Ephij, Crackling Sky
Ephij, Crackling Sky

Ephij, Crackling Sky(Ephij, Crackling Sky)

SpectreN
Area
Modmonster_no_beyond_portal [1]
display_monster_mod_nemesis_test [0]
monster_dropped_item_quantity_+% [300]
monster_dropped_item_rarity_+% [800]
monster_additional_quantity_of_dropped_items_in_merciless_+% [1000]
monster_additional_rarity_of_dropped_items_in_merciless_+% [1500]
monster_additional_quantity_of_dropped_items_in_cruel_+% [500]
monster_additional_rarity_of_dropped_items_in_cruel_+% [750]
monster_is_beyond_boss [1]
Tagsred_blood, demon
ModelModel Viewer
Damage200%
พลังชีวิต200%
โอกาสจู่โจมคริติคอล5%
TypeBeyondDemon3
Attack Distance6 ~ 9
Attack Time1.35 Second
Damage Spread80% ~ 120%
เกราะ+20%
Evasion+20%
Accuracy+100%
LightningWarp
BeyondDemonLightningWarp
Lightning Warp
รอสักพักแล้วทำการเคลื่อนย้ายไปยังตำแหน่งเป้าหมายที่เลือก โดยระยะเวลาในการรอขึ้นอยู่กับระยะทางระหว่างเป้าหมายและความเร็วในการเคลื่อนที่ของคุณ และเมื่อการเคลื่อนย้ายเกิดขึ้นจะสร้างความเสียหายสายฟ้าให้กับศัตรูที่อยู่รอบตัวทั้งตำแหน่งที่ผู้เล่นยืนอยู่ก่อนการเคลื่อนย้ายและตำแหน่งที่ผู้เล่นเคลื่อนย้ายไปหา หากร่ายอีกครั้งจะเป็นการเข้าคิวของการเคลื่อนย้ายอย่างต่อเนื่องคริติคอลสกิลนี้
สร้างความเสียหาย ไฟฟ้า 621.8 ถึง 1155
is_area_damage [1]
ลดระยะเวลาส่งผลของสกิล 35%

Spell Hit Area Duration SkillCanTrap SkillCanTotem SkillCanMine Triggerable MovementSkill LightningSkill AreaSpell TravelSkill SpellCanRepeat CanRapidFire
เวลาในการร่าย: 1 Second
เวลาคูลดาวน์: 5 Second
LightningStrike
BeyondDemonLightningStrike
Lightning Strike
บรรจุพลังงานไฟฟ้าในอาวุธประชิดของคุณเมื่อคุณเหวี่ยง นอกจากการแปลงความเสียหายทางกายภาพของคุณบางส่วนเป็นความเสียหายจากไฟฟ้าแล้ว พลังงานที่เก็บไว้จะถูกยิงออกจากอาวุธเป็นกระสุนเมื่อคุณโจมตี ซึ่งจะออกจากด้านหลังเป้าหมายของคุณเพื่อโจมตีศัตรูที่อยู่ไกลออกไป ค่าการโจมตีประชิดของคุณไม่พลาดกระสุนที่ออกมาก็จะไม่พลาดเป้าเช่นกัน
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 50% เป็นความเสียหาย ไฟฟ้า
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง 21%
active_skill_attack_damage_+%_final [30]
สกิลยิงกระสุนเพิ่มขึ้น 2 ลูก
สกิลทำงานซ้ำอีก 3 ครั้ง
total_projectile_spread_angle_override [70]
active_skill_damage_+%_final [20]
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 40%

โจมตี ProjectileAttack Projectile MeleeSingleTarget AttackCanRepeat Melee LightningSkill Type83
เวลาในการร่าย: 1 Second
BallLightning
BeyondDemonBallLightning1
สร้างความเสียหาย ไฟฟ้า 193.2 ถึง 358.9
สกิลยิงกระสุนเพิ่มขึ้น 5 ลูก
เพิ่มความเร็วในการร่าย 66%
active_skill_area_of_effect_radius_+%_final [0]

Spell Hit Projectile SkillCanVolley Area SkillCanTotem SkillCanTrap SkillCanMine SpellCanRepeat Triggerable Type27 LightningSkill AreaSpell
เวลาในการร่าย: 1 Second
BallLightning
BeyondDemonBallLightning2
สร้างความเสียหาย ไฟฟ้า 193.2 ถึง 358.9
สกิลยิงกระสุนเพิ่มขึ้น 6 ลูก
เพิ่มความเร็วในการร่าย 66%
active_skill_area_of_effect_radius_+%_final [0]

