Maligaro's Passion
[64] The Rotting Core
Maligaro's Passion

Maligaro's Passion(Maligaro's Passion)

SpectreY
Area[64] The Rotting Core
Tagsred_blood, demon
ModelModel Viewer
Damage105%
พลังชีวิต195%
โอกาสจู่โจมคริติคอล5%
TypeFlamebearerChampion
Attack Distance6 ~ 7
Attack Time1.5 Second
Damage Spread80% ~ 120%
Accuracy+100%
Melee
Melee
โจมตีธรรมดา
โจมตีศัตรูของคุณด้วยการโจมตีธรรมดา
skill_can_fire_arrows [1]
skill_can_fire_wand_projectiles [1]

โจมตี ProjectileAttack SkillCanMirageArcher Projectile MeleeSingleTarget AttackCanRepeat Melee SkillCanVolley
เวลาในการร่าย: 1 Second
BlightChannel
FlamebearerBlight
Blight
เป็นการร่ายของทักษะนี้ โดยร่าย debuff ใส่ศัตรูที่อยู่ข้างของคูณ ซ้อนทับให้กับศัตรูทั้งหมดเป็นการสร้างความเสียหายทางคาออสเป็นเวลามากขึ้นต่อเนื่อง เมื่อศัตรูไม่โดนทักษนี้จะถูกบังเป็นระยะเวลาสั้นๆ ผลคือพวกมันจะถูกตรึงในเวลาสั้นๆ และต่อเนื่องด้วยความเสียหายจาก debuff เท่าที่มันอยู่ในระยะเวลา
base_chaos_damage_to_deal_per_minute [3438]
base_skill_effect_duration [1000]
base_secondary_skill_effect_duration [500]
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 50%
display_max_blight_stacks [20]

Spell ChaosSkill Area SkillCanTotem Channelled Duration DamageOverTime Type59 AreaSpell
เวลาในการร่าย: 0.21 Second
เลเวลชื่อประสบการณ์DamageAttack TimeAlly LifeเกราะEvasionโล่พลังงานต้านทานไฟต้านทานน้ำแข็งต้านทานสายฟ้าต้านทานเคออส
64Maligaro's Passion13925480.41.52625430839980150015
Melee
Melee
โจมตีธรรมดา
โจมตีศัตรูของคุณด้วยการโจมตีธรรมดา
skill_can_fire_arrows [1]
skill_can_fire_wand_projectiles [1]

โจมตี ProjectileAttack SkillCanMirageArcher Projectile MeleeSingleTarget AttackCanRepeat Melee SkillCanVolley
เวลาในการร่าย: 1 Second
BlightChannel
FlamebearerBlight
Blight
เป็นการร่ายของทักษะนี้ โดยร่าย debuff ใส่ศัตรูที่อยู่ข้างของคูณ ซ้อนทับให้กับศัตรูทั้งหมดเป็นการสร้างความเสียหายทางคาออสเป็นเวลามากขึ้นต่อเนื่อง เมื่อศัตรูไม่โดนทักษนี้จะถูกบังเป็นระยะเวลาสั้นๆ ผลคือพวกมันจะถูกตรึงในเวลาสั้นๆ และต่อเนื่องด้วยความเสียหายจาก debuff เท่าที่มันอยู่ในระยะเวลา
base_chaos_damage_to_deal_per_minute [4111]
base_skill_effect_duration [1000]
base_secondary_skill_effect_duration [500]
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 50%
display_max_blight_stacks [20]

Spell ChaosSkill Area SkillCanTotem Channelled Duration DamageOverTime Type59 AreaSpell
เวลาในการร่าย: 0.21 Second
เลเวลชื่อประสบการณ์DamageAttack TimeAlly LifeเกราะEvasionโล่พลังงานต้านทานไฟต้านทานน้ำแข็งต้านทานสายฟ้าต้านทานเคออส
68Maligaro's Passion16152589.11.53358564246810300030
Melee
Melee
โจมตีธรรมดา
โจมตีศัตรูของคุณด้วยการโจมตีธรรมดา
skill_can_fire_arrows [1]
skill_can_fire_wand_projectiles [1]

โจมตี ProjectileAttack SkillCanMirageArcher Projectile MeleeSingleTarget AttackCanRepeat Melee SkillCanVolley
เวลาในการร่าย: 1 Second
BlightChannel
FlamebearerBlight
Blight
เป็นการร่ายของทักษะนี้ โดยร่าย debuff ใส่ศัตรูที่อยู่ข้างของคูณ ซ้อนทับให้กับศัตรูทั้งหมดเป็นการสร้างความเสียหายทางคาออสเป็นเวลามากขึ้นต่อเนื่อง เมื่อศัตรูไม่โดนทักษนี้จะถูกบังเป็นระยะเวลาสั้นๆ ผลคือพวกมันจะถูกตรึงในเวลาสั้นๆ และต่อเนื่องด้วยความเสียหายจาก debuff เท่าที่มันอยู่ในระยะเวลา
base_chaos_damage_to_deal_per_minute [5121]
base_skill_effect_duration [1000]
base_secondary_skill_effect_duration [500]
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 50%
display_max_blight_stacks [20]

