonster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [0]
monster_dropped_item_rarity_+% [0]
monster_no_map_drops [1]
N
Blighted Relicmonster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [0]
monster_dropped_item_rarity_+% [0]
monster_no_map_drops [0]
N
Beacon of Inevitabilitymonster_slain_experience_+% [100]
monster_dropped_item_quantity_+% [1500]
monster_dropped_item_rarity_+% [2000]
unique_boss_curse_effect_on_self_+%_final [-33]
cannot_be_knocked_back [1]
N
Blighted Shamanmonster_base_type_attack_cast_speed_+%_and_damage_-%_final [11]
monster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [0]
monster_dropped_item_rarity_+% [0]
monster_no_map_drops [1]
N
Blighted Fire-raisermonster_base_type_attack_cast_speed_+%_and_damage_-%_final [11]
monster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [0]
monster_dropped_item_rarity_+% [0]
monster_no_map_drops [0]
N
Blighted Devilmonster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [0]
monster_dropped_item_rarity_+% [0]
monster_no_map_drops [1]
N
Blighted Goatmanmonster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [0]
monster_dropped_item_rarity_+% [0]
monster_no_map_drops [1]
N
Orolath, Slug Crusherไม่ถูกทำให้ช้าลง
movement_speed_cannot_be_reduced_below_base [1]
monster_slain_experience_+% [100]
monster_dropped_item_quantity_+% [1500]
monster_dropped_item_rarity_+% [2000]
unique_boss_curse_effect_on_self_+%_final [-33]
cannot_be_knocked_back [1]
N
Blighted BonestalkerUndead
monster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [0]
monster_dropped_item_rarity_+% [0]
monster_no_map_drops [1]
N
Blighted Ancient ArcherUndead
monster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [0]
monster_dropped_item_rarity_+% [0]
monster_no_map_drops [1]
N
Blighted ColossalUndead
monster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [0]
monster_dropped_item_rarity_+% [0]
monster_no_map_drops [0]
N
Blighted Necromancerปลุก Undead
monster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [0]
monster_dropped_item_rarity_+% [0]
monster_no_map_drops [0]
N
Sketh, Spore Amalgamationmonster_slain_experience_+% [100]
monster_dropped_item_quantity_+% [1500]
monster_dropped_item_rarity_+% [2000]
unique_boss_curse_effect_on_self_+%_final [-33]
cannot_be_knocked_back [1]
N
Blighted Blood Apemonster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [0]
monster_dropped_item_rarity_+% [0]
monster_no_map_drops [1]
N
Blighted Carnage Apemonster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [0]
monster_dropped_item_rarity_+% [0]
monster_no_map_drops [1]
N
Blighted Chieftainmonster_base_type_attack_cast_speed_+%_and_damage_-%_final [22]
monster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [0]
monster_dropped_item_rarity_+% [0]
monster_no_map_drops [0]
N
Arduk, Spreader of Rotmonster_base_type_attack_cast_speed_+%_and_damage_-%_final [22]
monster_slain_experience_+% [100]
monster_dropped_item_quantity_+% [1500]
monster_dropped_item_rarity_+% [2000]
unique_boss_curse_effect_on_self_+%_final [-33]
cannot_be_knocked_back [1]
N
Blighted Undyingmonster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [0]
monster_dropped_item_rarity_+% [0]
monster_no_map_drops [1]
N
Blighted Outcastmonster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [0]
monster_dropped_item_rarity_+% [0]
monster_no_map_drops [1]
N
Blighted Evangelistmonster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [0]
monster_dropped_item_rarity_+% [0]
monster_no_map_drops [1]
N
Blighted Cultistร่าย Freezing Pulse
สร้างความเสียหายทางน้ำแข็งมากขึ้น
monster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [0]
monster_dropped_item_rarity_+% [0]
monster_no_map_drops [1]
N
Blighted Initiatemonster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [0]
monster_dropped_item_rarity_+% [0]
monster_no_map_drops [1]
N
Jodin Dusk, Infected Advocatemonster_slain_experience_+% [100]
monster_dropped_item_quantity_+% [1500]
monster_dropped_item_rarity_+% [2000]
unique_boss_curse_effect_on_self_+%_final [-33]
cannot_be_knocked_back [1]
N
Blighted Scoutบล็อคการโจมตี
base_block_%_damage_taken [15]
monster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [0]
monster_dropped_item_rarity_+% [0]
monster_no_map_drops [1]
N
Blighted Elitemonster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [0]
monster_dropped_item_rarity_+% [0]
monster_no_map_drops [1]
N
Blighted Mageร่าย Spark
ร่าย Lightning Thorns
บล็อคเวทย์
base_block_%_damage_taken [10]
monster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [0]
monster_dropped_item_rarity_+% [0]
monster_no_map_drops [1]
N
Blighted Arcmageร่าย Arc
ร่าย Lightning Thorns
บล็อคเวทย์
base_block_%_damage_taken [10]
monster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [0]
monster_dropped_item_rarity_+% [0]
monster_no_map_drops [1]
N
Blighted Experimenterร่าย Temporal Chains
ทำลายศพ
monster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [0]
monster_dropped_item_rarity_+% [0]
monster_no_map_drops [1]
N
Raised ZombieN
Eden, Blightspeakerร่าย Arc
ร่าย Lightning Thorns
บล็อคเวทย์
base_block_%_damage_taken [10]
monster_slain_experience_+% [100]
monster_dropped_item_quantity_+% [1500]
monster_dropped_item_rarity_+% [2000]
unique_boss_curse_effect_on_self_+%_final [-33]
cannot_be_knocked_back [1]
N
Blighted Serpentmonster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [0]
monster_dropped_item_rarity_+% [0]
monster_no_map_drops [1]
N
Blighted Bramble Cobraสร้างความเสียหาย เคออส
monster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [0]
monster_dropped_item_rarity_+% [0]
monster_no_map_drops [1]
N
Blighted Spine Constructสร้างความเสียหาย เคออส
monster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [0]
monster_dropped_item_rarity_+% [0]
monster_no_map_drops [1]
N
Vilislathamonster_slain_experience_+% [100]
monster_dropped_item_quantity_+% [1500]
monster_dropped_item_rarity_+% [2000]
unique_boss_curse_effect_on_self_+%_final [-33]
cannot_be_knocked_back [1]
N
Blighted ViperN
Blighted Zealotmonster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [0]
monster_dropped_item_rarity_+% [0]
monster_no_map_drops [1]
N
Blighted Regurgitatormonster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [0]
monster_dropped_item_rarity_+% [0]
monster_no_map_drops [1]
N
Blighted Assemblagemonster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [0]
monster_dropped_item_rarity_+% [0]
monster_no_map_drops [1]
N
Blight Heraldอาจจะเกิดสถานะ Bleeding
monster_base_type_attack_cast_speed_+%_and_damage_-%_final [33]
monster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [0]
monster_dropped_item_rarity_+% [0]
monster_no_map_drops [0]
N
Banisher of the Cleansedmonster_base_type_attack_cast_speed_+%_and_damage_-%_final [33]
monster_slain_experience_+% [100]
monster_dropped_item_quantity_+% [1500]
monster_dropped_item_rarity_+% [2000]
unique_boss_curse_effect_on_self_+%_final [-33]
cannot_be_knocked_back [1]
N
Blighted Cannibalmonster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [0]
monster_dropped_item_rarity_+% [0]
monster_no_map_drops [1]
N
Blighted Fire-eatermonster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [0]
monster_dropped_item_rarity_+% [0]
monster_no_map_drops [1]
N
Ghroth, Sporebreath Corruptormonster_slain_experience_+% [100]
monster_dropped_item_quantity_+% [1500]
monster_dropped_item_rarity_+% [2000]
unique_boss_curse_effect_on_self_+%_final [-33]
cannot_be_knocked_back [1]
สร้างความเสียหาย ไฟ
N
TotemY
Blighted Pitbullบ้าคลั่งกลุ่มเมื่อตาย
monster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [0]
monster_dropped_item_rarity_+% [0]
monster_no_map_drops [1]
N
Blighted Fowlใช้ Viper Strike
monster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [0]
monster_dropped_item_rarity_+% [0]
monster_no_map_drops [1]
N
Blighted Fiendmonster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [0]
monster_dropped_item_rarity_+% [0]
monster_no_map_drops [1]
N
Blighted Gladiatormonster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [0]
monster_dropped_item_rarity_+% [0]
monster_no_map_drops [1]
N
Blighted Gladiatorบล็อคการโจมตี
base_block_%_damage_taken [15]
monster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [0]
monster_dropped_item_rarity_+% [0]
monster_no_map_drops [1]
N
Blighted Bullockmonster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [0]
monster_dropped_item_rarity_+% [0]
monster_no_map_drops [1]
N
Blighted Houndเผาผราญในพื้นที่เมื่อถูกฆ่า
monster_ground_fire_on_death_base_area_of_effect_radius [16]
monster_ground_effect_on_death_base_duration_ms [6000]
monster_slain_experience_+% [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [0]
monster_dropped_item_rarity_+% [0]
monster_no_map_drops [1]
N
Axehorn, Earth Flattenercannot_be_taunted_when_taunted_ms [0]
monster_slain_experience_+% [100]
monster_dropped_item_quantity_+% [1500]
monster_dropped_item_rarity_+% [2000]
unique_boss_curse_effect_on_self_+%_final [-33]
cannot_be_knocked_back [1]
N
DaemonY
Minimap Icons /11 ⍟