Spell Hit Projectile SkillCanVolley Area SkillCanTotem SkillCanTrap SkillCanMine SpellCanRepeat Triggerable Type27 LightningSkill AreaSpell
เวลาในการร่าย: 1 Second
BallLightning
BeyondDemonBallLightning3
สร้างความเสียหาย ไฟฟ้า 193.2 ถึง 358.9
สกิลยิงกระสุนเพิ่มขึ้น 7 ลูก
เพิ่มความเร็วในการร่าย 66%
active_skill_area_of_effect_radius_+%_final [0]

Spell Hit Projectile SkillCanVolley Area SkillCanTotem SkillCanTrap SkillCanMine SpellCanRepeat Triggerable Type27 LightningSkill AreaSpell
เวลาในการร่าย: 1 Second
Melee
Melee
โจมตีธรรมดา
โจมตีศัตรูของคุณด้วยการโจมตีธรรมดา
skill_can_fire_arrows [1]
skill_can_fire_wand_projectiles [1]

โจมตี ProjectileAttack SkillCanMirageArcher Projectile MeleeSingleTarget AttackCanRepeat Melee SkillCanVolley
เวลาในการร่าย: 1 Second
เลเวลชื่อประสบการณ์DamageAttack TimeAlly LifeเกราะEvasionโล่พลังงานต้านทานไฟต้านทานน้ำแข็งต้านทานสายฟ้าต้านทานเคออส
68Ephij, Crackling Sky215361009.81.35344467705617040404025
LightningWarp
BeyondDemonLightningWarp
Lightning Warp
รอสักพักแล้วทำการเคลื่อนย้ายไปยังตำแหน่งเป้าหมายที่เลือก โดยระยะเวลาในการรอขึ้นอยู่กับระยะทางระหว่างเป้าหมายและความเร็วในการเคลื่อนที่ของคุณ และเมื่อการเคลื่อนย้ายเกิดขึ้นจะสร้างความเสียหายสายฟ้าให้กับศัตรูที่อยู่รอบตัวทั้งตำแหน่งที่ผู้เล่นยืนอยู่ก่อนการเคลื่อนย้ายและตำแหน่งที่ผู้เล่นเคลื่อนย้ายไปหา หากร่ายอีกครั้งจะเป็นการเข้าคิวของการเคลื่อนย้ายอย่างต่อเนื่องคริติคอลสกิลนี้
สร้างความเสียหาย ไฟฟ้า 816.1 ถึง 1516
is_area_damage [1]
ลดระยะเวลาส่งผลของสกิล 40%

Spell Hit Area Duration SkillCanTrap SkillCanTotem SkillCanMine Triggerable MovementSkill LightningSkill AreaSpell TravelSkill SpellCanRepeat CanRapidFire
เวลาในการร่าย: 1 Second
เวลาคูลดาวน์: 5 Second
LightningStrike
BeyondDemonLightningStrike
Lightning Strike
บรรจุพลังงานไฟฟ้าในอาวุธประชิดของคุณเมื่อคุณเหวี่ยง นอกจากการแปลงความเสียหายทางกายภาพของคุณบางส่วนเป็นความเสียหายจากไฟฟ้าแล้ว พลังงานที่เก็บไว้จะถูกยิงออกจากอาวุธเป็นกระสุนเมื่อคุณโจมตี ซึ่งจะออกจากด้านหลังเป้าหมายของคุณเพื่อโจมตีศัตรูที่อยู่ไกลออกไป ค่าการโจมตีประชิดของคุณไม่พลาดกระสุนที่ออกมาก็จะไม่พลาดเป้าเช่นกัน
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 50% เป็นความเสียหาย ไฟฟ้า
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง 21%
active_skill_attack_damage_+%_final [30]
สกิลยิงกระสุนเพิ่มขึ้น 2 ลูก
สกิลทำงานซ้ำอีก 3 ครั้ง
total_projectile_spread_angle_override [70]
active_skill_damage_+%_final [20]
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 50%

โจมตี ProjectileAttack Projectile MeleeSingleTarget AttackCanRepeat Melee LightningSkill Type83
เวลาในการร่าย: 1 Second
BallLightning
BeyondDemonBallLightning1
สร้างความเสียหาย ไฟฟ้า 260.6 ถึง 484
สกิลยิงกระสุนเพิ่มขึ้น 6 ลูก
เพิ่มความเร็วในการร่าย 81%
active_skill_area_of_effect_radius_+%_final [0]