Spell ChaosSkill Area SkillCanTotem Channelled Duration DamageOverTime Type59 AreaSpell
เวลาในการร่าย: 0.21 Second
เลเวลชื่อประสบการณ์DamageAttack TimeAlly LifeเกราะEvasionโล่พลังงานต้านทานไฟต้านทานน้ำแข็งต้านทานสายฟ้าต้านทานเคออส
73Maligaro's Passion22207793.81.55296787256760300030
Melee
Melee
โจมตีธรรมดา
โจมตีศัตรูของคุณด้วยการโจมตีธรรมดา
skill_can_fire_arrows [1]
skill_can_fire_wand_projectiles [1]

โจมตี ProjectileAttack SkillCanMirageArcher Projectile MeleeSingleTarget AttackCanRepeat Melee SkillCanVolley
เวลาในการร่าย: 1 Second
BlightChannel
FlamebearerBlight
Blight
เป็นการร่ายของทักษะนี้ โดยร่าย debuff ใส่ศัตรูที่อยู่ข้างของคูณ ซ้อนทับให้กับศัตรูทั้งหมดเป็นการสร้างความเสียหายทางคาออสเป็นเวลามากขึ้นต่อเนื่อง เมื่อศัตรูไม่โดนทักษนี้จะถูกบังเป็นระยะเวลาสั้นๆ ผลคือพวกมันจะถูกตรึงในเวลาสั้นๆ และต่อเนื่องด้วยความเสียหายจาก debuff เท่าที่มันอยู่ในระยะเวลา
base_chaos_damage_to_deal_per_minute [6357]
base_skill_effect_duration [1000]
base_secondary_skill_effect_duration [500]
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 50%
display_max_blight_stacks [20]

Spell ChaosSkill Area SkillCanTotem Channelled Duration DamageOverTime Type59 AreaSpell
เวลาในการร่าย: 0.21 Second
เลเวลชื่อประสบการณ์DamageAttack TimeAlly LifeเกราะEvasionโล่พลังงานต้านทานไฟต้านทานน้ำแข็งต้านทานสายฟ้าต้านทานเคออส
78Maligaro's Passion298901063.81.583231094068520300030
Melee
Melee
โจมตีธรรมดา
โจมตีศัตรูของคุณด้วยการโจมตีธรรมดา
skill_can_fire_arrows [1]
skill_can_fire_wand_projectiles [1]

โจมตี ProjectileAttack SkillCanMirageArcher Projectile MeleeSingleTarget AttackCanRepeat Melee SkillCanVolley
เวลาในการร่าย: 1 Second
BlightChannel
FlamebearerBlight
Blight
เป็นการร่ายของทักษะนี้ โดยร่าย debuff ใส่ศัตรูที่อยู่ข้างของคูณ ซ้อนทับให้กับศัตรูทั้งหมดเป็นการสร้างความเสียหายทางคาออสเป็นเวลามากขึ้นต่อเนื่อง เมื่อศัตรูไม่โดนทักษนี้จะถูกบังเป็นระยะเวลาสั้นๆ ผลคือพวกมันจะถูกตรึงในเวลาสั้นๆ และต่อเนื่องด้วยความเสียหายจาก debuff เท่าที่มันอยู่ในระยะเวลา
base_chaos_damage_to_deal_per_minute [7539]
base_skill_effect_duration [1000]
base_secondary_skill_effect_duration [500]
ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 50%
display_max_blight_stacks [20]

Spell ChaosSkill Area SkillCanTotem Channelled Duration DamageOverTime Type59 AreaSpell
เวลาในการร่าย: 0.21 Second
เลเวลชื่อประสบการณ์DamageAttack TimeAlly LifeเกราะEvasionโล่พลังงานต้านทานไฟต้านทานน้ำแข็งต้านทานสายฟ้าต้านทานเคออส
82Maligaro's Passion386281339.41.5123511419879450300030
Melee90OnlyLastTarget TargetNear IHaveBeenChannellingFor3Seconds
Melee90OnlyLastTarget TargetNear IAmNotChannelling
Melee30OnlyLastTarget IHaveBeenChannellingFor3Seconds
Melee30OnlyLastTarget IAmNotChannelling
Melee3IHaveBeenChannellingFor3Seconds
Melee3IAmNotChannelling
BlightChannel80TargetNear IAmNotChannelling TargetIsEnemy
BlightChannel50IHaveBeenChannellingForLessThan3Seconds TargetIsEnemy TargetMediumNear
ต้านทานไฟต้านทานน้ำแข็งต้านทานสายฟ้าต้านทานเคออส
ส่วนที่ 17007
ส่วนที่ 2150015
แผนที่300030