Minimap Icons /11 ⍟

CodeIcon
BlightBoss
BlightCore
BlightMonster
BlightPath
BlightPathInactive
BlightPortalCold
BlightPortalFire
BlightPortalLightning
BlightPortalMinion
BlightPortalPhysical
BlightSpawner
ไบล์ท กล่องนิรภัย /23 ⍟

ไบล์ท กล่องนิรภัย /23 ⍟

ชื่อIcon
{ถุงน้ำไบล์ท}
{ตุ่มหนองไบล์ท}
{ตุ่มหนองไบล์ท}
{ต่อมไบล์ท}
{ถุงน้ำไบล์ท}
{ถุงน้ำไบล์ท}
{ถุงน้ำไบล์ท}
{ต่อมไบล์ท}
{ต่อมไบล์ท}
{ต่อมไบล์ท}
{ต่อมไบล์ท}
{ตุ่มหนองไบล์ท}
{ต่อมไบล์ท}
{ต่อมไบล์ท}
{ต่อมไบล์ท}
{ต่อมไบล์ท}
{ต่อมไบล์ท}
{ถุงน้ำไบล์ท}
{ต่อมไบล์ท}
{ต่อมไบล์ท}
{ต่อมไบล์ท}
{ต่อมไบล์ท}
{ถุงน้ำไบล์ท}