Spell Hit Projectile SkillCanVolley Area SkillCanTotem SkillCanTrap SkillCanMine SpellCanRepeat Triggerable Type27 LightningSkill AreaSpell
เวลาในการร่าย: 1 Second
BallLightning
BeyondDemonBallLightning2
สร้างความเสียหาย ไฟฟ้า 260.6 ถึง 484
สกิลยิงกระสุนเพิ่มขึ้น 7 ลูก
เพิ่มความเร็วในการร่าย 81%
active_skill_area_of_effect_radius_+%_final [0]

Spell Hit Projectile SkillCanVolley Area SkillCanTotem SkillCanTrap SkillCanMine SpellCanRepeat Triggerable Type27 LightningSkill AreaSpell
เวลาในการร่าย: 1 Second
BallLightning
BeyondDemonBallLightning3
สร้างความเสียหาย ไฟฟ้า 260.6 ถึง 484
สกิลยิงกระสุนเพิ่มขึ้น 8 ลูก
เพิ่มความเร็วในการร่าย 81%
active_skill_area_of_effect_radius_+%_final [0]

Spell Hit Projectile SkillCanVolley Area SkillCanTotem SkillCanTrap SkillCanMine SpellCanRepeat Triggerable Type27 LightningSkill AreaSpell
เวลาในการร่าย: 1 Second
Melee
Melee
โจมตีธรรมดา
โจมตีศัตรูของคุณด้วยการโจมตีธรรมดา
skill_can_fire_arrows [1]
skill_can_fire_wand_projectiles [1]

โจมตี ProjectileAttack SkillCanMirageArcher Projectile MeleeSingleTarget AttackCanRepeat Melee SkillCanVolley
เวลาในการร่าย: 1 Second
เลเวลชื่อประสบการณ์DamageAttack TimeAlly LifeเกราะEvasionโล่พลังงานต้านทานไฟต้านทานน้ำแข็งต้านทานสายฟ้าต้านทานเคออส
73Ephij, Crackling Sky296091360.81.35543194466811040404025
LightningWarp
BeyondDemonLightningWarp
Lightning Warp
รอสักพักแล้วทำการเคลื่อนย้ายไปยังตำแหน่งเป้าหมายที่เลือก โดยระยะเวลาในการรอขึ้นอยู่กับระยะทางระหว่างเป้าหมายและความเร็วในการเคลื่อนที่ของคุณ และเมื่อการเคลื่อนย้ายเกิดขึ้นจะสร้างความเสียหายสายฟ้าให้กับศัตรูที่อยู่รอบตัวทั้งตำแหน่งที่ผู้เล่นยืนอยู่ก่อนการเคลื่อนย้ายและตำแหน่งที่ผู้เล่นเคลื่อนย้ายไปหา หากร่ายอีกครั้งจะเป็นการเข้าคิวของการเคลื่อนย้ายอย่างต่อเนื่องคริติคอลสกิลนี้
สร้างความเสียหาย ไฟฟ้า 1067 ถึง 1982
is_area_damage [1]
ลดระยะเวลาส่งผลของสกิล 40%

Spell Hit Area Duration SkillCanTrap SkillCanTotem SkillCanMine Triggerable MovementSkill LightningSkill AreaSpell TravelSkill SpellCanRepeat CanRapidFire
เวลาในการร่าย: 1 Second
เวลาคูลดาวน์: 5 Second
LightningStrike
BeyondDemonLightningStrike
Lightning Strike
บรรจุพลังงานไฟฟ้าในอาวุธประชิดของคุณเมื่อคุณเหวี่ยง นอกจากการแปลงความเสียหายทางกายภาพของคุณบางส่วนเป็นความเสียหายจากไฟฟ้าแล้ว พลังงานที่เก็บไว้จะถูกยิงออกจากอาวุธเป็นกระสุนเมื่อคุณโจมตี ซึ่งจะออกจากด้านหลังเป้าหมายของคุณเพื่อโจมตีศัตรูที่อยู่ไกลออกไป ค่าการโจมตีประชิดของคุณไม่พลาดกระสุนที่ออกมาก็จะไม่พลาดเป้าเช่นกัน
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 50% เป็นความเสียหาย ไฟฟ้า
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง 24%
active_skill_attack_damage_+%_final [30]
สกิลยิงกระสุนเพิ่มขึ้น 2 ลูก
สกิลทำงานซ้ำอีก 3 ครั้ง
total_projectile_spread_angle_override [70]
active_skill_damage_+%_final [20]
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 50%

โจมตี ProjectileAttack Projectile MeleeSingleTarget AttackCanRepeat Melee LightningSkill Type83
เวลาในการร่าย: 1 Second
BallLightning
BeyondDemonBallLightning1
สร้างความเสียหาย ไฟฟ้า 350.2 ถึง 650.4
สกิลยิงกระสุนเพิ่มขึ้น 6 ลูก
เพิ่มความเร็วในการร่าย 96%
active_skill_area_of_effect_radius_+%_final [0]

Spell Hit Projectile SkillCanVolley Area SkillCanTotem SkillCanTrap SkillCanMine SpellCanRepeat Triggerable Type27 LightningSkill AreaSpell
เวลาในการร่าย: 1 Second
BallLightning
BeyondDemonBallLightning2
สร้างความเสียหาย ไฟฟ้า 350.2 ถึง 650.4
สกิลยิงกระสุนเพิ่มขึ้น 7 ลูก
เพิ่มความเร็วในการร่าย 96%
active_skill_area_of_effect_radius_+%_final [0]

Spell Hit Projectile SkillCanVolley Area SkillCanTotem SkillCanTrap SkillCanMine SpellCanRepeat Triggerable Type27 LightningSkill AreaSpell
เวลาในการร่าย: 1 Second
BallLightning
BeyondDemonBallLightning3
สร้างความเสียหาย ไฟฟ้า 350.2 ถึง 650.4
สกิลยิงกระสุนเพิ่มขึ้น 8 ลูก
เพิ่มความเร็วในการร่าย 96%
active_skill_area_of_effect_radius_+%_final [0]

Spell Hit Projectile SkillCanVolley Area SkillCanTotem SkillCanTrap SkillCanMine SpellCanRepeat Triggerable Type27 LightningSkill AreaSpell
เวลาในการร่าย: 1 Second
Melee
Melee
โจมตีธรรมดา
โจมตีศัตรูของคุณด้วยการโจมตีธรรมดา
skill_can_fire_arrows [1]
skill_can_fire_wand_projectiles [1]

โจมตี ProjectileAttack SkillCanMirageArcher Projectile MeleeSingleTarget AttackCanRepeat Melee SkillCanVolley
เวลาในการร่าย: 1 Second
เลเวลชื่อประสบการณ์DamageAttack TimeAlly LifeเกราะEvasionโล่พลังงานต้านทานไฟต้านทานน้ำแข็งต้านทานสายฟ้าต้านทานเคออส
78Ephij, Crackling Sky398541823.61.358536131288222040404025
LightningWarp
BeyondDemonLightningWarp
Lightning Warp
รอสักพักแล้วทำการเคลื่อนย้ายไปยังตำแหน่งเป้าหมายที่เลือก โดยระยะเวลาในการรอขึ้นอยู่กับระยะทางระหว่างเป้าหมายและความเร็วในการเคลื่อนที่ของคุณ และเมื่อการเคลื่อนย้ายเกิดขึ้นจะสร้างความเสียหายสายฟ้าให้กับศัตรูที่อยู่รอบตัวทั้งตำแหน่งที่ผู้เล่นยืนอยู่ก่อนการเคลื่อนย้ายและตำแหน่งที่ผู้เล่นเคลื่อนย้ายไปหา หากร่ายอีกครั้งจะเป็นการเข้าคิวของการเคลื่อนย้ายอย่างต่อเนื่องคริติคอลสกิลนี้
สร้างความเสียหาย ไฟฟ้า 1319 ถึง 2450
is_area_damage [1]
ลดระยะเวลาส่งผลของสกิล 40%

Spell Hit Area Duration SkillCanTrap SkillCanTotem SkillCanMine Triggerable MovementSkill LightningSkill AreaSpell TravelSkill SpellCanRepeat CanRapidFire
เวลาในการร่าย: 1 Second
เวลาคูลดาวน์: 5 Second
LightningStrike
BeyondDemonLightningStrike
Lightning Strike
บรรจุพลังงานไฟฟ้าในอาวุธประชิดของคุณเมื่อคุณเหวี่ยง นอกจากการแปลงความเสียหายทางกายภาพของคุณบางส่วนเป็นความเสียหายจากไฟฟ้าแล้ว พลังงานที่เก็บไว้จะถูกยิงออกจากอาวุธเป็นกระสุนเมื่อคุณโจมตี ซึ่งจะออกจากด้านหลังเป้าหมายของคุณเพื่อโจมตีศัตรูที่อยู่ไกลออกไป ค่าการโจมตีประชิดของคุณไม่พลาดกระสุนที่ออกมาก็จะไม่พลาดเป้าเช่นกัน
เปลี่ยนความเสียหาย กายภาพ 50% เป็นความเสียหาย ไฟฟ้า
เพิ่มความเสียหาย กายภาพ ทุกอย่าง 24%
active_skill_attack_damage_+%_final [30]
สกิลยิงกระสุนเพิ่มขึ้น 2 ลูก
สกิลทำงานซ้ำอีก 3 ครั้ง
total_projectile_spread_angle_override [70]
active_skill_damage_+%_final [20]
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 50%

โจมตี ProjectileAttack Projectile MeleeSingleTarget AttackCanRepeat Melee LightningSkill Type83
เวลาในการร่าย: 1 Second
BallLightning
BeyondDemonBallLightning1
สร้างความเสียหาย ไฟฟ้า 442.5 ถึง 821.8
สกิลยิงกระสุนเพิ่มขึ้น 6 ลูก
เพิ่มความเร็วในการร่าย 108%
active_skill_area_of_effect_radius_+%_final [0]

Spell Hit Projectile SkillCanVolley Area SkillCanTotem SkillCanTrap SkillCanMine SpellCanRepeat Triggerable Type27 LightningSkill AreaSpell
เวลาในการร่าย: 1 Second
BallLightning
BeyondDemonBallLightning2
สร้างความเสียหาย ไฟฟ้า 442.5 ถึง 821.8
สกิลยิงกระสุนเพิ่มขึ้น 7 ลูก
เพิ่มความเร็วในการร่าย 108%
active_skill_area_of_effect_radius_+%_final [0]

Spell Hit Projectile SkillCanVolley Area SkillCanTotem SkillCanTrap SkillCanMine SpellCanRepeat Triggerable Type27 LightningSkill AreaSpell
เวลาในการร่าย: 1 Second
BallLightning
BeyondDemonBallLightning3
สร้างความเสียหาย ไฟฟ้า 442.5 ถึง 821.8
สกิลยิงกระสุนเพิ่มขึ้น 8 ลูก
เพิ่มความเร็วในการร่าย 108%
active_skill_area_of_effect_radius_+%_final [0]

Spell Hit Projectile SkillCanVolley Area SkillCanTotem SkillCanTrap SkillCanMine SpellCanRepeat Triggerable Type27 LightningSkill AreaSpell
เวลาในการร่าย: 1 Second
Melee
Melee
โจมตีธรรมดา
โจมตีศัตรูของคุณด้วยการโจมตีธรรมดา
skill_can_fire_arrows [1]
skill_can_fire_wand_projectiles [1]

โจมตี ProjectileAttack SkillCanMirageArcher Projectile MeleeSingleTarget AttackCanRepeat Melee SkillCanVolley
เวลาในการร่าย: 1 Second
เลเวลชื่อประสบการณ์DamageAttack TimeAlly LifeเกราะEvasionโล่พลังงานต้านทานไฟต้านทานน้ำแข็งต้านทานสายฟ้าต้านทานเคออส
82Ephij, Crackling Sky515042296.21.3512668170389534040404025
LightningWarp150NoRepeat TargetFar
LightningWarp90NoRepeat TargetNotNear
LightningStrike150NoRepeat TargetNear OnlyLastTarget
Melee45OnlyLastTarget
ChangeToStance2300OnFullMana TargetNotFar TargetIsEnemy
Melee 3
stance stance2
BallLightningBeyondDemonBallLightning130 NoRepeat
BallLightningBeyondDemonBallLightning230 NoRepeat
BallLightningBeyondDemonBallLightning330 NoRepeat
ChangeToStance1300OnLowMana TargetIsEnemy
ต้านทานไฟต้านทานน้ำแข็งต้านทานสายฟ้าต้านทานเคออส
ส่วนที่ 11515157
ส่วนที่ 230303020
แผนที่40404025